Tã Âʼdâ 19

1ʼDĩî vósĩ rî, má drí õjílã ârízó dũû ʼbũû ʼálâ lôngó ngõʼá ĩyî kĩ nĩ rî, "Ôvârí, mã lûyị̂ nî. Nî rĩʼá ãmâ pã ʼbá trá rî ĩʼdî. Nî kpá cé ĩʼdî mbârâkã lị́pị̂ ʼî, gõʼdá nî kpá cé ĩʼdî õjílã drí ị̂njị̃lị́ rî, tãlâ kậyị̂ vósĩ cé ní rî íyíkâ zãâ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî âtálé ĩʼdî. Ní fẽ lâṇõ gólâ îcá ʼbá té gá rî trá âʼdô-âʼdô áníkâ rî vó ró. Ní fẽ lâṇõ trá õjílã jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ ʼdĩ kâ rî ʼdĩ drí, Bãbĩlónã gólâ õjílã ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî îzã ʼbá ãnyĩ tãsĩ rî, âʼdô ró bê gólĩyî drí rĩzó ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃lị́ rî. Ĩtí rî, Ôvârí, ní fẽ lâṇõ îcá ʼbá îcâ gólâ bê rî trá drílâ, tãlâ gólâ ûfû ngá ʼẽ ʼbá áníkâ rî trá." 3Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí kpá lôngó âʼbézó óʼdí kĩ, "ʼDõvó mã lûyị̂ nî Ôvârí Kúmú ãmákâ, tãlâ ní îzã jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Bãbĩlónã ʼdĩ trá lâṇõ gólâ tã lâ drí îcálé vị̃lị́ õjílã drị̃ị̂ sĩ kô rî sĩ." 4Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, sị́sị́-lésĩ ró nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû rî ʼbá yî, gõʼdá ngá lédrẽ-lédrẽ gólĩyî sû rî ʼbá yí bê drí ĩyî ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ Ôvârí ândrá rĩʼá kị́tị̃ íyíkâ kũmũ kâ rî drị̃ị̂. Gõʼdá gólĩyî drí tã âtázó kpãkã ãlô kĩ, "Ãwô-ʼdĩ, ʼdõvó mã lûyị̂ nî Ôvârí." 5Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ kị́tị̃ kũmũ kâ Ôvârí kâ ngá lésĩ rî drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Ãnî ndrĩ gólĩyî ngá ʼẽ ʼbá ró Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî, gólĩyî gólâ rî ị̂njị̃ ʼbá ró rî ʼbá yî, ʼdõvó nĩ lûyị̂ Ôvârí, ãnî ndrĩ ãkí ãkó, nĩ lûyị̂ Ôvârí ãmákâ." 6Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí õjílã õʼbí ạ̃yị́ ârízó rũũ rũũ rũũ ókĩzõ lị̃mvû rĩ ʼbá lâsólé õlé drị̃ị̂ sĩ rî kâtí, gõʼdá kpá mõgbárá drí rĩrĩ lôndrólé ûfũ-ûfũ bê rî kâtí. Gólĩyî âtâ tã trá kĩ, "Mã lûyị̂ Ôvârí. Gólâ rĩʼá Kúmú ʼî ãngó drị̃lị́ ndrĩ. Gólâ rĩʼá Ôvârí ãmákâ. Gólâ ĩʼdî rĩʼá gólâ mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró. 7ʼDõvó ĩtí rî, mã âʼdô kpãkã ãlô ãyĩkõ ró, gõʼdá mã ị̂njị̃ ró gólâ kpá, tãlâ kậyị̂ ãndrõ nô rĩʼá kậyị̂ gólâ Kạ́bị̃lị́kị̃ Ôvârí kâ drí ʼẽzó õkó óʼdí íyíkâ âtrõlé rî ĩʼdî. Õkó óʼdí rî ʼdĩ êdê íyî nyãányâ trá njãâ gólâ rî trõzó ágó ró. 8Ĩtí rî, Ôvârí fẽ ítá gólâ óʼdí ró mvẽêmvê