Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî õjílã Ôvârí rî nyãányâ kâ Fị̃lị́pị̃ ʼálâ rî ʼbá yî drí. Ãmâ Tĩmátĩyã bê, ãmâ gólĩyî âʼdó ʼbá rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ʼê nî-bê-yã ãnî drí. Má rî tã îgĩlí ãnî ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî yî drí gõʼdá kpá ãnî drị̃-ʼbá kạ̃nị́sạ̃ kâ rî ʼbá yî drí, gõʼdá kpá ãnî kạ̃nị́sạ̃ vó ndrẽ ʼbá ró rî yî bê. 2Ôvârí ãmâ átá gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 3Õzõ ãnî tã ãâgâ trá má drị̃ị̂ rî, má drí rĩzó ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí, gõʼdá má drí rĩzó rãtáã ʼẽlé ãnî tãsĩ. 4Gõʼdá õzõ má õʼê rãtáã trá Ôvârí drí ãnî tãsĩ rî, óʼbã mâ âʼdólé ãyĩkõ ró, 5tãlâ má ị̂sũ tã ngá gólĩyî tãndí ró ndrĩ ãnî drí ʼẽlé ámâ pãzó lôsĩ tã âtî-âtî Ôvârí kâ nõ pẽzó, îtõlé kậyị̂ drị̃-káká má drí ânĩzó ãnî ngálâ rî sĩ bũúũ ngbãângbânõ rî ĩʼdî. 6Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, tã pạ̃tị́ị̃ ró, má lẽ tã trá kĩ, Ôvârí âʼdô lôsĩ tãndí gólâ drí îtõlé trá ʼẽlé ãnî ʼá ʼdĩ lôpéʼá bũúũ kậyị̂ gólâ Yésũ Krístõ drí ʼẽzó âcálé âgõlé ãngó nõ ʼá rî sĩ lôsĩ tãndí rî gógó ʼdĩ drí gõzó rû ndẽlé ngbá. 7Rĩʼá tã mbị̂ ʼî má drí ʼbãzó ãyĩkõ ró ãnî tãsĩ, tãlâ ãnî lôvó bê má ʼâ rõô. Ngãtá má âʼdô bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá, ngã má âʼdô bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá kô yã rî, má drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé mbị̂mbị̂ kĩ, tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî rĩʼá pạ̃tị́ị̃ rî, nĩ ậmû drị́ trá lôsĩ ámákâ gólâ Ôvârí drí rî ʼá. 8Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, má ʼbã ãnî lôvó trá rõô, lõvõ gólâ Yésũ drí ʼbãlé õjílã íyíkâ drí rî sĩ. Má lẽ rõô ãnî ndrẽlé kpá óʼdí. 9Má ʼê rãtáã Ôvârí drí ãnî tãsĩ kĩ, lõvõ ãníkâ Ôvârí rî tãsĩ õjílã ãzí bê rî ũlị̂pị̃ âcálé rõô. ʼDĩî kpạ̃rạ̃tị́ tã nị̃nị̃ Ôvârí rî tãsĩ rî bê, nĩ îcâ ró bê tã gólĩyî mbị̂mbị̂ rî nị̃lị́ ĩʼdî gõʼdá ʼẽlé dódó. Gõʼdá ĩtí rî, kậyị̂ gólâ Yésũ drí âgõzó ãngó nõ ʼá rî, áâṇõó tã ãnî rú tã õnjí tãsĩ rî kpá kô ãlôwálâ, 11õzõ nĩ õrî zãâ tã tãndí mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé mbârâkã Yésũ Krístõ kâ rî sĩ rî. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã ndrĩ âʼdô Ôvârí rî ị̂njị̃ʼá gõʼdá lûyị́zó lâ. 12Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ tã âtálé ãnî drí kĩ, lâṇõ gólĩyî ámâ ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî, ʼbãá mâ kô lôsĩ tã âtî-âtî tãndí pẽpẽ kâ nõ âyélé. Võ lâ ʼá rî, tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ rî trá mbãlé nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ õjílã drí tã lẽzó ʼá lâ. 13Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá kúmú rî vó ndrẽlé rî ʼbá yî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá yî ndrĩ gólĩyî rĩ ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼá nõ, gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yî ndrĩ nõlé rî yí bê, nị̃ ĩyî trá kĩ, óʼbã mâ trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ tã pẽpẽ ámákâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî drí sĩ. 14Gõʼdá kpá ámâ ậdrúpị̃ yî krístõ ʼbá ró rî ʼbá yî trá rĩʼá ãmbá tã lẽlẽ bê gạ̃rạ̃ Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá, gõʼdá gólĩyî îcâ kpá trá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí cú ĩtí ũrị̃ ãkó, tãlâ gólĩyî ndrê tã gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ drí ámâ pãzó gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî trá. 15Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî kĩ, õjílã ũrûkậ ʼbá yî rî cé tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ, tãlâ tã ʼdî âgî-âgî gólĩyî lị̃fị́. Gõʼdá ĩtí rî, lẽ ĩyî õjílã õndrê ró ĩyî õjílã tã lâ yî drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ rî ʼbá yî ró õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá lé ĩtí rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî, gólĩyî pạ̃tị́ị̃ tã pẽ ʼbá ró Krístõ rî tãsĩ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ. 16Gólĩyî rĩ ʼbá pẽlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ ʼdî rî ĩyî ʼdĩ pẽlâ tãlâ lõvõ gólĩyíkâ ãmâ drí Yésũ bê rî tãsĩ. Gólĩyî nị̃ trá kĩ, Ôvârí ʼbã tã trá ódrí ámâ ʼbãzó gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ âʼdálâ kĩ, tã pẽpẽ ámákâ Yésũ rî tãsĩ rî rĩʼá pạ̃tị́ị̃. 17Gólĩyî rĩ ʼbá tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ pị̃pị̂sị́lị́ õnjí sĩ rî ʼbá yî, ị̂sũ ĩyî tótó ĩyî nyãányâ tã ĩʼdî. Gólĩyî ị̂sũ kĩ, yĩ ãâʼdô îcáʼá rû îzã fẽlé má drí rõô má drí ʼbãzó drẽ gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõ rî sĩ. 18Má lôʼbé pị̃pị̂sị́lị́ kô õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, tãlâ gólĩyî rî rĩʼá tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽʼá õjílã drí. Má lẽ tã âtî-âtî rî ʼdĩ ópẽ ró kárá lạ́tị̂ gólâ îcá ʼbá bê âʼdólé rî ʼásĩ. Ngãtá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ yã ngã õnjí lâ sĩ yã rî, má lẽ ámákâ cé tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî õlậʼbû ró bê hĩyã. Má âʼdô ãwô-ĩtí ʼẽʼá Ôvârí drí tã ʼdî tãsĩ. 19Mâ ãyĩkõ bê, tãlâ má nị̃ trá kĩ, má âʼdô rĩʼá fĩî ậtũ-ậtũ sĩ, gõʼdá má âyé tã kô ʼdẽzó Yésũ vósĩ rãtáã ãníkâ ámâ tãsĩ, gõʼdá kpá rû ậmû Líndrí Tãndí Yésũ Krístõ kâ rî kâ sĩ. 20Tã gólâ má drí lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, gõʼdá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé drị̃ lâ rî rĩʼá nõtí, tã ãzãkã õpẽ mâ kô ãlôlâ. Má lẽ âʼdólé fĩî ậtũ ãmbá bê kậyị̂ vósĩ cé, ngîngî lâ ngbãângbânõ kậyị̂ lâṇõ kâ nõ sĩ, tã Ôvârí drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽzó, tãlâ má ị̂njị̃ ró