Mãtáyõ 7

1Gõʼdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã tã-vó kĩkĩ kâ ányâ ró ãzí-ãzí rú rî tãsĩ kĩ, "Nĩ kî tã õjílã ãzí kâ kô tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ ányâ ró rî ʼbá yî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó kô kpá tã-vó ãníkâ kĩî õnjí ró. 2Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá tã-vó ãníkâ kĩlí kpá té õzõ ãnî drí tã-vó ãnî ãzí-ãzí yí kâ kĩrĩ kâtí, gõʼdá gólâ âʼdô ãnî ʼẽʼá kpá té õzõ ãnî drí rĩrĩ õjílã ãzí ʼẽlé rî kâtí. 3Õzõ nĩ õlẽ kô ʼdásí ʼẽlé ãzí-ãzí rú rî, nĩ âtâ tã ãzí-ãzí drí kĩʼá nĩ rî, gólĩyî âʼdó õnjí rî kô. Nĩ õʼê trá ĩtí rî, ãnî cú tị̂ ãcê bê. Tõtõ ãnî drí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá rî, nĩ kũ zãlô, nĩ gõ ró tõtõ ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé. Nĩ ndrê tã ʼẽʼẽ ãníkâ rî zãlô, nĩ gõ ró ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé." 6Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã îmbázó kĩ, "Õzõ nĩ õrî úlị́ Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî õrî ĩyî ãnî lôʼdálé lôʼdâ úlị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, nĩ âyê gólĩyî, nĩ îmbâ gõʼdá úlị́ Ôvârí kâ kô drílĩyî, tãlâ gólĩyî âʼdô ʼẽʼá vólé gãlé dó úlị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ârílí gõʼdá kpá tã lâ ʼẽlé. Gólĩyî rĩʼá nyé õzõ õké lîfõ tíbê ãnî drí ngá nyãnyã fẽzó drílâ, gõʼdá drílâ rû jãzó ãkpã ãnî ôcílí dró ngá nyãnyã tãndí ãníkâ fẽlé drílâ ʼdĩ drị̃lị́ rî kâtí. Gõʼdá gólĩyî kpá rĩʼá õzõ ngbíkpí ʼbã kâ gólâ ngá sũsũ ʼdíyî lôʼĩ kâ ãnî drí fẽlé trá drílâ rî tõ ʼbá pá sĩ ũlútrạ́ ʼá rî kâtí." 7Gõʼdá Yésũ drí kpá tã îmbázó tã rãtáã ʼẽʼẽ kâ tãsĩ kĩ, "Õzõ nĩ ĩîjî ãnî átá ûrú ʼálâ rî ngá gólĩyî ãnî drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî ʼbá yî tãsĩ rî, gólâ âʼdô âfẽʼá lâ ãnî drí. Gõʼdá õzõ nĩ õrî lôndãlâ rî, nĩ âʼdô ûsúʼá lâ. Gõʼdá õzõ nĩ õgâ ạ́tị̃ rî, áâʼdô njị̃ʼá lâ ãnî drí. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô rãtáã ãnî drí ʼẽlé drílâ rî âríʼá trá. Gólâ âʼdô ngá gólĩyî ãnî drí âʼdózó ĩzã bê tã lâ tãsĩ ʼdî ʼbá yî fẽʼá trá ãnî drí. 9Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ drẽ ãnî nyãányâ tã, ãnî mvá rî átá yî, õzõ ãnî mvá yî ĩîjî ãmbãtã tã ãnî tị́ sĩ nyãlé rî, nĩ âʼdô kúnị́ mvá âtrõʼá ĩʼdî fẽlé gólĩyî drí ãmbãtã ʼdî võ lâ ʼá yã? 10Ngãtá õzõ ãnî mvá yî ĩîjî ị̃ʼbị̂ tã ãnî tị́ sĩ nyãlé rî, ní âʼdô ị̃nị̃ âtrõʼá ĩʼdî fẽlé gólĩyî drí yã? 11Õzõ ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá