Tã Âʼdâ 16

1ʼDĩî vósĩ rî, má drí Ôvârí rî gbórókõ ârízó vạ́vạ́rạ́vạ́ tã âtáʼá jó gólâkâ lésĩ mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ nĩ nĩʼá sãánĩ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî trõlé, nĩ gõ ró bê ĩzã kõkõ gólĩyî îcá ʼbá trá dũûdû ʼá lâ yî sĩ ʼdî ʼbá yî dãlé vólé ãngó drị̃ ʼá, tãlâ mâ trá õmbã ró tã ârí ãkõ gólĩyíkâ drí sĩ." 2Ĩtí rî, mãlãyíkã sị́sị́ lâ ró rî drí nĩzó gõʼdá ngá íyíkâ rî dãlé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. Gõʼdá kôrô ʼwãâ lãzé ândrê ândrê jã ʼbá kó kô ró rî gõʼdá kpá lâzé ʼbá ãkĩ, ndrô lôʼdê rî drí ngãzó rĩʼá õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá trá cú lãmbé kõrõnyã ândrê gólâ rõlé rõô ʼdĩ kâ bê, gõʼdá kpá gólĩyî rĩ ʼbá gólâ rî líndrí ị̂njị̃lị́ rî ʼbá yí bê rî nyãlé õnjí lâ drị̃ị̂. 3Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã rị̃ lâ ró rî drí kpá ngá íyíkâ rî dãzó lị̃mvû ândrê ʼá. Gõʼdá ʼwãâ lị̃mvû ʼdĩ lị̃fị́ lâ drí rû jãzó âʼdólé õzõ ãvõ ãrí lậnị́ ʼbá lậnị̂ rî kâtí. Ĩtí rî, ngá lédrẽ-lédrẽ ndrĩ lị̃mvû ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî drí ôdrãzó ngbá vólé. 4Nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ nâ lâ ró rî drí kpá ngá íyíkâ rî dãzó ndrĩ áyágá lị̃mvû bê rî ʼbá yî ʼásĩ gõʼdá kpá óró yî ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá ĩtí rî, lị̃mvû ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî drí rû ôjázó ʼdó õzõ ãrí kâtí. 5Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí tã ârízó, mãlãyíkã gólâ rĩ ʼbá nĩ rĩʼá lị̃mvû vó ndrẽlé ndrĩ rî âtâ tã nĩ kĩ, "Nî gólâ âʼdó ʼbá trá lédrẽ-lédrẽ ró kó îtõ võ ʼásĩ, nî ĩʼdî rĩʼá âʼdô-âʼdô áníkâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî, gõʼdá rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró ngbãângbânõ, gõʼdá gólâ âʼdô ʼbãʼá rĩlí zãâ gbạ́dú rî, ĩzã kõkõ ní drí tã ị̂sũ ʼbãzó trá drị̃ lâ ʼdĩ rĩʼá mbị̂mbị̂ pạ̃tị́ị̃ lâ ró. 6Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî gólĩyî ûfû sị́sị́ lâ sĩ gólĩyî rĩ ʼbá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé rî ʼbá yî trá gõʼdá õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê, ní fẽ ãrí trá õjílã ʼdî ʼbá yî drí mvũlị́. ʼDĩî rĩʼá lâṇõ gólâ îcá ʼbá té mbị̂ rî ĩʼdî." 7Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí kpá ãzákôlâ ʼdĩ ʼbá yî gbórókõ lâ ârízó ãnyî tãrãbízã rĩzó ãbélẽngówá zãlé drị̃ lâ rî zẽlé tã âtáʼá kĩ, "Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Ôvârí Kúmú ãmákâ, Nî mbârâkã rõô lị́pị̂ ró rî ĩʼdî, Ní rî zãâ tã pạ̃tị́ị̃ ró rî âtálé ĩʼdî kậyị̂ vósĩ kárá, Ní fẽ lâṇõ gólâ îcá ʼbá té mbị̂ rî ĩʼdî." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ sû lâ ró rî drí kpá ngá íyíkâ rî âdãzó ị̃tú lị̃fị́, ãʼdô ró bê drílâ võ zãzó âmê-âmê ró hạ̃wũ-hạ̃wũ õzõ lạ̃sị́ kâtí, gõʼdá drílâ õjílã lôzãzó. 9Ĩtí rî, õjílã ndrĩ vê ĩyî trá õnjí lâ drị̃ị̂ ngá ãmé drí sĩ. Drị̃ âdĩzó tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî âyézó rî võ lâ ʼá rî, gõʼdá gólĩyî lôʼdâ Ôvârí gólâ âʼdó ʼbá nĩ mbârâkã bê ĩzã kõkõ rî ʼdĩ ʼbá yî drị̃lị́ rî rú lâ ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî ʼbãá lậnjị̃ ãmbã gólâkâ rú kpá kô. 10Nĩngá sĩ rî, mãlãyíkã gólâ njị̂ lâ ró rî drí ngá íyíkâ rî dãzó ʼbạ̃drị̃ kũmũ kõrõnyã ândrê õnjí ró rî kâ drị̃ị̂. ʼWãâ võ ʼbạ̃drị̃ kũmũ gólâkâ zẽlé rî drí ậnị́zó ndrĩ gúndrị̃-gúndrị̃. Gõʼdá õjílã gólâkâ rî ʼbá yî trá ndrĩ rĩʼá ĩyî sị́-gílí ôcíʼá ngá lãzé-lãzé lâṇõ rî kâ ʼdĩ drí sĩ. 11Gõʼdá gólĩyî lôʼdâ Ôvârí ʼbũû ʼálâ rî tãlâ ngá lãzé-lãzé gõʼdá lãzé gólĩyî mã drã ʼdũwạ̃ ró rî ʼbá yî tãsĩ. Kpálé rî, gólĩyî âyé drẽ zãâ tã õnjí ĩyíkâ kô. 12Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ njị̂-kázíyá lâ ró rî drí kpá ngá íyíkâ rî dãzó áyágá ândrê lị̃mvû bê zị̃lị́ Yũfẽrétẽ rî ʼá. Ĩtí rî, lị̃mvû áyágá rî ʼdĩ kâ drí sẽzó ndrĩ tôkórô gõʼdá ʼĩzó rĩlí kãgãʼdã, tákõ ʼdĩî âyê ʼdĩ ândrâ-tãndĩ ʼî lạ́tị̂ ró kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ rî ʼbá yî drí âmbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê gõlé õjí lésĩ ró. