Tã Âʼdâ 3:3

3Má âtâ tã ãnî drí tã gólĩyî îmbálé trá ãnî drí gõʼdá kpá tã gólĩyî lẽlé trá rî ãâgâ ãnî drị̃ị̂, nĩ rî rĩlí tã lẽlẽ sĩ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. ʼDõvó nĩ âyê kpá tã gólĩyî õnjí ró ãnî drí rĩʼá trá ʼẽlâ rî ʼbá yî. Nĩ njị̃ lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ, tãlâ má õzó âcá ãnî ngálâ nyĩî ró õzõ ũgú kâtí gõʼdá ãnî tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More