Mãtáyõ 5

1Gõʼdá Yésũ ndrê bê õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî rî, drílâ nĩzó rĩlí vũdrị́ únị́ pá ʼálâ. Gõʼdá tã ârí ʼbá yî drí nĩzó kpá únị́ pá ʼá tólâ õʼbí ʼdĩ ʼbá yí bê, drílĩyî nĩzó rû êʼbélé gbãâ Yésũ rú sĩ. 2Gõʼdá Yésũ drí îtõzó õjílã ʼdî ʼbá yî îmbálé kĩ nĩ rî, 3"Õzõ nĩ ũnị̃ trá kĩʼá nĩ rî, rĩʼá Ôvârí ĩʼdî gólâ îcá ʼbá mbârâkã fẽlé ãnî drí tãlâ nĩ rî mbârâkã ãkó tã gólâkâ ʼẽlé rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá gólâ rú. Ĩtí rî, nĩ âʼdô rĩʼá Ôvârí bê ûrú ʼálâ. 4Õzõ nĩ ãʼdô ĩzã ró tã õnjí tãsĩ rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ĩzã ãníkâ ndrẽʼá, gõʼdá gólâ drí ãnî pãzó ĩzã ãníkâ ʼdĩ ʼásĩ. 5Õzõ nĩ õrî cú ĩtí ãnî nyãányâ ʼbã ãkó sị́sị́ ʼálâ rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá âʼdólé cú drị́-ãcê bê ãmbá. 6Õzõ nĩ õlẽ tákányĩ tã mbị̂ Ôvârí kâ ʼẽlé rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô mbârâkã fẽʼá ãmbá ãnî drí tã mbị̂ íyíkâ ʼẽzó ndrĩ. 7Õzõ nĩ õrî õjílã ãzí âyélé tã õnjí drílĩyî ʼẽlé trá ãnî rú rî ʼásĩ rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô kpá ãnî âyéʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. 8Õzõ nĩ õrî tã ị̂sũ tãndí bê ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, nĩ âʼdô rĩʼá võ ãlô ʼá Ôvârí bê gólâ rî nị̃lị́ dódó. 9Õzõ nĩ õrî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá õmbã bê ĩyî lãfálé ʼásĩ rî ʼbá yî pãlé tã gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî ậʼdị́lị́ tã tãndí sĩ rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ãnî zị̃ʼá íyî mvá yî ró. 10Õzõ nĩ õrî zãâ tã mbị̂ Ôvârí kâ ʼẽlé kậyị̂ õjílã drí lâṇõ fẽzó ãnî drí tã lâ tãsĩ rî ʼá rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, ngá gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé ʼẽʼá fẽlâ õjílã íyíkâ drí rî, nĩ âʼdô kpá ûsúʼá lâ. 11"Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã õlôʼdâ ĩyî ãnî ngãtá gólĩyî õfẽ ĩyî lâṇõ ãnî drí ngãtá ãâdô ĩyî õnjõ ʼî ãnî rú, gólĩyî drí gõzó rĩlí tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ãnî drí tãlâ ãnî rĩʼá tã ârí ʼbá ámákâ ĩʼdî rî drí sĩ rî, nĩ ị̂sũ tã kó kô. ʼDĩî rî kpá lâṇõ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ sị́sị́ rî ʼbá yî drí ûsúlị́ rî ĩʼdî. Õzõ nĩ ũnjû Ôvârí rî rú lûyị́lị́ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, nĩ âʼdô drị́-ʼâ ạ́ngị́ ûsúʼá ûrú ʼálâ Ôvârí ngálâ." 13Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó tã ârí ʼbá dũû ʼdĩ ʼbá yî îmbálé úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Ãnî nyãányâ, tã ʼẽʼẽ ãníkâ ãʼdô nyé õzõ ʼạ̃ʼị́-nyá drí âʼdórẽ tãndí ró ngá nyãnyã drí rî kâtí. Gõʼdá õzõ nĩ ãâyê tã tãndí ʼẽʼẽ trá rî, ãnî drí gõzó âʼdólé nyé õzõ ʼạ̃ʼị́-nyá gólâ âsó ʼbá kô pẽtẽkẽ rî kâtí. Îcá kô ʼbãlâ drílâ âsózó dódó óʼdí, tãlâ îzã rû trá. Ĩtí rî, áâʼdô dãʼá lâ vũdrị́. 