Tã Âʼdâ 21

1Nõô tã gólâ ʼbũû ạ̃kû rî gõʼdá kpá ị̃nyạ́kú drị̃ ạ̃kû rî bê rî ʼbá yî drí ậvị̃zó dị̃ lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ ndrĩ ʼdó lị̃mvû ândrê ândrê yí bê rî tãsĩ. Má drí gõʼdá ʼbũû óʼdí gõʼdá ị̃nyạ́kú óʼdí bê rî ʼbá yî ndrẽzó ĩʼdî. 2Má drí jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí rî nyãányâ kâ, Yẽrõsãlémã óʼdí ró rî ndrẽzó âríʼá Ôvârí ngá lésĩ ró ʼbũû lésĩ. Gólâ rĩʼá sũsũ ró tákányĩ, õzõ õkó óʼdí êdélé trá ítá lânjã sĩ gõʼdá lôʼĩlí kpá trá ngá sũsũ kôrô ãzâ ʼbá yî sĩ gõʼdá trá rĩʼá njãâ íyî ágó rî tẽʼá rî kâtí. 3Tã lâ rĩʼá nõtí, má drí gbórókõ ãzâ ârízó kị́tị̃ Ôvârí kâ rî ngá lésĩ ró tã âtáʼá kĩ, "Ní ndrê drẽ, ʼbã Ôvârí kâ trá rĩʼá ngbãângbânõ õjílã gólâkâ rî lãfálé. Gólâ âʼdô rĩʼá gólĩyî lãfálé ʼá, gõʼdá gólĩyî âʼdô âʼdóʼá õjílã jó ʼálé gólâkâ kâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Ãwô, rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí rî nyãányâ âʼdô rĩʼá gólĩyî lãfálé ʼá. 4Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô ị̃lị́ndrị̂ gólĩyî lị̃fị́ ʼá rî lĩʼá ngbá vólé, gõʼdá õdrã îcá kô âʼdólé, gõʼdá ngá lãzé yí bê gõʼdá kpá ãwó ngõngõ yî lâṇõ yí bê îcá ĩyî kpá kô âʼdólé. Tã rî ʼdĩ ʼbá yî ndẽ rû trá îtõ võ lésĩ." 5Gõʼdá nĩngá sĩ, Ôvârí drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Nĩ ndrê drẽ, mâ trá ngá-tị̂ cé tị̂tị̂ ʼẽʼá ndrĩ âʼdólé óʼdí ró. Ní îgĩ úlị́ gólĩyî má drí âtálé nõ ʼbá yî. Úlị́ ámákâ âtálé rî ʼbá yî rĩʼá pạ̃tị́ị̃ ró, gõʼdá nĩ îcâ trá tã lẽlé ʼá lâ ĩyî." Gõʼdá gólâ kĩ nĩ rî, 6Óndẽ tã tị̂ trá kậkậrậ ndrĩ. Ámâ nyãányâ îtõ tã tị̂ ndrĩ nĩ, gõʼdá ámâ nyãányâ âtî tã tị̂ vó kpá nĩ ndrĩ. Má âʼdô lị̃mvû fẽʼá gólĩyî âʼdó ʼbá lị̃mvû lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá lôvó ró rî ʼbá yî drí cú ĩtí gólĩyî drí gĩ ãkó lâ. Lị̃mvû rî ʼdĩ rĩʼá óró ámákâ gólâ lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá ĩʼdî rî ʼásĩ. 7Õjílã ãzâ ãlô gólâ tã ậtũ ʼbá gõʼdá rĩzó tã lẽlẽ sĩ má ʼá rî, âʼdô tã tị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî ûsúʼá ndrĩ. Má âʼdô âʼdóʼá kpá gólâ rî átá ró, gõʼdá gólâ âʼdô âʼdóʼá ámâ mvá ró. 8Gõʼdá õjílã gólĩyî tã ậtũ ʼbá kôʼdáwá gõʼdá kpá tã lẽlẽ ʼbã ʼbá ĩyî kô má ʼá rî ʼbá yí bê, kpá gólĩyî rĩ ʼbá ôvârí ãbãrãdãgõ ãzâ ʼbá yî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî gõʼdá kpá gólĩyî õjílã ûfú ʼbá ró, gólĩyî ĩyî trõ ʼbá drị́ ʼá ágó ngãtá õkó ãzí-ãzí kâ ậyị́zó rî ʼbá yî, gólĩyî ólé ró gõʼdá ójó ró gõʼdá kpá drị́-ʼbá ró rî ʼbá yî, gõʼdá gólĩyî õnjõ ʼbá ró rî ʼbá yí bê, áâʼdô gólĩyî lûvũʼá ndrĩ lạ̃sị́ lị̃mvû ândrê kâ rĩ ʼbá kõlé zãâ gbạ́dú rî ʼá, gõʼdá úzị̂ ʼdĩî rĩʼá õdrã rị̃ lâ ró zãâ rî ĩʼdî. 9Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí ãlô mãlãyíkã gólĩyî lâṇõ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ âdã ʼbá ãngó drị̃ ʼá ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî ndrẽzó. Gólâ ânĩ gõʼdá tã âtálé má drí kĩ nĩ rî, "Ní ânĩ má âʼdô õkó óʼdí gólâ kạ́bị̃lị́kị̃ drí gĩlí trá rî âʼdáʼá ní drí." 10Nĩngá sĩ, mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ drí fĩzó má ʼá, gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí ãmâ trõzó âjílí únị́ tõrõngõlõ rî ãpírĩ lâ ʼálâ. Gõʼdá mã câ bê tólâ rî, gólâ drí jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ zị̃lị́ Yẽrõsãlémã óʼdí rî âʼdázó má drí, ârî trá Ôvârí vá lésĩ ʼbũû lésĩ. 11Ĩtí rî, jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ rĩʼá lậgû-lậgû ró kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ, tãlâ Ôvârí bê rĩʼá tólâ. Jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ kpá rĩʼá kõʼá njãã-njãã gõʼdá kpá lậgúʼá kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ókĩzõ ngãnã ʼî. 12Gõʼdá ʼbáráṇã ândrê tõrõngõlõ ãbẽ kúnị́ mvá ʼásĩ rî bê rĩʼá gbãâ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ rú sĩ, gõʼdá ạ́tị̃ fĩzó ʼbáráṇã rî ʼdĩ ʼá tólâ rî rĩʼá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃, ʼdó mãlãyíkã bê tị̂ lâ ʼásĩ cé tị̂tị̂ rĩʼá lôkílâ. Gõʼdá ạ́tị̃ rî ʼdĩ ʼbá yî tị́ sĩ ãlô-ãlô íîgĩ ʼbạ̃súrú rú mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ró rî rú lâ yî trá ʼbạ̃súrú rú ãlô ạ́tị̃ ãlô rî rú. 13Ạ́tị̃ tị̂ gólĩyî nâ rî ndrê võ gõlé õjí ʼálâ ró. Gõʼdá nâ ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ ị̃tú drí ʼdẽrẽ ʼálâ ró, gõʼdá ãzâ nâ rî ʼbá yî ĩyíkâ gõlé lị̃jị́ drị̃ ʼálâ ró, gõʼdá ạ̃mbúkũ lâ yî nâ rî ndrê võ gõlé drị́-ágó drị̃ ʼálâ ró. 14Óbẽ ʼbáráṇã rî ʼdĩ gá kúnị́ úngû mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî drị̃ị̂. Gõʼdá kúnị́ úngû rî ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãlô-ãlô rî íîgĩ lãjóʼbá ãlô gólâ lãjóʼbá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî rú lâ trá drị̃ lâ yî ʼá sû cé. 15Mãlãyíkã gólâ rĩ ʼbá tã âtálé má drí ʼdĩ cú rĩʼá fê mvá ngá ị̂ʼbị̃ kâ bê éêdê dáãbõ ʼásĩ, ãʼdô ró bê rĩzó jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ãcê lâ, ngãngã lâ ûrú ʼálâ rî, gõʼdá lạ̃ngbạ̃ngú lâ yí bê rî ị̂ʼbị̃zó. 16Jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ãcê lâ lạ̃ngbạ̃ngú lâ bê rî rĩʼá îcâ-îcâ ró ãlô. Ĩtí rî, mãlãyíkã ʼdî drí fê ngá ị̂ʼbị̃ kâ ʼdĩ âtrõzó, gõʼdá drílâ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ị̂ʼbị̃zó ĩʼdî sĩ lâ. Ĩtí rî, gólâ ûsû ãcê lâ rĩʼá kĩlõmítĩrĩ kútũ-rị̃-drị̃-lâ-kámá-sû (2,400 km), gõʼdá kpá lạ̃ngbạ̃ngú lâ yî ngãngã lâ ûrú ʼálâ ró rî ʼbá yî ị̂ʼbị̃zó rî, ʼdó rĩʼá ãlô. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã ʼdî drí kpá ʼbáráṇã kúnị́ mvá ʼásĩ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî bẽzó ʼdî njị̃njị̃ lâ ị̂ʼbị̃zó gõʼdá rĩʼá ãnyî mítĩrĩ nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-ngâ-njị̂-kázíyá. 