Mãtáyõ 8

1Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lũtú ʼdĩ âyélé, gõʼdá õʼbí ãmbá drí kpá ʼdẽzó zãâ gólĩyî vósĩ. 2Gõʼdá ãgô ãzâ ngá lãzé ãrí kâ bê rî drí ânĩzó ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ Yésũ ândrá, gõzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ drí kĩ, "Óõ kúmú, õzõ ĩîcâ trá ní lị̃fị́ ní drí ámâ pãzó ngá lãzé nõ ʼásĩ rî, ní êdê ámâ rúʼbạ́ nõ âʼdólé ngbángbá." 3Ĩtí rî, Yésũ drí íyî drị́ îjõzó ãgô ʼdĩ rúʼbạ́ lâ dõlé. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó kĩ, "Ãwô, má lẽ trá ánî êdélé ngá lãzé áníkâ ʼdĩ ʼásĩ. ʼDõvó ánî rúʼbạ́ ẽêdê rû ngbángbá." Gõʼdá kôrô ãgô ʼdĩ rúʼbạ́ lâ drí rû êdézó dódó ngá lãzé íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ. 4Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó ãgô rî ʼdĩ drí kĩ, "Tã gólâ rû ʼẽ ʼbá ní drí nõ, ní âtâ tã lâ kô õjílã ãzâ drí ãlôlâ. Ní nĩ drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ ngálâ lãʼbí ʼdíyî êdê kâ ãrí ʼásĩ rî ʼdãlé zãlô, tãlâ gólâ õndrê ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ ngá lãzé áníkâ ndẽ rû trá ngbángbá, ní gõ ró kõrõnyã lị̃lị́ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, õzõ Músạ̃ drí tã lâ ʼbãlé trá rî kâtí." Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí nĩzó tã ʼdî ʼẽlé. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí cãlé jạ̃rị́bạ̃ gólâ zị̃lị́ Kãpẽrãnómã rî ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, ãgô ãzâ drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ ró rî drí ânĩzó Yésũ ngálâ. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé Yésũ drí rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ kĩ, 6"Ãmbá, rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ rĩʼá ngá lãzé ró ãnyî ʼẽʼá drãlé. Ngá lãzé ʼdĩ lâzê trá rõô gólâ rú, gólâ mbârâkã ãkó íyî jãzó. Ní pâ gólâ!" 7Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drị̃-ʼbá ʼdĩ drí kĩ, "Tãndí ró, má âʼdô nĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá áníkâ ʼdĩ pãlé." 8Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "ʼÉʼẽ ãmbá, ãmbã ámákâ rî îcá kô ánî ʼbãlé âcálé bũúũ má drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá õzõ ní ãâtâ kó cé tã drị́-ãcê áníkâ sĩ rî, má nị̃ trá, rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ âʼdô ngãʼá ngá lãzé ʼdĩ ʼásĩ. 9Ní ndrê drẽ, ãmbá, mâ kpá rĩʼá drị́-ãcê drị̃-ʼbá ámákâ gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí kâ zẽlé. Gõʼdá mâ kpá cú rĩʼá drị́-ãcê bê tã ʼbãzó õjílã má zẽlé rî ʼbá yî drí tã má drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽzó. Õzõ má ãâtâ tã trá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ámákâ ãlô rî drí kĩ, gólâ õnĩ nĩʼá tã ãzâ ʼẽlé rî, drílâ nĩzó ʼẽlâ. Gõʼdá õzõ má ạ̃ậzị̂ ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãlô rî trá kĩ, gólâ ãânĩ rî, drílâ ânĩzó ʼwãâ. Gõʼdá má õkĩ kpá rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ãlô rî drí, 'Ní ʼê tã nõ' rî, drílâ ʼẽzó lâ, té õzõ má drí âtálé ʼdĩ kâtí." 10Gõʼdá Yésũ ârî tã drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ drí âtálé bê rî, gólâ rî tị̂ drí ậʼdị́zó ậʼdị̂. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ʼdẽlé gólâ vósĩ ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí, tã pạ̃tị́ị̃ ró, má ûsú drẽ õjílã ãzâ õrĩ ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼásĩ âʼdó ʼbá tã lẽlẽ bê rõô õzõ ãgô ãwã nõ kâtí rî kô. 11Gõʼdá má âtâ ãnî drí nõtí. Kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ tú rî, õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî âʼdô ânĩʼá ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ ndrĩ rĩlí võ ãlô ʼá ãngó Ôvârí kâ ûrú ʼálâ rî ʼá kãrámã nyãlé ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã yî Ĩsákã gõʼdá kpá Yãkóbã