Krístõ bê ngá ndrĩ gólĩyî má drí ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ, ngãtá má âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró, ngã drãʼá yã rî. 21Tã gólĩyî tã lâ yî drí lậnjị̃lị́ má drí rĩrĩ tãsĩ rî ãʼdô ʼî yã? Má lị̃fị́ rî, ʼdẽlé Yésũ vó ĩʼdî. Bê trá ĩtí rî, drãdrã rĩʼá tãndí ró, tãlâ má âʼdô ngá ạ́ngị́ ûsúʼá gạ̃rạ̃ gólâ má drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ ãngó nõ ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 22Kpálé ĩtí rî, õzõ má õrî ámâ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ nô bê rî, má âʼdô îcáʼá rĩlí rĩʼá lôsĩ tãndí ʼẽlé Ôvârí drí ãngó nõ ʼá. Gõʼdá bê ĩtí rî, tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá dódó njĩlí yã? Rĩrĩ lédrẽ-lédrẽ ró, ngãtá drãlé yã? Má nị̃ị́ kô. 23Tã ị̂sũ ámákâ rĩʼá rị̃ rị̃ tã ʼdî ʼá. Má lẽ ãngó drị̃ nô âyélé, tãlâ má drí îcázó bê rĩlí Krístõ bê, gõʼdá má nị̃ trá, ʼdĩî rĩʼá tã tãndí ʼî. 24Kpálé ĩtí rî, ãnî tãsĩ rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró kĩ, má õrî lédrẽ-lédrẽ ró ámâ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ bê, tãlâ má ĩîcâ ró bê rĩlí rĩʼá ãnî îmbálé. 25Gõʼdá nĩngá sĩ, má nị̃ trá kĩ nĩ rî, má âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Gõʼdá rî, mã âʼdô drẽ rĩʼá zãâ ãní bê ndrĩ ãngó nõ ʼá, tãlâ ãʼdô ró bê tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî ũlị̂pị̃ ró âʼdólé ạ̃tị́ ʼálâ, gõʼdá kpá ãyĩkõ tã lẽlẽ ãníkâ kâ ʼdĩ ʼbãlé lị̂pị̃lị́ kpá ạ̃tị́ ʼálâ. 26Õzõ Ôvârí õfẽ ândrâ-tãndĩ má drí ãnî ndrẽzó kpá óʼdí rî, gõʼdá nĩ âʼdô Yésũ rî lûyị́ʼá, tãlâ gólâ pị̃ lạ́tị̂ nĩ ãnî drí ámâ ndrẽzó kpá óʼdí. 27Nĩ ʼbã tã ị̂sũ ãníkâ tã gólâ ãlô nõ ʼẽlé. Ãnî õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî, nĩ rî tã ʼẽlé âʼdô tã âtî-âtî Krístõ rî tãsĩ rî vó ró. Gõʼdá ĩtí rî, õzõ má ĩîcâ nĩlí ãnî ndrẽlé, ngãtá õzõ má ĩîcâ kô âʼdólé ãní bê tólâ rî, má lẽ ârílâ kĩ, ãnî rĩʼá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́ kpãkã ãlô tã lẽlẽ ãníkâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ ʼá rî ʼá. 28Nĩ âyê ạ̃jú-ʼbá-ãzí ãníkâ rî ʼbá yî kô ãnî ʼbãlé ûrị̃lị́. Õzõ nĩ ãâdrê gạ́gạ́ ũrị̃ ãkó ĩtí rî, âʼdô âʼdóʼá lãmbé ʼî tã âʼdálé ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí kĩ, Ôvârí âʼdô gólĩyî ûfúʼá, gõʼdá Ôvârí rî gógó âʼdô ãnî pãʼá. 29Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí njĩ ãnî trá tã lẽlé Yésũ ʼá. Ĩtí rî, gólâ âʼdô kpá ãnî ʼbãʼá lâṇõ ûsúlị́ tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá ʼdĩ sĩ, 30õzõ ãnî drí ámâ ndrẽrẽ rĩʼá lâṇõ ûsúʼá, tãlâ má lẽ tã trá Yésũ ʼá rî drí sĩ rî tí. Tãlâ ãnî rĩʼá rû cẽʼá kậyị̂ lâṇõ kâ sĩ kpá õzõ ãnî drí ámâ ndrẽrẽ kâtí rû cẽʼá ĩʼdí bê lâ sị́sị́ rî, gõʼdá kpá zãâ ãnî drí rĩʼá ârílâ rî kâtí kĩ, mâ drẽ zãâ rû cẽʼá ĩʼdí bê lâ nõtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\