18Éêdê jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ dáãbõ ʼásĩ lậgû-lậgû ró õzõ ngãnã kâtí ĩtí. Gõʼdá gólĩyî ʼbã kúnị́ õnyí ró lậgú ʼbá ngbángbá ngãnã kâtí zị̃lị́ jásĩpã rî ĩʼdî ãbẽ ʼbáráṇã ʼdî kâ bẽzó. 19Kúnị́ úngû gólĩyî ʼbáráṇã ʼdî bẽzó gá drị̃ lâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ndrĩ ngĩíngî, gõʼdá kpá ndrĩ rĩʼá ĩyî ʼdó sũsũ ró. Kúnị́ mvá rî sị́sị́ ʼdĩ íyíkâ rĩʼá jásĩpã ʼî, gõʼdá rị̃ lâ íyíkâ lậgû-lậgû ró kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ró, úzị̂ rú lâ sãfírẽ, gõʼdá nâ lâ rĩʼá ngĩî lâkâ-lâkâ ró mvẽêmvê ĩtí, úzị̂ rú lâ ágẽtẽ, gõʼdá sû lâ íyíkâ ngbángbá lạ̃dậ-lạ̃dậ ĩtí, úzị̂ rú lâ ẽmẽrãládã, gõʼdá njị̂ lâ íyíkâ rĩʼá cú úrị̃ bê ngĩíngî dũû, úzị̂ rú lâ õníkĩsĩ, gõʼdá njị̂-kázíyá lâ ró rî íyíkâ rĩʼá kãâkâ ró, úzị̂ rú lâ kãrãnẽlíyãnĩ, gõʼdá njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâ ró rî íyíkâ rĩʼá ngbángbá lâwâ-lâwâ ró ĩtí, úzị̂ rú lâ kĩrĩsõlátẽ, gõʼdá njị̂-drị̃-lâ-nâ lâ ró rî íyíkâ rĩʼá káʼdã-káʼdã kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ró ĩtí, úzị̂ rú lâ bẽrílẽ, gõʼdá njị̂-drị̃-lâ-sû lâ ró rî íyíkâ rĩʼá kpírí-kpírí lâwâ-lâwâ ró ĩtí, úzị̂ rú lâ tõpázã, gõʼdá mûdrị́ lâ ró rî íyíkâ rĩʼá kpírí-kpírí kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ró ĩtí, úzị̂ rú lâ kĩrĩsĩpãrásẽ, gõʼdá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô lâ ró rî íyíkâ wạ̃yị̃-wạ̃yị̃ ró ĩtí, úzị̂ rú lâ jãsĩnísĩ, gõʼdá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ lâ ró rî íyíkâ lạ́múrị̃-lạ́múrị̃ ró, gõʼdá úzị̂ rú lâ ãmãsãsítĩ. 21Ạ́tị̃ tị̂ ãlô-ãlô rî ʼbá yî rĩʼá kúnị́ mvá mvẽêmvê õzõ ĩnjígó sị́ kâtí zị̃lị́ pérẽlẽ rî ĩʼdî, gõʼdá lạ́tị̂ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ éêdê ndrĩ dáãbõ nyãányâ lâ ró rî sĩ. 22Má ndré jó ạ́ngị́ ãzãkã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼá rĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ʼá lâ rî kô ãlôwálâ, tãlâ õjílã ndrĩ rî ĩyî Ôvârí gólâ Kúmú ámákâ ró mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî gõʼdá Kạ́bị̃lị́kị̃ bê rî ị̂njị̃lị́ võ gólâ gólĩyî drí âʼdózó ʼá lâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 23Tólâ rî, ị̃tú yû párá bê, jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ lẽé gólĩyî kô, tãlâ ngá îʼĩ Ôvârí kâ bê võ îwáʼá tólâ, gõʼdá Kạ́bị̃lị́kị̃ rî nyãányâ kpá rĩʼá võ îʼĩʼá ngbángbá õzõ ị̃tú kâtí võ rî ʼdĩ ʼá. 24Gõʼdá õrĩ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî ndrĩ âʼdô ĩyî tã Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ rî ʼẽʼá ĩʼdî. Gõʼdá kúmú ạ́ngị́ ạ́ngị́ gólĩyî ndrĩ ãngó drị̃ kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ĩyî nyãányâ fẽʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró Kạ́bị̃lị́kị̃ rî ị̂njị̃lị́. 25Ạ́tị̃ tị̂ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ kâ âʼdô rĩʼá kpá zãâ trậ. Áâʼbãá gólĩyî kôʼdáwá ãlôlâ tãlâ ngạ́cị̂ âʼdô ʼbãʼá yû. 26Õrĩ cé tị̂tị̂ âʼdô ĩyî ânĩʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ĩyî nyãányâ fẽfẽ sĩ. 27Kpálé rî, ngá ãzãkã gólâ Sãtánã kâ ró rî îcá kô fĩlí tólâ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼá, gõʼdá kpá ĩtí gólĩyî rĩ ʼbá tã gólĩyî Sãtánã kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî ʼbá yî ndrĩ gólĩyî õnjõ ʼbá ró rî ʼbá yí bê. Íyîngá rĩʼá cé õjílã gólĩyî ĩyî rú îgĩ ʼbá trá búkũ gólâ Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ gólâ âʼdó ʼbá õjílã gólĩyî cú rú lédrẽ-lédrẽ kâ bê rî ʼbá yî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\