Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2

1Ãnî rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ sõ mbârâkã trá ãnî ʼá. Gõʼdá gólâ ʼbã ãnî pị̃pị̂sị́lị́ trá ậʼdị́lị́ ậʼdị̂, tãlâ nĩ nị̃ trá kĩ, gólâ lẽ ãnî trá rõô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ị̂cû ãnî rúʼbạ́ trá ngá ãlô ró, gõʼdá nĩ nị̃ ãzí-ãzí ĩzã bê gólĩyî pãzó ʼá lâ sĩ dódó. 2Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ʼê tã gólĩyî nõ ʼbá yî ĩʼdî ámâ ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró rõô. Tã ị̂sũ ãníkâ ãâʼdô kpãkã ãlô, nĩ ʼbã ãnî ãzí-ãzí yî lôvó, nĩ rî ngá ãlô ró pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. 3Nĩ ʼê tã kô, ãʼdô ró bê ãnî nyãányâ ʼbãzó âʼdólé sị́sị́, ãmbã ûsúzó ãnî nyãányâ drí. Nĩ ậrû ãnî kô cú ĩtí tã ífí ãkó. Võ lâ ʼá rî, nĩ ʼbã ãnî nyãányâ ngá fínyáwá ró ãnî ãzí-ãzí yî ândrá. Nĩ ʼê tã gólâ gólĩyî ʼbã ʼbá âʼdólé ãnî drí sị́sị́ rî ĩʼdî kárá. 4ʼDõvó ãnî ãzá ãlô õʼê tã gólĩyî íyî ãzí-ãzí yî pãzó rî ĩʼdî, gõʼdá nĩ ʼê kô cé tã ãnî nyãányâ pãzó rî ĩʼdî. 5Tã ị̂sũ ãníkâ ãâʼdô ãlô tã ị̂sũ Yésũ Krístõ kâ bê. 6Õzõ kpálé gólâ bê trá Ôvârí ʼî rî, gólâ rú ãmbã íyíkâ njírí-njírí Ôvârí ró kô. 7ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólâ ʼbã ãmbã íyíkâ gãrã drị̃ị̂ gõzó íyî nyãányâ tã njãlé gõʼdá âʼdózó õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá kâtí, ĩʼdî ĩtí útị̂ gólâ kpá âʼdólé õjílã mvá ró. 8Gõʼdá âʼdô-âʼdô gólâkâ õjílã mvá ró ʼdĩ, gólâ ʼbã íyî nyãányâ trá gbõ âʼdólé õjílã gólâ tã lâ drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ kô rî ró. Ĩtí rî, gólâ rô Ôvârí trá bũúũ cãlé íyî nyãányâ âyélé fũlị́. Gólâ lẽ tã-drị̃ kpá drãzó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ õzõ tã õnjí ʼbá kâtí. 9Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí ʼbã gólâ trá âʼdólé ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ gõʼdá gólâ rî trõzó ûrú ʼálâ. Ĩtí rî, Ôvârí fẽ drị́-ãcê trá gólâ drí âʼdózó drị́-ãcê bê gạ̃rạ̃ ngá lédrẽ-lédrẽ ũrûkậ ãzâ ʼbá yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ, 10tãlâ õjílã ĩîcâ ró ĩyî bê Yésũ rî ị̂njị̃lị́. Õjílã ndrĩ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî, gõʼdá kpá gólĩyî ãngó drị̃ị̂ nõngá rî ʼbá yî, kpá gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yí bê, âʼdô ĩyî ʼãʼî tị̃ʼá ndrĩ Yésũ ândrá Kúmú ĩyíkâ ró. 11Gólĩyî ndrĩ âʼdô tã âtáʼá hûwậ kĩ, Yésũ Krístõ rĩʼá Kúmú ạ́ngị́ ʼî kôrô õjílã drị̃ị̂ sĩ ngá lédrẽ-lédrẽ bê ndrĩ. Ĩtí