Tã Âʼdâ 13

1Nĩngá sĩ, ị̃nị̃ õnjí rî ʼdĩ drí ngãzó nĩʼá âdrélé lị̃mvû ândrê tị́ ʼálâ. Gõʼdá ị̃nị̃ ândrê õnjí ʼdĩ õtírĩ rĩî âdrélé lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́ tólâ rî, má drí kõrõnyã ãzákôlâ ũrị̃-gâ-dẽ ró rî ndrẽzó rĩʼá âfõʼá lị̃mvû ândrê ʼdĩ ʼásĩ. Kõrõnyã rî ʼdĩ cú rĩʼá drị̃ bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃, gõʼdá kpá cú íʼyá yí bê zãlô mûdrị́. Gólâ âsâ ạ́pạ̃ kúmú kâ rî ʼbá yî ĩʼdî íʼyá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãlô-ãlô cé tị̂tị̂. Gõʼdá gólâ âmã Ôvârí rî rú trá îgĩlí drị̃ ʼdî ʼbá yî rú sĩ 2Kõrõnyã ʼdî rúʼbạ́ lâ rĩʼá õzõ ãlígí kâtí, gõʼdá pá lâ yî ínyágó lâ yí bê ĩyíkâ rĩʼá õzõ kõrõnyã rĩʼá zị̃lâ bíyã rî kâtí, gõʼdá tị̂ lâ rĩʼá õzõ kạ̃mị̃ kâtí. Ị̃nị̃ ʼdî fẽ mbârâkã íyíkâ trá kõrõnyã rî ʼdĩ drí tã yí drí lẽlé rî ʼẽzó. 3Gõʼdá kõrõnyã rî ʼdĩ drị̃ lâ ãlô rî rĩʼá cú lãzé ândrê bê gólâ rî ʼbãlé âʼdólé ókĩzõ úfû trá fũfũ rî kâtí gõʼdá lãzé rî ʼdĩ jâ trá jãjã. Ĩtí rî, õjílã ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó kõrõnyã rî ʼdĩ drí sĩ, gõʼdá gólĩyî drí ngãzó rĩʼá ị̂njị̃lâ. 4Ĩtí rî, õjílã ndrĩ ʼbã ĩyî lậnjị̃ trá ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ rú, tãlâ gólâ fẽ mbârâkã trá kõrõnyã rî ʼdĩ drí. Gólĩyî ị̂njị̃ kpá kõrõnyã rî ʼdĩ nyãányâ lâ tã âtâ sĩ kĩ, "Ãʼdî íyíkâ ĩʼdî ãmbá ró õzõ kõrõnyã nô kâtí yã? Ãʼdî âʼdô îcáʼá rû fũlị́ gólâ bê rî nĩ yã?" 5Áâyê kõrõnyã rî ʼdĩ trá íyî ậrúlị́ íyî ʼbãlé âʼdólé ôvârí ró, gõʼdá kpá âʼdólé mbârâkã bê párá nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ sĩ. 6Gólâ ngâ trá rĩʼá úlị́ Sãtánã kâ âtálé ĩʼdî Ôvârí rú, âʼdô Ôvârí kâ rú, võ Ôvârí kâ rú gõʼdá kpá gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá Ôvârí bê ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî rú. 7Sãtánã fẽ mbârâkã trá gólâ drí ạ̃jú ʼbũzó õjílã Ôvârí rî nyãányâ kâ bê, gõʼdá kpá tã trõzó vólé drị́gạ́ lâ yî ʼásĩ. Gõʼdá Sãtánã fẽ kpá mbârâkã trá gólâ drí âʼdózó kúmú ró õrĩ drị̃lị́ ndrĩ ãkí ãkó, gõʼdá gólĩyî ʼbãlé íyî rõlé. 8Õjílã ndrĩ ãngó drị̃ị̂ gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî âʼdô ĩyî kõrõnyã ʼdî ị̂njị̃ʼá, gõʼdá âʼdó kô gólĩyî rú lâ îgĩlí trá ạ̃kû ró nã sĩ ãkpãkãʼdã Ôvârí ʼbãá drẽ ãngó kô búkũ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ gólâ fũlị́ trá rî kâ ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî. Búkũ rî ʼdĩ rĩʼá gólâ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú rî ʼbá yî rú lâ yî îgĩzó ʼá lâ rî ĩʼdî. 9Õjílã gólâ âʼdó ʼbá cú bị́ bê rî, ʼdõvó gólâ ãârî úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ nõ ʼbá yî. 10Õzõ Ôvârí õnjĩ nî trá ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, áâʼdô ánî ômbéʼá trõlé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá õzõ Ôvârí õnjĩ nî trá ʼẽʼá fũlâ lị́gú ândrê sĩ rî, pạ̃tị́ị̃ áâʼdô ánî fũʼá té lị́gú ândrê sĩ. Ĩtí rî, ʼdõvó ãnî õjílã Ôvârí kâ ạ̃ậtũ fĩî kậyị̂ gólâ lâṇõ kâ rî sĩ, gõʼdá rĩzó bê lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ kúmú drị̃ị̂. 11Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí kõrõnyã ngĩî lâ ũrị̃-gâ-dẽ ró rî ndrẽzó, gólâ âfõ trá ị̃nyạ́kú ʼásĩ. Íʼyá lâ yî rĩʼá zãlô rị̃ õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ íʼyá kâtí, gõʼdá âtâ úlị́ gbórókõ bê õzõ ị̃nị̃ ândrê ʼdĩ kâ rî tí. 12Gõʼdá kõrõnyã rî gógó ʼdĩ âdrê kõrõnyã gólâ sị́sị́ âʼdó ʼbá cú lãzé ândrê gólâ jã ʼbá kpá trá ʼdĩ bê rî ândrá, gõʼdá gólâ kpá cú mbârâkã ãlôlâ gólâ sị́sị́ ʼdĩ kâ rî tí rî bê. Mbârâkã rî ʼdĩ sĩ rî, gólâ ʼbã õjílã ãngó ʼá gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú rî ʼbá yî ãkí ãkó kõrõnyã gólâ sị́sị́ rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî. 13Kõrõnyã gólâ rị̃ lâ ró ʼdĩ ʼê tã tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ yî sĩ rî trá rõô. Gólâ ʼbã lạ̃sị́ âʼdélé vũdrị́ ʼbũû lésĩ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ õjílã ndrĩ lị̃fị́ drị̃ ʼá. 14Gólâ âdô õjílã gólĩyî rû jã ʼbá trá Ôvârí rú ndrĩ ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî trá, tãlâ tã dũû tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ yî sĩ mbârâkã lâ yî fẽlé trá gólâ drí rĩzó tã rî ʼdĩ ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ. Gólâ ʼê tã gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó ʼdĩ ʼbá yî ʼdĩ kõrõnyã sị́sị́ lãzé lâ drí jãlé trá nã ʼbãzó âʼdólé ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃. Gólâ âtâ tã õjílã drí kõrõnyã gólâ sị́sị́ lãzé bê gõʼdá jã ʼbá trá ʼdĩ líndrí lâ êdélé. 15Ófẽ mbârâkã trá gólâ drí, ãʼdô ró bê lédrẽ-lédrẽ fẽzó líndrí kõrõnyã sị́sị́ ʼdĩ kâ õjílã drí êdélé ʼdĩ drí, ãʼdô ró bê líndrí rî ʼdĩ drí îcázó úlị́ âtálé. Gõʼdá ófẽ mbârâkã kpá drílâ õjílã ndrĩ gólĩyî tã-drị̃ lẽ ʼbá kô líndrí kõrõnyã sị́sị́ ʼdĩ kâ ị̂njị̃zó rî ʼbá yî ûfúzó. 16Gõʼdá gólâ lôʼbã kpá lãmbé ngá lị́pị̂ kâ rî ʼbá yî trá õjílã ndrĩ rú sĩ, ʼdĩî rĩʼá õjílã ạ́ngị́ ạ́ngị́, õjílã tãkó, ngá-tị̂ dũû ʼbá, ngá ãkó lé ʼbá, rạ̃gị́ị̃ gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá rạ̃gị́ị̃ ró kô rî ʼbá yí bê. Ólôʼbã lãmbé rî ʼdĩ gõlé drị́-ágó lâ yî ʼá ngãtá ándrá-gạ́-sị́lị́ lâ yî ʼásĩ. 17Õzõ nî ãzâ ãʼdô trá cú ĩtí lãmbé rî ʼdĩ ãkó rî, ngá gĩgĩ ngãtá ngá lậzị̂-lậzị̂ trá yûʼdạ́wạ́ ní drí. Lãmbé rî ʼdĩ rĩʼá kõrõnyã ʼdî rú lâ ĩʼdî gõʼdá âʼdâ kpá ngá lãlã gólâ rî rú ʼdĩ âʼdá ʼbá rî ĩʼdî. 18Õzõ nĩ ị̃ị̂sũ tã mãnísĩ rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, úlị́ ĩtõ ngá lãlã gólâ 666 nõ kâ rĩʼá õjílã rú ʼî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\