yí bê. 12Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tíbê Ôvârí drí njĩlí âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî, Ôvârí âʼdô õjílã dũû gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî gãʼá dó, tãlâ gólĩyî gâ vólé trá dó tã lẽlé má ʼá. Áâʼdô gólĩyî vũʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá, lạ̃sị́ Ôvârí drí êdélé trá Sãtánã yî drí rî ʼá. Tólâ rî, gólĩyî âʼdô ãwó ngõʼá sị́-gílí nyãnyã bê ngá lâzê-lâzê lạ̃sị́ kâ drí sĩ." 13Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ drí kĩ, "Mí nĩ gõlé ʼbã ʼálâ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ, tãlâ tã gólâ ní drí lẽlé rî ʼê rû trá ní drí tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî sĩ." Gõʼdá kôrô rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ nã drí rû êdézó ngá lãzé íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ ị̃tú-pá ãlô-ãlô ʼdĩ ʼá. 14Gõʼdá Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Pétẽrõ drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî Pétẽrõ rî ãdrá rî ûsúzó ngá lãzé ró ậyị́ʼá gbãrãkã drị̃ị̂. Rúʼbạ́ lâ ndrĩ âmê-âmê ró tílí-tílí. 15Gõʼdá Yésũ drí ngãzó drị́ lâ dõlé. Gõʼdá kôrô ngá lãzé ʼdĩ drí rû ndẽzó. Ĩtí rî, Pétẽrõ rî ãdrá ʼdĩ drí ngãzó ûrû gbãrãkã drị̃ị̂ sĩ ngá nyãnyã âtrõlé âfẽlé Yésũ yî drí nyãlé lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yí bê. 16Gõʼdá câ bê lạ̃njạ́túlị́ sĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí õjílã gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé trá rî ʼbá yî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. Gõʼdá Yésũ drí líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî lâdrózó õjílã ʼdî ʼbá yî ʼásĩ cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ. Gõʼdá gólâ drí õjílã gólĩyî ndrĩ ngá lãzé bê rî ʼbá yî îngázó ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. 17Yésũ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólâ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró kĩʼá nĩ rî, gólâ trõ ngá lãzé trá vólé ãmâ rú sĩ, gõʼdá gólâ êdê ngá lãzé ãmákâ trá rî, ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. 18Nĩngá sĩ rî, õjílã dũû drí rĩzó ĩyî ʼdó ânĩlí Yésũ ngálâ lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ʼdĩ gãrã drị̃ lâ ʼá, tãlâ mbârâkã gólâkâ rĩzó tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá Yésũ ndrê bê õjílã yí lạ̃gạ́tị́ dũû ʼdĩ ʼbá yî rî, drílâ tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí, gólĩyî ẽêdê ró kõlóngbõ njãâ, tãlâ yĩ õmbã ró gólĩyí bê ʼáʼá lé drị̃ lị̃mvû ândrê ʼdĩ kâ ãzâ lésĩ rî ʼálâ. 19Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ rĩî kõlóngbõ êdélé rî, gõʼdá kôrô lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ drí ânĩzó Yésũ ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Tã îmbá ʼbá, mâ rĩʼá njãâ ánî vó bẽlé võ gólâ ní drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ rî ʼá." 20Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, "Õbá yî cú rĩʼá ʼbú ĩyíkâ bê rĩzó ʼá lâ, gõʼdá ãríwá yî kpá rĩʼá jó ĩyíkâ ậʼdú kõ kâ bê. Gõʼdá mâ rî gógó gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî rĩʼá võ ãkó rĩzó ʼá lâ gõʼdá kpá võ ậʼdú kõ kâ ãkó." 21Nĩngá sĩ rî, ãgô ãzâ gólâ rĩ ʼbá úlị́ Yésũ kâ ârílí rî drí kpá ânĩzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, "Kúmú, má lẽ fí trá nĩlí ánî vó bẽlé rî, gõʼdá má drẽ rĩʼá tãkõ ámâ átá rî tẽlé ʼbãlé zãlô ʼbú ʼá." 22Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó ãgô rî ʼdĩ drí kĩ, "Ní âyê õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ãvõ ró rî ʼbá yî õʼbã ãvõ ãzí ĩyíkâ. Gõʼdá ní ânĩ ʼdẽlé má vósĩ." 23ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá lãjóʼbá íyíkâ yí bê nĩlí lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ʼdĩ drị̃ lâ mbãlé. 