Mãtáyõ 9

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí mbãzó kõlóngbõ ʼá lãjóʼbá íyíkâ yí bê. Drílĩyî ngãzó nĩlí kôrô lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ, nĩʼá gõlé jạ̃rị́bạ̃ ĩyî nyãányâ kâ Kãpẽrãnómã rî ʼálâ. 2Gõʼdá gólĩyî câ bê Kãpẽrãnómã ʼálâ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ãgô ãzâ gólâ pá lâ yî drí drãzó trá rî âtrõzó gbãrãkã drị̃ị̂ âjílí Yésũ ngálâ, gólâ ĩîngâ ró ãgô ʼdĩ bê. Gõʼdá Yésũ ndrê tã õjílã ʼdî ʼbá yî drí ʼẽlé ãgô ʼdĩ âtrõzó âjízó yí ngálâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí nị̃zó lâ kĩ, gólĩyî lẽ tã trá mbârâkã íyíkâ rĩzó õjílã îngálé ngá lãzé ʼásĩ rî ʼá. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé ãgô rî gógó ʼdĩ drí kĩ, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní ʼê ũrị̃ kô. Áâyê nî trá tã õnjí áníkâ ʼásĩ." 3Gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî võ rî ʼdĩ ʼá tólâ. Gõʼdá gólĩyî ârílí bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ãgô rî ʼdĩ drí rî, drílĩyî îtõzó rĩʼá tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô ʼdĩ rî úlị́ âtálé ĩtí ʼdĩ ãʼdô tãsĩ yã? Gólâ ị̂sũ íyíkâ bê rî kĩ, yí ãʼdô Ôvârí ʼî yã? Ôvârí rî cé nĩ rĩʼá tã õnjí õjílã kâ âyélé." 4Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ gólĩyíkâ ányâ ró yí rú ʼdĩ trá tõ. Yésũ drí gõzó tã âtálé drílĩyî kĩ, "Nĩ rî tã ị̂sũlị́ má rú ányâ ró ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? 5Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî cú rĩʼá drị́-ãcê bê ãngó nõ ʼá tã õnjí âyézó. Âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí lâṇõ ãkó má drí tã õnjí õjílã kâ âyézó cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ. Gõʼdá õzõ má ĩîngâ ãgô pá lâ drí drãlé nõ trá ûrû ậcị́ tõlé cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ rî, ʼdĩî âʼdô âʼdálâ kĩ, mâ cú rĩʼá drị́-ãcê bê tã õnjí gólâkâ âyézó." Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé ãgô pá lâ drí drãlé ʼdĩ drí kĩ, "Ní ngâ ûrû!" Gõʼdá kôrô ãgô ʼdĩ pá lâ drí âmbázó âcálé tãndí ró, gõʼdá drílâ ngãzó âdrélé ûrû. Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Ní njị̃ gbãrãkã áníkâ nĩzó gõlé ʼbã ʼálâ." Nĩngá sĩ, ãgô ʼdĩ drí gbãrãkã íyíkâ njị̃zó nĩzó gõlé yí drí ʼbã ʼálâ. 8Gõʼdá õjílã õʼbí tólâ nã ʼbá yî ndrê ĩyî tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá drílĩyî îtõzó rĩʼá Ôvârí rî lûyị́lị́, tãlâ gólâ âfẽ mbârâkã trá ãmbá Yésũ drí. 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî âyê võ ʼdî bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí ậcị́ ĩyíkâ ʼá. Gõʼdá drílĩyî nĩzó ãgô ãzâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ró rú bê Mãtáyõ rî ûsúlị́ rĩʼá võ íyíkâ bélé-bélé ûʼdû kâ ʼá. Gõʼdá Yésũ ndrê gólâ bê rî, Yésũ drí tã âtázó drílâ kĩ, "Ní ânĩ ámâ vó bẽlé lãjóʼbá ámákâ ró." Gõʼdá kôrô Mãtáyõ drí ngãzó ûrû ʼdẽlé Yésũ vósĩ. 10Kậyị̂ ãzâ sĩ, Mãtáyõ drí Yésũ yî ậzị́zó lãjóʼbá gólâkâ yí bê yí drí ʼbã ʼálâ ngá nyãlé yí bê. Gõʼdá gólâ drí kpá íyî rû-lẽ-ãzí yî bélé-bélé ûʼdú ʼbá ró rî ʼbá yî gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî Pạ̃rúsị̃ yî drí rĩʼá ndrẽlâ tã õnjí ʼbá ró rî yí bê ậzị́zó ânĩlí ngá nyãlé Yésũ yí bê. 11Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî nị̃ ĩyî bê tã Yésũ yî drí ngá nyãzó bélé-bélé ûʼdú ʼbá yí bê gõʼdá õjílã tíbê gólĩyî drí rĩʼá ndrẽlâ tã õnjí ʼbá ró rî ʼbá yí bê ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó ânĩlí lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ngálâ tã âtálé Yésũ rú ạ̃wạ̃ sĩ kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî tã îmbá ʼbá ãníkâ drí rĩzó ngá nyãlé võ ãlô ʼá õjílã õnjí ĩtí ʼdĩ ʼbá yí bê yã?" 12Gõʼdá Yésũ ârî tã Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ gõzó tã âtálé Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Õjílã gólâ ngá lãzé ãkó rî nĩí kô ãlókõ ʼbá ngálâ, cé gólĩyî ngá lãzé ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 13Nĩ ârî drẽ gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé búkũ íyíkâ ʼá rî, tã lâ kĩʼá nĩ rî, 'Tã gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ tã kõrõnyã zã kâ ngá fẽfẽ ró má drí rî drị̃ị̂ rî sĩ ĩʼdî nõ, nĩ âʼdô ngá lẽlẽ bê õjílã ãzí drí.' Gõʼdá má ânĩí kô tã mbị̂ ʼbá pãlé, má ânĩ tã õnjí ʼbá ậzị́lị́, tãlâ ópâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ." 14Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ ãzâ ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî Yésũ ngálâ tã îjílí gólâ tị́ kĩ, "Ãmâ tã ârí ʼbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ rî ʼbá yî gõʼdá tã ârí ʼbá Pạ̃rúsị̃ kâ rî ʼbá yí bê, kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ, mã rî tị̂ ʼbĩlí rĩzó ʼálé ʼãʼí sĩ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí. Gõʼdá lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî rí ĩyî kô tị̂ ʼbĩlí ãʼdô tãsĩ yã?" 15Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Âʼdô âʼdóʼá íyíkâ ángô tí ró ũmú drí tị̂ ʼbĩzó ĩzã âʼdálé võ kãrámã kâ ʼá õdrógô drí ʼbãrẽ drẽ bê gólĩyî lãfálé ʼá rî yã? ʼDĩî îcá kô. Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, kậyị̂ âʼdô âcáʼá õdrógô drí âʼdózó yû gólĩyî lãfálé. Gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, gólĩyî drí gõzó rĩlí ʼálé ʼãʼí sĩ tị̂ ʼbĩlí ĩzã drí sĩ. 16"Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ kpá tã ítá ạ̃kû gólâ sĩ ʼbá trá rî tã lâ. Õzõ õjílã ãzâ õṇõ ítá óʼdí lôsélé ũpị̃ ítá ạ̃kû gólâ sĩ ʼbá trá ʼdĩ kâ rú gõzó jĩlâ lị̃mvû sĩ rî, ítá gólâ óʼdí ʼdĩ âʼdô íyîngá ôróʼá ânjólé vólé ítá ạ̃kû ʼdĩ rú sĩ, ũpị̃ lâ drí rĩzó hõwéẽ ậvû-ậvû ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 17Gõʼdá âʼdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õdrá óʼdí lôrózó mõrá gólâ ạ̃kû mbârâkã ãkó rî ʼá. Gólâ õʼê trá ĩtí rî, gõʼdá õdrá õtírĩ ângá rî, mõrá ạ̃kû ʼdĩ âʼdô pị̃ʼá, õdrá ʼdĩ drí lâsózó vũdrị́ rû îzãlé. Ĩtí rî, órî õdrá óʼdí lôrólâ mõrá gólâ tãndí ró rî ʼá. Tã ʼdî tãsĩ rî, âʼdô rĩʼá dódó cú ĩtí rû îzã ãkó. Gõʼdá tã îmbâ ámákâ ʼdĩ rĩʼá tã îmbâ óʼdí gólâ îcá ʼbá kô ônjálé lãʼbí ạ̃kû bê rî ĩʼdî, rĩʼá õzõ ítá óʼdí ʼdĩ gõʼdá õdrá óʼdí ʼdĩ bê rî kâtí." