Tã Âʼdâ 4

1ʼDĩî vósĩ rî, âbĩ-âbĩ ámákâ ʼdĩ ʼá rî, má drí kpá tã ãzâ ndrẽzó, má ndrê ạ́tị̃ tị̂ trá rĩʼá hõwéẽ ʼbũû ʼálâ. Nĩngá sĩ rî, õjílã rî gbórókõ lâ drí lûʼúlị́ õzõ gûnị́yạ́ kâtí ʼdĩ drí tã âtázó má drí kĩ, "Ní ânĩ drẽ má ngáá nõlé, tãlâ má âʼdâ ró bê tã gólâ ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ngbãângbânõ rî ní drí." 2Ĩtí rî, kôrô ʼwãâ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ drí fĩzó má ʼá, ãʼdô ró bê má drí Ôvârí rî ndrẽzó, gõʼdá má drí Ôvârí rî ndrẽzó rĩʼá kị́tị̃ ạ́ngị́ gólâkâ drị̃ị̂ kúmú ró. 3Nị̃lị́ lâ rĩʼá lậgúʼá njãrã-njãrã õzõ kúnị́ mvá gólĩyî zị̃lị́ jásĩpã gõʼdá gólĩyî rĩʼá zị̃lâ kãrãnẽlĩyánĩ rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá ạ̃júnị́ kpá bê rĩʼá ndrĩ gbãâ kị́tị̃ gólâkâ rú sĩ, lậgúʼá kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ, õzõ kúnị́ mvá zị̃lị́ ẽmẽrãládã rî kâtí. 4Õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî kpá bê rĩʼá ĩyî zãlô nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû. ʼDĩî gólĩyî rĩʼá ĩyî kị́tị̃ ãzâ ʼbá yî kị́tị̃ kúmú kâ rî gãrã drị̃ lâ ʼásĩ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî sõ ĩyî ʼdó ítá mvẽê ʼî gõʼdá kpá cú ạ́pạ̃ drị́-ʼâ ró dáãbõ ʼásĩ rî ʼbá yî bê ĩyî drị̃ sĩ. Ạ́pạ̃ ʼdî ʼbá yî rî tã âʼdálé kĩ, gólĩyî trõ tã trá ạ̃jú-ʼbá-ãzí drị́gạ́ sĩ tã Ôvârí kâ ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ sĩ. 5Gõʼdá kị́tị̃ ạ́ngị́ kúmú kâ ʼdĩ ʼásĩ rî, võ ʼdó rĩʼá lậgúʼá nạ́-nạ́-nạ́ gõʼdá mõgbárá kpá nĩʼá ûfũ bê kpĩyã-kpĩyã. Gõʼdá kpá kị́tị̃ rî ʼdĩ ândrá rî lámbã bê rĩʼá zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdó rĩʼá kõʼá ĩyî tã âʼdâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kâ ró. 6Gõʼdá ngá ãzâ kpá bê õzõ lị̃mvû ândrê kâtí rĩʼá lậgúʼá kãʼdâ-kãʼdâ õzõ ngãnã kâtí kị́tị̃ ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ândrá. Ngá lédrẽ-lédrẽ ạ́ngị́ ạ́ngị́ lârâkô ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá zãlô sû âdréʼá ĩyî gbãâ kị́tị̃ ʼdî rú sĩ. Gólĩyî rĩʼá cú lị̃fị́ yí bê ĩyî rúʼbạ́ ʼásĩ ndrĩ kậkậrậ. 7Ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yî ãlô-ãlô rĩʼá ĩyî úfú bê njị̂-kázíyá gõʼdá lị̃fị́ lâ yî rĩʼá kpá úfú zẽlé sĩ ndrĩ. Ngá lédrẽ-lédrẽ gólâ sị́sị́ rî nị̃lị́ lâ rĩʼá õzõ kạ̃mị̃ kâtí, gõʼdá rị̃ lâ ró rî nị̃lị́ lâ íyíkâ õzõ ị́tị́ jõrã kâtí, gõʼdá nâ lâ ró rî íyíkâ nị̃lị́ bê õzõ õjílã mvá kâtí, gõʼdá sû lâ ró rî íyíkâ nị̃lị́ bê õzõ ạ́rị́ kâtí. Gõʼdá kậyị̂ vósĩ cé rî, gólĩyî rî rĩʼá lôngó ngõlé nõtí. "Ôvârí, nî ĩʼdî rĩʼá âʼdô-âʼdô áníkâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ ní drí ʼbãlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ rî. Ôvârí, nî ĩʼdî rĩʼá kúmú ạ́ngị́ ʼî. Ôvârí, nî mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ró rî ĩʼdî. Nî ĩʼdî drị̃-ʼbá ró ngá-tị̂ ndrĩ drị̃ị̂ sĩ. Ôvârí, nî bê îtõ võ ʼásĩ gõʼdá nî bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 9Õzõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí, ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ rĩî ĩyî lôngó ʼdíyî ị̂njị̃-ị̂njị̃ kâ gõʼdá ãwô-ĩtí ʼẽ kâ rî ʼbá yî ngõlé Ôvârí gólâ rĩ ʼbá rĩlí kị́tị̃ íyíkâ drị̃ị̂ kúmú ró, gõʼdá kpá gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú ró rî drí rî. 10Gõʼdá kpá ĩtí gólĩyî sị́sị́-lésĩ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-sû ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ Ôvârí rĩ ʼbá kị́tị̃ ʼdî drị̃ị̂ gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú ró ʼdĩ ândrá gõʼdá gólâ rî ị̂njị̃zó. Gólĩyî âtrõ ạ́pạ̃ ĩyíkâ dáãbõ ʼásĩ rî ʼbá yî vólé ĩyî drị̃ị̂ sĩ ʼbãlé vũdrị́ pá-gbãyã lâ yî lạ̃gạ́tị́, gõʼdá ngãzó ĩyî lôngó ngõlé kĩ, 11"Ôvârí, Kúmú ãmákâ, mã lûyị̂ nî, tãlâ ánî âʼdô-âʼdô kó rĩʼá ngĩî õjílã ndrĩ ní drí ʼbãlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Ôvârí, Kúmú ãmákâ, mã lûyị̂ nî, tãlâ nî rĩʼá mbârâkã ãmbá bê. Nî ĩʼdî tíbê ãmâ ʼbã ʼbá ngá-tị̂ bê ndrĩ ãngó nõ ʼá tã ị̂sũ áníkâ sĩ rî. Ôvârí, Kúmú ãmákâ, mã lûyị̂ nî, tãlâ ní vô lôvó-lôvó nĩ ãmâ gõʼdá ngá ndrĩ bê rî drí âʼdózó lédrẽ-lédrẽ ró."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\