Tã Âʼdâ 3:12

12Má âtâ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ gõʼdá tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, má âʼdô gólĩyî ʼbãʼá âʼdólé ãnyî Ôvârí bê kárá õzõ ậjû kâtí jó ạ́ngị́ ámâ átá Ôvârí kâ ʼbũû ʼálâ gólâ ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú nã ạ̃tị́lị́. Ĩtí rî, õjílã ãzãkã yû gólĩyî âdrólé vólé jó rî ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá kpá rî, má âʼdô Ôvârí ámákâ rî rú lâ îgĩʼá gólĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼá jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ rî rú lâ bê. Jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ rú lâ Yẽrõsãlémã óʼdí gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá ʼbãlâ ânĩlí ʼbũû lésĩ nõngá rî ĩʼdî. Gõʼdá má âʼdô kpá rú óʼdí ámákâ îgĩʼá gólĩyî drị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólĩyî drí âʼdózó õjílã ámákâ ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More