Tã Âʼdâ 17

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, ãlô mãlãyíkã gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yí kâ sãánĩ bê rî drí ngãzó tã âtálé má drí kĩ, "Ní ânĩ, má âʼdô ĩzã kõkõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã Bãbĩlónã kâ rî ʼbá yî drí rî âʼdáʼá ní drí. Bãbĩlónã rĩʼá jạ̃rị́bạ̃ gólâ ʼdị̃lị́ ãnyî áyágá gólĩyî dũû rî ʼbá yî lạ̃gạ́tị́ rî ĩʼdî. Gólâ rĩʼá õzõ õkó gólâ rĩ ʼbá ãgô âdólé õdrá sĩ ậyị́lị́ yí bê ãvẽ íyíkâ drí sĩ rî kâtí, tãlâ õjílã gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî âdô kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ gólĩyî õrĩ ndrĩ kâ ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî trá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí rĩzó ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃lị́ ĩʼdî." 3Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ drí fĩzó má ʼá gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí ámâ trõzó nĩʼá ʼbãlâ võ õjílã ãzãkã ãkó rî ʼá. Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, má drí õkó ãzâ ndrẽzó, gólâ rĩʼá rĩlí kõrõnyã ândrê kãâkâ drị̃ị̂. Íîgĩ lãʼdá trá Ôvârí rú kõrõnyã rî ʼdĩ rúʼbạ́ lâ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá kõrõnyã rî ʼdĩ rĩʼá cú drị̃ bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ kpá íʼyá bê zãlô mûdrị́. 4Õkó rî ʼdĩ sõ ítá kãâkâ lâgî lâ drí âʼdólé rõô rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ lôʼĩ yî kpá ngá lậgú ʼbá lậgû rî ʼbá yî sĩ. ʼDĩî rĩʼá tómó õmvô kâ ị̃njị̂ drị́ kâ gõʼdá tãlálã bị́ kâ bê, éêdê dáãbõ ʼásĩ gõʼdá kpá kúnị́ lậgû-lậgû ró rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ kpá cú rĩʼá ĩgã mvá êdélé dáãbõ ʼásĩ rî bê yí drị́gạ́. Gõʼdá ĩgã mvá rî ʼdĩ rĩʼá dũû píʼdî-píʼdî tã Sãtánã kâ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá tã õnjî-õnjî gólâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yí bê. 5Gólâ rî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼá rî ãzákôlâ ʼdĩ îgĩ rú lâ trá úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, |scBÃBĨLÓNÃ,|d |scJẠ̃RỊ́BẠ̃ Ạ́NGỊ́ ÂNDRÊ ÃGÔ ÂDÓ ʼBÁ KÂ NDRĨ|d |scGÕʼDÁ KPÁ TÃ KẬKẬRẬ NDRĨ ÁNYÂ RÓ RĨ ʼBÁ|d |scRÛ ʼẼLÉ KÓ KÔ RÎ ʼBÁ YÍ KÂ.|d 6Má ndrê õkó rî ʼdĩ kpá trá õdrá ró, tãlâ gólâ mvû õjílã ífífí Ôvârí kâ ró gólâ drí ûfúlị́ trá tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ʼá rî tãsĩ rî yî ãrí lâ yî trá. Gõʼdá má ndrê õkó rî ʼdĩ bê tólâ rî, rĩʼá tã lârô ró má drí, tãlâ Ôvârí fẽé drẽ lâṇõ gólâ drí kô. 7Nĩngá sĩ rî, mãlãyíkã ʼdî drí ngãzó ámâ îjílí kĩ nĩ rî, Ánî tị̂ ậʼdị̂ tã ʼdî drí sĩ ãʼdô tãsĩ yã? Ní ị̂sũ tã kô! Má âʼdô tã kíríwá õkó rî ʼdĩ tãsĩ rî ngĩʼá ní drí gõʼdá kpá kõrõnyã gólâ drị̃ bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gõʼdá íʼyá yí bê mûdrị́ gólâ drí rĩzó rĩʼá rĩlí drị̃ lâ ʼá ʼdĩ bê. 8Sị́sị́ rî, kõrõnyã rî ʼdĩ kó rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ âʼdó kô lédrẽ-lédrẽ ró. Gõʼdá kpálé ĩtí rî, gólâ âʼdô âfõʼá vólé ʼbú ândrê gólâ ngị̂lị́-ngị̂lị̃ ạ̃dũkũ ãkó ʼdĩ ʼásĩ lédrẽ-lédrẽ ró. Õjílã ndrĩ ãngó drị̃ ʼá, tị̂ lâ yî âʼdô ậʼdị́ʼá, õzõ gólĩyî õtírĩ kõrõnyã rî ʼdĩ ndrẽê lédrẽ-lédrẽ ró kpá óʼdí rî. