Tã Âʼdâ 20

1Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí mãlãyíkã ãzâ ndrẽzó ânĩʼá ʼbũû lésĩ ãngó drị̃ ʼá nõngá. Gólâ cú rĩʼá mãfõtáã ạ́tị̃ ʼbú ạ̃dũkũ ãkó dị̃ ngị̂lị́-ngị̂lị̃ rî kâ bê yí drị́gạ́, gõʼdá kpá nyãrĩ ạ́ngị́ tãmbãrã kãgãʼdã rî bê. 2Ĩtí rî, gólâ drí ị̃nị̃ ândrê õnjí tẽtẽ ʼdî rũzó, ʼdĩî rĩʼá ị̃nị̃ gólâ rĩ ʼbá trá ndrô dũû sĩ, gólâ rĩʼá zị̃lâ Sãtánã kúmú líndrí õnjí rî ʼbá yî drị̃lị́ rî ĩʼdî. Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî ômbê gólâ trá nyãrĩ ạ́ngị́ kãgãʼdã ʼdî sĩ. 3Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí ị̃nị̃ rî ʼdĩ trõzó vũlị́ kạ̃ạ́lũ ʼbú gólâ dị̃ ngị̂lị́-ngị̂lị̃ ạ̃dũkũ ãkó ʼdĩ ʼá, gõʼdá mãlãyíkã rî ʼdĩ drí ʼbú rî ʼdĩ ạ́tị̃ lâ âʼbãzó gõʼdá îcízó lâ ngạ́rạ́, tãlâ Sãtánã õzó kô kpá ngãâ âfõlé ĩvĩ rĩʼá õjílã âdólé ãngó drị̃ ʼá, té bũúũ ndrô kútũ-ãlô õndẽ rû trá rî ĩʼdî. Ndrô kútũ-ãlô ʼdĩ vósĩ rî, áâʼdô ị̃nị̃ rî ʼdĩ înjíʼá kậyị̂ fínyáwá sĩ. 4Gõʼdá má drí kpá õjílã ãzâ ʼbá yî ndrẽzó rĩʼá ĩyî kị́tị̃ kũmũ kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî óʼê gólĩyî trá lîdrílí óʼdí lédrẽ-lédrẽ ró. Ôvârí fẽ drị́-ãcê trá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó tã kĩlí. Gólĩyî kpá rĩʼá õjílã gólĩyî ûfúlị́ trá, tãlâ gólĩyî âtâ tã trá trạ̃ậtrậ õʼbí ʼá kĩ, Yésũ ĩʼdî rĩʼá kúmú ĩyíkâ ĩʼdî, gõʼdá tãlâ gólĩyî âtâ kpá úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî trá õjílã drí rî tãsĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃ị́ ĩyî kõrõnyã ândrê õnjí tẽtẽ ʼdî kô, ngãtá gólĩyî gã kpá trá líndrí lâ ị̂njị̃lị́, ngãtá lãmbé lâ ʼbãlé ĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼá ngãtá drị́ ʼá. Gõʼdá gólĩyî âʼdô rĩʼá kpãkã ãlô Yésũ yí bê kúmú ró ĩyî ndrô kútũ-ãlô sĩ. 5Gõʼdá tã rî nõ rĩʼá tã drị̃-káká lîdrî-lîdrî kâ rî ĩʼdî. Õjílã gólĩyî ʼẽʼá lîdrílâ ĩyî õdrã ʼásĩ sị́sị́ rî ʼbá yî, rĩʼá õjílã ngîngî lâ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Ãyĩkõ bê! Ãyĩkõ bê! Gólĩyî âʼdô âʼdóʼá ãyĩkõ ró. Îcá kô gólĩyî drí ôdrãzó óʼdí gólĩyî lôʼbê-lôʼbê sĩ lị̃mvû ândrê gólâ rĩ ʼbá kõlé lạ̃sị́ ró rî ʼá. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô lôsĩ ʼẽʼá Ôvârí yî drí Yésũ Krístõ bê gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî ró. Gõʼdá gólĩyî âʼdô âʼdóʼá kúmú ró ĩyî Krístõ bê ndrô kútũ-ãlô sĩ. Ndrô kútũ-ãlô ʼdĩ vósĩ rî, õjílã ạ̃mbúkũ gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî âʼdô ĩyî kpá lîdríʼá õdrã ʼásĩ, âʼdô ró tã gólĩyíkâ kĩzó bê. 7Gõʼdá âbĩ-âbĩ ámákâ ʼá rî, má ndrê tã trá nõtí. Ndrô kútũ-ãlô ʼdĩ õndẽ rû trá rî, Ôvârí