Tã Âʼdâ 10

1Nĩngá sĩ, tã ndrĩ ʼdî ʼbá yî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, má drí mãlãyíkã ãzâ ndrẽzó, gólâ ânĩ ʼbá cú mbârâkã ạ́ngị́ bê ʼbũû lésĩ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî. Mbãrãsãsã lậgû-lậgû lîmô rúʼbạ́ lâ trá ndrĩ. Ạ̃júnị́ kpá bê rĩʼá gbãâ dîrî gólâ rî drị̃ rú sĩ. Gólâ rî nị̃lị́ rĩʼá õzõ ị̃tú kâtí lậgúʼá lạ̃wũ-lạ̃wũ, gõʼdá gólâ rî pá yî rĩʼá õzõ fê ạ̃lị́ gólâ lạ̃sị́ drí rũlị́ gõʼdá rĩʼá cĩʼá nyãnyã rî kâtí. 2Mãlãyíkã rî ʼdĩ rĩʼá cú wárãgã bị́ fínyáwá bê yí drị́gạ́ înjî-înjî lâ ró. Gólâ ânĩ íyî pá-ágó tõlé lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ gõʼdá kpá íyî pá-lị̃jị́ tõzó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. 3Gõʼdá gólâ drí trẽzó gbórókõ ãmbá sĩ úlị́ bê ûrû õzõ kạ̃mị̃ drí tã dị̃rị̃ kâtí. Gõʼdá gólâ trélé bê trá rî, má drí gõzó mõgbárá ûfũ-ûfũ kpẽrẽ-kpẽrẽ rî ʼbá yî ârílí ândâlâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃. Mõgbárá ûfũ-ûfũ ʼdî rĩʼá úlị́ ʼî. 4Gõʼdá mõgbárá ʼdĩ ûfũ bê trá úlị́ bê ândâlâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃, ĩtí rî, mâ trá ãnyî ʼẽʼá tã gólĩyî má drí ârílí ʼdĩ ʼbá yî îgĩlí, gõʼdá Ôvârí rî úlị́ drí ậʼúzó ʼbũû lésĩ kĩ, "Ní îgĩ tã ʼdî ʼbá yî kô, ní âyê tã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩlí tã kíríwá ró." 5Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ pá-ágó lâ drí ʼbãlé lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ gõʼdá pá-lị̃jị́ lâ drí ʼbãzó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ʼdĩ drí íyî drị́-ágó îngázó gõlé ʼbũû ʼálâ ró. 6Gõʼdá drílâ ngãzó tã ʼbãlé mbârâkã Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî kâ ʼá, Ôvârí gólâ võ ûrú ʼálâ rî ʼbã ʼbá ãngó drị̃ bê gõʼdá kpá ngá lédrẽ-lédrẽ ʼá lâ rî ʼbá yí bê ndrĩ rî. Gólâ kĩ nĩ rî, "Ôvârí tẽé tã ãzâ gõʼdá kô. Ị̃tú-pá âcâ trá ĩʼdî nõ. 7Ní ârî drẽ, õzõ mãlãyíkã gólâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâ ró rî õvô gûnị́yạ́ trá rî, Ôvârí âʼdô tã íyíkâ ʼbãlé trá rî ʼẽʼá rû ndẽlé, nyé õzõ gólâ drí âʼdálé trá sị́sị́ tã ậngũ ʼbá íyíkâ gólĩyî rĩ ʼbá tã âtî-âtî íyíkâ âʼdálé õjílã drí rî ʼbá yî drí rî tí kĩ nĩ rî, yí tẽé ngá ãzâ gõʼdá kô ãmbá õjílã íyî ífífí kâ ró rî ʼbá yî pãzó gõʼdá lâṇõ fẽzó gólĩyî tã íyíkâ gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí kpá Ôvârí rî úlị́ ârízó ʼbũû lésĩ kĩ, "ʼDõvó ní nĩ wárãgã fínyáwá tị̂ lâ înjílí înjî ʼdĩ trõlé mãlãyíkã gólâ rĩ ʼbá âdrélé gõʼdá pá lâ ãlô rî drí ʼbãzó lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ gõʼdá ãzâ rî drí âʼdózó íyíkâ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ʼdĩ drị́gạ́ sĩ." 9Gõʼdá ĩtí rî, má drí ngãzó nĩlí mãlãyíkã ʼdî ngálâ wárãgã rî ʼdĩ âtrõlé. Gõʼdá gólâ kĩ má drí rî, "Ní trõ, ní nyâ ró. Âʼdô âʼdóʼá ôrê-ôrê ró õzõ ápé kâtí ní drí nyãrẽ lâ ʼá, gõʼdá âʼdô âʼdóʼá õnjí ró ní ʼá lâ." 10Ĩtí rî, má drí wárãgã rî ʼdĩ trõzó drị́gạ́ lâ sĩ gõʼdá nyãlé. Wárãgã rî ʼdĩ rĩʼá ôrê-ôrê ró pạ̃tị́ị̃ õzõ ápé kâtí ámâ sị́-ʼbálé ʼá, gõʼdá má tê bê má ʼá rî, rĩʼá õnjí ró. 11Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó má drí kĩ, "ʼDõvó ní rî zãâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtálé õrĩ ndrĩ ãngó drị̃ kâ rî ʼbá yî drí ãkí ãkó gõʼdá kpá kúmú gólĩyíkâ rî ʼbá yî drí, ãʼdô ró bê gólĩyî drí drị̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\