tã õnjí ʼbá ró rî ĩîcâ trá ngá tãndí fẽlé ãnî mvá yî drí rî, ĩtí rî, Ôvârí ãnî átá ûrú ʼálâ rî âʼdô îcáʼá kó ngá tãndí fẽlé ãnî drí. Gólâ rĩʼá njãâ ngá tãndí fẽlé ãnî drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãnî drí fẽlé ãnî mvá yî drí rî drị̃ị̂ sĩ. 12"Tã gólâ Ôvârí drí lẽlé lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî nõ. Nĩ rî tã gólĩyî âʼdó ʼbá tãndí rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî õjílã ãzí drí. Tã tãndí gólĩyî ãnî drí lẽlé õjílã drí ʼẽlé ãnî drí rî ʼbá yî, nĩ rî kpá ʼẽlâ ĩʼdî õjílã ãzí drí. ʼDĩî tã Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ʼá rî ĩʼdî." 13Gõʼdá Yésũ drí tã îmbázó tã fĩfĩ kâ cãlé ãngó Ôvârí kâ ʼálâ rî tãsĩ kĩ, "Lạ́tị̂ gólâ fĩzó cãlé ãngó Ôvârí kâ ʼálâ rî, jó tị́lị́-tị̂ lâ rĩʼá ngbãâ ʼbílíwá ĩtí. Lạ́tị̂ fĩzó cãlé tólâ rî, rĩʼá lạ́tị̂ âmbâ-âmbâ ʼî. Õjílã ʼẽ ʼbá fĩlí ʼálâ sĩ rî âʼdô ʼbãʼá cé dã. Gõʼdá õjílã gólĩyî fĩ ʼbá tólâ rî âʼdô ĩyî lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. Gõʼdá lạ́tị̂ nĩzó võ lạ̃sị́ kâ Ôvârí drí êdélé trá Sãtánã yî drí rî ʼálâ rî, jó tị́lị́-tị̂ lâ rĩʼá ậvû-ậvû ró. Lạ́tị̂ fĩ kâ tólâ rî âʼdó kô âmbâ-âmbâ ró. Õjílã ãmbá âʼdô ĩyî nĩʼá ʼálâ sĩ." 15Gõʼdá Yésũ drí drị́-mbílí sõzó õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ tã õjílã gólĩyî tã âmã ʼbá kĩʼá nĩ rî, yĩ ãʼdô tã Ôvârí kâ îmbâ ʼbá ʼî rî kâ tãsĩ kĩ, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú tã îmbá ʼbá gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã âdó ʼbá ró rî tãsĩ. Gólĩyî lêndrê õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ mvá kâtí, gõʼdá tã ị̂sũ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî rĩʼá õzõ kíâkêlówá gólâ rĩ ʼbá kõrõnyã ãzí fũlị́ rî kâtí. 16Õzõ nĩ õrî tã îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrẽlé mãnísĩ rî, nĩ âʼdô gólĩyî âʼdô-âʼdô nị̃ʼá tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ ʼásĩ. Nĩ âʼdô kpá nị̃ʼá lâ ngãtá tã gólĩyî drí rĩʼá îmbálâ ʼdĩ pạ̃tị́ị̃ tã Ôvârí kâ ʼî ngã âʼdó kô tã Ôvârí kâ ʼî yã rî. Tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ âʼdâ gólĩyî trá õzõ fê lõʼwâ drí fê lâ âʼdárẽ kâtí. Ạ̃kû lâ sĩ, ólófí fê ʼwâ lõʼwâ bê kạ̃nị́kị̃ ró yã? Ngãtá púrũcị́ fê ʼwâ lõʼwâ bê kãnágõwá ró yã? 17Fê gólâ tãndí ró rî ʼwâ íyíkâ té lõʼwâ tãndí ĩʼdî, gõʼdá fê gólâ õnjí ró rî ʼwâ íyíkâ kpá té lõʼwâ õnjí ĩʼdî. 19Ĩtí rî, fê gólĩyî tíbê lõʼwâ tãndí ʼwã ʼbá kô rî, áâʼdô gãʼá lâ vólé vũdrị́ zãlé