Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 4

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê ãnî rĩʼá gólĩyî má drí lôvó lâ yî ʼbãlé rî ĩʼdî. Má lẽ tã rõô ãnî ndrẽzó kpá óʼdí. Nĩ ʼbã mâ trá âʼdólé ãyĩkõ ró. Ãnî kpá gólĩyî ámâ ʼbã ʼbá drị̃ lâ drí pẽlé rî tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî sĩ rî ĩʼdî. Bê trá ĩtí rî, nĩ rî zãâ fĩî ị̂dû-ị̂dû sĩ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî sĩ. 2Ẽwõdíyã ãnî Sĩnĩtíkẽ bê, má lôʼbã rú ãnî drí rû lẽlé ãnî vó ʼásĩ ậmvúpị̃ ãzí gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ tã lẽ ʼbá trá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá rî ró. 3Gõʼdá nî lôsĩ ʼẽ ʼbá ãzí ámákâ gólâ pạ̃tị́ị̃ rĩ ʼbá trá lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé dódó rî, má îjî nî õkó gólĩyî rị̃ nô ʼbá yî pãlé, tãlâ gólĩyî õrî ró tã ạ̃ʼdị́ sĩ. Gólĩyî âdrê trá má bê lôsĩ ʼẽlé tãndí ró, ãʼdô ró bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ drí lậʼbúzó õjílã drí ndrĩ. Gólĩyî ʼê kpá lôsĩ trá dódó ʼdũwạ̃ Kẽlémẽnẽtĩ yí bê gõʼdá lôsĩ ʼẽ ʼbá ámákâ ãzâ ʼbá yî gólĩyî rú lâ yî îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá gólĩyí õjílã lédrẽ-lédrẽ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî rú lâ yí bê rî. 4ʼDõvó ãnî ndrĩ kậyị̂ vósĩ cé õrî ãyĩkõ sĩ, tãlâ nĩ rî ngá ãlô ró Kúmú ãmákâ Yésũ bê. Má âtâ ãnî drí kpá óʼdí, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró. 5ʼDõvó nĩ ʼê tã õjílã ndrĩ ãnî drí ûsúlị́ rî ʼbá yî drí mãnísĩ ʼdó pị̃pị̂sị́lị́ tãndí sĩ, gõʼdá õjílã ndrĩ õndrê ró bê ãnî õjílã tãndí gólĩyî rĩ ʼbá tã tãndí ʼẽlé mãnísĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî ró. Kúmú ãmákâ Yésũ âbí ʼẽʼá âgõlé ãngó nõ ʼá ʼwãâ. 6Nĩ îngâ pị̃pị̂sị́lị́ kô ûrû tã ãzãkã ãzâ ʼbá yî tãsĩ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí tã tị̂ cé tị̂tị̂ tãsĩ. Nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí tã gólĩyî ãnî drí lẽlé gólâ drí ʼẽlé ãnî drí rî ʼbá yî tãsĩ. Nĩ rî rãtáã ʼẽlé zãâ ãwô-ĩtí ʼẽʼẽ sĩ gólâ drí. 7Ĩtí rî, gólâ âʼdô tã ạ̃ʼdị́ fẽʼá ãnî drí tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Tã ạ̃ʼdị́ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ rî lậvũ tã gólĩyî ãmâ drí îcáʼá nị̃lâ ãmâ drị̃ sĩ rî ʼbá yî kôrô. Ôvârí âʼdô ãnî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî âmóʼá njírí-njírí. Gólâ âʼdô ãnî pị̃pị̂sị́lị́ vó ndrẽʼá dódó, tãlâ tã ạ̃ʼdị́ íyíkâ tãsĩ. 8Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ạ̃dũkũ ró ãnî drí, ʼdõvó nĩ ị̂sũ tã tã nô ʼbá yî tãsĩ, tã gólĩyî âʼdó ʼbá pạ̃tị́ị̃ rî ʼbá yî, tã gólĩyî ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ rî ʼbá yî, tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî, tã gólĩyî âʼdó ʼbá cú ĩtí tã õnjí ãkó rî ʼbá yî, tã gólĩyî ãyĩkõ lâ drí cĩlí rî ʼbá yî, tã gólĩyî tã tãndí ró rî ʼbá yî, gõʼdá tã õjílã ãzâ ʼbá yí kâ gólâ ãnî drí îcáʼá Ôvârí rî lûyị́lị́ tã lâ sĩ rî ʼbá yî. ʼDõvó nĩ ị̂sũ tã cé ngá gólĩyî tãndí ró ndrĩ ʼdî ʼbá yî tãsĩ ĩʼdî. 9ʼDõvó ĩtí rî, nĩ ị̂njị̃ úlị́ ámákâ rî ʼbá yî tã gólĩyî má drí ãnî îcízó ĩʼdî sĩ lâ rî ʼbá yî ʼẽzó