Fĩlẽmónã 1

1Mâ Póõlõ îgĩ wárãgã nô ní drí Fĩlẽmónã gólâ âʼdó ʼbá ámâ ngá ʼẽ ʼbá ãzíyã ró. Ãmâ Tĩmátĩyã yí bê, mã ʼê nî-bê-yã ãnî drí ánî õkó Ãpíyã gõʼdá kpá Ãrĩkípõ gólâ rĩ ʼbá kpá tã Ôvârí kâ âtî-âtî rî pẽlé, gõʼdá ndrĩ ʼdó õjílã Ôvârí kâ rû êʼbé ʼbá võ ãlô ʼá ní drí ʼbã ʼálâ rî ʼbá yí bê. Õzõ ãnî drí nị̃lị́ rî kâtí, ngbãângbânõ rî, mâ rĩʼá ômbê-ômbê ró gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ má ʼdê trá Yésũ Krístõ vósĩ. 3Ôvârí ãmâ átá ró gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 4Fĩlẽmónã, ámâ ãzí-ãzí tãndí ʼdĩ, ị̃tú-pá vósĩ cé má õtírĩ rĩî ãwó ngõlé Ôvârí drí rî, má rî kpá zãâ rĩʼá ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí ánî tãsĩ, tãlâ má ârî trá kĩ nĩ rî, nî Fĩlẽmónã rĩʼá õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî lôvó lâ bê dũû ní ʼá, gõʼdá kpá ní lẽ tã áníkâ trá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá. 6Ní îcî krístõ ʼbá lị̃fị́ trá dũû úlị́ âtâ-âtâ sĩ gólĩyî drí tã lẽlẽ áníkâ Ôvârí ʼá rî sĩ. ʼDĩî ʼbã mâ trá âʼdólé ãyĩkõ ró ãmbá. Ĩtí rî, má ngô ãwó Ôvârí drí kĩ nĩ rî, õzõ ní õtírĩ tã rî ʼdĩ ʼẽê rî, ní nị̃ ró bê tã tãndí ndrĩ tíbê Yésũ Krístõ drí rĩʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî yî. 8Má ãʼdô kpálé mbârâkã bê tã ʼbãlé ní drí Yésũ Krístõ ngá lésĩ rî, má âʼdô ánî îjíʼá cé ãlô tã fínyáwá tãsĩ, tãlâ ãmâ rĩʼá ní bê ãzí-ãzí ró. Mâ Póõlõ rĩʼá ãgô ãrãkã ʼî, gõʼdá mâ kpá rĩʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ má drí ʼdẽzó Yésũ Krístõ vósĩ rî tãsĩ. 10Ámâ nyãányâ lôʼbã rúʼbạ́ ní drí tãlâ ámâ mvá Õnẽsímõ rî tãsĩ. Gólâ ʼbã tã trá tã lẽlé Yésũ ʼá, tãlâ tã má drí âtálé trá gólâ drí, má drí âʼdózó drẽ ãkpãkãʼdã gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõlé rî sĩ rî. 11Õnẽsímõ õzõ ãʼdô kpálé trá rạ̃gị́ị̃ áníkâ ĩʼdî ạ̃kû ró rî, gólâ pá nî kô ãmbá. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ âʼdô ãmâ pãʼá cú kpạ̃rạ̃tị́ ní bê. 12Õzõ ãʼdô kpálé ĩzã kõkõ ámákâ kĩʼá nĩ rî, gólâ âbí ámâ âyéʼá nõ ĩʼdî rî, má âbí gólâ rî jõʼá lôgõlé ní ngáá tólâ. 13Má lẽ gólâ trá âʼdólé rĩlí má bê nõlé, ãʼdô ró bê gólâ drí rĩzó rĩʼá ámâ vó ndrẽlé. Mâ drẽ gạ̃nị́mạ̃ ʼá