14"Ãnî rĩʼá kpá nyé õzõ ngá îʼĩ gólâ võ îwá ʼbá õjílã drí ndrĩ rî kâtí, tãlâ gólĩyî õndrê ró bê tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî bê. Kpá ĩtí, ãnî rĩʼá nyé õzõ jạ̃rị́bạ̃ gólâ ʼdị̃lị́ lũtú drị̃ị̂ ndrẽlé tõ lậpị́lị́ kô rî kâtí. 15Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzâ îʼĩí lámbã íyíkâ kô ʼbãlé jó ʼá drị̃ lâ âkólé límvó sĩ. Gólâ âʼdô ʼbãʼá lâ ûrû tãrãbízã drị̃ị̂ ĩîʼĩ ró võ bê õjílã drí võ ndrẽzó dódó. 16Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí, nĩ ʼbã tã ʼẽʼẽ ãníkâ ãâʼdô sũsũ ró õjílã ãzí lị̃fị́ drị̃ ʼá, tãlâ õzõ gólĩyî õndrê tã sũsũ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî trá rî, gólĩyî âʼdô âʼdóʼá ãyĩkõ ró, gõʼdá gólĩyî âʼdô ãnî átá ûrú ʼálâ rî lûyị́ʼá." 17Gõʼdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî tãsĩ kĩ, "Nĩ ị̂sũ tã kô kĩ nĩ rî, má ânĩ tã ngĩî îmbálé tã ʼbãʼbã Ôvârí drí fẽlé Músạ̃ sĩ gõʼdá tã îmbâ tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî kâ bê rî îzãlé. Má ânĩ, tãlâ tã pạ̃tị́ị̃ tã îmbâ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yí kâ âʼdálé õjílã drí. 18Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã gólĩyî ndrĩ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá rî, tã îgĩ rî ʼdĩ ʼbá yî íîcá kô jãlâ âʼdólé tã îgĩ ngĩî ãzâ ró úlị́ Ôvârí kâ drị̃ị̂ sĩ. Âʼdô rĩʼá ĩtí cãlé bũúũ kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ ʼá. Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá ĩtí, té õzõ Ôvârí drí ʼbãlé trá rî kâtí. 19Gõʼdá õjílã tíbê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼẽlé rî gã ʼbá trá dó ʼẽzó lâ kô ngãtá drílâ õjílã ãzí îmbázó tã ʼẽlé õzõ gólâ kâtí yã rî, Ôvârí âʼdô kpá õjílã rî ʼdĩ gãʼá dó, îcá kô gólâ rî lậgúlị́ õjílã íyíkâ ró kũmũ íyíkâ võ ûrú ʼálâ rî kâ ʼá. Gõʼdá gólâ rĩ ʼbá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽlé ndrĩ gõʼdá drílâ rĩzó õjílã ãzí îmbálé tã ʼẽlé õzõ drílâ rĩrĩ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ kâtí rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî lậgúʼá õjílã íyíkâ ró kũmũ íyíkâ võ ûrú ʼálâ rî kâ ʼá. 20Nĩ ndrê drẽ, Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê, gólĩyî rî trá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽlé dódó. Gõʼdá õzõ nĩ õrî kô tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂ rî ʼẽlé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã mbị̂ gólĩyî Pạ̃rúsị̃ yî gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá yí bê drí rĩʼá ʼẽlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî, nĩ îcá kô cãlé kũmũ Ôvârí kâ võ ûrú ʼálâ rî kâ ʼá." 21Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó tã îmbálé tã ngãngã kâ ạ̃wạ̃ ró rî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Nĩ ârî tã gólâ âtálé trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ạ̃kû ró Músạ̃ sĩ kĩʼá nĩ rî, 'Ní fû õjílã ãzí kô' rî trá. Gõʼdá áâtâ kpá trá kĩ, 'Õzõ õjílã ãzâ ũfû õjílã ãzí trá rî, áâʼdô tã kĩʼá õjílã rî ʼdĩ rú.' 22Gõʼdá má âtâ ãnî drí õzõ õjílã ãzâ õngâ trá ạ̃wạ̃ ró íyî ãzí-ãzí bê rî, áâʼdô tã kĩʼá õjílã rî ʼdĩ rú. