Tã Âʼdâ 11

1ʼDĩî vósĩ rî, ódrí fê mvá ngá ị̂ʼbị̃ kâ fẽzó má drị́gạ́. Yésũ kĩ má drí rî, Ní ngâ ûrû nĩʼá võ gólâ õjílã ámákâ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí rî ị̂ʼbị̃lị́, gõʼdá ní ị̂ʼbị̃ ró kpá tãrãbízã gólâ rĩzó ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé drị̃ lâ rî. Gõʼdá ní lã ró bê kpá õjílã rĩ ʼbá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí tólâ rî ʼbá yî. 2Kpálé ĩtí rî, ní ị̂ʼbị̃ ạ̃ʼdị́-drị̃ gólâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ kâ kô. Ní âyê ị̂ʼbị̃ ãkó lâ, tãlâ ạ̃ʼdị́-drị̃ rî ʼdĩ rĩʼá õrĩ ãzâ ʼbá yî ndrĩ rî kâ. Õrĩ ãzâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî Yẽrõsãlémã rî rũʼá rĩzó ʼá lâ párá nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-rị̃ ạ̃jú ʼbũ ʼbá tã trõ ʼbá trá rî yî ʼbá yî ró. 3Má âʼdô tã mbị̂ ʼbá ámákâ rị̃ rî ʼbá yî jõʼá. Gólĩyî âʼdô ítá ĩzã kâ sõʼá, tãlâ gólĩyî âʼdô tã îyáʼá õjílã ndrĩ drí drị̃ âdĩzó. Má âʼdô drị́-ãcê ámákâ tã ámákâ âtázó õjílã drí kậyị̂ kútũ-ãlô-kámá-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-nyâʼdî-nâ (1,260) sĩ rî fẽʼá gólĩyî drí. 4Nĩ ndrê drẽ, fê rị̃ gólĩyî rĩ ʼbá dõ lôfõlé ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá kpá lámbã rị̃ âdré ʼbá ãnyî Ôvârí gólâ ãngó drị̃ ʼbã ʼbá rî ândrá ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî lãmbé rĩ ʼbá tã mbị̂ ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî âʼdálé rî ĩʼdî. 5Õzõ õjílã ãzâ ãlô ũûjũ tã trá ʼẽzó tã õnjí ʼẽlé tã mbị̂ ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî drí rî, lạ̃sị́ âʼdô âfõʼá gólĩyî sị́-ʼbálé ʼásĩ õjílã rî gólĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró ʼdĩ ʼbá yî lôzãlé ôdrãlé ngbá. Lạ́tị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, õjílã ãzâ gólâ tã ûjũ ʼbá tã õnjí ʼẽzó gólĩyî drí rî, pạ̃tị́ị̃ ạ̃dũkũ gólâ ʼdĩ kâ íyíkâ ị̃nyạ́kú kãâ âʼdô ʼdẽʼá nĩ gólâ bị́lị́. 6Kậyị̂ gólĩyî tã mbị̂ ʼbá rị̃ ʼdî drí rĩzó rĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí kâ îyálé rî, gólĩyî rĩʼá cú drị́-ãcê bê ôzê ʼbãzó ʼdị̃lị́ kô, gõʼdá kpá drị́-ãcê bê lị̃mvû ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî ʼbá yî ôjázó âʼdólé ãrí ró, gõʼdá kpá lâṇõ tị̂ dũû ãkí ãkó ãngó ʼá rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé, õzõ gólĩyî drí njĩlí ʼẽlé rî tí. 7Õzõ gólĩyî õndẽ tã îyâ-îyâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ ʼdĩ kâ trá rî, kõrõnyã ândrê ũjạ́ ũrị̃-gâ-dẽ gólâ ạ̃jú ʼbũ ʼbá Sãtánã kâ ró rî âʼdô âfõʼá ʼbú ândrê dị̃ ngị̂lị́-ngị̂lị̃ ʼdî ʼásĩ ʼdẽlé õmbã bê tã mbị̂ ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂. Gólâ âʼdô gólĩyî ûfúʼá. 8Gõʼdá tã mbị̂ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ãvõ lâ yî âʼdô ậyị́ʼá lạ́tị̂ ạ́ngị́ gólĩyî jạ̃rị́bạ̃ kâ rî ʼbá yî ʼá võ Kúmú ãmákâ Yésũ rî fũzó rî ʼá. Úlị́ mãnĩgõ sĩ rî, úzị̂ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ trá Sõdómõ, gõʼdá kpá Mạ́sị̃rị̃, tãlâ õjílã rĩ ʼbá võ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî ĩʼdî rĩ ʼbá õjílã Ôvârí kâ ûfúlị́ rî ʼbá yî ĩʼdî. 9Gólĩyî ãvõ âʼdô ậyị́ʼá vũdrị́ kậyị̂ nâ cú ító ʼâ lâ bê, õjílã õrĩ cé tị̂tị̂ ãlô-ãlô âʼdô ĩyî ânĩʼá ndrẽlâ. Gólĩyî âʼdô gãʼá dó tã mbị̂ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ãvõ lâ yî trõlé ʼbãlé ʼbú ʼá. 10Õjílã ãngó drị̃ị̂ sĩ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá ĩyî ãyĩkõ ró, tãlâ õjílã rị̃ ʼdî ʼbá yî ãvõ lâ tãsĩ. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô ngá fẽfẽ fẽʼá ĩyî ãzí-ãzí yî drí, tãlâ tã âtî-âtî õjílã rị̃ ʼdî ʼbá yî drí îyálé ʼdĩ ʼbã õjílã trá ndrĩ õmbã ró. 11Gõʼdá kậyị̂ nâ cú ító ʼâ lâ bê rî vósĩ, mâ Yõwánĩ ndrê Ôvârí trá rĩʼá lôvó-lôvó lédrẽ-lédrẽ kâ rî võʼá ãvõ rị̃ ʼdî ʼbá yî ʼá, gõʼdá ãvõ rî yî drí ngãzó âdrélé ûrû lédrẽ-lédrẽ ró ĩyî. Ĩtí rî, ũrị̃ tã ʼdî kâ drí gãzó õjílã rõô gólĩyî tã rî ʼdĩ ndrẽ ʼbá trá ʼdĩ yî rú. 12Nĩngá sĩ, Ôvârí drí tã âtázó ʼbũû lésĩ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ tã mbị̂ ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ânĩ nõlé." Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó nĩlí mbãrãsãsã lậgû-lậgû ʼásĩ nĩʼá fĩlí võ gólâ Ôvârí kâ rî ʼálâ, ạ̃jú-ʼbá-ãzí ndrĩ gólĩyíkâ rî lị̃fị́ drị̃ lâ yî ʼá. 13Gõʼdá ʼwãâ kôrô ị̃nyạ́kú drí ngãzó rû îyálé gbị̃ gbị̃ gbị̃ rõô lâ ró. Ĩtí rî, ãlô mûdrị́ ʼásĩ jó jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ kâ ũrûkậ lâ drí lôʼdézó gõʼdá õjílã ûfúlị́ zãlô kútũ njị̂-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ (7,000). Gõʼdá ũrị̃ drí gãzó õjílã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yî rú, gõʼdá gólĩyî drí ʼdẽzó rĩʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ũrị̃ drí. Gólĩyî kĩ, "Ôvârí gólâ ʼbũû ʼálâ rî ĩʼdî rĩʼá ãmbá kôrô." 14ʼDĩî ĩʼdî rĩʼá lâṇõ ândrê ândrê rị̃ lâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî, gõʼdá ngbãângbânõ rî, lâṇõ ândrê nâ lâ ró ʼẽ ʼbá ʼẽʼá âʼdólé rî ĩʼdî nõ. 15ʼDĩî vósĩ, mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâ ró rî drí ngãzó gûnị́yạ́ íyíkâ rî võlé. Gõʼdá ʼwãâ má drí õjílã dũû gbórókõ ârízó úlị́ âtáʼá ʼbũû lésĩ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Ngbãângbânõ, Ôvârí yî Yésũ gólâ drí âjólé ãngó nõ ʼá rî bê, gólĩyî ĩʼdî Kúmú ró kúmú ndrĩ ãngó ʼá nõ ʼbá yî drị̃lị́ ạ̃dũkũ ãkó zãâ." 16Gõʼdá sị́sị́ lé ʼbá gólĩyî nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû gólĩyî rĩ ʼbá kị́tị̃ kũmũ ĩyíkâ kâ drị̃ị̂ Ôvârí ândrá rî drí ngãzó ĩyî drị̃ âsõlé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ gõʼdá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́. 17Gólĩyî kĩ, "Ôvârí Kúmú ãmákâ, nî rĩʼá mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró, ní âʼdô trá bê kó îtõ võ ʼásĩ gõʼdá kpá âʼdó ʼbá bê ngbãângbânõ, mã ʼê ãwô-ĩtí ní drí, tãlâ nî cú rĩʼá mbârâkã ãmbá bê, gõʼdá tã áníkâ âʼdâ trá kĩ, nî rĩʼá kúmú ʼî ãngó drị̃lị́. 18Õrĩ ndrĩ rĩʼá ĩyî ʼálé âdrã bê rõô ní rú, gõʼdá ãndrõ nô rî trá rĩʼá kậyị̂ gólâ gólĩyî drí ʼálé âdrã áníkâ gólĩyî rú rî ndrẽzó rî ĩʼdî. Kậyị̂ gólâ ní drí lâṇõ fẽzó gólĩyî ndrĩ õjílã áníkâ ûfú ʼbá rî ʼbá yî drí rî âcâ trá. Gõʼdá kậyị̂ gólâ ní drí drị́-ʼâ fẽzó lãjóʼbá áníkâ tã ậngũ ʼbá ró rî ʼbá yî drí gõʼdá gólĩyî ndrĩ ánî ị̂njị̃ ʼbá ró rî ʼbá yí bê rî ĩʼdî nõ. Kậyị̂ âcâ trá õjílã gólĩyî ãngó ʼá rĩ ʼbá ãzí-ãzí âdólé tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî ûfúzó." 19Gõʼdá nĩngá sĩ, jó tị́lị́-tị̂ jó Ôvârí kâ kâ gólâ ʼbũû ʼálâ rî drí rû njị̃zó hõwéẽ. Jó ʼdĩ ʼá tólâ rî, má ndrê sạ̃ndúkũ gólâ cú tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ ʼbãlé õjílã íyíkâ bê rî bê yí ʼá rî trá. Ĩtí rî, võ drí lậgúzó ndrạ́ndrạ́, mõgbárá drí lôndrózó, gõʼdá ị̃nyạ́kú drí rû îyázó kõgbõ-kõgbõ, gõʼdá sĩî drí lôʼdézó õnjí lâ drị̃ị̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\