Tã Âʼdâ 22

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, mãlãyíkã rî ʼdĩ drí áyágá lị̃mvû lâ drí âʼdólé kạ́ʼdạ̃-kạ́ʼdạ̃ lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá ĩʼdî rî âʼdázó má drí. Áyágá rî ʼdĩ ậdị̂ ârálé ʼdĩ kị́tị̃ gólâ Ôvârí yí kâ Kạ́bị̃lị́kị̃ bê rĩzó rĩlí rî ngá lésĩ. 2Tólâ sĩ rî, áyágá ʼdĩ drí dị̃zó kôrô lạ́tị̂ ândrê jạ̃rị́bạ̃ ʼdî lãfálé sĩ rî ʼásĩ. Gõʼdá fê gólâ lédrẽ-lédrẽ fẽ ʼbá rî mbâ trá áyágá rî ʼdĩ gãrã drị̃ lâ kpạ̃rạ̃tị́ kpạ̃rạ̃tị́ rî ʼásĩ. Fê rî ʼdĩ rî ʼwãlé ândâlâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ndrô ãlô vósĩ cé. Gõʼdá bị́ lâ rĩʼá õzõ ãlókõ kâtí rĩzó õjílã õrĩ ndrĩ kâ pị̃pị̂sị́lị́ lâ yî ậʼdị́lị́ lâṇõ tã ị̂sũ tã õnjí kâ rî kâ ʼásĩ. 3Gõʼdá, jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼá rî, tã ãzãkã îcá kô rû îzãlé tã õnjí drí sĩ zãâ ạ̃dũkũ ãkó. Ĩtí rî, Ôvârí yî kạ́bị̃lị́kị̃ bê âʼdô ĩyî rĩʼá tólâ gõʼdá õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî Ôvârí rî ị̂njị̃ʼá tólâ. 4Gólĩyî âʼdô ĩyî Ôvârí rî lị̃fị́ nyãányâ ndrẽʼá, gõʼdá Ôvârí âʼdô íyî rú îgĩʼá gólĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼásĩ. 5Ĩtí rî, võ îcá kô âʼdólé ị́nị́rị́kúwạ́ ró võ ʼdî ʼá tólâ óʼdí. Gõʼdá õjílã lẽé võ îʼĩ ị̃tú kâ ngãtá lámbã kâ rî kô tólâ, tãlâ Ôvârí rî nyãányâ âʼdô âʼdóʼá gólĩyî drí võ îʼĩ ró, gõʼdá gólĩyî âʼdô âʼdóʼá ĩyî kúmú ró zãâ gbạ́dú. 6Gõʼdá tã ndrĩ ʼdî ʼbá yî vósĩ rî, mãlãyíkã ʼdî drí tã âtázó má drí kĩ, Tã gólĩyî má drí ʼẽʼá âtálâ ní drí nõ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, gõʼdá ní drí tã lẽlé ʼá lâ té ĩtí. Ôvârí âjô mâ nĩ tã âtî-âtî íyíkâ pẽlé ní drí, õzõ gólâ drí tã ậngũ ʼbá íyíkâ jõlé trá ạ̃kû ró nã sĩ tã âtî-âtî íyíkâ pẽlé õjílã drí mbârâkã Líndrí Tãndí íyíkâ rî kâ sĩ rî tí. 7Yésũ âtâ tã kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî drẽ, mâ trá âcáʼá âgõlé ngbãângbânõ." Gõʼdá ĩtí rî, mãlãyíkã ʼdî kĩ, Âʼdô âʼdóʼá tãndí ró õjílã ndrĩ drí úlị́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ nô ʼá rî ʼbá yî ârízó gõʼdá ị̂njị̃lị́ tã ị̂sũ lâ yî sĩ mãnísĩ. 8Ĩtí rî, mâ Yõwánĩ, ârî tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ ámâ bị́ sĩ. Gõʼdá má ndrê kpá trá ámâ lị̃fị́ sĩ. Ĩtí gõʼdá má ârílí bê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ámâ bị́ sĩ gõʼdá kpá ndrẽzó lâ ámâ lị̃fị́ sĩ rî, má drí ngãzó ʼdẽlé vũdrị́ mãlãyíkã gólâ tã âʼdá ʼbá trá má drí ʼdĩ pá lâ rú. 9Gõʼdá mãlãyíkã rî ʼdĩ drí tã âtázó má drí kĩ, "Ní ị̂njị̃ mâ kô ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. Mâ rĩʼá cé ngá ʼẽ ʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî, õzõ ãnî drí âʼdórẽ kpá ánî ậdrúpị̃ yí bê, tã ậngũ ʼbá yí bê gõʼdá õjílã ndrĩ tã lẽlẽ ʼbã ʼbá trá Ôvârí ʼá, ngãtá úlị́ búkũ nô ʼá rî ʼbá yî ị̂njị̃ ʼbá trá rî ʼbá yí bê ndrĩ drí âʼdórẽ ngá ʼẽ ʼbá Ôvârí kâ ró rî kâtí. Rĩʼá cé Ôvârí ĩʼdî ní drí îcálé ị̂njị̃lâ. 10"Tã gólĩyî búkũ nô kâ ânĩ ʼbá trá Ôvârí ngá lésĩ nô ʼbá yî, ní âtâ tã lâ yî õjílã drí ngbálí-ngbálí, tãlâ ị̃tú lâ ậwû