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlị́ õnjí trá íyî ãzí-ãzí rú rî, tã kĩ ʼbá yî âʼdô tã kĩʼá õjílã rî ʼdĩ rú. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ũzị̂ íyî ãzí-ãzí trá lîfõ-lîfõ ró rî, rĩʼá mbị̂ õjílã rî ʼdĩ vũzó lạ̃sị́ Ôvârí drí êdélé trá Sãtánã yî drí rî ʼá. 23"Gõʼdá ĩtí rî, nî ãzâ, õzõ ní ãânĩ trá ʼẽʼá ngá fẽfẽ áníkâ fẽlé Ôvârí drí võ rĩzó ngá fẽfẽ ʼbãlé rî ʼá rî, gõʼdá õzõ ánî ãzí-ãzí ãʼdô cú tã ãzâ bê ní rú rî, õzõ tã rî ʼdĩ ãâgâ trá ní drị̃ị̂ rî, ní fẽ ngá fẽfẽ rî ʼdĩ drẽ kô. 24Ní âyê ngá fẽfẽ rî ʼdĩ ãkpã võ tã rî ʼdĩ drí âgázó ní drị̃ị̂ ʼdĩ ʼá nĩngá. Mí nĩ ánî ãzí-ãzí ʼdĩ ngálâ, nĩ êdê ró tã ãnî lãfálé ʼásĩ ʼdî zãlô sị́sị́, ní gõ ró bê âgõlé nĩʼá ngá fẽfẽ áníkâ ʼdĩ fẽlé Ôvârí drí. 25"Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãʼdô cú tã bê ní rú rî, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ õlẽ trá ánî âjílí kúmú ândrá tã áníkâ kĩlí rî, ní ngâ ʼwãâ nĩlí gólâ ngálâ, nĩʼá tã ãnî lãfálé ʼá gólâ bê ʼdĩ êdélé drẽ ãkpãkãʼdã gólâ drí ánî âjí ãkó kúmú ândrá. Gõʼdá õzõ ní ẽêdê tã rî ʼdĩ kô rî, gólâ õtrõ nî trá nĩʼá âjílâ kúmú ândrá rî, kúmú âʼdô tã áníkâ kĩʼá õnjí ró, gólâ âʼdô ánî fẽʼá drị̃-ʼbá gạ̃nị́mạ̃ kâ drị́gạ́. Ĩtí rî, gólâ âʼdô ánî trõʼá ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 26Má âtâ ní drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ní âʼdô rĩʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá tólâ cãlé bũúũ ậdị̂ kúmú drí ʼbãlé ní drí fẽlé rî fẽʼá zãlô gõzó ánî lôfõlé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ." 27Nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ, "Nĩ ârî tã gólâ ʼbãlé trá ạ̃kû ró ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí Músạ̃ sĩ kĩʼá nĩ rî, 'Nĩ ʼbã õkó gólĩyî âʼdó ʼbá kô ánî õkó ró ngãtá ãgô gólĩyî âʼdó ʼbá kô ãnî ágó ró rî kô ãnî ũgúlị́ ậyị́zó ĩʼdí bê lâ' rî trá. 28Gõʼdá má âtâ tã ãnî drí, õzõ ãgô ãzâ õndrê õkó ãzâ trá lôvó sĩ ậʼdú kõzó ĩʼdí bê lâ rî, gólâ ʼê ʼdĩ tã õnjí ʼî íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá õkó ʼdĩ rú. ʼDĩî kpá rĩʼá nyé õzõ ãgô ʼdî ʼê tã rî ʼdĩ trá rî kâtí. Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí õkó tãsĩ. 29Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nî ãzâ, õzõ ánî lị̃fị́ drị́-ágó lésĩ rî õʼbã nî tã õnjí ʼẽlé rî, ní ângî gólâ trúwạ́ vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí cãzó võ ûrú ʼálâ rî ʼá cé lị̃fị́ ãlô bê, gõʼdá ní drí cãzó lị̃fị́ bê rị̃ nĩʼá vẽlé lạ̃sị́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 30Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí, õzõ ánî drị́-ágó õʼbã nî tã õnjí ʼẽlé rî, ní gâ ánî drị́ rî ʼdĩ njíyá vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí cãzó võ ûrú ʼálâ rî ʼálâ cé drị́ ãlô bê, gõʼdá ní drí cãzó drị́ bê rị̃ nĩʼá vẽlé lạ̃sị́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ." 