lậgû-lậgû ró kpírí-kpírí rî trá õkó rî ʼdĩ drí sõlé." (Ítá óʼdí rî ʼdĩ âʼdâ tã ʼẽʼẽ tãndí gólĩyî õjílã Ôvârí kâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî.) 9Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ drí tã âtázó má drí tã ãzâ îgĩlí. Tã rî ʼdĩ ĩʼdî rĩʼá nõtí. "Âʼdô ʼbãʼá tãndí ró âʼdózó õjílã gólĩyî Ôvârí drí tã îcárãzó trá gólĩyî drí ânĩzó ậfû lãgĩ Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ ʼdĩ ʼá rî ʼbá yî lãfálé." Gõʼdá gólâ âtâ kpá má drí kĩ nĩ rî, úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô trá úlị́ pạ̃tị́ị̃ ʼî Ôvârí ngá lésĩ. 10Nĩngá sĩ, má drí ʼãʼî tị̃zó mãlãyíkã rî ʼdĩ ândrá, ãʼdô ró bê tíkó gólâ rî ị̂njị̃zó rî, gõʼdá gólâ kĩ má drí rî, "Ní ʼê tã ĩtí lâ ʼdĩ ró ʼdĩ kô. Mâ rĩʼá cé ngá ʼẽ ʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî, kpá õzõ ãnî drí âʼdórẽ ãnî ậdrúpị̃ krístõ ʼbá ró gólĩyî ndrĩ tã lẽ ʼbá trá tã gólâ Yésũ drí âʼdálé trá gólĩyî drí rî ʼá rî ʼbá yí bê rî tí. Rĩʼá Ôvârí ĩʼdî gólâ ní drí îcálé ị̂njị̃lâ. Ãmâ ndrĩ ʼdó rĩʼá lãjóʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî kpãkã ãlô tã ậngũ ʼbá yí bê, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá tã Ôvârí kâ ʼá bũúũ õdrã gólĩyíkâ tú, õzõ Yésũ drí ʼẽlé rî tí." 11Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí ngá ndrẽzó bũúũ ʼbũû ʼálâ, gõʼdá má drí Yésũ rî ndrẽzó rãʼá õsánĩ mvẽêmvê drị̃ị̂. Gólâ rî rú rĩʼá "'Õjílã ífífí"' gõʼdá kpá "'Pạ̃tị́ị̃"'. Gólâ rî tã ndrĩ kĩlí mbị̂ gõʼdá kpá lâṇõ mbị̂ rî fẽlé ĩʼdî. 12Gólâ rî lị̃fị́ rĩʼá õzõ lạ̃sị́ kâtí. Gõʼdá gólâ kpá rĩʼá ạ́pạ̃ kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ kâ yí bê dũû yí drị̃ị̂. Gólâ cú rĩʼá rú ãzâ bê gólâ îgĩlí trá gólâ rú rî. Tã ífí rú ʼdĩ kâ fí õjílã ãzãkã drị̃ị̂ kô gbõ cé gólâ rî nyãányâ ĩʼdî élê. 13Gõʼdá gólâ sõ ítá gólâ âʼdó ʼbá ʼdó ãrí ró rî ĩʼdî. Úzị̂ kpá gólâ rî rú, "'Úlị́ Ôvârí kâ". 14Ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî ndrĩ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî ʼdê ĩyî trá ʼdó gólâ vósĩ. Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá yî sõ ĩyî ítá lậgú ʼbá lậgû ngbángbá rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólĩyî ndrĩ kpá ʼdó õsánĩ mvẽêmvê drị̃ị̂ sĩ. 15Lị́gú mbẽlẽsõ cĩ ãkĩ drí âfõzó gólâ rî sị́-ʼbálé ʼásĩ tíbê gólâ drí ʼẽzó tã trõlé ĩʼdî sĩ lâ õjílã õrĩ gólĩyî ndrĩ ãngó drị̃ kâ rĩ ʼbá ĩyî Ôvârí rî ârílí kô rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. Gólâ âʼdô