24Gõʼdá gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí rî, gõʼdá nyĩî ró, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí îtõzó rĩʼá sị̃lị́ õnjí ró. Ĩtí rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí rĩzó kõlóngbõ îyálé mbârâkã sĩ kãgbã-kãgbã. Gõʼdá kạ̃gũmạ́ạ̃ rî ʼdĩ drí lị̃mvû vị̃zó dũû kõlóngbõ ʼá, gõʼdá kõlóngbõ drí ʼẽzó rû îrílí lị̃mvû ʼá. Tã ʼdî ʼbá yî õtírĩ rĩî rû ʼẽlé ʼdĩ rî, Yésũ rĩʼá ậʼdú kõʼá kõlóngbõ ʼá. 25Ĩtí rî, ũrị̃ drí fĩzó lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá. Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩʼá gólâ rî ôlólé ậʼdú ʼásĩ ôtrê-ôtrê bê kĩ "Kúmú, ní ngâ ûrû ãmâ pãlé. Ãmâ trá ʼẽʼá drãlé nõ." 26Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ãnî ũrị̃ ró ãʼdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá rî cé fínyáwá ĩtí ãʼdô tãsĩ yã?" Gõʼdá gólâ drí ngãzó âdrélé ûrû tã ʼbãlé kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê rĩ ʼbá sị̃lị́ gõʼdá lị̃mvû rĩ ʼbá rû îyálé ʼdĩ bê ãâdrê ró bê. Gõʼdá kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê ãmbá rĩ ʼbá sị̃lị́ gõʼdá lị̃mvû gólâ rĩ ʼbá kõlóngbõ îyálé rî bê drí âdrézó. 27Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê tã gólâ rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ bê rî, gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "Ãgô gólâ kạ̃gũmạ́ạ̃ drí tã ʼbãʼbã gólâkâ ârízó lị̃mvû ãmbá rĩ ʼbá kõlóngbõ îyálé rî bê nõ íyíkâ ãgô lârâkô ángô rî ĩʼdî yã?" 28Gõʼdá Yésũ yî mbã bê lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ rî, drílĩyî nĩzó cãlé võ gólâ zị̃lị́ Gẽrãgésã rî ʼálâ. Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, drílĩyî nĩzó rû ûsúlị́ ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ bê rî yí bê. Ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yî rî ĩyî rĩlí ũgị́ lóʼdé kâ rĩzó õjílã ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ ôdrã ʼbá rî yî ʼbãlé ʼá lâ rî ʼá. Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼbã ãgô ʼdĩ ʼbá yî trá âʼdólé ạ̃wạ́lạ́kạ́ ró rõô. Tã rî ʼdĩ tãsĩ, õjílã âʼdô trá ũrị̃ ró ậcị́ tõlé lạ́tị̂ rî ʼdĩ ʼásĩ. 29Gõʼdá ãgô ʼdĩ ʼbá yî ûsû võ lâ bê kĩʼá nĩ rî, ʼdĩî ãʼdô Yésũ ĩʼdî rî, líndrí õnjí gólĩyî ʼá rî ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá ôtrélé kĩ, "Ôvârí rî mvá, ní lẽ ãʼdô ʼî ãmâ drị́gạ́ sĩ yã? Ní ânĩ trá lâṇõ fẽlé ãmâ drí drẽ ãkpãkãʼdã ị̃tú gólâ Ôvârí drí ʼbãlé lâṇõ fẽzó ãmâ drí rî drí âcá ãkó yã?" 30Ãnyî võ rî ʼdĩ lạ̃gạ́tị́ sĩ rî, ngbíkpí õtólõʼbĩ rĩʼá ĩyî ngá nyãʼá gĩâ nãtí. 31Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ drí kĩ, "Õzõ ní õlẽ trá ãmâ drõlé vólé rî, ní jô ãmâ nĩʼá fĩlí õtólõʼbĩ ngbíkpí nã ʼbá yí kâ ʼá." 32Gõʼdá Yésũ drí tã ʼbãzó líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "ʼDõvó, nĩ âfõ!" Gõʼdá drílĩyî ngãzó âfõlé, nĩʼá kôrô fĩlí ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî ʼá. Ĩtí rî, õtólõʼbĩ ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yí kâ drí ngãzó ĩyî ndrĩ rãlé ãlólẽ gólókõ lị̃mvû ândrê ʼdĩ kâ ʼá. Drílĩyî lôʼdézó lị̃mvû ʼá lị̂mvúlị́ ôdrãlé ndrĩ. 33Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, õjílã rĩ ʼbá ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî vó lâ yî ndrẽlé rî ʼbá yî drí ngãzó ĩyî rãlé jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ, nĩʼá tã ndrĩ Yésũ drí ʼẽlé líndrí õnjí drõzó ãgô ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ gólĩyî drí ndrẽlé rî tã lâ ngĩlí õjílã tólâ nã ʼbá yî drí. 34Gõʼdá õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró Yésũ rú. Tã ʼdî tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Yésũ ngálâ tã âtálé drílâ rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ kĩ, "Ní ngâ fõlé vólé ʼbạ̃drị̃ ãmákâ ʼásĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\