Tã Âʼdâ 14

1Gõʼdá má drí ngá ãzâ ndrẽzó. Ngá gólâ má drí ndrẽlé rî rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ rî ĩʼdî, úlị́ mãnĩgõ sĩ rî, úzị̂ Zĩyónã. Ngá lédrẽ-lédrẽ sû rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî Ôvârí lạ̃gạ́tị́ sĩ dîrî. Má ndrê Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ rô gõʼdá õjílã dũû cãlé kútũ kámá-ãlô-nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-sû (144,000) bê ʼdó âdréʼá tólâ gólâ bê Ôvârí ândrá. Íîgĩ Kạ́bị̃lị́kị̃ rî ʼdĩî rú lâ trá átá lâ bê õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ándrá-gạ́-sị́lị́ lâ yî ʼásĩ ndrĩ kậkậrậ. 2Gõʼdá má drí lôngó gólâ ʼbũû lésĩ rî ârízó, lûʼû-lûʼû lâ rĩʼá õzõ lị̃mvû gólâ rĩ ʼbá lâdãlé, ngãtá lâsólé õlé drị̃ị̂ sĩ rũũ rî kâtí, gõʼdá kpá õzõ mõgbárá drí ndrõrẽ kâtí, âsô-âsô ró bị́ ʼá õzõ kũʼdị́ ãwó kâtí. 3Õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá lôngó óʼdí ngõʼá Ôvârí rî lûyị́zó. Õjílã ãzãkã ãlô îcá kô lôngó rî ʼdĩ nị̃lị́ ngõlé, cé õjílã gólĩyî kútũ kámá-ãlô-nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-sû Yésũ drí drị̃ lâ yî tĩlí trá rî ʼbá yî ĩʼdî. 4Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃ ĩyî Ôvârí ĩʼdî. Gólĩyî îzãá tã kô ĩyî nyãányâ drí ʼdẽzó ôvârí ãbãrãdãgõ ró rî ʼbá yî vósĩ. Gólĩyî ʼdê ĩyíkâ zãâ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ rî vósĩ, võ drílâ nĩzó ʼá lâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ Kạ́bị̃lị́kị̃ rî ʼdĩ njĩ gólĩyî nĩ, gõʼdá gî gólĩyî kpá nĩ lôgõlé ĩyî õjílã ndrĩ ãngó drị̃ kâ lãfálé sĩ âʼdólé ngîngî lâ õjílã Ôvârí kâ ró gõʼdá íyî nyãányâ bê. 5Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âdó ĩyî ãzí-ãzí õnjõ sĩ rî kô. Sãtánã áâṇõó tã gólĩyî rú tã õnjí tãsĩ rî kpá kô ãlôwálâ. 6Nĩngá sĩ, má drí mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ ndrẽzó rĩʼá ngãʼá ʼbũû ágá ʼálâ. Gólâ rĩʼá cú tã âtî-âtî Ôvârí kâ gólâ ạ̃dũkũ lâ ró drị̃ âdĩzó rî bê îyálé õjílã ãngó drị̃ ãkí ãkó rî yî drí, ãʼdô ró bê gólĩyî drí drị̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 7Gólâ îyâ tã âtî-âtî rî ʼdĩ trá ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã, nĩ rô Ôvârí! Nĩ ị̂njị̃ gõʼdá nĩ lûyị̂ ró ãmbã gólâkâ rî, tãlâ ị̃tú lâ ậwû trá ãndrõ gólâ drí tã õjílã kâ kĩzó. Ĩtí rî ʼdõvó, nĩ tị̃ ʼãʼî vũdrị́ gólâ drí, gólâ ʼbũû ʼbã ʼbá nĩ ãngó drị̃ bê gõʼdá ngá ndrĩ kậkậrậ ãkí ãkó ʼálâ rî ʼbá yí bê rî drí." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã ãzâ drí âʼdézó gólâ sị́sị́ ʼdĩ vó gõʼdá tã âtálé kĩ, "Jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ zị̃lị́ Bãbĩlónã ʼdĩ, óʼê trá ûfúlâ, tãlâ kúmú jạ̃rị́bạ̃ nã kâ nã rî õjílã ãngó kâ âdólé ndrĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî drí rĩzó ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃lị́ ĩʼdî, õzõ õkó gólâ rĩ ʼbá ãgô âdólé õdrá sĩ ậyị́lị́ yí bê ãvẽ drí rî kâtí." 9Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ nâ lâ ró rî drí âcázó, gõʼdá drílâ tã âtázó kpá ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, Õjílã ãzâ gólâ kõrõnyã ândrê ũrị̃-gâ-dẽ ró ʼdĩ líndrí lâ ị̂njị̃ ʼbá rî, ngãtá õjílã ãzâ gólâ âʼdó ʼbá cú lãmbé kõrõnyã rî ʼdĩ kâ bê ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼá ngãtá drị́ ʼá yã rî, 10Ôvârí âʼdô âʼdóʼá õmbã ró gólâ bê, gólâ âʼdô õdrá gãlãhã rî mvũʼá ĩgã mvá õmbã õnjí tẽtẽ Ôvârí kâ rî kâ rî ʼásĩ. Áâʼdô gólâ rî ʼbãʼá mvũlâ zãâ ngbálá, gõʼdá gólâ âʼdô ĩzã kõkõ ṇãʼá yí drị̃ị̂ lạ̃sị́ sĩ gõʼdá bạ̃rútị̃ sĩ mãlãyíkã Ôvârí rî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ândrá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ rî bê. 11Gõʼdá õcĩkã lạ̃sị́ tíbê gólâ rî zã ʼbá ʼdĩ kâ ʼdĩ ndẽé rû kô ãlôwálâ. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá kõrõnyã ândrê ʼdĩ ị̂njị̃lị́ líndrí lâ bê, gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá ĩyî lãmbé lâ bê rî ʼbá yî îcá ĩyî kô rĩlí tã ạ̃ʼdị́ sĩ kpálé ngạ́cị̂ sĩ ngãtá ị̃tú sĩ. 12Ĩtí rî, ʼdõvó õjílã Ôvârí kâ õrî ĩyî tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá. Gõʼdá gólĩyî õʼê ngá gólĩyî Ôvârí drí rĩʼá tã lâ ʼbãlé gólĩyî drí ʼẽlé rî ĩʼdî, gõʼdá lị̃fị́ ʼbãʼbã ĩʼdî ãlô Yésũ vó. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí õjílã ãzâ gbórókõ lâ ârízó ʼbũû lésĩ kĩ nĩ rî, "Ní îgĩ tã nõtí. Ôvârí âʼdô ândrâ-tãndĩ fẽʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá drẽ zãâ tã lẽlẽ sĩ Kúmú Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí, kậyị̂ gólĩyî drí ôdrãzó lãjóʼbá Ôvârí kâ ró rî tú." Gõʼdá gólâ âtâ tã kĩ, "Ãwô, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî îtõlé ãndrõ nô rî, lôsĩ ạ́ngị́ gólĩyíkâ ndẽ rû trá, gólĩyî âʼdô rĩʼá tị́tị́ ró, gõʼdá gólĩyî âʼdô âʼdóʼá ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî âʼdô drị́-ʼâ ûsúʼá ngá gólĩyî drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî tãsĩ." 14Gõʼdá má drí ngá ãzâ ndrẽzó. Ngá má drí ndrẽlé rî rĩʼá mbãrãsãsã ạ́ngị́ mvẽêmvê ʼî, gõʼdá ʼdíyî pã ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî rĩʼá mbãrãsãsã ạ́ngị́ mvẽêmvê ʼdĩ drị̃ị̂. Gólâ cú ạ́pạ̃ drị́-ʼâ ró dáãbõ ʼásĩ rî bê yí drị̃ị̂, gõʼdá kpá cú lị́gú ngá ạ́mvú ʼásĩ rî ʼbá yî ôṇõ kâ bê yí drị́gạ́. 15Nĩngá sĩ, mãlãyíkã jó Ôvârí kâ lésĩ rî drí âcázó, gõʼdá drílâ tã îyázó ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ õjílã gólâ rĩ ʼbá rĩlí mbãrãsãsã drị̃ị̂ ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní trõ lị́gú áníkâ ʼdĩ, gõʼdá ní nĩ ró bê îtõlé ạ̃drúgú ṇõlé, tãlâ ị̃tú lâ ậwû trá ãndrõ. Ĩtí, ạ̃drúgú ãngó drị̃ nô kâ gólĩyî âʼdó ʼbá ndrĩ õjílã Ôvârí kâ ró rî trá nyé lị̂njị̂-lị̂njị̂ lâ ró ṇõlé." 16Ĩtí rî, ʼwãâ õjílã mbãrãsãsã drị̃ị̂ ʼdĩ drí ngãzó ạ̃drúgú tã lâ ʼbãlé trá ʼdĩ ṇõlé. Gólâ ṇõ ạ̃drúgú rî ʼdĩ trá ndrĩ. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã ãzâ drí kpá âcázó jó Ôvârí kâ rî lésĩ. Gólâ kpá cú rĩʼá lị́gú ngá ạ́mvú kâ lị̂njị́ ʼbá trá rî ôṇõ kâ bê yí drị́gạ́. Lị́gú rî ʼdĩ rĩʼá cĩcĩ ró néné. 18Nĩngá sĩ, mãlãyíkã ãzâ drí kpá âcázó tãrãbízã rĩzó ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé rî tị́ lésĩ ró. Gólâ íyíkâ ĩʼdî gólâ rĩ ʼbá rĩʼá lạ̃sị́ gólâ rĩzó ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé rî vó lâ ndrẽlé rî. Gõʼdá drílâ tã âtázó mãlãyíkã gólâ lị́gú cĩcĩ bê rî drí kĩ, "Ní ndrê fê lõʼwâ ãngó drị̃ ʼá, gólâ rĩʼá zị̃lâ gãrápẽ rî lị̂njị̂, gõʼdá kâ trá. Fê lõʼwâ rî ʼdĩ âʼdâ õjílã ndrĩ ãngó drị̃ ʼá gólĩyî Ôvârí rî rõ ʼbá kô rî ʼbá yî ĩʼdî. Bê ĩtí rî, ní trõ lị́gú ṇõzó lâ." 19Ĩtí rî, mãlãyíkã ʼdî drí lị́gú trõzó nĩʼá ị̂vị́ bê lâ gõʼdá fê lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî âgãzó trõlé nĩʼá dãlâ võ êdélé rĩzó zãlâ õdrá kâtí rî ʼálâ. Võ rî ʼdĩ âʼdâ lâṇõ ĩzã kõkõ bê Ôvârí drí rĩʼá fẽlâ rî ĩʼdî. 20Võ rî ʼdĩ rĩʼá gãrã drị̃ị̂ Yẽrõsãlémã ʼásĩ. Ózâ fê lõʼwâ rî ʼdĩ lị̃mvû lâ drí âfõzó õzõ ãrí kâtí võ rĩzó zãlâ ʼdĩ ʼá dị̃lị́ õzõ lị̃mvû áyágá kâ rî kâtí, ʼdĩî ãcê lâ rĩʼá kĩlõmítĩrĩ kámá-nâ gõʼdá fĩfĩ lâ rĩʼá ãnyî mítĩrĩ rị̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\