rî drí sĩ, áâʼdô ãmâ átá Ôvârí rî lûyị́ʼá. 12Gõʼdá bê trá ĩtí rî, ãnî ámâ rû-lẽ-ãzí yî gólĩyî má drí lôvó lâ yî ʼbãlé rî yî, ʼdõvó nĩ rî úlị́ ámákâ rî ʼbá yî ârî-ârî lâ yî sĩ, õzõ ãnî drí rĩʼá trá ʼẽlâ kậyị̂ má drí rĩzó rĩlí tólâ ãní bê rî ʼá rî kâtí. Gõʼdá ngbãângbânõ, õzõ má drí âʼdórẽ kô tólâ ãní bê rî tí nõ, ʼdõvó nĩ ʼê tã mbârâkã sĩ rĩzó zãâ úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí ĩʼdî. Nĩ ʼê tã gólĩyî îcá ʼbá õjílã Ôvârí kâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ĩʼdî mbârâkã sĩ ãnî pãzó. 13Nĩ îcâ rĩlí tã tãndí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ Ôvârí âʼdô tã ʼdî ʼbá yî lôvó lâ ʼbãʼá ãnî ʼá ãnî drí ʼẽlé, gólâ âʼdô ãnî ʼbãʼá tã gólĩyî sũ ʼbá yí lị̃fị́ rî ʼbá yî ʼẽlé mbị̂mbị̂. Gólâ gõʼdá âfẽ mbârâkã kpá trá ãnî drí ʼẽzó lâ ĩʼdî sĩ lâ. 14Nĩ ʼê tã ndrĩ tã gĩgĩ ãkó, gõʼdá kpá lâwã-lâwã ãkó ãnî ãzí-ãzí yí bê, 15tãlâ óõzó kô tã âṇõô ãnî rú tã õnjí tãsĩ ãlôwálâ, gõʼdá tãlâ nĩ ãʼdô ró bê Ôvârí rî mvá ró cú ĩtí tã õnjí ãkó. Ãnî drí rĩlí õjílã mbị̂mbị̂ ró õjílã gólĩyî õjílã mbị̂ ró kô rî ʼbá yî lãfálé. Ãʼdô ĩtí rî, nĩ âʼdô lậgúʼá, õzõ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólĩyî ʼbũû ʼálâ rĩ ʼbá lậgúlị́ võ îʼĩlí rî ʼbá yí kâtí. 16ʼDõvó nĩ âtâ tã âtî-âtî tãndí gólâ ʼẽ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé rî ĩʼdî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró kô ʼdĩ ʼbá yî drí. Nĩ ʼê õzõ ʼdĩî kâtí, tãlâ má ĩîcâ ró bê ámâ ậrúlị́ ãnî tãsĩ kậyị̂ ạ̃dũkũ Yésũ drí ʼẽzó âgõlé tã kĩ ʼbá ró ãngó nõ ʼá rî sĩ. Tã tãndí ʼẽʼẽ ãníkâ âʼdô âʼdáʼá lâ kĩ, lôsĩ ámákâ ãnî lãfálé ʼá rî âʼdó kô cú ĩtí, tã ífí ãkó õzõ ápé fạ́rạ́ngạ́ngạ́ kâtí. 17Tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá gõʼdá lôsĩ ãníkâ gólâ drí rî bê rĩʼá ngá fẽfẽ ʼî Ôvârí drí. Õzõ nĩ õrî rĩlí rĩrĩ tãndí sĩ rî, ĩtí õzõ kpálé má õdrã ámâ ãrí drí rãzó cãrã-cãrã, õzõ õdrá gólâ rĩʼá dãlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî kâtí rî, ʼdĩî ʼdó rĩʼá ngá fẽfẽ kâtí kpãkã ãlô ngá fẽfẽ ãníkâ Ôvârí drí ngá ʼẽʼẽ ãníkâ gólâ drí rî sĩ rî bê. 18Ĩtí rî, má âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró tã lâ sĩ, gõʼdá mã âʼdô Ôvârí rî lûyị́ʼá kpãkã ãlô ãní bê. Nĩ âʼdô îcáʼá kpá âʼdólé ãyĩkõ ró gõʼdá kpá Ôvârí rî lûyị́lị́ kpãkã ãlô má bê. 19Õzõ Kúmú ãmákâ Yésũ õlôpê mâ rî, má âʼdô Tĩmátĩyã rî jõʼá ʼwãâ ãnî ngálâ, tãlâ gólâ ãâgõ ró bê tã gólâ ʼẽ ʼbá ámâ ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró rî bê má drí ârílí. 