Tã Âʼdâ 15

1ʼDĩî vósĩ, má drí tã lârâkô ândrê ãzâ ndrẽzó kpá ʼbũû ʼálâ gólâ cú tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ rî. Tã lârâkô rî ʼdĩ âʼdâ tã gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé ạ̃tị́ ʼálâ rî ĩʼdî. Má ndrê mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ndrĩ ʼdó sãánĩ lâṇõ ĩzã kõkõ kâ bê kpá njị̂-drị̃-lâ-rị̃. Ĩzã kõkõ rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩzã kõkõ gólĩyî ạ̃dũkũ lâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî, tãlâ Ôvârí âʼdô ʼálé âdrã íyíkâ rî ʼẽʼá ậʼdị́lị́ gólĩyî sĩ. 2Ngá má drí ndrẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá nõtí. Sị́sị́ rî, má ndrê ngá ãzâ kpá õzõ lị̃mvû ândrê kâtí, kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ gõʼdá ngbángbá ókĩzõ ngãnã kâtí, gõʼdá kpá njãrã-njãrã õzõ lạ̃sị́ kâtí. Õjílã trá rĩʼá ĩyî âdréʼá lạ̃gạ́tị́ lâ sĩ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá gólĩyî tã trõ ʼbá trá ạ̃jú ʼá kõrõnyã ândrê ũrị̃-gâ-dẽ ró ʼdĩ drị́gạ́ sĩ, gõʼdá líndrí lâ bê gõʼdá kpá ngá lãlã tíbê gólâ rî rú âʼdá ʼbá rî bê rî. Ôvârí fẽ kũʼdị́ trá gólĩyî drí cãlé íyî lûyị́zó. 3Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ngô lôngó gólâ Músạ̃ ngá ʼẽ ʼbá Ôvârí kâ ró rî drí ngõlé ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ Ôvârí drí gólĩyî pãzó rî ĩʼdî. Lôngó ʼdĩ âʼdâ kpá tã Ôvârí drí õjílã pãzó tãlâ Kạ́bị̃lị́kị̃ gólâ fũlị́ ãmâ tãsĩ drị̃ tĩtĩ ʼbá ró rî tãsĩ rî ĩʼdî. Gólĩyî kĩ, "Nî Ôvârí, rĩʼá ãmâ lị́pị̂ ʼî. Nî ĩʼdî rĩʼá gólâ mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî. Tã áníkâ ʼẽlé rî ʼbá yî rĩʼá tã ạ́ngị́ ʼî, gõʼdá tã tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî ĩʼdî. Nî rĩʼá Kúmú ʼî õrĩ ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî drị̃lị́. Ní ʼê tã ʼdó mbị̂mbị̂ ró. 4Nî Kúmú ãmákâ, õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ gólâ ánî rõ ʼbá kô ró rî. Õjílã ãzãkã yû gólâ ʼẽ ʼbá kô âʼdô-âʼdô tãndí áníkâ rî ị̂njị̃lị́. Nî ĩʼdî rĩʼá cé Ôvârí ãlô ʼî. Õjílã õrĩ kâ ndrĩ âʼdô ĩyî ânĩʼá ánî ị̂njị̃lị́, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, nî rĩʼá tã kĩ ʼbá ʼî. Nî ĩʼdî rĩ ʼbá tã kĩlí mbị̂ gõʼdá kpá pạ̃tị́ị̃ ró rî. Ní rî trá lâṇõ fẽlé õjílã ánî gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí." 5ʼDĩî vósĩ rî, má drí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ rî ndrẽzó. Jó ʼálâ rî, má drí gũgũ gólâ búkũ gólĩyî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ drí rĩzó rĩlí rî ndrẽzó. Gũgũ rî ʼdĩ tị̂ lâ trá hõwéẽ. 6Nĩngá sĩ, mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî ʼẽ ʼbá ĩzã kõkõ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yî dãlé ʼdĩ ʼbá yî drí âfõzó jó rî ʼdĩ ʼásĩ. Gólĩyî sõ ítá mvẽêmvê lậgû-lậgû ró rî ĩʼdî, gõʼdá gólĩyî kpá cú rĩʼá ĩyî bãgó êdélé trá dáãbõ ʼásĩ rî bê gbãâ ĩyî ạ́gạ́sị́ ʼásĩ. 7Gõʼdá ãlô ngá lédrẽ-lédrẽ sû rî ʼbá yî ʼásĩ rî drí ânĩzó sãánĩ fẽlé ãlô-ãlô mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî drí cé tị̂tị̂. Ĩzã kõkõ gólâ ãngó drị̃ drí ʼẽʼá ûsúlâ tãlâ tã õnjí tãsĩ Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú rî drị́gạ́ sĩ rî îcâ dũû sãánĩ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá. Sãánĩ ʼdî ʼbá yî îcâ trá dũû ngá gólâ õmbã Ôvârí kâ âʼdá ʼbá õjílã gólĩyî gólâ rî gã ʼbá dó rî yî drí rî sĩ. 8ʼWãâ ró, õcĩkã lîmô jó rî ʼdĩ ʼálé lâ trá ndrĩ tãlâ ãmbã gõʼdá mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ. Õcĩkã ʼdî âʼdâ kĩ, Ôvârí gólâ gạ̃rạ̃ rî rĩʼá tólâ gõʼdá kpá gólâ mbârâkã lị́pị̂ ró rî. Ĩtí rî, õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ îcálé fĩlí jó rî ʼdĩ ʼálâ, té ĩzã kõkõ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî mãlãyíkã drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ yî sãánĩ ʼá rî ʼbá yî âʼdô rû ndẽʼá zãlô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\