Mãtáyõ 4

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí Yésũ rî trõzó âjílí õmã ʼálâ, tãlâ Sãtánã ũûjũ ró gólâ bê. 2Gólâ drí rĩzó õmã ʼá tólâ kậyị̂ nyâʼdî-rị̃ ị̃tú sĩ gõʼdá kpá ngạ́cị̂ sĩ ʼálé ʼãʼí sĩ. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, lõfó ʼê gólâ trá rõô. 3Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Sãtánã drí ânĩzó Yésũ rî ûjũlị́ kĩ, "Õzõ ní ãʼdô fí Ôvârí rî mvá ʼî rî, ʼdõvó ní ʼbã tã kúnị́ mvá nõ ʼbá yî õjâ ró rû bê ãmbãtã ró ní drí nyãlé lõfó drí sĩ." 4Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, "ʼÉʼẽ, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã trá kĩ, 'Õjílã ĩîcá kô rĩlí cé ngá nyãnyã sĩ. Ngá ãzâ lậvũ ʼbá ngá nyãnyã drị̃ị̂ sĩ kôrô rî kpá bê, rĩʼá tákõ ĩʼdî úlị́ ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí âtálé õjílã drí rî ʼbá yî ĩʼdî.' " Tã ʼBãʼbã Ândâ 8.3 5Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Sãtánã drí kpá Yésũ rî âtrõzó õmã lésĩ âjílí jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ Yẽrõsãlémã rî ʼá. Gõʼdá Sãtánã drí mbãzó gólâ bê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ãpírĩ lâ ʼálâ. 6Gõʼdá Sãtánã drí kpá tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Õzõ ní ãʼdô fí Ôvârí rî mvá ʼî rî, ʼdõvó ní wã drẽ jó nõ drị̃ị̂ sĩ ʼdẽlé vũdrị́ ʼálâ, ãâʼdâ ró kĩ nĩ rî, Ôvârí lôkî nî trá rõô, tãlâ íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Ôvârí ʼbã tã trá mãlãyíkã íyíkâ yî drí ánî tãsĩ rĩzó ánî vó ndrẽlé. Gólĩyî âʼdô ánî lôkóʼá ĩyî drị́gạ́, tãlâ ngá ãzãkã õzó ánî rúʼbạ́ dõô kô, gbõ lé ánî pá mvá õzó kpá rû sị̃ị̂ kúnị́ mvá rú kô.' " Lôngó 91.11-12 7Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, "Gõʼdá íîgĩ kpá trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Ní ũûjũ Kúmú áníkâ Ôvârí kô.' Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.16 Ĩtí rî, má ûjũú Ôvârí kô." 8Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Sãtánã drí Yésũ rî trõzó âjílí kpá únị́ ạ́ngị́ ãpírĩ ʼálâ. Gõʼdá Sãtánã drí ʼbạ̃drị̃ ãmbá ãngó nõ ʼá nõngá nõ ʼbá yî âʼdázó Yésũ drí âʼdô lâ tãndí ró rî bê. 9Gõʼdá Sãtánã drí gõzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, "Ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ʼá nõngá nõ ʼbá yî, mâ ĩʼdî lị́pị̂ lâ ʼî. Õzõ ní ũtị̃ ʼãʼî trá má ândrá ámâ ị̂njị̃zó kúmú ró rî, má âʼdô ngá ʼdĩ ʼbá yî fẽʼá ndrĩ ní drí." 10Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Sãtánã drí kĩ, "Sãtánã, ní âyê mâ! Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ, 'Kúmú Ôvârí ĩʼdî cé Ôvârí pạ̃tị́ị̃ ãníkâ ãnî drí ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî, gõʼdá nĩ ị̂ʼbũ rû cé gólâ drí.' " Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.13 11Nĩngá sĩ, Sãtánã lôndã lạ́tị̂ bê trá kpị̃ị̂ Yésũ rî pẽzó rî, gólâ drí ngãzó nĩlí Yésũ rî âyélé. Gõʼdá kôrô mãlãyíkã drí ânĩzó gólâ rî pãlé. 12Gõʼdá nĩngá sĩ, gõgõ Yésũ kâ õmã ʼásĩ rî vósĩ rî, gólâ drí tã ârízó kĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî óõʼbã trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó gõlé ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ ʼálâ. 13Gólâ rí kô jạ̃rị́bạ̃ íyíkâ Nãzãrétã rî ʼálâ. Gõʼdá drílâ ngãzó lậvũlị́ nĩʼá rĩlí jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Kãpẽrãnómã rî ʼálâ, tíbê âʼdó ʼbá ãnyî lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rú rî. ʼDĩî ʼbạ̃drị̃ ʼbạ̃súrú zị̃lị́ Zạ̃bũlạ́nạ̃ gõʼdá Nãfãtálĩ bê rî ʼbá yî drí rĩzó ʼá lâ rî ĩʼdî. 14Gõʼdá Yésũ câ bê Gãlĩláyã ʼá tólâ rî, gólâ drí îtõzó tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí. Gólâ kĩ, "Nĩ âjâ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ trá ãnî drí rĩzó kũmũ íyíkâ zẽlé õjílã íyíkâ ró." Yésũ ʼê tã rî ʼdĩ tólâ ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩʼá nĩ rî, "ʼBạ̃drị̃ gólâ ʼbạ̃súrú zị̃lị́ Zạ̃bũlạ́nạ̃ gõʼdá Nãfãtálĩ yí bê drí rĩzó ʼá lâ ʼbạ̃súrú ãzâ ʼbá yî gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yí bê rî, ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ ʼdĩ îtõ áyágá Jõrõdénĩ rî ʼásĩ nĩʼá cãlé bũúũ lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Mẽdĩtẽrénĩ rî rú. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá ndrô dũû sĩ tólâ nã ʼbá yî, gólĩyî âʼdô ngá îʼĩ ạ́ngị́ ndrẽʼá. Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ngá lậnjị̃ õdrã kâ zẽlé ʼdĩ ʼbá yî, ngá îʼĩ rî ʼdĩ âʼdô võ îwáʼá gólĩyî drị̃ị̂." Ĩsáyã 9.1-2 18Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩʼá nĩʼá lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ gãrã drị̃ lâ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ drí nĩzó ị̃ʼbị̂ ʼbẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî ûsúlị́ rị̃, Sĩmónã Pétẽrõ gõʼdá ậdrúpị̃ lâ Ãndĩríyã bê, gólĩyî vũ îmbá trá lị̃mvû ʼá ị̃ʼbị̂ rũzó. 19Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ânĩ ʼdẽlé má vósĩ rî, gõʼdá má âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé õjílã ãzí âsé ʼbá ró, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê õjílã ámákâ ró, õzõ ãnî drí rĩrĩ ị̃ʼbị̂ âsélé rî kâtí." 20Gõʼdá nĩngá sĩ, kôrô drílĩyî îmbá ĩyíkâ âyézó ʼdẽzó Yésũ vósĩ lãjóʼbá gólâkâ ró. 21Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó lậvũlị́ ạ̃tị́ ʼálâ. Gólĩyî drí nĩzó Zẽbẽdáyõ rî mvá ágó rị̃ Yãkóbã yî ûsúlị́ ậdrúpị̃ lâ Yõwánĩ bê. Gólĩyî rĩʼá kõlóngbõ ʼá átá lâ yí bê îmbá ĩyíkâ lị̃fị́ lâ êdéʼá. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî ậzị́zó ânĩlí ʼdẽlé yí vósĩ. 22Gõʼdá ʼwãâ ró, drílĩyî ngãzó átá lâ yî âyélé kõlóngbõ ʼá ʼdẽzó Yésũ vósĩ lãjóʼbá gólâkâ ró. 23Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó ậcị́ tõ bê jạ̃rị́bạ̃ mvá Gãlĩláyã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî, gólâ rî trá nĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbá bê tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ nĩ kpá trá õjílã gólĩyî ngá lãzé tị̂ ngĩíngî bê rî êdé bê ngá lãzé gólĩyíkâ ʼásĩ. 24Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, mbârâkã Yésũ kâ rĩzó ngá lãzé ʼbá êdélé ʼdĩ tã lâ drí lậʼbúzó ʼbạ̃drị̃ Sírĩyã kâ ʼásĩ ndrĩ. Ĩtí rî, gõʼdá õjílã Sírĩyã kâ rî ʼbá yî drí õjílã gólĩyî ngá lãzé tị̂ ngĩíngî bê rî ʼbá yî âjízó dũû Yésũ ngálâ. Gõʼdá Yésũ êdê õjílã gólĩyî ngá lãzé lâ drí lâzélé rõô rî ʼbá yî trá ngá lãzé gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ lâdrô líndrí õnjí kpá trá õjílã gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé trá rî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ êdê õjílã gólĩyî ngbãʼó bê rî ʼbá yî trá. Gõʼdá gólâ êdê gólĩyî pá lâ yî drí drãlé trá ậcị́ tõ ʼbá kô rî yî kpá trá, drílĩyî ậcị́ tõzó. 25Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, õʼbí ãmbá ânĩ trá Yésũ ngálâ võ ngĩíngî ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ, kpá jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî mûdrị́ lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ gãrã drị̃ lâ ãzâ rî lésĩ, Yẽrõsãlémã lésĩ gõʼdá kpá võ ãzâ ʼbá yî Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá võ ãzâ ʼbá yî áyágá Jõrõdénĩ ʼdĩ ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ rî ʼásĩ. Gólĩyî ânĩ trá ndrĩ ʼdẽlé Yésũ vósĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\