Tã Âʼdâ 1

1Tã îgĩ gólâ nõ rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Ôvârí lẽ trá tã ãzâ ʼbá yî gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé ʼwãâ ró rî ʼbá yî âʼdálé rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, Ôvârí âtâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá Yésũ Krístõ drí, gõʼdá Yésũ drí mãlãyíkã íyíkâ rî âjózó tã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdálé mâ Yõwánĩ gólâ rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ró rî drí. 2Gõʼdá má îgĩ tã gólĩyî má drí ndrẽlé trá ndrĩ rî ʼbá yî trá té ĩtí, gõʼdá kpá tã gólĩyî Yésũ Krístõ drí tã lâ âtálé má drí rî, ãʼdô ró bê ãnî drí nị̃zó lâ. 3Gõʼdá ândrâ-tãndĩ âʼdô âʼdóʼá õjílã ãzâ gólâ úlị́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ nô ʼá rî ʼbá yî zị̃ ʼbá õjílã ãzí drí rî ʼbá yî drí. Gõʼdá ândrâ-tãndĩ âʼdô âʼdóʼá õjílã ãzâ gólâ úlị́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ nô ʼá rî ʼbá yî ârí ʼbá tã ị̂sũ lâ yî sĩ mãnísĩ rî yî drí, tãlâ kậyị̂ tã rî ʼdĩ ʼbá yî drí ndrĩ ʼẽzó âʼdólé rî trá rĩʼá ãnyî rõô. 4Mâ Yõwánĩ îgĩ tã îgĩ-îgĩ nô nĩ õjílã Ôvârí kâ gólĩyî jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼbạ̃drị̃ Ásĩyã kâ ʼá rî ʼbá yî drí. Ôvârí rî ʼálé ạ̃ậʼdị̂ ãnî rú, gõʼdá gólâ õfẽ ró tã ạ̃ʼdị́ íyíkâ ãnî drí. Gólâ ĩʼdî âʼdó ʼbá bê kárá rî. ʼDõvó Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âdré ʼbá Ôvârí ândrá rî õfẽ tã sũsũ gõʼdá kpá tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî drí. 5Gõʼdá Yésũ Krístõ gólâ rĩ ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró zãâ kárá tã Ôvârí kâ ʼẽlé pạ̃tị́ị̃ ró bũúũ gólâ rî fũzó rî õfẽ kpá tã sũsũ gõʼdá tã ạ̃ʼdị́ bê ãnî drí. Gólâ ĩʼdî rĩʼá õjílã sị́sị́ Ôvârí drí îngálé õdrã ʼásĩ rî. Gólâ rĩʼá kúmú ʼî kúmú ãzí drị̃lị́ ndrĩ ãngó nõ ʼá. Óõ, Yésũ mã lûyị̂ nî. Nî ĩʼdî ãmâ lôvó ʼbã ʼbá rõô gõʼdá ãmâ ʼbãlé înjílí vólé mbârâkã tã õnjí ãmákâ rî kâ ʼásĩ tãlâ ánî õdrã sĩ rî. 6Ní njĩ ãmâ trá âʼdólé ʼbãlé kúmú yî ró, gõʼdá kpá ní ʼbã ãmâ trá âʼdólé ãnyî ánî átá Ôvârí bê kárá ũrị̃ ãkó drị̃-ʼbá ró. Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó õjílã ị̃ị̂njị̃ nî gõʼdá õlûyị̂ ĩyî kpá nî kúmú ĩyíkâ ró zãâ gbạ́dú zãâ. Ãâʼdô ĩtí. 7Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âbí ʼẽʼá âcálé võ lậgû-lậgû bê gbãâ yí rú sĩ. Ĩtí rî, õjílã ndrĩ âʼdô ĩyî gólâ rî ndrẽʼá ĩyî lị̃fị́ nyãányâ sĩ, ngîngî lâ rĩʼá õjílã gólĩyî gólâ rî rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ ậʼdị́ ʼbá trá ạ̃jú sĩ rî ʼbá yî, õrĩ Yúdạ̃ yí kâ tí rî. Gõʼdá õjílã õrĩ ndrĩ ãngó drị̃ kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ãwó ngõʼá ĩyî ûrû ị̃lị́ndrị̂ sĩ, tãlâ gólĩyî drí gólâ rî fũzó nĩ rî tãsĩ. Ĩtí tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, tã rî ʼdĩ âʼdô rû ʼẽʼá té õzõ âtálé trá ʼdĩ kâtí. Ãwô-ʼdĩ. 8Ôvârí ãmâ lị́pị̂ âtâ tã kĩ, "Mâ rĩʼá gólâ tã ndrĩ îtõ ʼbá ró rî ĩʼdî, gõʼdá mâ kpá ĩʼdî rĩʼá gólâ ʼẽ ʼbá tã-vó ndrĩ âtílí rî. Mâ ĩʼdî âʼdó ʼbá bê kárá rî. Mâ ĩʼdî rĩʼá gólâ mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî." 9Mâ gólâ tã nô îgĩ ʼbá nõ rĩʼá ãnî ậdrúpị̃ Yõwánĩ ĩʼdî. Nĩ nị̃ trá kĩ, má njị̃ lâṇõ rû îzã kâ tãlâ tã lẽlẽ ámákâ Yésũ ʼá. Gólâ ãmâ drí ậtũlị́ ãní bê cú ĩtí pị̃pị̂sị́lị́ îngá ãkó