Mãtáyõ 6

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó kpá rĩʼá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbálé tã tã tãndí ʼẽzó ị̃nị́nị̂ ró rî tãsĩ, gólâ kĩ, "Õzõ nĩ õlẽ trá tã tãndí ʼẽlé rî, nĩ ʼê tã rî ʼdĩ dódó lị̃fị́ lõmbâ sĩ, ãâʼdô kô õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá, tãlâ gólĩyî õzó ndrẽlâ kô. Gõʼdá õzõ nĩ õʼê tã ʼdî trá õjílã lị̃fị́ drị̃ ʼá ãnî tã lôngózó bê rî, nĩ îcá kô drị́-ʼâ ãzâ ûsúlị́ ãnî átá ûrú ʼálâ rî drị́gạ́ sĩ. 2"Bê trá ĩtí rî, õzõ nĩ õtírĩ rĩî ngá fẽlé õjílã gólĩyî ĩzã bê rî pãzó rî, nĩ îyâ tã lâ kô, õzõ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá lómbé-lómbéwá ʼbá ró rî ʼbá yî drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. Õzõ gólĩyî õfẽ ngá trá õjílã ãzí pãzó rî, gólĩyî rî tã lâ îyálé ûrû ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ gõʼdá kpá lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ. Gólĩyî rî tã ʼdî ʼẽlé ĩtí ʼdĩ, cé tãlâ õjílã õndrê ró ĩyî bê, gõʼdá gólĩyî ũlûyị̂ ró ĩyî kpá bê. Má âtâ ãnî drí, gólĩyî îcá kô drị́-ʼâ ûsúlị́ Ôvârí drị́gạ́ sĩ, drị́-ʼâ gólĩyíkâ ʼẽʼá ûsúlâ rî trá cé ĩʼdî gólĩyî lûyị̂-lûyị̂ sĩ ʼdî. 3Gõʼdá nî ãzâ, õzõ ní õtírĩ rĩî ngá fẽlé õjílã gólâ ĩzã bê rî pãzó rî, ní ʼbã õjílã ãzâ kô tã ní drí rĩʼá ʼẽlé ʼdĩ võ lâ ûsúlị́. 4Ní ʼê tã rî ʼdĩ ị̃nị́nị̂ ró cé ãnî lãfálé ʼásĩ õjílã rî ʼdĩ bê. Õzõ ní õʼê trá ĩtí rî, gõʼdá Ôvârí ánî átá ûrú ʼálâ gólâ rĩ ʼbá tã gólĩyî rĩʼá ʼẽlâ ị̃nị́nị̂ ró rî nị̃lị́ ndrĩ rî âʼdô tã ní drí ʼẽlé ʼdĩ ndrẽʼá. Ĩtí rî, gólâ âʼdô drị́-ʼâ tãndí fẽʼá ní drí." 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó kpá rĩʼá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbálé tã rãtáã ʼẽʼẽ kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Õzõ nĩ õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî, nĩ ʼê kô õzõ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá lómbé-lómbéwá ʼbá ró rî ʼbá yî drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. Gólĩyî lẽ tã rõô âdrélé ûrû jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ gõʼdá kpá lạ́tị̂ rû ûsûmậ ʼásĩ ĩyî nyãányâ âʼdálé, õjílã ãzí õndrê ró ĩyî bê yĩ õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé rî. Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, gólĩyî îcá kô drị́-ʼâ ûsúlị́ Ôvârí drị́gạ́ sĩ, drị́-ʼâ gólĩyíkâ ʼẽʼá ûsúlâ rî trá cé ĩʼdî gólĩyî lûyị̂-lûyị̂ sĩ ʼdî. 6Ĩtí rî, õzõ nĩ õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî, nĩ fî jó ãníkâ ʼá, nĩ âʼbã ró ạ́tị̃ ãníkâ, nĩ gõ ró bê rãtáã ʼẽlé ị̃nị́nị̂ ró ãnî átá gólâ ãnî drí ndrẽlé kôʼdáwá rî drí. Ĩtí rî, rãtáã gólâ ãnî drí ʼẽlé ị̃nị́nị̂ ró ʼdĩ, gólâ âʼdô âríʼá lâ, gõʼdá gólâ âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá ãnî