Tã Âʼdâ 12

1Nĩngá sĩ, má drí tã lârâkô ândrê ʼbũû ʼálâ rî ndrẽzó. Má ndrê õkó ãzâ trá, gólâ sõ ítá lậgû-lậgû ị̃tú kâtí ĩʼdî yí rú, gõʼdá gólâ rĩʼá âdréʼá párá drị̃ị̂. Gólâ sõ ngá gólâ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî lôʼĩzó dîrî gbãâ rú lâ sĩ rî ĩʼdî yí drị̃ị̂. 2Õkó rî ʼdĩ cú rĩʼá ʼâ bê gõʼdá gólâ trá ãnyî ʼẽʼá tị̃lị́. Gõʼdá mvá lãzé-lãzé tị̃lị́ rî kâ drí sĩ rî, gólâ drí trẽzó ûrû. 3Nĩngá sĩ, má drí kpá tã lârâkô ãzâ ndrẽzó. Má drí ị̃nị̃ ândrê kãâkâ ũrị̃ dã ʼbá ãkĩ má rú rî ndrẽzó. Ị̃nị̃ rî ʼdĩ drị̃ lâ yî rĩʼá njị̂-drị̃-lâ-rị̃ cú íʼyá bê rĩʼá zãlô mûdrị́. Gõʼdá gólâ sõ ạ́pạ̃ kúmú kâ rî ĩʼdî drị̃ ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãlô-ãlô. 4Gólâ drí íyî ãvî ʼdĩ ʼbãzó kóyóʼbí ró gõʼdá ãlô nâ ʼásĩ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ kâ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî ậkũlị́ vólé lôʼdélé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. Ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ trá rĩʼá âdréʼá õkó gólâ ʼẽ ʼbá trá mvá tị̃lị́ ʼdĩ ândrá, tãlâ õzõ úũtị̂ mvá rî ʼdĩ trá rî, kôrô yí drí tẽzó lâ vólé. 5Má ndrê õkó ʼdĩ tị̂ mvá trá mvá ágó ró. Mvá rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá kúmú ró õrĩ ndrĩ gólĩyî ãngó ʼá rî ʼbá yî drị̃lị́, gõʼdá gólâ âʼdô kpá lâṇõ fẽʼá ãmbá gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá rî yî drí. Gõʼdá útị́lị́ bê mvá ʼdĩ trá rî, ódrí îngázó lâ trõlé ʼwãâ nĩzó ĩʼdí bê lâ Ôvârí ngálâ. 6Nĩngá sĩ rî, mvá rî ʼdĩ ândrê lâ drí rãzó vólé õmã ʼálâ. Tólâ rî, Ôvârí êdê võ trá gólâ drí rĩzó, gólâ rî vó ndrẽlé kậyị̂ kútũ-ãlô-kámá-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-nyâʼdî-nâ (1,260) sĩ. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí ạ̃jú ʼdẽ ʼbá võ Ôvârí kâ rî ʼálâ rî ndrẽzó. Gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ ãmbá ró zị̃lị́ Mãyíkõlõ gõʼdá gólĩyî ʼdẽ ʼbá gólâ vósĩ rî ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî ạ̃jú ʼbũlị́ ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ bê gõʼdá kpá gólĩyî ʼdẽ ʼbá gólâ vósĩ rî ʼbá yí bê. Ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ gólĩyî ʼdẽ ʼbá gólâ vósĩ rî ʼbá yí bê ʼbû ĩyî ạ̃jú trá tákányĩ. Lé ĩtí rî, Mãyíkõlõ yî ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê dị̂ kôrô gólĩyî drị̃ị̂ sĩ ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólâkâ rî ʼbá yí bê. 9Gõʼdá ĩtí rî, Mãyíkõlõ yî drí ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ rũzó gõʼdá âdrólé vólé võ ʼbũû ʼálâ rî lésĩ ậvũlị́ ãngó drị̃ị̂ ndrĩ ʼdó gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá gólâ vósĩ rî ʼbá yí bê. Ị̃nị̃ ândrê rî ʼdĩ rú lâ rĩʼá Sãtánã, gólâ ĩʼdî rĩʼá kúmú