kpạ̃kpạ̃, tãlâ ãmâ rĩʼá kũmũ gólâkâ rî zẽlé rî drí. Sị́sị́ nã sĩ rî, úrû mâ trá gõʼdá ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá ãkîrĩ zị̃lị́ Pãtõmósã rî ʼá tãlâ tã Ôvârí kâ pẽpẽ tãsĩ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî bê. 10Kậyị̂ Ôvârí rî îrátã kâ ãzâ sĩ rî, mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ fî trá má ʼá má drí gõzó Yésũ rî ndrẽlé. Gõʼdá ĩtí rî, âʼdô trá nõtí. Má ârî õjílã ãzâ úlị́ lâ trá rĩʼá tã âtáʼá má ũgúlị́ lésĩ. Õjílã rî ʼdĩ gbórókõ lâ rĩʼá ûrû õzõ gûnị́yạ́ kâtí. 11Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ kĩ nĩ rî, "Ní îgĩ tã gólĩyî ní drí ʼẽʼá ndrẽlâ rî ʼbá yî búkũ ʼá, gõʼdá ní jô ró bê kạ̃nị́sạ̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî âʼdó ʼbá Ẽfésõ ʼálâ, Sĩmĩrónã ʼálâ, Pẽrẽgãmómã ʼálâ, Tãyãtírã ʼálâ, Sãrãdísĩ ʼálâ, Fĩlãdẽlífĩyã ʼálâ gõʼdá kpá Lõdĩsíyã ʼálâ rî ʼbá yî drí." 12Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí ngãzó rû pĩlí ʼbô õjílã gólâ rĩ ʼbá tã âtálé má drí nõ ndrẽlé rî, má drí ãzákôlâ lêndrê õzõ õjílã mvá kâtí rî ndrẽzó âdréʼá lámbã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ êdélé trá dáãbõ ʼásĩ rî lãfálé, cú ítá kũndrũ-kũndrũ bê yí rú bũúũ pá ômbê ʼásĩ, gõʼdá gólâ kpá rĩʼá bãgó kúmú kâ êdélé dáãbõ ʼásĩ rî bê, óômbê trá gbãâ ạ́gạ́sị́ lâ ʼásĩ. 14Gõʼdá gólâ rî drị̃-ʼbí mvẽêmvê kpírí-kpírí kãtóõ kâtí gõʼdá lị̃fị́ bê kõʼá njãrã-njãrã õzõ lạ̃sị́ kâtí. 15Gõʼdá pá-gbãyã lâ yí kâ trá ókĩzõ ậdị̂ gólâ rĩʼá võlâ kõvõ sĩ óká zẽlé rî kâtí. Gbórókõ lâ lôndrô ókĩzõ lị̃mvû õlé drị̃ị̂ rî kâtí. 16Gólâ cú rĩʼá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ íyî drị́-ágó ʼá, gõʼdá lị́gú ạ́ngị́ cĩcĩ ró néné rî âfõ trá mbẽlẽsõ sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ. Gõʼdá nị̃lị́ lâ rĩʼá kõʼá õzõ ị̃tú gólâ drị̃-gbádá ndrị̃ ʼbá ĩʼdî rî lị̃fị́ lâ kâtí. 17Gõʼdá má ndrê õjílã rî ʼdĩ lârâkô lâ bê ĩtí rî, má drí ngãzó ʼdẽlé gbõ ạ̃drũ ãvõ kâtí gólâ ândrá. Drílâ ngãzó íyî drị́-ágó trõlé ʼbãlé má rú gõʼdá ngãzó tã âtálé kĩ, Ní ʼê ũrị̃ kô. Nõô rĩʼá mâ Yésũ gólâ tã îtõ ʼbá ró ndrĩ gõʼdá kpá gólâ ʼẽ ʼbá tã-vó âtílí ndrĩ rî ĩʼdî. 18Mâ ĩʼdî âʼdó ʼbá bê kárá rî. Kậyị̂ sị́sị́ nã sĩ rî, úfû mâ trá, gõʼdá ngbãângbânõ rî, mâ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró kpá óʼdí, gõʼdá âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Mâ rĩʼá cú drị́-ãcê bê õdrã drị̃lị́. 19Ní îgĩ tã gólĩyî ndrĩ ní drí ndrẽlé trá ngbãângbânõ rî, gõʼdá kpá gólĩyî má drí ʼẽʼá âʼdálâ ní drí ạ̃tị́ ʼálâ rî ʼbá yî búkũ ʼá. 20Gõʼdá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ámâ drị́-ágó ʼá nõ ʼbá yî tãsĩ gõʼdá kpá lámbã gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ êdélé dáãbõ ʼásĩ nõ ʼbá yî tãsĩ rî, ʼdõvó má lôfõ drẽ ĩtõ lâ yî ní drí nõtí. Ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî rĩʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ãlô-ãlô kạ̃nị́sạ̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî vó lâ yî ndrẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî, gõʼdá lámbã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî rĩʼá kạ̃nị́sạ̃ rî gógó njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî nyãányâ lâ yî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\