Tã Âʼdâ 18

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí mãlãyíkã ãzâ ndrẽzó ânĩʼá ʼbũû lésĩ, ãngó drị̃ ʼá nõngá gólâ cú rĩʼá mbârâkã bê gạ̃rạ̃. Võ îʼĩ ânĩ trá gólâ ngá lésĩ võ îwálé võ tị̂ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî ʼásĩ cé tị̂tị̂. 2Ĩtí rî, gólâ drí ngãzó trẽlé ûrû mbârâkã sĩ rõô kĩ nĩ rî, Jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Bãbĩlónã ʼdĩ áâʼdô ûfúʼá lâ trá, gõʼdá âyézó lâ ándró ró. Gõʼdá âʼdô rû jãʼá cé võ gólâ líndrí õnjí gõʼdá lãjóʼbá ndrĩ Sãtánã kâ rî ʼbá yî drí rĩzó rĩlí ʼá lâ rî ró. Lõgónõ, bívõ, lạ̃bạ̃gũ gõʼdá kõrõnyã gólĩyî õjílã mvá drí lôvó lâ yî ʼbãlé kôʼdáwá rî ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî rû êʼbéʼá tólâ. 3Áâʼdô gólâ rî ûfúʼá trá, tãlâ gólâ âdô õjílã õrĩ tị̂ kâ ndrĩ ãngó drị̃ kâ ró rî ʼbá yî, ngâ ĩyî trá ʼdó rĩʼá tã âzâ-âzâ kpõnyã õkó kpã kâ rî ʼẽlé gólâ bê. Gólĩyî rî ĩyî trá õdrá gólâkâ mvũlị́ gõʼdá kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî ndrĩ ʼdó rî ĩyî nĩlí gólâ drí ʼbã ʼálâ rĩʼá ậyị́lị́ gólâ bê. Ngá lậzị́ ʼbá ãngó drị̃ kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî trá ngá-tị̂ bê dũû, tãlâ õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ rî ʼbá yî lẽ ĩyî tã ngá kâ rõô ĩyî ífífí drí õzõ õkó gólâ ãvẽ ʼbá ró rî kâtí. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí ãzákôlâ ʼdĩ gbórókõ lâ ârízó ʼbũû lésĩ kĩ nĩ rî, Ôvârí kĩ, Ãnî õjílã ámákâ ró rî ʼbá yî, nĩ ngâ ûrû, nĩ âyê ró jạ̃rị́bạ̃ ʼdî, tãlâ nĩ ãʼdô ró bê cú ĩtí ngá ãzãkã ãkó ʼẽlé tã ʼẽʼẽ ányâ sũ ʼbá kô gólâkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ bê. Õzõ nĩ ãâyê gólâ kôʼdáwá rî, nĩ âʼdô lâṇõ ṇãʼá ãnî drị̃ị̂ kpãkã ãlô gólâ bê. 5ʼDõvó nĩ ndrê drẽ, tã õnjí gólâkâ rî ʼbá yî ndrĩ já Ôvârí drị̃ị̂ sĩ kô, tãlâ tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî âdrõ-âdrõ lâ yî ró, õzõ ngá âdrõ-âdrõ ạ́ngị́ kâtí îtõlé kó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ sĩ cãlé bũúũ ûrú ʼálâ. 6ʼDõvó ĩtí rî, tã õnjí gólâkâ ʼẽlé trá rî ʼbá yî ãâgõ ãkpã gólâ drị̃ị̂. ʼDõvó gólâ ũûsû ró lâṇõ gólâ âʼdó ʼbá ândâlâ rị̃ gạ̃rạ̃ lâṇõ gólâ drí ʼẽlé trá ãzí-ãzí drí rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gólâ lôrô õdrá õnjí gãlãhã ãzí-ãzí drí mvũlị́, ʼdõvó ĩtí rî, gólâ ũmvû õdrá âʼdó ʼbá õnjí lâ ró ândâlâ rị̃ rî. 7Gólâ fẽ ngá-tị̂ tãndí tãndí dũû ãmbá trá ndrĩ ʼdó íyî nyãányâ drí. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ʼdõvó gólâ ũnị̃ drẽ ĩzã kõkõ ngá ãkõ kâ bê ʼdĩ võ lâ ʼá. Tãlâ gólâ rĩʼá ạ́rú-ạ́rúwạ́ ʼbá ʼî rõô, gõʼdá tã ị̂sũ-ị̂sũ bê íyî nyãányâ drí kĩ, "Mâ rĩʼá õzõ kúmú ạ́ngị́ kâtí, má âʼdó kô õzõ ạ̃yị́zị́ kâtí ĩzã ró, lâṇõ ûsú mâ kô gõʼdá ámâ ʼbãlé ĩzã ró." 8Gõʼdá tãlâ tã ị̂sũ gólâkâ trá ĩtí ró rî drí sĩ rî, lâṇõ ândrê âʼdô ʼdẽʼá gólâ drị̃ị̂. Ngá lãzé âʼdô gólâ rî ʼẽʼá kậyị̂ ãlô sĩ, gólâ âʼdô ʼbãʼá tã ị̂sũ ró. Lõfó âʼdô gólâ rî ʼẽʼá gõʼdá lạ̃sị́ âʼdô kpá gólâ rî zãʼá. Ôvârí Kúmú ãmákâ rî rĩʼá cú mbârâkã bê. Ĩtí rî, rĩʼá gólâ ĩʼdî âʼdó ʼbá tã gólâkâ kĩlí rî. 9Gõʼdá kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ gólĩyî ndrĩ õrĩ ʼásĩ sị́sị́ ậyị́ ʼbá trá gólâ bê rî ʼbá yî, gõʼdá kpá ãyĩkõ ʼẽ ʼbá trá gólâ bê rî ʼbá yî, õzõ õndrê ĩyî õcĩkã trá ngãʼá lạ̃sị́ gólâ rĩ ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî zãlé rî kâ rî, gólĩyî âʼdô ĩzã ngõʼá. 10Ĩtí rî, ũrị̃ âʼdô gólĩyî ʼẽʼá, tãlâ gólĩyî ndrê lâṇõ trá rĩʼá ʼdẽʼá õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂, ʼdĩî gólĩyî âʼdô âdréʼá gĩâ jẽjẽ ró gõʼdá rĩʼá tã âtálé kĩ, "Wúûwú, Bãbĩlónã! Ĩzã kõkõ, ĩzã kõkõ! Jạ̃rị́bạ̃ mbârâkã ãkĩ, lâṇõ ãníkâ rî âʼdê trá gbõ ʼwãâ ró, úûfû nî trá cé ị̃tú-pá ãlô sĩ." 11Ngá lậzị́ ʼbá ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî kpá ĩzã ngõʼá tãlâ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî tãsĩ, tãlâ õjílã âʼdô ʼbãʼá yûʼdạ́wạ́ ngá gólĩyíkâ gĩlí. 12ʼDĩî rĩʼá ngá âʼdó ʼbá õzõ nõô yí kâtí rî ʼbá yî, dáãbõ, kúnị́ lậgú ʼbá rî ʼbá yî, ítá lâgî lâ yî drí ʼbãlé rõô lâ rõô ró rî ʼbá yî, fê tãndí rĩzó ngá ũrûkậ ʼbá yî êdélé rî ʼbá yî, ĩnjígó sị́ yî, ngá sũsũ êdélé ậdị̂ ʼásĩ, gõʼdá kúnị́ mvẽêmvê ró rî ʼbá yí bê rî, gírĩfã yî, dõ gólĩyî ạ̃jị́ bê rî ʼbá yî gãfálã gõʼdá ãlókõ gólĩyî âʼdó ʼbá õzõ múrạ̃ kâtí rî ʼbá yî, gõʼdá dõ gólĩyî rĩ ʼbá kõlé cú ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî ʼbá yî, õdrá, dõ tãndí rî ʼbá yî, ị́tị́, kạ́bị̃lị́kị̃ yî õsánĩ ãrãbíyã gólâ õsánĩ drí rĩʼá sẽlâ rî, gõʼdá õjílã gólĩyî rạ̃gị́ị̃ ró rî ʼbá yí bê rĩʼá gĩlâ ĩyî õzõ kõrõnyã ʼbã kâ yí kâtí rî ʼbá yî ĩʼdî. 14Gõʼdá ngá lậzị́ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã âtáʼá kĩ, "Wúûwú, Bãbĩlónã, ngá-tị̂ ndrĩ ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó vó lâ yî rú ʼá rî ʼbá yî ậvị̃ ĩyî trá ndrĩ. Ngá-tị̂ ãmákâ dũû rî ʼbá yî dị̂ trá lị̃mvû bê ngbá, gõʼdá mã îcá kô ûsúlâ óʼdí." 15Gõʼdá ngá lậzị́ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî, ũrị̃ âʼdô gãʼá gólĩyî rú tãlâ lâṇõ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ sĩ, gólĩyî âʼdô âdréʼá gĩâ jẽjẽ ró, 16gõʼdá âʼdô ĩyî tã âtáʼá kĩ, "Wúûwú, Bãbĩlónã! Ĩzã kõkõ, ĩzã kõkõ! Ãyẽ ĩzã jạ̃rị́bạ̃ ândrê ʼdĩ kâ gâ trá ãmâ lị̃fị́. Sị́sị́ nã rî, gólâ rĩʼá õzõ õkó gólâ ítá lậgû-lậgû