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî, íîgĩí gólĩyî rú kô búkũ õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró ạ̃dũkũ ãkó rî ʼbá yí kâ ʼá. Búkũ rî ʼdĩ rĩʼá búkũ gólâ õjílã Ôvârí kâ rú lâ yî îgĩzó ʼá lâ drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ Ôvârí ʼbãá ãngó kô rî ĩʼdî. Gõʼdá kõrõnyã ʼdî, Ôvârí âʼdô fũʼá lâ kpá vólé. 9ʼDõvó tã nô õfî drẽ ãnî drị̃ị̂. Drị̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî âʼdâ únị́ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ õkó ʼdĩ drí rĩzó rĩlí drị̃ lâ rî ʼbá yî ĩʼdî. 10Drị̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî âʼdâ kpá kúmú ạ́ngị́ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá kũmũ kúmú njị̂ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yí kâ ndẽ rû trá, gõʼdá ãlô rî íyíkâ drẽ zãâ kúmú ró, gõʼdá ãlô rî âcá íyíkâ drẽ kô. Õzõ gólâ ãlô ʼdĩ ãâcâ trá rî, gólâ âʼdô rĩʼá kúmú ró cé fínyáwá ĩtí. 11Kõrõnyã gólâ âʼdó ʼbá trá sị́sị́ lédrẽ-lédrẽ ró gõʼdá nõô rî âʼdó ʼbá lédrẽ-lédrẽ ãkó ʼdĩ ĩʼdî kúmú njị̂-drị̃-lâ-nâ lâ ró rî ĩʼdî, gbõ lé rî, gólâ rĩʼá ãlô gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sị́sị́ rî ʼbá yî lãfálé sĩ âgõ ʼbá kpá óʼdí rî ĩʼdî, gõʼdá Ôvârí âʼdô kpá gólâ rî fũʼá ʼwãâ. 12Íʼyá gólĩyî mûdrị́ ní drí kpá ndrẽlé trá ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã kúmú gólĩyî mûdrị́ gólĩyî kũmũ îtõ ʼbá drẽ kô. Gõʼdá rî, Ôvârí âʼdô drị́-ãcê fẽʼá gólĩyî drí kũmũ ʼẽzó ãlô-ãlô kõrõnyã ʼdî bê cé kậyị̂ fínyáwá sĩ rî ĩʼdî. 13Lạ́tị̂ tã ị̂sũ-ị̂sũ kúmú gólĩyî mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yí kâ rî kâ ndrĩ rĩʼá ãlô, gõʼdá gólĩyî âʼdô mbârâkã gõʼdá drị́-ãcê bê fẽʼá kõrõnyã ʼdî drí. 14Gõʼdá gólĩyî âʼdô ạ̃jú ʼbũʼá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ Ôvârí kâ bê. Gõʼdá lé rî, gólĩyî îcá kô tã trõlé Kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî drị́gạ́ sĩ. Gólâ âʼdô tã trõʼá nĩ gólĩyî drị́gạ́ sĩ, tãlâ gólâ rĩʼá Kúmú ʼî kúmú ãzí drị̃lị́ ndrĩ, kũmũ gólâkâ rî rĩʼá gạ̃rạ̃. Gõʼdá õjílã gólâkâ drílâ njĩlí rî ʼbá yî gõʼdá kpá tã lẽ ʼbá ĩyî gólâ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdî âʼdô ĩyî kpá tã trõʼá Kạ́bị̃lị́kị̃ Ôvârí kâ ʼdĩ bê. 15Áyágá dũû ní drí ndrẽlé trá ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá võ gólâ ãgô âdó ʼbá ândrê ʼdĩ drí rĩzó rĩlí rî ĩʼdî. Gõʼdá áyágá rî ʼdĩ ʼbá yî rî rĩʼá õʼbí gólĩyî õrĩ ndrĩ ʼásĩ, gõʼdá võ tị̂ ãlô-ãlô ãngó drị̃ị̂ sĩ ãgô âdó ʼbá ʼdĩ drí rĩzó kúmú ró drị̃ lâ rî ʼbá yî âʼdálé ĩʼdî. 16Gõʼdá kõrõnyã kãâkâ íʼyá lâ mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yí bê âʼdô ĩyî gãʼá dó õkó ʼdĩ lôvó lâ ʼbãlé, gõʼdá gólĩyî âʼdô ʼdẽʼá õkó ʼdĩ drị̃ị̂ gõʼdá âyézó lâ ũndú ró. Gólĩyî âʼdô gólâ rî ãʼwá nyãʼá ngbá vólé gõʼdá gólâ rî zãzó lạ̃sị́ sĩ dạ́mú-dạ́mú. 17Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí ʼbã kúmú ạ́ngị́ mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yî nĩ drị̃ ʼbẽlé tã ị̂sũ ãlô sĩ õkó ʼdĩ fũzó vólé, õzõ yí drí lẽlé rî kâtí. Rĩʼá Ôvârí ĩʼdî gólâ kúmú ʼdĩ ʼbá yî ʼbã ʼbá mbârâkã gõʼdá drị́-ãcê bê fẽlé kõrõnyã kãâkâ ʼdĩ drí, ãʼdô ró bê kúmú ʼdĩ ʼbá yî drí îcázó tã Ôvârí drí ʼbãlé trá sị́sị́ rî ʼẽlé. 18Nĩ ndrê drẽ, õkó gólâ ní drí ndrẽlé ʼdĩ âʼdâ jạ̃rị́bạ̃ ândrê gólâ âʼdó ʼbá kúmú ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî drị̃lị́ kúmú ró rî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\