Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 3

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ạ̃dũkũ ámákâ ãnî drí rî ĩʼdî nõ. Nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ ãnî trá ngá ãlô ʼî Kúmú ãmákâ Yésũ bê. Âʼdó kô rĩʼá tã lậnjị̃ ʼî má drí tã má drí âtálé trá ãnî drí sị́sị́ rî ândázó kpá óʼdí, tãlâ úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî îcâ kpá trá ãnî pãlé. 2Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩʼá õzõ õké kâtí rî ʼbá yî drí sĩ, õjílã gólĩyî lẽ ʼbá ãnî ʼbẽlé bãsã zẽlé, tãlâ nĩ ãʼdô ró bê õjílã Ôvârí kâ ró ʼdĩ rî ĩyî ʼdĩ rĩʼá tã õnjí rõô rî ʼẽʼá. 3Mã ị̂sũ tã kô ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá rî drị̃ị̂ ãmâ õjílã mvá ʼbãlé âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. Ãmâ gólĩyî rĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ kôrô Líndrí Tãndí gólâkâ ʼásĩ rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá gólĩyî pạ̃tị́ị̃ ʼdẽ ʼbá trá bãsã ʼá rî. Ãmâ ãyĩkõ ró âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê, gólâ ĩʼdî rĩʼá lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ ʼî âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró. 4Tí õzõ tã gólĩyî õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ĩîcâ trá pạ̃tị́ị̃ gólâ rî ʼbãlé âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî, tí má âʼdô îcáʼá lị̃fị́ ʼbãlé tã gólĩyî má drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî drị̃ị̂. Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî ĩîcâ lị̃fị́ ʼbãlé tã gólĩyî ĩyî drí ʼẽlé ĩyî pãzó rî drị̃ị̂ rî, má ʼê tã trá rõô âʼdô lãʼbí ãmákâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ kâ vó ró gạ̃rạ̃ gólĩyíkâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 5Má ʼdê bãsã ʼá, ʼdĩî mâ drẽ rĩʼá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-nâ. Útị̂ mâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró ʼbạ̃súrú Bẽnjĩmónã kâ rî ʼá. Mâ rĩʼá õjílã Ị́bũrũ kâ ʼî, ámâ átá gõʼdá ámâ ândré yí bê. Má ị̂njị̃ lãʼbí ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ kâ ndrĩ gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí kâ bê tãndí ró. 6Má rî trá, rĩʼá kó njãâ lâṇõ fẽlé õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí, ãʼdô ró bê võ drí sũzó Ôvârí rú rõô. Má ʼê tã ndrĩ tã ʼbãʼbã ʼẽlé rî kâ mbị̂mbị̂ ró. 7Tã gólĩyî má drí rĩʼá tã lâ yî ị̂sũlị́ kĩ, ãâʼdô ámâ ʼbãʼá âʼdólé sị́sị́ ʼálâ ró õjílã gólâ tã lâ drí sũlị́ Ôvârí lị̃fị́ rî ró rî, mâ trá rĩʼá njãâ ʼbãlâ ĩyî má ũgúlị́ Yésũ rî tãsĩ. 8Gõʼdá âʼdó kô cé tã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî. Má ndrê ngá ãzâ ʼbá yî kpá ndrĩ õzõ ʼdĩî kâtí. Má âyê ngá rî ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ, ãʼdô ró bê má drí îcázó Yésũ Krístõ rî nị̃lị́ Kúmú ámákâ ró. Gólâ rî nị̃nị̃ lậvũ gạ̃rạ̃ kôrô ngá ndrĩ ãzâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Ngá ãzâ ʼbá yî ʼdĩ lêndrê má lị̃fị́ tõtõ má drí kũlị́ ômvólé dãlé vólé õmã ʼá rî ró, ãʼdô ró bê má drí ʼbãzó õjílã Yésũ kâ rî ró. 9Má lẽ trá âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê. Má âʼdó kô ʼẽʼá ámâ nyãányâ ʼbãlé âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ ró tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî sĩ, tãlâ ʼdĩî îcá kó. Võ lâ ʼá rî, rĩʼá Ôvârí ĩʼdî ʼẽʼá fãfã fẽlé má drí rĩzó õjílã mbị̂ ró, tã lẽlẽ ámákâ Yésũ ʼá rî sĩ. ʼDĩî rĩʼá