Tã Âʼdâ 2

1Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Ẽfésõ ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá õjílã gólâ âʼdó ʼbá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ámâ drị́-ágó ʼá, gõʼdá kpá õjílã gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ lámbã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî êdélé dáãbõ ʼásĩ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî ĩʼdî. 2Má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Má nị̃ trá kĩ, nĩ ʼê ngá ʼẽʼẽ trá mbârâkã sĩ rõô. Nĩ âdrê trá õzõ rákã fê kâtí fĩî ậtũ-ậtũ sĩ lâṇõ ʼásĩ tãlâ tã ámákâ rî ʼbá yî tãsĩ. Má nị̃ trá kĩ, nĩ âyé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ányâ îmbálé rî ʼbá yî kô rĩlí ãnî lãfálé. Gõʼdá kpá rî, nĩ ûjũ úlị́ õjílã gólĩyî kĩ ʼbá nĩ rî, ĩyî ãâʼdô lãjóʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá gólĩyî âʼdó ĩyî ĩʼdî kôʼdáwá rî ʼbá yí kâ trá. Gõʼdá nĩ nị̃ trá kĩ, õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî õnjõ ʼbá ʼî. 4Gõʼdá tã ãzâ bê rĩʼá ãlô ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ gólâ ámâ ʼbã ʼbá âʼdólé drị́-mbílí sõlé ãnî lị̃fị́ rî. Tã rî gógó ĩʼdî rĩʼá õzõ nõô rî kâtí. Nĩ ʼbãá gõʼdá ámâ lôvó kôʼdáwá ngbãângbânõ õzõ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ sị́sị́ nã sĩ rî kâtí. 5ʼDõvó ĩtí rî, nĩ ị̂sũ drẽ tã tã gólâ nõ tãsĩ. Gõʼdá ángô tí ró ãnî drí tã ʼẽʼẽ ãníkâ jãzó ányâ ró tákányĩ yã? Nĩ âdĩ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá nĩ rî ró bê rĩʼá tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ kậyị̂ sị́sị́ ãnî drí âʼdózó õjílã ámákâ ró nã sĩ rî ʼẽlé ĩʼdî. Õzõ gõʼdá nĩ ãâdĩ drị̃ kô vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî, má âʼdô ânĩʼá ãnî ngálâ gõʼdá lámbã ãníkâ ʼdĩ trõlé vólé ãnî drị́gạ́ sĩ. 6Gõʼdá lé ĩtí rî, tã ãlô bê rĩʼá gólâ ámâ ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî. Tã ʼdî ĩʼdî rĩʼá nõ, nĩ gã tã õnjî-õnjî gólĩyî lãjóʼbá Nĩkólã kâ rî ʼbá yî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá dó. Gõʼdá mâ rî gógó gã tã õnjí ʼẽʼẽ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî kpá dó. 7Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Má âtâ ãnî gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, má âʼdô ãnî âyéʼá lõʼwâ lédrẽ-lédrẽ kâ ạ́mvú Ôvârí kâ ʼá rî nyãlé rĩzó zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ĩʼdî ʼdĩ. 8Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Sĩmĩrónã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ ĩʼdî gólâ tã îtõ ʼbá nĩ gõʼdá kpá gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé tã-vó lâ âtílí nĩ rî. Mâ ĩʼdî gólâ fũlị́ trá rî, gõʼdá mâ kpá ĩʼdî lîdrí ʼbá óʼdí õdrã ʼásĩ rî. 9Má nị̃ tã trá ndrĩ lâṇõ rû îzã ãníkâ rĩʼá njị̃lâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá má nị̃ kpá trá ãnî rĩʼá ngá ãkó ãngó ʼá. Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, ãnî rĩʼá ngá bê rõô ẽró ãníkâ ʼá võ ʼbũû ʼá ûrú ʼálâ rî ʼá. Gõʼdá kpá rî, má nị̃ lãʼdá gólĩyî õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî drí rĩzó ãnî lôʼdálé rî ʼbá yî trá. Gólĩyî kĩ nĩ rî, yĩ ãâʼdô õrĩ Ôvârí rî nyãányâ kâ ĩʼdî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, gólĩyî rî Sãtánã rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî kúmú ĩyíkâ ró. Ĩtí rî, gólĩyî rí kô ʼdĩ rĩʼá tã ʼẽlé õjílã pạ̃tị́ị̃ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâtí ãlôwálâ. 