Tã Âʼdâ 3

1Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Sãrãdísĩ ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê gõʼdá kpá cú ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ bê má drị́gạ́ zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ĩʼdî. Má nị̃ tã õnjí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî trá. Gõʼdá ĩtí rî, ókĩ ãnî âʼdô rĩʼá ótó lédrẽ-lédrẽ ʼî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî ãnî rĩʼá ótó ãvõ ʼî. 2ʼDõvó ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, nĩ njị̃ lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ! Nĩ sû lédrẽ-lédrẽ ạ̃mbúkũ fínyáwá gólâ lâkí ʼbá ʼdĩ rú dódó, tãlâ õzó îcá drãlé zãâ ndrĩ kô. Tã ʼẽʼẽ ãníkâ ʼdé kô ãlôwálâ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ bê. 3Má âtâ tã ãnî drí tã gólĩyî îmbálé trá ãnî drí gõʼdá kpá tã gólĩyî lẽlé trá rî ãâgâ ãnî drị̃ị̂, nĩ rî rĩlí tã lẽlẽ sĩ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. ʼDõvó nĩ âyê kpá tã gólĩyî õnjí ró ãnî drí rĩʼá trá ʼẽlâ rî ʼbá yî. Nĩ njị̃ lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ, tãlâ má õzó âcá ãnî ngálâ nyĩî ró õzõ ũgú kâtí gõʼdá ãnî tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ. 4Kpálé ĩtí rî, ãnî ũrûkậ ʼbá yî Sãrãdísĩ ʼá rî ʼbá yî rî ĩyî trá rĩlí lạ́tị̂ mbị̂ tãndí ró gólâ ámákâ rî ʼásĩ. Nĩ âʼdô gõʼdá lậmúʼá nĩ má bê võ ʼbũû ʼá ûrú ʼálâ rî ʼá. Áâʼdô kpá ítá mvẽêmvê rî ʼbá yî sõʼá ãnî rú. ʼDĩî rî tã tãndí ãníkâ rî ʼbá yî âʼdálé ĩʼdî. 5Nĩ ârî drẽ! Gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, gólĩyî âʼdô ĩyî kpá ítá mvẽêmvê sõʼá gõʼdá gólĩyî rú âʼdô rĩʼá îgĩ-îgĩ lâ ró búkũ lédrẽ-lédrẽ kâ rî ʼá, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ró rî ʼbá yî rú lâ ĩyî lãfálé ʼá. Nĩngá sĩ, má âʼdô tã pẽʼá ámâ átá yî drí mãlãyíkã âʼdó ʼbá ĩyî gólâkâ ró rî ʼbá yí bê kĩ, gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã ámákâ ĩʼdî. 6Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ mâ drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Ĩʼdî ʼdĩ. 7Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Fĩlãdẽlífĩyã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ ĩʼdî rĩʼá âʼdô-âʼdô ámákâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ má drí ʼbãlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá kpá õjílã gólâ âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî pạ̃tị́ị̃. Mâ cú rĩʼá mãfõtáã jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ rî kâ bê má drị́gạ́. Õzõ má ũnjị̃ ạ́tị̃ ãzákôlâ ʼdĩ trá tólâ rî, õjílã ãzãkã yû gólâ îcá ʼbá ạ́tị̃ rî ʼdĩ âʼbãlé rî. Gõʼdá kpá õzõ má ãâʼbã ạ́tị̃ rî ʼdĩ trá kpạ̃ạ́kũ rî, õjílã ãzãkã kpá yû gólâ îcá ʼbá njị̃lâ trậ rî. 8Ĩtí rî, má njị̃ ạ́tị̃ rî ʼdĩ trá trậ ãnî drí fĩzó Ôvârí ngálâ. Má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Má nị̃ kpá trá kĩ, ãnî mbârâkã âʼdó kô rõô, gõʼdá kpálé ĩtí rî, nĩ ị̂njị̃ tã gólĩyî má drí âtálé trá ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî trá. Gõʼdá kpá rî, ãnî âʼdó kô ũrị̃ ró tã âtálé kĩ, ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî. 9Gõʼdá õjílã gólĩyî tã âtá ʼbá kĩ ĩyî ãâʼdô õrĩ Ôvârí kâ, Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî rî tãsĩ rî, gólĩyî âdô ʼdĩ õnjõ ʼî, gólĩyî rĩʼá õjílã Sãtánã kâ ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, má âʼdô õnjõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá ânĩlí ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ ãnî pá âmvózó, gõʼdá gólĩyî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, ãnî lôvó bê má ʼá rõô. 10Nĩ ị̂njị̃ tã Ôvârí kâ gólâ rĩzó rĩlí tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá, õzõ ámá kâtí rî trá õzõ kpálé kậyị̂ lâṇõ kâ rî sĩ rî. Má âʼdô gõʼdá âdréʼá ãnî ngá lésĩ kpạ̃ạ́kũ cácã ró kậyị̂ lâṇõ ạ́ngị́ kâ gólâ ʼẽ ʼbá âʼdélé õrĩ ndrĩ ãngó nõ kâ drị̃ị̂ ngbãângbânõ tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ rî ʼá. 11Má âʼdô âcáʼá âgõlé ãngó nõ ʼá ngbãângbânõ. Ĩtí rî, nĩ rî tã ámákâ rî ʼbá yî lẽlẽ lâ yî sĩ, tãlâ óõzó kô drị́-ʼâ ãníkâ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî trõô. 12Má âtâ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, má âʼdô gólĩyî ʼbãʼá âʼdólé ãnyî Ôvârí bê kárá õzõ ậjû kâtí jó ạ́ngị́ ámâ átá Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ gólâ ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú nã ạ̃tị́lị́. Ĩtí rî, õjílã ãzãkã yû gólĩyî âdrólé vólé jó rî ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá kpá rî, má âʼdô Ôvârí ámákâ rî rú lâ îgĩʼá gólĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼá jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ rî rú lâ bê. Jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ rú lâ Yẽrõsãlémã óʼdí gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá ʼbãlâ ânĩlí ʼbũû lésĩ nõngá rî ĩʼdî. Gõʼdá má âʼdô kpá rú óʼdí ámákâ îgĩʼá gólĩyî drị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólĩyî drí âʼdózó õjílã ámákâ ró. 13Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Ĩʼdî ʼdĩ. 14Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Lõdĩsíyã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá õjílã gólâ rĩ ʼbá ngá yí drí tã lâ ʼbãlé ʼẽlé rî ʼẽ ʼbá té ĩʼdî rî ĩʼdî. Mâ kpá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ rî ĩʼdî, gõʼdá kpá rĩʼá tã mbị̂ ʼbá ʼî. Mâ kpá rĩʼá õjílã gólâ zãâ kárá rĩ ʼbá trá tã Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî pạ̃tị́ị̃ ró bũúũ ámâ fũzó rî ĩʼdî. Mâ ĩʼdî rĩʼá Kúmú ró ngá ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lôʼbãlé rî ʼbá yî drị̃lị́. 15Má nị̃ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî trá ndrĩ, gõʼdá kpá tã ị̂sũ ãníkâ bê. Nĩ ârí tã ámákâ rî kô ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Nĩ kĩ, ãnî ãâʼdô ámâ lẽ ʼbá ró, gõʼdá âʼdó kô pạ̃tị́ị̃ ró. 16Ãnî rĩʼá má drí rî õzõ ãtó gólâ pẽtẽkẽ ʼạ̃ʼị́-nyá ãkó rî kâtí, gõʼdá tãlâ ãnî trá rĩʼá ĩtí rî drí sĩ rî, má lẽ trá ãnî ậwúlị́ vólé ámâ sị́-ʼbálé ʼásĩ. 17Nĩ âtâ tã kĩ, ãnî ãâʼdô trá cú ngá-tị̂ bê dũû, nĩ kĩ nĩ rî, gõʼdá ngá ĩzã ndẽé ãnî kô. ʼDĩî nĩ nị̃ị́ tã kô kĩ, ãnî rĩʼá ngá ãkó lé ʼbá ʼî, ãpãrãpã ũdúdû ʼî gõʼdá kpá rĩʼá ĩyî ũndú ró ámâ lị̃fị́ drị̃ ʼá. 18ʼDõvó má lôgõ ãnî fĩî, tãlâ nĩ ânĩ ró bê dáãbõ lậgû-lậgû ró rî ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ, gõʼdá kpá ânĩlí ítá gólĩyî ngbángbá mvẽêmvê ró rî ʼbá yî ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí sõlé ãnî rúʼbạ́ ũndú ʼdĩ drị̃ị̂, gõʼdá kpá rî, nĩ ânĩ ró ãlókõ ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ lôtĩlí ãnî lị̃fị́ ʼásĩ, tãlâ nĩ îcâ ró bê võ ndrẽlé pạ̃tị́ị̃ ró. 19Má kĩ, ãnî má drí lôvó lâ yî ʼbãlé rî ʼbá yî tãsĩ rî, má âʼdâ tã õnjí ãníkâ trá ãnî drí, gõʼdá má fẽ lâṇõ kpá trá ãnî drí, ãʼdô ró bê ãnî drí drị̃ âdĩzó tã õnjí ʼẽʼẽ ʼásĩ. ʼDõvó bê trá ĩtí rî, nĩ ʼdê nĩ âyê tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼwãâ, gõʼdá nĩ îtõ ró bê ʼdẽlé má vósĩ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 20Nĩ ndrê drẽ fí, mâ rĩʼá âdréʼá ạ́tị̃ tị́ rĩʼá ãnî rú zị̃ʼá. ʼDõvó ĩtí rî, nĩ ârî ámâ gbórókõ gõʼdá nĩ njị̃ ró bê ạ́tị̃. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, má âʼdô fĩʼá ãnî drí jó ʼásĩ. Gõʼdá mã âʼdô nyãsá nyãʼá ãní bê kpãkã ãlô. 21Nĩ ârî drẽ, gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, má âʼdô gólĩyî ậzị́ʼá rĩlí má bê kúmú ró. ʼDĩî rĩʼá tã ãlôlâ, õzõ má drí âtálé trá kĩ má rî trá tã lẽlẽ sĩ, gõʼdá nĩngá sĩ ámâ átá drí ámâ zĩzó rĩlí kúmú ró yí bê rî kâtí. 22Ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, õzõ ãnî ãʼdô fí té bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî tã gólâ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ rî. Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\