înjî Sãtánã trá nyãrĩ ʼásĩ. Gõʼdá drílâ âfõzó ʼbú ʼásĩ. 8Nĩngá sĩ, gólâ ngâ trá nĩlí võ tị̂ ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî ʼásĩ ãkí ãkó, nĩʼá õjílã õrĩ kâ ndrĩ âdó bê gólĩyî êʼbélé võ ãlô ʼá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí ạ̃jú ʼbũzó Ôvârí bê. Õjílã trá rĩʼá dũû õzõ drị̃-ʼbí kâtí. 9Nĩngá sĩ, má ndrê gólĩyî drí ngãzó võ kpãlé ãngó drị̃ị̂ sĩ ndrĩ gõʼdá cãlé võ õjílã Ôvârí kâ drí âʼdózó tũ ʼálâ ãlô rî kĩlí gbãâ, ʼdĩî rĩʼá õjílã jạ̃rị́bạ̃ gólâ Ôvârí drí lôvó lâ ʼbãlé rõô rî ʼá rî yî ĩʼdî. Kpálé ĩtí rî, lạ̃sị́ âʼdô âʼdéʼá ʼbũû lésĩ gõʼdá ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî zãlé ngbá vólé. 10Gõʼdá nĩngá sĩ rî, má ndrê Ôvârí drí Sãtánã gólâ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âdó ʼbá rî vũzó lị̃mvû ândrê lạ̃sị́ bạ̃rútị̃ kâ ró rî ʼá ʼdó ndrĩ kõrõnyã ũrị̃-gâ-dẽ ró ʼdĩ ʼbá yí bê, gõʼdá kpá tã ậngũ ʼbá gólâ õnjõ âgã ʼbá trá rî yí bê. Gólĩyî âʼdô rĩʼá tólâ ĩzã kõkõ ṇãlé ĩyî drị̃ị̂ zãâ gbạ́dú ró. 11Nĩngá sĩ, má drí Ôvârí rî ndrẽzó gólâ cú rĩʼá rĩlí gá kị́tị̃ gólâkâ mvẽêmvê ró rî drị̃ị̂. Gõʼdá gólâ âʼdâ rû bê rî, gõʼdá ʼbũû ãngó drị̃ bê drí ậvị̃zó ngbá vólé má lị̃fị́ sĩ. 12Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí õjílã ndrĩ gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî ndrẽzó. ʼDĩî rĩʼá ãrãkã gõʼdá ʼdĩyímvá bê ndrĩ ʼdó âdréʼá ĩyî kị́tị̃ Ôvârí kâ ândrá. Õjílã ndrĩ lêté ʼbá trá lị̃mvû zẽlé rî ʼbá yî âfõ trá vólé ĩvĩ lị̃mvû ʼásĩ, gõʼdá gólĩyî ndrĩ lôʼbãlé trá ʼbú ʼá rî ʼbá yî âfõ trá kpá ndrĩ ĩyî lóʼdé ʼásĩ. Gõʼdá kpá gólĩyî ôdrã ʼbá ãvõ lâ yî lôʼbãlé ʼbú ʼá kôʼdáwá rî, lîdrî ĩyî kpá trá ndrĩ. Gõʼdá õjílã ãlô drí búkũ ãzâ ʼbá yî âtrõzó ʼâ lâ yî lônyĩlí, gõʼdá kpá õjílã ãlô rî drí búkũ gólâ cú õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ró rî ʼbá yî rú lâ yí bê rî nyĩzó. Gõʼdá Ôvârí drí tã õjílã kâ kĩzó ãlô-ãlô. ʼDĩî té rĩʼá âʼdô tã gólâ îgĩlí trá tã ʼẽʼẽ nî ãlô rî kâ búkũ ãzâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî vó ró. Ĩtí rî, gólâ âʼdô tã nî ãlô rî kâ kĩʼá kpá té âʼdô tã gólâ ní drí ʼẽlé trá drẽ ãkpã ní drãá kô rî vó ró. 14Õzõ õjílã ãzãkã ãlô, gõʼdá gólâ rî rú íĩîgĩ kô búkũ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú rî ʼbá yí kâ ʼá rî, úvũ gólâ íyíkâ kôrô lị̃mvû lạ̃sị́ ró ʼdĩ ʼá. ʼDĩî vósĩ, õdrã gõʼdá trá yûʼdạ́wạ́ lóʼdé yí bê. Úûfû ngá rî ʼdĩ ʼbá yî trá lị̃mvû ândrê lạ̃sị́ ró rî ʼá ngbá. Zị̂ ĩyî lị̃mvû rî lạ̃sị́ ró ʼdĩ rú lâ kĩ, "'Õdrã rị̃ lâ ró zãâ"' rî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\