10Lâṇõ ʼẽʼá âʼdélé ãnî drị̃ị̂, nĩ ʼê ũrị̃ kô. Ĩtí rî, má âtâ drẽ tã ãzâ ãnî drí, Sãtánã lẽ íyíkâ nõ ãnî ʼẽlé âʼdólé ʼdẽlé má vósĩ kô. Gólâ âʼdô gõʼdá ãnî ũrûkậ ʼbá yî ʼẽʼá ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Ĩtí rî, nĩ âʼdô lâṇõ ṇãʼá ãnî drị̃ị̂ kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ. Kpálé rî, ʼdõvó nĩ rî tã lẽlẽ sĩ má ʼá, õzõ kpálé áãʼdô bí ãnî ûfúʼá rî. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, má âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ûrú ʼálâ. 11Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ mâ drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Má âtâ tã ãnî drí, ãnî gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, nĩ âʼdô rĩʼá ạ̃dũkũ ãkó, âʼdó kô õzõ gólĩyî ôdrã ʼbá lạ̃sị́ Ôvârí kâ ʼá rî tí kô. Ĩʼdî ʼdĩ. 12Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Pẽrẽgãmómã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá gólâ rî gógó âʼdó ʼbá cú lị́gú ạ́ngị́ mbẽlẽsõ, sị́ lâ drí cĩlí cĩcĩ néné, gõʼdá rĩʼá âfõʼá sị́-ʼbálé lâ ʼásĩ rî bê rî ĩʼdî. 13Má nị̃ trá kĩ, võ gólâ ãnî drí rĩzó rĩlí rî, rĩʼá võ Sãtánã drí âʼdózó kúmú lâ ró rî ĩʼdî. Kpálé rî, nĩ gãá tị̂ kô kĩ, mâ ĩʼdî rĩʼá kúmú ãníkâ. Gõʼdá kpálé rî, úfû Ãnĩtípã rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró rî, ãnî lãfálé sĩ, tãlâ gólâ rî trá tã Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî pạ̃tị́ị̃ ró mbị̂ rî tãsĩ, nĩ rî trá tã lẽlẽ sĩ má ʼá. Nĩ ʼê tã ámákâ nõ, õzõ kpálé nĩ õrî võ gólâ õjílã dũû drí rĩzó rĩʼá Sãtánã rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî rî ʼá rî. 14Gõʼdá tã ũrûkậ ʼbá yî bê, má drí ãnî rú îzãzó tã lâ sĩ rî. Õjílã ãzâ ʼbá yî bê ãnî lãfálé sĩ, gólĩyî rî ĩyíkâ tã gólĩyî Bãlámã drí õjílã îmbázó ĩʼdî sĩ lâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Bãlámã ĩʼdî tã âʼdá ʼbá Bãlákã drí õjílã Ôvârí kâ jãzó lạ́tị̂ mbị̂ gólâ ʼdẽzó Ôvârí vó rî ʼásĩ gólĩyî âdô-âdô sĩ ậyị́lị́ õkó âʼdó ʼbá kô gólĩyî õkó ró rî ʼbá yí bê rî, gõʼdá kpá rî, gólĩyî õnyâ ró bê nyãsá fẽlé trá ôvârí ãbãrãdãgõ drí ngá õzõ pãrãndã kâtí rî tị́ rî. 15Ãnî ũrûkậ ʼbá yî rî kpá rĩʼá tã ányâ ãlôlâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ rî rĩʼá tã gólĩyî lãjóʼbá Nĩkólã kâ rî ʼbá yî drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 16Îcâ trá ãnî drí tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî âyélé vólé. Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî kô rî, má âʼdô cãʼá tólâ ʼwãâ gõʼdá lị́gú ạ́ngị́ mbẽlẽsõ ámâ sị́-ʼbálé ʼá nõ sĩ lâṇõ fẽlé ãnî gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé rî ʼbá yî drí. 17Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Má âtâ tã ãnî gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, má âʼdô nyãsá gólâ Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ rî fẽʼá ãnî drí. Má âʼdô kpá rú óʼdí zị̃ʼá ãnî drị̃ị̂. Gõʼdá rú rî ʼdĩ má âʼdô îgĩʼá lâ kúnị́ mvá mvẽêmvê rú fẽlé ãnî drí. Õjílã ãlôwálâ nị̃ị́ rú óʼdí rî ʼdĩ kô cé ãnî rî gógó má drí kúnị́ mvá rî ʼdĩ fẽzó drílĩyî rî ĩʼdî. Ĩʼdî ʼdĩ. 18Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Tãyãtírã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ Ôvârí rî mvá ĩʼdî, lị̃fị́ lâ drí rĩʼá kõlé njãrã-njãrã õzõ lạ̃sị́ kâtí gõʼdá pá-gbãyã lâ drí kãzó ókĩzõ ậdị̂ gólâ võlé kõvõ sĩ óká zẽlé rî kâtí rî. 19Má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Má nị̃ rû lẽlẽ ãníkâ ãnî vó ʼásĩ rõô rî trá gõʼdá kpá rĩrĩ ãníkâ tã lẽlẽ sĩ úlị́ ámákâ rî ʼbá yî ʼá rî trá ndrĩ. Ãnî rĩʼá ngá ʼẽ ʼbá ró ãnî võ ʼásĩ, gõʼdá nĩ ậtũ lâṇõ cú ĩtí tã gĩgĩ ãkó. Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, ãnî rĩʼá tã tãndí ʼẽʼá rõô lậvũlị́ sị́sị́ lâ drị̃ị̂ sĩ. 20Kpálé rî, tã ãzâ bê rĩʼá ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ányâ ró rî, tã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî nõ, nĩ âyê õkó gólâ rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé õzõ Jẽzẽbélẽ tí rî rĩlí ãnî lãfálé. Gólâ rî tã âmãlé õnjõ sĩ kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô õjílã gólâ rĩ ʼbá tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtálé tã ậngũ ʼbá ró rî ĩʼdî. Gõʼdá gólâ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró õjílã ámákâ âdóʼá õnjõ sĩ, tãlâ gólĩyî õʼê ró bê tã õnjí ậyị́zó õkó âʼdó ʼbá kô gólĩyî õkó ró rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá rî, gólĩyî õnyâ ró bê nyãsá fẽlé trá ôvârí ãbãrãdãgõ drí ngá õzõ pãrãndã kâtí rî tị́ rî. 21Má âyê õkó ʼdĩ trá rĩlí kậyị̂ dã sĩ, tãlâ ãʼdô ró bê gólâ drí îcázó bê drị̃ âdĩlí vólé tã õnjí ʼásĩ, gõʼdá gólâ gâ íyîngá vólé dó tã õnjí íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé. 22Nĩ ârî drẽ, má âʼdô gólâ rî ʼẽʼá ʼdẽlé ngá lãzé bê. Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ậyị́lị́ gólâ bê õkó ró rî tãsĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá lâṇõ ândrê fẽlé gólĩyî drí, õzõ gólĩyî ãâyê tã õnjí gólâkâ rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî vó lâ kôʼdáwá rî. 23Má âʼdô kpá gólĩyî rĩ ʼbá ʼdẽlé gólâ vósĩ rî ʼbá yî ûfúʼá ndrĩ. Nĩngá sĩ rî, õjílã ámákâ ndrĩ võ drị̃ị̂ sĩ ãkí ãkó âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ ĩyî kĩ, mâ ĩʼdî rĩʼá gólâ tã ị̂sũ õjílã kâ nị̃ ʼbá cé tị̂tị̂ rî ĩʼdî, gõʼdá má âʼdô tã lôgõʼá kpá gólĩyî drí cé tị̂tị̂ âʼdô tã ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rî ʼbá yî vó ró. 24Gõʼdá ãnî ũrûkậ gólĩyî Tãyãtírã ʼálâ rî ʼbá yî drí rî, nĩ lẽé tã-drị̃ tã îmbâ õkó ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼá kô, tã õnjí kíríwá ró gólâ rĩzó Sãtánã rî ị̂njị̃lị́ ʼdĩ. Gõʼdá má âtâ ãnî drí kĩ, mâ rĩʼá tã ʼbãʼbã ãzâ ãkó ãnî drí ʼẽlé, 25cé nĩ rî tã lẽlẽ sĩ gạ́gạ́ tã gólĩyî ãnî îmbázó ʼá lâ gólĩyî âʼdó ʼbá pạ̃tị́ị̃ ró rî yî ʼá, té bũúũ kậyị̂ má drí âgõzó kpá óʼdí ãngó nõ ʼá rî sĩ. 26Má âtâ tã õjílã gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, gólĩyî ĩʼdî tíbê má drí ʼẽzó drị́-ãcê ámákâ fẽlé drílĩyî, tãlâ gólĩyî ĩîcâ ró bê âʼdólé kúmú ró õrĩ gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ʼbá dó rî ʼbá yî drị̃ị̂ rî. 27Drị́-ãcê rî nõ kpá rĩʼá gólâ ãlôlâ ámâ átá drí âfẽlé trá má drí rî ĩʼdî. Õzõ rĩʼá âtálâ rî kâtí kĩ, "Ní âʼdô âʼdóʼá cú drị́-ãcê bê õrĩ gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ʼbá dó ʼdĩ ʼbá yî drị̃lị́ mbârâkã ạ́ngị́ sĩ, gõʼdá ní âʼdô kpá gólĩyî lôtóʼá ʼbõórõ-ʼbõórõ õzõ ngbĩlí drí ʼdẽrẽ límvó drị̃ị̂ ûfúlâ rî kâtí." Gõʼdá má âʼdô kpá ngá ị̂njị̃ ámákâ fẽʼá gólĩyî drí kpá õzõ ngá ị̂njị̃ rĩʼá fẽlâ má drí zị̃lị́ Mõrõbã rî kâtí. 29Õjílã ámákâ, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\