31Gõʼdá Yésũ îmbâ tã trá tã õkó îngâ kâ tãsĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî kpá tã gólâ âtálé trá Músạ̃ sĩ tã õkó îngâ kâ tãsĩ kĩʼá nĩ rî, 'Õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá íyî õkó rî îngálé rî, gólâ õfẽ wárãgã õkó îngâ kâ õkó rî ʼdĩ drí' rî trá. 32Gõʼdá mâ rî gógó, má âtâ ãnî drí, õzõ õjílã ãzâ ũûsû õkó lâ kô ậyị́rị̃ ʼá ãgô ãzâ bê rî, gõʼdá gólâ drí õkó lâ ʼdĩ îngázó cú ĩtí tã õnjí ʼdĩ ʼẽ ãkó rî, gõʼdá õzõ õkó ʼdĩ õnĩ trá nĩʼá ãgô ãzâ trõlé rî, gólâ ʼbã õkó ʼdĩ trá tã õnjí ʼẽlé. Ĩtí rî, ãgô rî gógó õkó ʼdĩ trõ ʼbá ʼdĩ, gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ õkó rî ʼdĩ bê, gólĩyî ʼê tã õnjí trá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá." 33Gõʼdá Yésũ îmbâ tã kpá trá tã õjílã drí ʼbãlé ʼẽlé Ôvârí ândrá rî tãsĩ, gólâ kĩ, "Nĩ ârî tã gólâ âtálé trá ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí kĩʼá nĩ rî, 'Nî ãzâ, õzõ ní õʼbã tã trá Ôvârí ândrá tã ãzâ ʼẽzó rî, ní ʼê tã rî ʼdĩ té ĩtí. Õzõ ní õʼê tã rî ʼdĩ kô rî, rĩʼá õnjí ró.' 34Gõʼdá mâ rî gógó, má âtâ ãnî drí, nĩ îtrî lãtrítrí kô tã gólĩyî ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, nĩ îtrî lãtrítrí kô ʼbũû sĩ, tãlâ ʼbũû ʼdĩ rĩʼá rĩ-võ Ôvârí kâ rĩzó rĩlí kúmú ạ́ngị́ ró ngá drị̃lị́ ndrĩ rî ĩʼdî. 35Gõʼdá nĩ îtrî lãtrítrí kpá kô ị̃nyạ́kú drị̃ sĩ, tãlâ ị̃nyạ́kú drị̃ ʼdî rĩʼá pá tõ võ Ôvârí kâ rĩzó kúmú ạ́ngị́ ró ãngó nõ drị̃lị́ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ îtrî lãtrítrí kpá kô jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ rú lâ sĩ, tãlâ ʼdĩî kpá rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ gólâ Ôvârí drí rĩzó õjílã íyíkâ drị̃lị́ kúmú ạ́ngị́ ró rî ĩʼdî. 36Gõʼdá nĩ îtrî lãtrítrí kpá kô ãnî drị̃ sĩ, tãlâ ãnî nyãányâ îcá kô drị̃-ʼbí ãlô rî lârâkô lâ jãlé âʼdólé mvẽêmvê ró ngãtá nị̃ị̂nị̂ ró. 37Ĩtí rî, nĩ âtâ tã cé kĩ, 'Ãwô, pạ̃tị́ị̃ mã âʼdô ʼẽʼá lâ', õzõ nĩ õlẽ trá ʼẽlâ rî. Õzõ nĩ õlẽ ʼẽlâ kô rî, gõʼdá nĩ âtâ kpá cé kĩ, 'ʼÉʼẽ, mã îcá kô ʼẽlâ', tãlâ úlị́ õjílã ãzâ drí âtálé tã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî, tã âʼdálé kĩ, tã õjílã ʼdî drí âtálé ʼdĩ rĩʼá tã Sãtánã kâ ĩʼdî." 38Gõʼdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã tã-võ lôgõ kâ tãsĩ kĩ, "Nĩ ârî úlị́ gólâ âtálé ạ̃kû ró nã sĩ rî trá kĩʼá nĩ rî, 'Õzõ õjílã ãzâ õcâ íyî ãzí-ãzí rî lị̃fị́ ãlô rî trá kpạ̃ạ́cũ rî, áâʼdô kpá õjílã rî ʼdĩ lị̃fị́ lâ cãʼá õzõ drílâ íyî ãzí-ãzí rî lị̃fị́ cãrẽ ʼdî kâtí' rî trá. Gõʼdá 'õzõ õjílã ãzâ õcâ íyî ãzí-ãzí rî sị́ trá ṇõlé kãálĩ rî, áâʼdô kpá õjílã rî ʼdĩ sị́ lâ cãʼá ṇõlé