20Tĩmátĩyã cé ĩʼdî rĩʼá õjílã ãzãkã má bê nõlé ãmâ drí ãnî lôvó ʼbãzó gólâ bê rî ĩʼdî. 21Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyî tã cé tã ĩyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gólĩyî ị̂sũú tã, tã Yésũ Krístõ kâ rî ʼbá yî tãsĩ kô dódó. 22Gõʼdá ãnî nyãányâ nị̃ trá kĩ, Tĩmátĩyã âʼdâ rû trá ãnî drí ngá ʼẽ ʼbá tãndí ró Ôvârí drí. Gólâ ʼê tã dódó kpãkã ãlô má bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽ bê, õzõ mvá tãndí drí lôsĩ ʼẽrẽ kpãkã ãlô íyî átá bê rî kâtí. 23Õzõ má ũnị̃ ámâ nyãányâ tã trá, ngãtá áâʼdô drị́ înjíʼá fí trá má rú sĩ yã rî, má ị̂sũ tã trá gólâ rî jõzó ʼwãâ ãnî ngálâ. 24Gõʼdá pạ̃tị́ị̃ ró, má ʼbã tã lẽlẽ ámákâ Ôvârí ʼá kĩ, gólâ âʼdô lạ́tị̂ njị̃ʼá mâ rî gógó drí nĩzó nĩʼá ãnî ndrẽlé ʼwãâ. 25Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má ị̂sũ tã, rĩʼá îcâ-îcâ ró má drí Ẽpãfãrõdítõ gólâ rĩ ʼbá wárãgã ámákâ nõ trõlé ãnî drí nõ jõzó gõzó ãnî vá tólâ. Sị́sị́ nĩ âjô gólâ nõlé võrã bê má drí gõʼdá kpá ámâ vó ndrẽlé. Gõʼdá má ndrê gólâ ámâ ậdrúpị̃ ró, gõʼdá kpá ngá ʼẽ ʼbá ãzíyã ró, gõʼdá nĩngá sĩ rî kpá ạ̃jú-ʼbũ-ãzíyã ró lôsĩ ãmákâ Ôvârí kâ rî ʼá. 26Gólâ rĩʼá njãâ nĩlí nĩʼá ãnî ndrẽlé ndrĩ kpá óʼdí. Gólâ rĩʼá tã ị̂sũ ró ãmbá, tãlâ nĩ ârî trá kĩ, gólâ rî ạ̃mbúkũ lâkî gbíyá dã drãlé ngá lãzé drí sĩ. 27Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, ngá lãzé îzã gólâ trá rõô. Ótó kãâ ʼê trá ʼdẽlé gólâ rî bị́ ʼá. Gõʼdá Ôvârí ndrê ĩzã kõkõ ãmákâ gólâ bê rî trá ngá lãzé gólâ rî êgbé ʼbá ʼdĩ sĩ, Ôvârí pâ gõʼdá gólâ trá, tãlâ ĩzã kõkõ gólâ rî õdrã kâ rî õzó ngá lậnjị̃ ãzâ âtrãâ má drị̃ị̂ dró gólĩyî ndrĩ ámákâ ãzâ ʼbá yî ró rî yí bê. 28Tãlâ ngá lãzé gólâkâ kî drẽ trá drí sĩ rî, má lẽ trá rõô gólâ rî jõlé ãnî ngáá tólâ ngbãângbânõ, tãlâ nĩ âʼdô ró ãyĩkõ sĩ, õzõ nĩ õndrê gólâ kpá trá óʼdí rî. ʼDĩî, mâ rî gógó âʼdô ʼbãʼá kpá ãyĩkõ ró kpãkã ãlô ãní bê gólâ rî tãsĩ. Gõʼdá ʼdĩî rî âʼdô ĩzã kõkõ rî ámâ nyãányâ kâ rî ʼbãʼá âʼdólé ngbãâ dã vó bê. 29Ĩtí õzõ gólâ õcâ trá tólâ rî, nĩ rû gólâ drị́ rị̃ sĩ ãnî ậdrúpị̃ Krístõ ʼá rî ró, tãlâ Kúmú ãmákâ Yésũ sĩ. Nĩ ʼbã lậnjị̃ õjílã õzõ gólâ tí rî ʼbá yî rú, 30tãlâ gólâ trá gbíyá ʼẽʼá ãngó âyélé, tãlâ lôsĩ gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ Yésũ drí rî sĩ. Gólâ tô pá nyãnyã drị̃ị̂ tãlâ ânĩzó ámâ pãlé ámâ vó ndré ʼbá ró, õzõ ãnî nyãányâ drí rĩrĩ cú ĩtí îcá ãkó ânĩlí ámâ pãlé rî kâtí ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\