drí tã lâ sĩ. 7"Ĩtí rî, nĩ ãâʼdô trá rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí rî, nĩ rî kô ʼẽlâ õzõ õjílã gólĩyî Ôvârí rî nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yî drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. Gólĩyî rî rĩʼá rãtáã ʼẽlé ãcê úlị́ tã ífí ãkó rî ʼbá yí bê dũû. Gólĩyî rî ĩyíkâ tã ányâ ị̂sũlị́ kĩ, rãtáã ĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ãcê ʼdĩ, Ôvârí âʼdô âríʼá lâ. 8Nĩ rî kô rãtáã ʼẽlé ĩtí tã ífí ãkó, õzõ gólĩyî drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. Gõʼdá âʼdó kô îcâ-îcâ ró ãnî drí rãtáã ʼẽzó ãcê, tãlâ ãnî átá Ôvârí nị̃ ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé yí drị́gạ́ sĩ rî trá cú ĩtí ãnî drí íyî îjí ãkó. 9Gõʼdá õzõ nĩ õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé rî, nĩ ʼê rãtáã õzõ nõô rî tí. 'Ãmâ átá ûrú ʼálâ rî, ánî rú ãʼdô ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃. 10Kũmũ áníkâ rî ãâcâ, tã ní drí lẽlé rû ʼẽlé rî õʼê rû ị̃nyạ́kú drị̃ị̂, õzõ drílâ âʼdórẽ ûrú ʼálâ rî kâtí. 11Ãndrõ nô, ní âfẽ ngá nyãnyã ãmákâ kậyị̂ vósĩ cé rî ãmâ drí. 12Ní âyê ãmâ tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ, õzõ ãmâ drí gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ãmâ rú rî yî âyérẽ kâtí. 13Ní âjî ãmâ kô lôfílí tã ûjũ-ûjũ ʼá, gõʼdá ní pâ ãmâ Sãtánã drị́gạ́ sĩ.' 14"Õzõ nĩ ãâyê õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé ãnî drí rî yî trá tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼásĩ rî, gõʼdá Ôvârí ãnî átá ûrú ʼálâ rî âʼdô kpá ãnî âyéʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. 15Gõʼdá õzõ nĩ ãâyê gólĩyî kô tã õnjí gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ rî ʼásĩ rî, Ôvârí ãnî átá ûrú ʼálâ rî âyé ãnî kpá kô tã õnjí ãníkâ ʼásĩ." 16Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbázó kĩ, "Õzõ nĩ ãâʼdô trá tị̂ ʼbĩʼá rĩzó ʼálé ʼãʼí sĩ ngá nyã ãkó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî, nĩ ị̂njị̂ lị̃fị́ kô, õzõ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá lómbé-lómbéwá ʼbá ró rî ʼbá yî drí rĩrĩ ʼẽlâ rî kâtí. Gólĩyî rî ĩyî nyãányâ âʼdálé õjílã ãzí õndrê ró bê kĩ, ĩyî rĩʼá tị̂ ʼbĩʼá. Tã gólĩyíkâ rĩʼá ʼẽlâ ĩyî tã lôngózó ʼdĩ tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, gólĩyî îcá kô drị́-ʼâ ûsúlị́ Ôvârí drị́gạ́ sĩ. 17Õzõ nĩ ãâʼdô trá tị̂ ʼbĩʼá rĩzó ʼálé ʼãʼí sĩ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî, nĩ jĩ ãnî lị̃fị́ ngbángbá ãnî ʼbãzó âʼdólé ãyĩkõ ró, 18tãlâ õjílã ãzí õzó nị̃lâ kĩʼá nĩ rî, ãnî rĩʼá tị̂ ʼbĩʼá. Ãnî átá tíbê ãnî drí ndrẽlé kôʼdáwá rî âʼdô nị̃ʼá lâ cé nĩ. Ĩtí rî, rãtáã gólâ ãnî drí ʼẽlé tị̂ ʼbĩʼbĩ sĩ ị̃nị́nị̂ ró ʼdĩ, Ôvârí âʼdô âríʼá lâ, gõʼdá drílâ tã-drị̃ lâ jãzó." 19Nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ, "Nĩ êʼbê ngá-tị̂ ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî kô cé tị̂tị̂ ʼdó ãnî nyãányâ drí, ʼbãlé võ tíbê ngá ạ̃sũkũʼdũ yí kâtí gõʼdá ûjúrúkú yí bê rî yî drí ʼẽzó fĩlí îzãlâ rî ʼá, ngãtá võ ngá gólĩyî ậdị̂ ʼásĩ rî ʼbá yî drí ʼẽzó lâkálé rû îzãlé rî ʼá, gõʼdá kpá võ gólâ ũgú yî drí îcálé ạ́tị̃ ṇõlé ngá ûgũzó ʼálâ sĩ rî ʼá kô. 20Gõʼdá nĩ lậpị̂ bê-rî ngá-tị̂ tãndí ãnî nyãányâ drí võ ûrú ʼálâ rî ʼá. Tãlâ tólâ rî, ngá ạ̃sũkũʼdũ yí kâtí ûjúrúkú yí bê rî îcá kô fĩlí ngá-tị̂ tãndí ʼdĩ ʼbá yî îzãlé, gõʼdá ngá-tị̂ ʼdĩ ʼbá yî rúʼbạ́ lâ yî îcá kô lâkálé gõʼdá rû îzãlé, gõʼdá ũgú îcá kpá kô fĩlí ngá-tị̂ ʼdĩ ʼbá yî ûgũlị́. 21Tãlâ tã ị̂sũ ãníkâ âʼdô ʼbãʼá nyé võ gólâ ãnî drí ngá tã lâ drí lâzélé ãnî rú kôrô rî ʼbãzó ʼá lâ rî ʼá. 22"Nĩ ndrê drẽ, ãnî lị̃fị́ rĩʼá nyé õzõ lámbã kâtí võ îʼĩlí ãnî rúʼbạ́ drí tã ndrĩ ndrẽzó dódó. Gõʼdá õzõ ãnî lị̃fị́ õndrê võ dódó rî, ãnî rúʼbạ́ âʼdô ʼbãʼá kpá ngá îʼĩ ró tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼẽzó. Âʼdô rĩʼá ĩtí ãnî drí õzõ nĩ õrî rĩlí ngá ãlô ró Ôvârí bê rî. 23Gõʼdá õzõ ãnî lị̃fị́ õndrê võ kô dódó tã gólĩyî mbị̂ Ôvârí kâ ndrẽzó rî, Gõʼdá õzõ nĩ õrî kô ãnî lị̃fị́ ʼbãlé Ôvârí drị̃ị̂ tã gólâkâ ʼẽlé rî, ãnî rúʼbạ́ âʼdô ʼbãʼá kpá ị́nị́rị́kúwạ́ ró tã ányâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá ngá gólĩyî ãnî drí rĩʼá ndrẽlâ ị́nị́rị́kúwạ́ ró rî ʼbá yî, õzõ nĩ ị̃ị̂sũ kĩʼá nĩ rî, ʼdĩî ãʼdô ngá îʼĩ ʼî ãnî drí tã mbị̂ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ rî, tã ị̂sũ ãníkâ ʼdĩ rĩʼá ányâ ró ãnî âdólé ngbá. 24"Nĩ ndrê drẽ, îcá kô õjílã ãlô drí rû ị̂ʼbũzó kúmú rị̃ drí ʼdó ị̃tú-pá ãlô ʼá. Gõʼdá gólâ îcá kô kúmú ngĩíngî rị̃ ʼdî ʼbá yî lẽlé ndrĩ ʼdó. Gólâ âʼdô tã kúmú ãlô rî kâ lẽʼá ĩʼdî, gõzó ãzâ rî gãlé dó. Âʼdólé bê trá ĩtí rî, õzõ nĩ õlẽ trá lị̃fị́ ʼbãlé ngá-tị̂ dũû ûsúlị́ ãnî nyãányâ drí ĩʼdî rî, nĩ âʼdô îcáʼá rû ị̂ʼbũlị́ Ôvârí drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ ángô tí yã? ʼDĩî îcá kô ãlôwálâ. Nĩ ị̂ʼbũ rû cé Ôvârí drí ĩʼdî!" 25Nĩngá sĩ, Yésũ drí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îmbázó kĩ, "Ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé rĩzó ãngó nõ ʼá rî tãsĩ rî, má âtâ tã ãnî drí kĩ, nĩ âʼdô kô tã ị̂sũ ró ngá gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî ʼbãlé rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró ngá nyãnyã kâtí ngá mvũmvũ bê, ngãtá ítá ãnî drí sõlé ãnî rúʼbạ́ ʼá rî tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, tã ngá nyãnyã kâ ítá sõsõ bê rî lậvũú kô gạ̃rạ̃ lôvó-lôvó drị̃ị̂ sĩ. 26ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ ãríwá tã. Gólĩyî ʼwãá ạ́mvú kô, gõʼdá êʼbé ĩyî kpá ngá-ĩyínyâ ạ́mvú ʼásĩ ʼbãlé ẽró ʼá kô. Gbõ lé ĩtí rî, Ôvârí ãnî átá ûrú ʼálâ rî, rî nĩ rĩʼá ngá nyãnyã fẽlé gólĩyî drí rĩʼá nyãlâ. Gõʼdá ãnî tã lâzê gạ̃rạ̃ Ôvârí rú ãríwá drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, gólâ îcá kô tã ãníkâ ị̂vị̃lị́. 