õzõ drílâ íyî ãzí-ãzí rî sị́ ṇõrẽ ʼdî kâtí' rî kpá trá. 39Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má âtâ ãnî drí, nĩ lôgõ tã õnjí kô tã õnjí ãzí sĩ õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ãnî rú rî drí. Õzõ õjílã ãzâ õsâ ánî ạ́yạ́ʼbú drị́-ágó lésĩ rî, gõʼdá ní jâ kpá ánî ạ́yạ́ʼbú drị́-lị̃jị́ lésĩ rî, gólâ õsâ ró bê. 40Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâjî nî võ tã kĩ kâ ʼálâ, ãʼdô ró bê tã-vó áníkâ kĩzó ítá áníkâ ãlô rî trõzó rî, ní ôcî tị̂ kô tã rî ʼdĩ ʼá, gõʼdá ní âyê gólâ õtrõ ró kpá ãzâ. 41Ĩtí rî, gõʼdá õzõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá õʼbã ĩyî nî mbârâkã sĩ ngá ĩyíkâ njị̃lị́ nĩzó ĩʼdí bê lâ áyágá drị̃ mbãlé ãlô rî, ní mbã áyágá drị̃ zãlô rị̃ ngá gólĩyíkâ ʼdĩ bê. 42Õzõ õjílã ãzâ ũzị̂ ngá trá ní tị́ sĩ rî, ní fẽ ngá rî ʼdĩ drílâ. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlẽ ngá ậmúlị́ ní drị́gạ́ sĩ rî, ní fẽ ngá rî ʼdĩ drílâ, ní lôgâ kô." 43Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó tã ngá lẽlẽ kâ tãsĩ kĩ, "Nĩ ârî tã gólâ âtálé ạ̃kû ró nã sĩ kĩʼá nĩ rî, 'Nĩ lẽ ãnî rû-lẽ-ãzí yî, gõʼdá nĩ ʼbã ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî lôvó kô' rî trá. 44Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má âtâ tã ãnî drí, nĩ lẽ ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî. Gõʼdá nĩ ʼê rãtáã õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lâṇõ fẽlé ãnî drí rî ʼbá yî tãsĩ, Ôvârí õpâ ró gólĩyî bê. 45Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, ʼdĩî ãâʼdâ ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ ãnî rĩʼá ãnî átá Ôvârí ûrú ʼálâ rî mvá lâ yî ĩʼdî. Tãlâ Ôvârí rî rĩʼá tã tãndí ʼẽlé õjílã drí ndrĩ, gólâ rî nĩ ị̃tú ʼbãlé rĩʼá võ îʼĩlí õjílã gólĩyî tãndí rî ʼbá yî drí kpãkã ãlô õjílã gólĩyî õnjí rî ʼbá yí bê. Gõʼdá gólâ rî kpá nĩ ôzê ʼbãlé ʼdị̃lị́ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã mbị̂ rî ʼẽlé rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî drí. 46Gõʼdá õzõ nĩ õrî cé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã tãndí ʼẽlé ãnî drí rî lẽlé ĩʼdî rî, Ôvârí âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá ãnî drí ãʼdô tãsĩ yã? Tãlâ gbõ lé õjílã õnjí rĩ ʼbá ĩyî ậdị̂ ômbê gĩ kâ ûʼdúlị́ rî ʼbá yî, gólĩyî rî kpá cé õjílã gólĩyî ĩyî lẽ ʼbá rî lẽlé ĩʼdî. 47Õzõ nĩ õrî cé nĩʼá nî-bê-yã fẽ bê ãnî rû-lẽ-ãzí yî drí ĩʼdî rî, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ ʼê ʼdĩ tã tãndí ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá yã? Õjílã gólĩyî gbõ lé Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yî rî ĩyî kpá ʼẽlâ ĩtí. 48Ĩtí rî, ãnî nyãányâ, nĩ rî tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂ pạ̃tị́ị̃ rî ʼẽlé ĩʼdî kárá, õzõ ãnî átá ûrú ʼálâ rî drí rĩrĩ tã mbị̂ ʼẽlé rî kâtí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\