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drẽ rĩʼá tã âtáʼá tã ârí ʼbá Yõwánĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gõʼdá ãgô ãzâ gólâ âʼdó ʼbá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ró rî drí ânĩzó Yésũ ngálâ ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ gólâ ândrá rúʼbạ́ lôʼbãlé drílâ kĩ, "Óõ kúmú, ámâ mvá ãnjó drã trá ngbãângbânõ. Gõʼdá õzõ ní ãânĩ gólâ ngálâ drị́ ʼbãlé rúʼbạ́ lâ ʼá rî, gólâ âʼdô lîdríʼá óʼdí õdrã ʼásĩ rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró." 19Ĩtí rî, kôrô Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê ʼdẽlé ãgô ʼdĩ vó lâ bẽlé. 20Gõʼdá gólĩyî õtírĩ ʼbãâ rĩʼá nĩʼá lạ́tị̂ ʼásĩ rî, õkó ãzâ drí ânĩzó. Õkó ʼdĩ rĩʼá cú ngá lãzé párá kâ bê. Ngá lãzé rî ʼdĩ ʼê õkó ʼdĩ trá ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ sĩ. Drílâ ânĩzó Yésũ ũgúlị́ lésĩ ró, ânĩʼá ítá tị̂ Yésũ kâ dõlé kírî ró. 21Gólâ ị̂sũ tã trá yí ʼá kĩ, õzõ yí õdõ kó cé ítá tị̂ Yésũ kâ ʼdĩ ĩʼdî rî, yí ãâʼdô rû êdéʼá ngá lãzé íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ. 22Gõʼdá Yésũ ûsû tã õkó ʼdĩ drí ʼẽlé ʼdĩ võ lâ bê rî, drílâ gõzó íyî jãlé võ ndrẽlé õkó ʼdĩ ngálâ, gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ, "Ámâ îzó, ánî pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ậʼdị̂. Tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî êdê nî trá ngá lãzé ʼdĩ ʼásĩ." Gõʼdá kôrô ãrí rĩ ʼbá rãlé õkó ʼdĩ rú sĩ rî drí âdrézó. 23Gõʼdá Yésũ yî drí ngãzó lậvũlị́ nĩʼá cãlé ãgô drị̃-ʼbá ró ʼdĩ drí ʼbã ʼálâ ãgô rî gógó ʼdĩ yí bê. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, gólĩyî drí õjílã dũû ûsúzó rĩʼá ĩyî kángá yî võʼá gûnị́yạ́ yí bê, gõʼdá ãzâ ʼbá yî rĩʼá ĩyíkâ ãwó ngõʼá. Võ trá bárábányá ró. 24Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ, gólĩyî õfõ ndrĩ ĩví ʼálâ jó mvá ãvõ bê ʼdĩ ʼásĩ. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Ízá ʼdĩ drãá kô. Gólâ rî ʼdĩ íyîngá ậʼdú kõʼá." Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî bê úlị́ Yésũ kâ âtálé ʼdĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá Yésũ rî gũlị́ gbõ gũgũ. 25Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî fõ ĩyî bê ĩví ʼálâ rî, Yésũ drí ngãzó fĩlí jó gólâ mvá ãvõ bê ʼdĩ ʼá. Gõʼdá drílâ ízámvá ʼdĩ drị́ lâ rũzó, gõʼdá kôrô ízámvá ʼdĩ drí ngãzó ûrû lédrẽ-lédrẽ ró. 26Gõʼdá nĩngá sĩ rî, tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ tã lâ drí lậʼbúzó ndrĩ ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ. 27Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó võ ʼdî âyélé nĩzó zãâ ậcị́ ĩyíkâ ʼá ạ̃tị́ ʼálâ. Gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí lạ́tị̂ ʼásĩ rî, ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî drí ʼdẽzó Yésũ yî vósĩ. Gõʼdá drílĩyî ngãzó trẽlé ûrû lạ̃zị́ zị̃zị̃ bê kĩ nĩ rî, "Yésũ Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá, ní ndrê ãmâ ĩzã! Ní pâ ãmâ!" 28Gõʼdá Yésũ yî drí ngãzó kũlị́ ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yí bê ʼbã gólĩyî drí rĩzó ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ bê rî ʼá. Gõʼdá Yésũ drí ãgô lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Nĩ lẽ tã trá kĩ, má âʼdô îcáʼá ãnî lị̃fị́ êdélé yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãwô kúmú, mã lẽ tã trá." 29Ĩtí rî, Yésũ drí gólĩyî lị̃fị́ dõzó tã âtâ-âtâ bê kĩ, "ʼDõvó ãnî lị̃fị́ ẽêdê rû tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá ʼdĩ tãsĩ." 30Gõʼdá kôrô, gólĩyî lị̃fị́ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé ngbángbá. Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí drị́-mbílí sõzó gólĩyî lị̃fị́ kĩ, "Tã lârâkô gólâ rû ʼẽ ʼbá ãnî drí ʼdĩ, nĩ âtâ tã lâ kô õjílã ãzãkã drí ãlôwálâ." 31Gbõ lé Yésũ âtâ tã bê ĩtí rî, ãgô rî ʼdĩ ʼbá yî drí nĩzó tã Yésũ drí gólĩyî lị̃fị́ êdézó ʼdĩ tã lâ âtá bê õjílã drí. Ĩtí rî, tã rî ʼdĩ drí lậʼbúzó ndrĩ ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ. 32Gõʼdá ãgô gólĩyî Yésũ drí lị̃fị́ lâ yî êdélé trá ʼdĩ ʼbá yî lậvũ ĩyî bê rî, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ãgô ãzâ líndrí õnjí drí rĩʼá ômbélé gõʼdá gólâ rî ʼbã ʼbá úlị́ âtálé kô rî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. 33Gõʼdá Yésũ drí líndrí õnjí ʼdĩ drõzó vólé ãgô ʼdĩ ʼásĩ, gõʼdá kôrô ãgô ʼdĩ drí ngãzó rĩʼá úlị́ âtálé. Ĩtí rî, õjílã dũû gólĩyî tã ʼdî ndrẽ ʼbá rî yî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, "Mã ndré drẽ tã lârâkô nõtí nõ kó kô rû ʼẽrẽ ʼá ʼbạ̃drị̃ Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼá nõngá." 34Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî kpá bê tólâ. Gõʼdá gólĩyî ndrê bê ãgô ʼdĩ úlị́ âtárẽ ʼá gõʼdá kpá ârî úlị́ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ bê rî, drílĩyî ngãzó tã âtálé Yésũ rú kĩ, "Mbârâkã gólâ Yésũ drí rĩzó tã lârâkô ʼẽlé ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ, drị̃-ʼbá líndrí õnjí kâ Sãtánã fẽ mbârâkã ʼdî nĩ Yésũ drí líndrí õnjí ʼdĩ lôfõzó ãgô ʼdĩ ʼásĩ." 35Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩʼá lậmú bê lãjóʼbá íyíkâ yí bê jạ̃rị́bạ̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ gõʼdá kpá võ mvá õnyíkõ Gãlĩláyã ʼá rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ cé tị̂tị̂, Yésũ rî trá õjílã lị̃fị́ îmbá bê jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ rî kpá trá nĩʼá tã âtî-âtî tãndí pẽ bê õjílã drí, tãlâ gólĩyî õjâ ró ĩyî nyãányâ ʼbãlé kũmũ Ôvârí kâ zẽlé õjílã gólâkâ ró. Gõʼdá gólâ drí kpá rĩzó õjílã ndrĩ gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî îngálé ngá lãzé gólĩyíkâ ʼásĩ. 36Gõʼdá Yésũ ndrê bê õʼbí rû êʼbé ʼbá yí lạ̃gạ́tị́ rĩ ʼbá tã îmbâ íyíkâ ârílí ʼdĩ ʼbá yî rî, gólâ drí âʼdózó tã ị̂sũ ró gólĩyî tãsĩ, tãlâ gólĩyî rĩʼá lâṇõ bê ãmbá, õjílã ãzâ yû gólĩyî pãlé. Gólĩyî rĩʼá nyé õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ gólĩyî âʼdó ʼbá lôkí ʼbá ãkó rî kâtí gólâ rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 37Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ yî drí õjílã dũû gólĩyî âʼdó ʼbá lâṇõ bê ãmbá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, ngá-ĩyínyâ ạ́mvú ʼá rî rĩʼá ãmbá, trá njãâ ʼẽʼá lôsĩ lâ ʼẽlé, gõʼdá õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá lôsĩ lâ ʼẽlé rî rĩʼá cé dã. 38Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ ʼê rãtáã Ôvârí gólâ ạ́mvú lị́pị̂ ró rî drí, gólâ ãâjô ró bê õjílã dũû ânĩlí lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú gólâkâ ʼdĩ ʼá."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\