27Gõʼdá nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, lị̃fị́ lôʼbê-lôʼbê ãníkâ ngá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî âʼdô kậyị̂ ãníkâ rĩ kâ ãngó nõ ʼá rî lôpéʼá âʼdólé ãcê yã? 28"Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó lị̃fị́ lôʼbélé ítá sõlé rúʼbạ́ ʼá rî tãsĩ yã? ʼDõvó nĩ ndrê drẽ lạ́tị̂ gólâ fê fõô õmã ʼálâ rî drí rĩzó mbãlé rî. Gólĩyî lôsé ítá kô gõʼdá ʼé ĩyî lôsĩ kpá kô ítá ûsúzó ĩyî nyãányâ drí. 29Gõʼdá Ôvârí ʼbã gólĩyî trá âʼdólé lârâkô bê sũsũ ró rõô. Gõʼdá ĩtí rî, ítá lârâkô Ôvârí drí ʼbãlé drílĩyî rî sû lậvũlị́ kôrô ítá lârâkô kúmú Sólõmõ drí sõlé kũmũ kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 30Gõʼdá nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ʼbã ngá-ạ̃rú nĩ âʼdólé lârâkô bê sũsũ ró gólĩyî rĩ ʼbá mbãlé rĩlí cé kậyị̂ dã sĩ gõʼdá ândrálé ʼĩlí vẽlé vólé õmã bê mîlí sĩ rî. Õzõ gõʼdá Ôvârí ĩîcâ trá ngá-ạ̃rú ʼbãlé âʼdólé lârâkô bê sũsũ ró rî, gõʼdá gólâ îcá íyíkâ ítá fẽlé ãnî drí kô yã? Ĩtí rî, nĩ rí kô tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ãʼdô tãsĩ yã? Ãnî tã lậvũ gạ̃rạ̃ Ôvârí drí ngá-ạ̃rú ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 31Gõʼdá ĩtí rî, nĩ lôʼbê lị̃fị́ kô kĩ, 'Óõ, mã âʼdô nõ kó ãʼdô nyãʼá ĩʼdî yã?' ngãtá 'Óõ, mã âʼdô nõ kó ãʼdô mvũʼá ĩʼdî yã?' ngãtá 'Óõ, mã âʼdô ítá ûsúʼá sõlé nõ kó ãʼdô ʼásĩ yã?' 32Tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ị̂sũlị́ ĩtí ʼdĩ ʼbá yî, ʼdĩî õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá drẽ Ôvârí ʼá kô rî ʼbá yî ĩʼdî. Ôvârí ãnî átá ûrú ʼálâ rî nị̃ ngá gólĩyî ãnî drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî trá. 33Tã lị̃fị́ lôʼbê-lôʼbê kâ ngá ãngó nõ ʼá rî tãsĩ rî võ lâ ʼá rî, nĩ rî zãâ kũmũ Ôvârí kâ zẽlé, gõʼdá nĩ ʼbã ró tã ị̂sũ ãníkâ bê tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ ĩʼdî. Õzõ nĩ õʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ngá gólĩyî ãnî drí âʼdózó ĩzã bê tã lâ tãsĩ rî ʼbá yî âfẽʼá ãnî drí. 34Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ lôʼbê lị̃fị́ kô ãndrõ nô tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ị̃drú rî ʼbá yî tãsĩ, tãlâ nĩ nị̃ị́ drẽ tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé kậyị̂ ị̃drú rî ʼá rî kô. Kậyị̂ ndrĩ rĩʼá lâṇõ ngĩíngî ĩyíkâ bê ãlô-ãlô. Rĩʼá îcâ-îcâ ró ãnî drí cé lâṇõ kậyị̂ ãlô rî kâ njị̃zó ĩʼdî, ãnî drí lâṇõ kậyị̂ ndrĩ kâ njị̃zó rî drị̃ị̂ sĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\