lạ́tị̂ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ĩʼdî âʼdózó õjílã mbị̂mbị̂ ró. Má ûsû trá tã lẽlẽ ámákâ Yésũ ʼá rî sĩ. 10Tã gólâ pạ̃tị́ị̃ má drí lẽlé rî rĩʼá Yésũ rî nị̃lị́ dódó gõʼdá mbârâkã gólâkâ gólâ Ôvârí drí gólâ rî lîdrízó õdrã ʼásĩ rî bê. Gõʼdá má lẽ lâṇõ gólâ rî ʼẽ ʼbá ʼdĩ ậmúlị́ gólâ bê, tãlâ má âʼdô ró bê gólâ tí tã Ôvârí kâ rî ị̂njị̃lị́ bũúũ drãzó, 11tãlâ âʼdózó ĩtí rî tãsĩ rî, má âʼdô lédrẽ-lédrẽ óʼdí ûsúʼá õzõ õjílã gólâ lîdrílí õdrã ʼásĩ rî kâtí. 12Má rí nõ kô tã âmãlé kĩ, má ûsû ngá gólĩyî má drí lẽlé rî ʼbá yî trá ngbálá. Má rí nõ kô tã âmãlé kĩ, mâ trá kậkậrậ õjílã mbị̂mbị̂ ʼî cú ĩtí tã õnjí ãkó rĩrĩ ámákâ ʼá. Gõʼdá má rî nõ bê-rî zãâ bạ̃dị̃ rû cẽlé âʼdózó õzõ ʼdĩî rî kâtí ámâ nyãányâ drí, tãlâ Yésũ Krístõ ʼbã mâ trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró. 13Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má ndré ámâ nyãányâ kó õzõ õjílã gólâ ngá ʼdĩ ûsú ʼbá lâ ró rî drẽ kô rî kâtí. Gõʼdá má drí rĩzó gbõ rĩʼá tã gólĩyî nõ ʼẽlé. Tã gólĩyî má drí ʼẽlé sị́sị́ rî ʼbá yî jâ trá má drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá má drí ámâ fẽzó nĩlí ạ̃tị́ ʼálâ tãndí ró lạ́tị̂ Ôvârí kâ ʼá. 14Má sê ámâ nyãányâ nĩlí ạ̃tị́ ʼálâ ʼdĩ nĩlí drị́-ʼâ gólâ Ôvârí drí ámâ zĩzó ânĩʼá ûsúlâ ʼdĩ ûsúlị́ ʼbũû ʼálâ Yésũ Krístõ sĩ. 15Ãmâ ndrĩ gólĩyî lị̃fị́ cĩcĩyá ró krístõ ʼbá ró rî ị̂sũ tã kpá õzõ ʼdĩî kâtí. Õzõ tã ị̂sũ ãnî ũrûkậ ʼbá yí kâ ãʼdô ngĩíngî tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá tã ị̂sũlị́ mbị̂mbị̂ dódó tã lâ yî tãsĩ. 16Õzõ õʼê rû kpálé ĩtí rî, nĩ ʼdê mã nĩ zãâ sị́sị́ ʼálâ ró tã ʼẽlé, âʼdô tã tãndí gólĩyî ãnî drí ʼẽlé sị́sị́ rî vó ró. 17Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ rî kpãkã ãlô tã ʼẽlé õzõ má drí ʼẽlé rî kâtí. Má âʼdâ âʼdílínyá tãndí trá ãnî drí. Gõʼdá bê ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ ạ̃ậyị̂ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼẽlé âʼdô lạ́tị̂ ãmâ drí âʼdálé ãnî drí rî vó ró rî ʼbá yî drị̃ị̂, ãʼdô ró bê ãnî drí tã ʼẽzó kpá ĩtí. 18Nĩ ndrê drẽ, má sõ drẽ drị́-mbílí trá ãnî lị̃fị́ sị́sị́ kó tã ʼdî tãsĩ ândálé ândálé dũû. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má lẽ drị́-mbílí sõlé ãnî lị̃fị́ tã rî ãlôlâ nõ tãsĩ ãwó ngõngõ sĩ ãnî drí kĩ, õjílã dũû ãnî lãfálé ʼá rî ĩyî rĩlí ạ̃jú-ʼbá-ãzí Yésũ kâ ró. Gólĩyî jâ rû trá tã âtî-âtî kĩʼá nĩ rî, Yésũ pâ õjílã trá tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ õdrã gólâkâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî sĩ rî rú. 19Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí lạ̃sị́ sĩ võ gólâ lâṇõ õnjí fẽ kâ rî ʼá, tãlâ gólĩyî ʼdê trá rĩʼá tã lôvó ĩyî rúʼbạ́ kâ rî ʼbá yî vó cú ĩtí ʼdẽ ãkó Yésũ vó. Võ sû trá gólĩyî rú rĩrĩ õnjí gólĩyíkâ rî tãsĩ. Gõʼdá ãnyĩ ʼé gólĩyî tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ kô. Gólĩyî rî cé tã ị̃nyạ́kú drị̃ nô kâ nõ ị̂sũlị́ ĩʼdî. 20Gõʼdá ãmâ tãsĩ rî, ãmâ ãmákâ bê-rî rĩʼá õjílã võ ʼbũû ʼálâ rî kâ ĩʼdî. Ãmâ trá njãâ rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ Kúmú Yésũ Krístõ rî tẽʼá ânĩlí ãmâ trõlé nĩʼá rĩlí yí bê. 21Gólâ âʼdô ãmâ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ tãkó drã ʼbá bê nõ ôjáʼá ngĩî, tãlâ ãʼdô ró ĩyî bê õzõ íyíkâ ngĩî lâ ró ʼdĩ kâtí. Gólâ âʼdô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá íyî mbârâkã gólâ íyî ʼbã ʼbá âʼdólé ngá-tị̂ drị̃lị́ kậkậrậ ndrĩ rî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\