rĩʼá gólĩyî drị̃ị̂ pị̃drị́gú lậnjị̃-lậnjị̃ kũmũ kâ ậdị̂ ʼásĩ rî sĩ. Gólâ âʼdô kpá ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ Ôvârí kâ rî âʼdáʼá gólĩyî drí tã õnjí õjílã kâ tãsĩ. Ôvârí gólâ mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî âʼdô õjílã ʼbãʼá lâṇõ ûsúlị́ õzõ fê lõʼwâ ị̂pị̃lị́ mõrá ʼá zãlé õdrá ró rî kâtí. 16Ítá gólâkâ rú gólâ rî pạ́rạ́ʼbú drị̃ ʼá rî, Ôvârí îgĩ tã trá nõtí, |scKÚMÚ, KÚMÚ NDRĨ DRỊ̃LỊ́ GÓLÂ KŨMŨ LÂ DRÍ ÂʼDÓLÉ|d |scNGÁ CÉ TỊ̂TỊ̂ DRỊ̃Ị̂ SĨ ÃKÍ ÃKÓ RÎ|d. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí kpá mãlãyíkã ãzâ ndrẽzó rĩʼá âdréʼá mbị̂ ị̃tú bê. Gólâ drí trẽzó lõgónõ yî ậzị́lị́ ndrĩ ãríwá gólĩyî kpá rĩ ʼbá lôngálé ʼbũû ágálé lõgónõ kâtí rî ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ rî, gólâ drí tã âtázó ãríwá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "ʼDõvó nĩ ânĩ rû êʼbélé ãvõ gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá ûfúlâ rî ʼbá yî lônyálé. Nĩ ânĩ kúmú yî ãʼwá gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá yí bê gõʼdá kpá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê ãʼwá lâ yî lônyálé gõʼdá kpá õsánĩ yî õjílã lômbã ʼbá drị̃ lâ rî yí bê gõʼdá kpá õjílã lârâkô ndrĩ rî ʼbá yî ãʼwá lâ yî lônyálé vólé." 19Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí kõrõnyã ândrê kãâkâ ʼdĩ ndrẽzó kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ gólĩyî õrĩ ndrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yí kâ bê gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyíkâ rî ʼbá yí bê. Éêʼbê gólĩyî trá kpãkã võ ãlô ʼá ạ̃jú ʼbũlị́ õjílã gólâ rĩ ʼbá õsánĩ mvẽêmvê drị̃ị̂ rî bê gõʼdá kpá ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólâkâ rî ʼbá yí bê. 20Gõʼdá ódrí kõrõnyã ũrị̃-gâ-dẽ ró rî ʼdĩ rũzó tã ậngũ ʼbá gólâkâ rĩ ʼbá õjílã lãmbé kõrõnyã ʼdĩ kâ bê rî âdólé tã lârâkô ʼẽʼẽ sĩ, rĩʼá kõrõnyã ʼdî líndrí lâ ị̂njị̃lị́ rî bê. Úvũ kõrõnyã ʼdî tã ậngũ ʼbá gólâkâ rĩ ʼbá õnjõ âdólé ʼdî bê kpạ̃rạ̃tị́ lédrẽ-lédrẽ ró lị̃mvû ândrê gólâ rĩ ʼbá kõlé lạ̃sị́ bạ̃rútị̃ kâ sĩ rî ʼá. 21Lé ĩtí rî, úûfû ạ̃jú ʼbũ ʼbá ạ̃mbúkũ gólĩyíkâ rî ʼbá yî lị́gú mbẽlẽsõ cĩ ãkĩ gólâ âfõ ʼbá õjílã gólâ rĩ ʼbá õsánĩ drị̃ị̂ rî sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ rî sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, ãríwá ʼdĩ ʼbá yî drí ậsị́zó gólĩyî ãʼwá lônyálé té bũúũ ʼâ lâ ĩyî drí âcázó dũûdû.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\