trá drílĩyî ʼẽzó âʼdólé ngbãângbânõ ʼwãâ. 11Ĩtí rî, ị̃tú-pá lâkî trá ngbãâ dãwá ĩtí tã ị̂sũ tã ʼẽʼẽ bê jãzó âʼdólé tãndí ró. Gõʼdá kpálé ĩtí rî, õjílã Sãtánã kâ rî ʼbá yî âʼdô rĩʼá ĩyî zãâ tã ʼẽʼẽ Sãtánã kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî rĩ ʼbá tã tãndí mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî âʼdô rĩʼá zãâ, rĩʼá tã tãndí mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá õjílã Ôvârí kâ ngîngî lâ ró rî ʼbá yî âʼdô ĩyî rĩʼá zãâ õjílã ngîngî Ôvârí kâ rî ʼbá yî ró." 12Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó má drí kĩ, Mâ trá ânĩʼá ngbãângbânõ ʼwãâ. Õzõ má ãâcâ trá rî, má âʼdô ngá fẽʼá õjílã drí âʼdô ngá ʼẽʼẽ gólĩyíkâ rî vó lâ ró. 13Mâ ĩʼdî rĩʼá tã ndrĩ îtõ ʼbá ró rî gõʼdá kpá tã ndrĩ vó âtí ʼbá ró rî. 14Ĩtí rî, âʼdô âʼdóʼá tãndí ró õjílã gólĩyî ítá ĩyíkâ jĩ ʼbá trá wãlé ngbángbá rî ʼbá yî drí, tãlâ má âʼdô gólĩyî âyéʼá fĩlí kôrô ạ́tị̃ tị̂ gólâ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî kâ ʼásĩ. Gõʼdá má âʼdô kpá gólĩyî âyéʼá fê lõʼwâ gólâ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó âfẽ ʼbá ĩʼdî rî nyãlé. 15Kpálé rî, õjílã Sãtánã kâ, gólĩyî ólé ró, drị̃ rũ ʼbá ʼdãzí rî õkó bê rî ʼbá yî, ãzí-ãzí ûfú ʼbá rî ʼbá yî, gólĩyî ôvârí ãbãrãdãgõ ị̂njị̃ ʼbá ĩʼdî rî ʼbá yî gõʼdá õnjõ âgã ʼbá rî yî ndrĩ ʼdó, gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé rî ʼbá yî fí kô ãlôwálâ jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼá. 16Mâ Yésũ ĩʼdî. Má âjô mãlãyíkã ámákâ nĩ ânĩlí tã nô ʼbá yî âtálé ní drí, ãʼdô ró bê ní drí lôpélâ õjílã ámákâ drí ndrĩ. Mâ ĩʼdî rĩʼá gólâ Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró rî. Mâ kpá ĩʼdî zị̃lị́ Mõrõbã rî. Ĩʼdî ʼdĩ. 17Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gõʼdá õkó óʼdí Kạ́bị̃lị́kị̃ kâ, õjílã Ôvârí kâ ró rî bê, kpạ̃rạ̃tị́ âtâ ĩyî tã trá kĩ, "Ní ânĩ âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê" ʼdõvó õjílã ãlô-ãlô gólâ tã nô ʼbá yî ârí ʼbá trá rî ãâtâ tã kpá kĩ, "Ní ânĩ âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê. ʼDõvó õjílã gólâ lị̃mvû lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá rî lôvó lâ bê mvũlị́ rî, ʼdõvó gólâ ãânĩ âʼdólé trõlâ tãkó ĩtí." 18Ĩtí rî, má sõ drị́-mbílí õjílã ãlô-ãlô gólâ úlị́ búkũ nô kâ âʼdó ʼbá Ôvârí tị́ sĩ nô ârí ʼbá lâ kô rî yî lị̃fị́. ʼDõvó nĩ âdrô tã kô rõô, tãlâ Ôvârí õzó kô lâṇõ tã lâ âtálé búkũ nô ʼá nõ trõô ʼbãlé ãnî drị̃ị̂. 19Õzõ nĩ õôjâ úlị́ búkũ nô ʼásĩ rî ʼbá yî trá ányâ ró rî, Ôvârí îcá kô ãnî âyélé fê lõʼwâ gólâ lédrẽ-lédrẽ kâ rî nyãlé. Gõʼdá gólâ âyé ãnî kpá kô fĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólâ tã lâ ngĩlí búkũ nô ʼá nõ ʼá. 20Gõʼdá Yésũ gólâ rĩ ʼbá zãâ tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî rî kĩ, "Mâ trá âcáʼá ngbãângbânõ ʼwãâ." Ĩtí rî, mâ Yõwánĩ kĩ, "Kúmú Yésũ, ãyẽ ní âcâ ngbãângbânõ ʼwãâ. Ãâʼdô ĩtí." 21Má ʼê rãtáã Kúmú Yésũ drí âʼdózó tãndí ró ãní bê. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\