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí lãjóʼbá Sãtánã kâ zãlô nâ ʼdó õzõ ãngbã kâtí rî ʼbá yî ndrẽzó. Ãlô rî âfõ ị̃nị̃ ândrê õnjí ʼdĩ sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ, gõʼdá ãlô rî kõrõnyã ũrị̃-gâ-dẽ ró sị́sị́ lãzé lâ drí jãlé trá ʼdĩ sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ. Gõʼdá ãlô rî âfõ tã ậngũ ʼbá gólâ ónjógó ʼbá ró kĩ ʼbá nĩ rî, yí ãâtâ ʼdĩ tã âtî-âtî Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî rî sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ. Tã ậngũ ʼbá ʼdĩ rĩʼá kõrõnyã ũrị̃-gâ-dẽ rị̃ lâ ró gólâ âfõ ʼbá trá ị̃nyạ́kú ʼásĩ rî ĩʼdî. Gólâ ĩʼdî õjílã âdó ʼbá rĩʼá kõrõnyã sị́sị́ âfõ ʼbá lị̃mvû ʼásĩ rî ị̂njị̃lị́ rî. 14Lãjóʼbá Sãtánã kâ gólĩyî nâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá cú ĩyî mbârâkã bê tã tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî ʼẽzó. Sãtánã âjô gólĩyî trá kúmú ndrĩ gólĩyî õrĩ gólĩyî ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yí kâ ngálâ gólĩyî êʼbélé tũ võ ãlô ʼá âʼdólé ạ̃jú ʼbũlị́ Ôvârí gólâ mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî bê kậyị̂ Ôvârí rî gógó drí njĩlí trá lâṇõ fẽzó íyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí rî tú. 15Úlị́ Yésũ Krístõ drí rĩʼá âtálâ kĩ, "Má âʼdô âcáʼá âgõlé kpá óʼdí nyĩî ró, õzõ ũgú gólâ ânĩ ʼbá ngá ûgũlị́ rî kâtí. Ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú ítá sõlé gõʼdá âʼdólé njãâ. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô âʼdóʼá ãyĩkõ ró ãní bê. Gõʼdá ãnyĩ ʼé ãnî kô, õzõ ãgô gólâ ũgú drí ítá lâ ûgũlị́ gõʼdá rĩ ʼbá lậmúlị́ ũndú ró õʼbí lãfálé rî kâtí." 16Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Sãtánã kâ gólĩyî nâ ʼdĩ ʼbá yî drí kúmú ʼdĩ ʼbá yî êʼbézó ndrĩ õjílã gólĩyíkâ rî ʼbá yí bê võ ãlô ʼá. Võ ʼdî úzị̂ rú lâ |iÃrõmãgédõnõ|r tị̂ Yúdạ̃ yí kâ rî sĩ. 17Nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâ ró rî drí ngá íyíkâ rî dãzó lậʼbúlị́ ĩlî ʼá. Gõʼdá ʼwãâ Ôvârí drí tã âtázó vạ́vạ́rạ́vạ́ ró kị́tị̃ íyíkâ kũmũ kâ jó ạ́ngị́ gólâkâ lésĩ rî drị̃ị̂ sĩ kĩ, "Tã âtî vó trá." 18Nĩngá sĩ, võ drí lậgúzó nạ́-nạ́, mõgbárá drí ôsĩzó ngbẽrê-ngbẽrê, gõʼdá ị̃nyạ́kú drí rû îyázó gbị̃-gbị̃. Gõʼdá rû îyâ-îyâ lâ rî ʼdĩ lậvũ trá kôrô ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, kó Ôvârí ʼbã ãngó bê rî. 19Gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ ândrê Bãbĩlónã ʼdĩ drí lãfá nyĩzó zãlô nâ. Lạ́tị̂ rî ʼdĩ ʼá rî tã õnjî-õnjî õjílã Bãbĩlónã kâ rî ʼbá yí kâ já Ôvârí drị̃ị̂ sĩ kô. Gólâ ʼbã gólĩyî lâṇõ mvũlị́ ĩgã mvá gólâkâ ʼálé gĩî kâ õzõ õdrá gólâ gãlãhã rî kâtí rî ʼásĩ. Gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî drí lôʼdézó dínyí-dínyí ôdrãlé. 20Gõʼdá ãkîrĩ gõʼdá únị́ yî drí ậvị̃zó ãlô-ãlô ngbá lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ zãâ gbạ́dú. 21Gõʼdá nĩngá sĩ, sĩî ngbạ́ngậ-ngbạ́ngậ õzõ kúnị́ úngû kâtí rî ʼbá yî drí lôʼdézó ûrú lésĩ õjílã drị̃ị̂. Sĩî úngû rî ʼdĩ ʼbá yî ãlô-ãlô lậnjị̃ lâ kílõ nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́. Ĩtí rî, õjílã lôʼdâ Ôvârí trá tãlâ sĩî lôʼdé ʼbá õnjí lâ ró gólĩyî drị̃ị̂ ʼdĩ tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\