lạ̃sị́ sĩ. 20Kpá ĩtí rî, nĩ âʼdô tã îmbá ʼbá rĩ ʼbá õjílã âdólé rî ʼbá yî nị̃ʼá tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼásĩ." 21Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã îmbálé tã õjílã drí ʼẽzó cãlé ãngó Ôvârí kâ ûrú ʼálâ rî ʼá rî tãsĩ kĩ, "Õjílã ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá ámâ zị̃lị́ kúmú, kúmú rî, gólĩyî îcá kô ndrĩ cãlé ãngó Ôvârí kâ ûrú ʼálâ rî ʼá. Gõʼdá gólĩyî rĩ ʼbá tã ámâ átá Ôvârí ûrú ʼálâ rî drí lẽlé ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé rî, gólĩyî âʼdô cãʼá cé nĩ. 22Gõʼdá kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, õjílã dũû âʼdô ĩyî ânĩʼá má ngálâ tã âtálé kĩ, 'Kúmú, mã îmbâ tã áníkâ trá õjílã drí.' Gõʼdá ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã âtáʼá kĩʼá nĩ rî, 'Kúmú, mã rî trá rĩʼá líndrí õnjí lâdrólé õjílã ʼásĩ ánî rú sĩ.' Gõʼdá ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã âtáʼá kĩʼá nĩ rî, 'Kúmú, mã ʼê tã lârâkô tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî trá dũû ánî rú sĩ.' 23Gõʼdá má âʼdô tã lôgõʼá drílĩyî kĩ, 'Mĩ nĩ vólé má lạ̃gạ́tị́ sĩ, ãnî tã õnjí ʼbá yî! Má nị̃ị́ ãnî kô!' " 24Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó õjílã gólĩyî íyî vó lôbẽ ʼbá rî yî tãsĩ kĩ, "Õjílã gólâ úlị́ ámákâ ârí ʼbá gõʼdá tã lâ ʼẽzó rî, gólâ rĩʼá õzõ tã nị̃ ʼbá gólâ jó íyíkâ ʼdị̃ ʼbá gá lũtú drị̃ị̂ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá rî kâtí. 25Tã ʼdî tãsĩ rî, gbõ lé ôzê ũʼdị̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõʼdá lị̃mvû drí tị̃zó rõô rî, jó ʼdĩ îcá kô ʼdẽlé vũdrị́, tãlâ úʼdị̂ trá gá lũtú drị̃ị̂ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá. 26Gõʼdá õjílã tíbê úlị́ ámákâ ârí ʼbá cé ârî gõʼdá ʼẽ ʼbá lâ kô rî, gólâ rĩʼá õzõ tã nị̃ ãkó lé ʼbá gólâ jó íyíkâ ʼdị̃ ʼbá võ ãlólẽ ʼá rî kâtí. 27Ĩtí rî, gõʼdá õzõ ôzê ũʼdị̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõʼdá lị̃mvû drí tị̃zó rõô rî, jó ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá ʼdẽlé, drílâ rû îzãzó." 28Gõʼdá Yésũ ndẽ bê tã îmbâ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî rî, õʼbí gólĩyî tã ʼdî ʼbá yî ârí ʼbá ʼdĩ tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó tã îmbâ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ. 29Gõʼdá gólĩyî nị̃ ĩyî trá kĩ, gólâ rí kô tã îmbálé õzõ tã lãʼbí kâ îmbá ʼbá rî ʼbá yî drí rĩrĩ tã îmbálé rî kâtí. Gólâ cú rĩʼá drị́-ãcê bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\