líndrí õnjí rî ʼbá yí kâ. Gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî ị̃nị̃ gólâ ạ̃kû ró sị́sị́ nã ʼbá yî sĩ, rĩ ʼbá trá rĩʼá õjílã ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî âdólé rî gõʼdá kpá bũúũ ngbãângbânõ rî ĩʼdî. 10Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí ãzákôlâ ʼdĩ gbórókõ lâ ârízó ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ võ ʼbũû ʼálâ rî lésĩ kĩ, "Ôvârí pâ õjílã íyíkâ trá. Õjílã ndrĩ ndrê gólâ rî mbârâkã ãkĩ Kúmú ró ʼdĩ trá, gõʼdá gólĩyî ndrê mbârâkã ãkĩ Krístõ gólâ drí njĩlí ãmâ pã ʼbá ró rî, kâ rî kpá trá. Nĩ ndrê drẽ, Sãtánã gólâ rĩ ʼbá trá rĩʼá âdrélé Ôvârí ândrá kárá rĩlí tã lôʼbãlé ĩʼdî ãmâ ậdrúpị̃ yî rú rî, áâdrô gólâ trá vólé Ôvârí ngá lésĩ ậvũlị́ ãngó drị̃ ʼá. 11Gõʼdá ãmâ ậdrúpị̃ yî trõ tã gólâ drị́gạ́ sĩ, tãlâ gólâ lôʼbã tã õnjí bê gólĩyî rú Ôvârí drí rî, gólĩyî kĩ gólâ drí rî, 'Ôvârí âyê ãmâ trá tã õnjí ãmákâ ʼásĩ, tãlâ Yésũ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî úfû trá ãmâ võ ʼá.' Gólĩyî pẽ gólâ, tãlâ gólĩyî rî trá tã lẽlẽ sĩ tã Yésũ kâ ʼá, õzõ kpálé úũfû gólĩyî tã lâ tãsĩ rî. 12Bê trá ĩtí rî, ʼdõvó gõʼdá, Ãyĩkõ! Ãyĩkõ! Ãnî õjílã gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî ãâʼdô ãyĩkõ ró. Gõʼdá ĩzã kõkõ, ĩzã kõkõ ãnî õjílã gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá ãngó drị̃ ʼá tólâ rî yî drí! Nĩ âʼdô âʼdóʼá lâṇõ ândrê bê, tãlâ Sãtánã câ trá ãngó drị̃ị̂ ʼásĩ. ʼDõvó gólĩyî ĩzã õgâ ãnî lị̃fị́. Sãtánã rĩʼá õmbã ró tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ nĩ rî, Ôvârí ãâʼdô bí ʼẽʼá kậyị̂ íyíkâ rî ʼbãlé rû ndẽlé." 13Gõʼdá ị̃nị̃ ândrê õnjí ʼdĩ nị̃ bê trá kĩ, ạ́ậvũ yî trá vólé ʼbũû lésĩ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõlé rî, drílâ ngãzó rĩʼá õkó gólâ mvá tị̃ ʼbá trá nõ drõlé. 14Kpálé ĩtí rî, ódrí úfú fẽzó rị̃ õkó rî ʼdĩ drí, tãlâ gólâ õngâ ró bê ĩʼdî sĩ lâ õzõ ạ́rị́ kâtí ngá pãlé vólé ị̃nị̃ õnjí ʼdĩ drị́gạ́ sĩ, nĩʼá võ êdélé trá gólâ rî nyãányâ drí õmã ʼálâ nã ʼálâ, ʼdĩî tãlâ órî ró gólâ rî vó ndrẽlé tólâ ndrô nâ sĩ cú ító ʼâ lâ bê. 15Gõʼdá nĩngá sĩ, ị̃nị̃ õnjí ʼdĩ drí lị̃mvû lôʼdézó yí ʼásĩ áyágá ândrê kâtí gõlé õkó ʼdĩ ngálâ, tãlâ lị̃mvû rî ʼdĩ ũdị̂ ró bê gólâ bê vólé. 16Lé ĩtí rî, ị̃nyạ́kú drí lãfâ nyĩzó rị̃ lị̃mvû ʼdĩ sẽzó ngbá vólé gõʼdá õkó ʼdĩ drí ngá pãzó. 17Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, ị̃nị̃ õnjí ʼdĩ drí âʼdózó õmbã ró rõô õkó ʼdĩ bê, gõʼdá drílâ ngãzó nĩʼá ạ̃jú ʼbũlị́ õkó ʼdĩ mvá lâ yî ãzâ gólĩyî âʼdó ʼbá ndrĩ õjílã rĩ ʼbá tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ rî ị̂njị̃lị́, gõʼdá kpá tã pạ̃tị́ị̃ gólâ Yésũ drí âʼdálé trá gólĩyî drí rî ʼbá yí bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\