ndrĩ. Nĩ ʼê tã gólĩyî ãnî drí ámâ ndrẽzó rĩʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî. Ãʼdô trá ĩtí rî, Ôvârí gólâ tã ạ̃ʼdị́ fẽ ʼbá trá ãnî drí rî âʼdô rĩʼá ãní bê. 10Má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá rõô Ôvârí drí, tãlâ ámâ ĩzã gâ trá ãnî drí, ámâ tã rî zãâ âgálé ãnî drị̃ị̂. Nĩ ʼbã ãnî kpá trá âʼdólé ámâ tãsĩ óʼdí lạ́tị̂ ûsúlị́ ámâ pãzó ậdị̂ ãníkâ sĩ. Gõʼdá má nị̃ trá kĩ, sị́sị́ rî, nĩ lẽ trá ámâ pãlé, gõʼdá bũúũ âcálé ngbãângbânõ rî, nĩ ûsú lạ́tị̂ tãndí ậdị̂ rî ʼdĩ âjózó má drí rî kô. 11Má rí kô úlị́ âtálé ậdị̂ tãsĩ tãlâ ĩzã gólâ rĩ ʼbá ámâ ʼẽlé nõ sĩ, tãlâ má nị̃ tã trá âʼdózó rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ âʼdô rĩrĩ tã tị̂ lârâkô dũû rĩ ʼbá ámâ ʼẽlé rî ʼá. 12Má nị̃ trá lạ́tị̂ âʼdózó rĩlí ĩzã ngá ũrûkậ ʼbá yí kâ bê, gõʼdá má nị̃ kpá trá lạ́tị̂ âʼdózó rĩlí cú ngá-tị̂ dũû bê rõô. Má nị̃ tã kíríwá lạ́tị̂ gólâ rĩzó ãyĩkõ ró rî kâ kpá trá nõtí. Rĩrĩ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ tã lârâkô rĩ ʼbá ámâ ʼẽlé rî ʼá, ngãtá mâ cú nyãsá bê nyãlé yã ngã má rî lõfó sĩ yã, ngãtá mâ cú rĩʼá ngá bê rõô ámâ nyãányâ drí yã, ngã mâ rĩʼá ngá ʼdĩ ʼbá yî ĩzã lâ bê yã rî. 13Má îcâ trá ngá-tị̂ ndrĩ ʼẽlé Yésũ gólâ mbârâkã âfẽ ʼbá má drí ʼẽzó lâ rî sĩ. 14Íyíkâ rĩʼá tã tãndí ʼî rõô ãnî drí ámâ pãzó kậyị̂ lâṇõ drí ámâ ûsúzó rõô rî sĩ. 15Ãnî krístõ ʼbá Fị̃lị́pị̃ ʼálâ rî yî, nĩ nị̃ trá dódó kĩ, ãnî cé rĩʼá õjílã gólĩyî ámâ pã ʼbá ậdị̂ sĩ rî ʼbá yî ĩʼdî, lôsĩ ámákâ ʼẽzó kậyị̂ má drí ãnî âyézó tólâ Mẽkẽdónĩyã ʼálâ tã lẽlẽ ãníkâ ʼbãlé sị́sị́ tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ʼá rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ. 16Gõʼdá kpá kậyị̂ má drí âʼdózó rĩʼá Tẽsãlõníkã ʼálâ rî, kậyị̂ vósĩ cé, nĩ rî bê ârílâ kĩ, mâ trá ĩzã ngá kâ bê rî, nĩ âjô ậdị̂ trá má drí ámâ pãzó ĩʼdî sĩ lâ. 17Gõʼdá ngá gólĩyî ãnî drí âjólé má drí sị́sị́ nã rî, má lẽé kô gbõ ngá zị̃lị́ ãnî drị́gạ́ sĩ. Má lẽ bê-rî Ôvârí õfẽ ró õrẽ ãnî drí rõô tãlâ ngá fẽfẽ ãníkâ má drí rî sĩ. 18Ngbãângbânõ rî, má ûsû ậdị̂ ndrĩ ãnî drí âjólé má drí Ẽpãfãrõdítõ drị́gạ́ rî trá. Gõʼdá Ôvârí fẽ õrẽ trá má drí rõô ãnî sĩ. Má ûsû drị́-ʼâ lôsĩ ámákâ tãsĩ rî trá dũû. Ngá fẽfẽ ãníkâ ʼdĩ rĩʼá õzõ ngá fẽfẽ Ôvârí drí rî kâtí, ʼbã Ôvârí âʼdólé ãyĩkõ ró ãmbá. 19Ôvârí cú rĩʼá õrẽ bê rõô fẽlé ãnî drí Yésũ Krístõ sĩ. Gólâ âʼdô ngá gólĩyî ãnî drí lẽlé rî ʼbá yî fẽʼá ãnî drí, âʼdô lạ́tị̂ gólâkâ rĩzó õrẽ fẽlé õjílã gólâkâ drí rî sĩ, tãlâ ãnî rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ bê. 20ʼDõvó mã rî Ôvârí ãmâ átá rî lûyị́lị́ ʼbũû ʼálâ ãmbá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 21Mâ Póõlõ ʼê nî-bê-yã õjílã Ôvârí kâ ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ʼá tólâ nã ʼbá yî drí ndrĩ kậkậrậ. Gõʼdá õjílã Ôvârí kâ nõlé rî ʼbá yî ʼê ĩyî kpá nî-bê-yã ãnî drí tólâ, ngîngî lâ gólĩyî rĩ ʼbá nõlé lôsĩ ʼẽlé jó ândrê kúmú ạ́ngị́ Sízã kâ ʼá rî ʼbá yî. 23ʼDõvó ĩtí rî, Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ãâʼdô ãní bê, tã lânjã íyíkâ fẽlé ãnî drí. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\