nõ, tãlâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ tãsĩ. Gólâ rî ámâ pãlé ʼdĩ, tãlâ nî yûʼdạ́wạ́ ámâ pãlé nõlé rî drí sĩ. 14Õzõ má õlẽ rạ̃gị́ị̃ áníkâ ʼdĩ kpálé rĩlí má bê nõlé rî, âʼdó kô mbị̂ má drí ʼẽlé kôrô ĩtí lâ ʼdĩ ró cú ĩtí ní drí tã-drị̃ lâ ʼdĩ lẽ ãkó. Ĩtí rî, ní ʼê tã âʼdó ʼbá mbị̂ rî ĩʼdî má drí Õnẽsímõ rî tãsĩ, tãlâ ní lẽ ʼẽlâ. 15Tã ị̂sũ ámákâ ní drí rî rĩʼá kĩ nĩ rî, õzõ Õnẽsímõ drí ánî âyérẽ trá párá fínyáwá sĩ, gõʼdá nõ gólâ âbí gõʼá ní ngálâ zãâ gbạ́dú ʼdĩ. 16Gólâ gõó ʼdĩ kô âʼdólé rĩʼá ʼẽlâ cé rạ̃gị́ị̃ ró. Ní ị̂sũ tã gólâ rî tãsĩ ậdrúpị̃ ní drí lôvó lâ ʼbãlé rî ró. Gõʼdá ámâ nyãányâ ʼbã gólâ rî lôvó bê trá rî, ní gõ ní ʼbã gólâ rî lôvó kpá rõô ãzí-ãzí ró gõʼdá kpá krístõ ʼbá ãzí ró. 17Õzõ má ãʼdô fí pạ̃tị́ị̃ ánî ãzí-ãzí ʼî rî, ní lậgû Õnẽsímõ rî nõ kpá té õzõ ní drí ámâ lậgúrị̃ rî kâtí. 18Õzõ ngãtá gólâ ũûgũ ngá ʼî ní drị́gạ́ sĩ tólâ yã rî, má âʼdô ngá rî drílâ ûgũlị́ trá ʼdĩ võ lâ fẽʼá lôgõlé ní drí. 19Mâ Póõlõ má îgĩ ámâ rú nõ tã ʼbãʼbã ró ní drí kĩʼá nĩ rî, má âʼdô ngá rî ʼdĩ fẽʼá lôgõlé ní drí. Ngá áníkâ má bê ʼdĩ rĩʼá cé fínyáwá ĩtí, ʼdõvó ní âyê, má pẽ drẽ tã kpá ândálé ní drí kĩ nĩ rî, má ʼê tã ạ́ngị́ trá ní drí gạ̃rạ̃ tã lãfâ ʼdĩ kâ drị̃ị̂ sĩ, má drí lạ́tị̂ tã lẽlẽ kâ Yésũ ʼá rî âʼdázó ní drí rî tú. 20Ámâ ậdrúpị̃, má îjî nî ámâ pãlé nõ, tãlâ ãmâ kpạ̃rạ̃tị́ ní bê tã lẽ ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá. Ĩtí rî, ní âjô Õnẽsímõ vólé má ngáá nõlé. Tã ʼdî âʼdô ámâ ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró. 21Má rî rĩʼá wárãgã nô îgĩʼá nõ ní drí. Gõʼdá má nị̃ trá kĩ nĩ rî, ní âʼdô tã má drí îjílí rî ʼẽʼá. 22Áâʼdô ámâ înjíʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, tãlâ nî rĩʼá ãwó ngõʼá Ôvârí drí ámâ tãsĩ. Âʼdô bê ĩtí rî, ní êdê võ má drí nĩzó rĩlí ʼá lâ ní bê ũmú ró tãkõ. 23Ẽpãfãrásĩ kpá bê rĩʼá má bê nõlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ gólâ ʼdê kpá Yésũ Krístõ vósĩ. Gólâ ʼê nî-bê-yã ãmbá ãnî drí. 24Ámâ ngá-ʼẽ-ãzíyã yî, Márãkõ, Ãrĩsĩtãrókõ, Dẽmásĩ, gõʼdá kpá Lúkạ̃ yí bê, ʼê ĩyî nî-bê-yã kpá ãmbá ãnî drí tólâ. 25Kúmú Yésũ Krístõ õʼbã íyî drị́ ãnî drị̃ị̂. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\