sõ ʼbá ĩʼdî rî kâtí, gólâ lôʼĩ íyî nyãányâ trá ngá dáãbõ gõʼdá kúnị́ mvá lậgû-lậgû ró rî ʼbá yî sĩ. 17Ngbãângbânõ rî, nyĩî ró, ngá-tị̂ dũû gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drã trá ndrĩ." Kõlóngbõ ândrê ândrê lị́pị̂ yî gõʼdá gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé lị̃mvû ʼá rî ʼbá yí bê, âʼdô ĩyî kpá âdréʼá gĩâ jẽjẽ ró. 18Gõʼdá gólĩyî ndrê bê õcĩkã âfõʼá lạ̃sị́ gólâ rĩ ʼbá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî zãlé rî kâ rî, gólĩyî drí ôtrézó ûrû kĩ, "Ãlôwálâ kó îtõ võ ʼásĩ rî, jạ̃rị́bạ̃ ãzâ kó yûʼdạ́wạ́ gạ̃rạ̃ gólâ nõô rî drị̃ị̂ sĩ." 19Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ófó ômvólé lôdãlé ĩyî drị̃ị̂ sĩ lúlũ bê kĩ, "Wúûwú! Bãbĩlónã! Ĩzã kõkõ, ĩzã kõkõ! Jạ̃rị́bạ̃ ândrê ʼdĩ ĩzã lâ gâ trá ãmâ lị̃fị́. Ạ̃kû ró rî, ãmâ õjílã ndrĩ kõlóngbõ kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî trá ngá-tị̂ bê dũû tãlâ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî tãsĩ, gõʼdá nyĩî ró, gõʼdá âcâ trá ạ̃ʼdị́-drị̃ ãgângbêlẽ ró. 20Õjílã ndrĩ ʼbũû kâ rî ʼbá yî, ʼdõvó nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ úûfû Bãbĩlónã trá. Ãnî tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî, gõʼdá lãjóʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá gólĩyî õjílã Ôvârí rî nyãányâ kâ rî ʼbá yí bê, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí fẽ lâṇõ trá drílâ, tãlâ gólâ ûfû ãnî trá." 21Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã ãzákôlâ mbârâkã ãkĩ bê rî drí ânĩzó kúnị́ cú õzõ gólâ ngá ʼị̃zó rî kâtí rî trõzó vũlị́ lị̃mvû ândrê ʼá, gõʼdá tã âtázó kĩ, "Mĩ ndrê, jạ̃rị́bạ̃ ândrê Bãbĩlónã kâ ʼdĩ áâʼdô vũʼá lâ vũdrị́ ĩtí, gõʼdá âʼdô ậvị̃ʼá vólé. 22Gõʼdá tólâ rî, ócá gõʼdá ngá kũʼdị́ kâtí rî ʼbá yî kô. Ngãtá ngá gólĩyî rĩʼá võlâ võvõ rî ʼbá yî óvó kpá kô, lôngó ngõngõ kpá yû. Gõʼdá jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ âʼdólé ngá tãndí ró rî ʼbá yî êdélé gĩlí gõʼdá kpá ʼạ̃ʼị́-ãrá ʼị̃lị́. 23Õjílã yûʼdạ́wạ́ lámbã îʼĩlí tólâ. Gõʼdá ãyĩkõ ậfû lãgĩ kâ rî îcá kô âʼdólé tólâ kpá óʼdí. Ngá lậzị́ ʼbá gólĩyî Bãbĩlónã kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî kpá trá õjílã ạ́ngị́ ạ́ngị́ ró võ ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî ʼásĩ. Áâdô õrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî trá ndrĩ õjõ gólâkâ rî sĩ. 24Gõʼdá Ôvârí fẽ lâṇõ trá Bãbĩlónã drí, tãlâ gólâ ûfû tã ậngũ ʼbá gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá kpá õjílã Ôvârí rî nyãányâ kâ rî ʼbá yí bê ãngó drị̃ sĩ ndrĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\