Tã Âʼdâ 5

1Gõʼdá, má drí Ôvârí rî ndrẽzó cú rĩʼá wárãgã bị́ bê íyî drị́-ágó ʼá, wárãgã bị́ ʼdĩ ópâ trá pãpã. Gõʼdá wárãgã bị́ ʼdĩ ʼá rî, íîgĩ tã trá drị̃ lâ ʼá ágálé lâ lésĩ, gõʼdá kpá ũgúlị́ lâ lésĩ, óômbê trá bãgó njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sĩ gõʼdá bãgó ãlô-ãlô rî ólôbẽ tị̂ lâ yî trá lôbẽ íʼdá sĩ, tãlâ õjílã ãzãkã õzó tị̂ lâ njị̃ị̂ kô. 2Nĩngá sĩ, má drí mãlãyíkã ãzâ Ôvârí kâ ndrẽzó mbârâkã bê ãmbá. Nĩngá sĩ, gólâ drí tã îyázó kĩ nĩ rî, "Ãʼdî âʼdô îcáʼá nĩ wárãgã lôbẽlé võ ʼásĩ zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî tị̂ lâ njị̃lị́ gõʼdá înjízó lâ rî nĩ yã?" 3Gõʼdá mãlãyíkã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ʼbũû ʼálâ, ngãtá õjílã mvá ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ãngó drị̃ ʼá ngã drã ʼbá trá îcá ʼbá wárãgã ʼdî tị̂ lâ njị̃lị́ ndrẽlé, gõʼdá tã îgĩlí trá ʼá lâ tólâ ʼdĩ zị̃zó rî. 4Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, má drí ãwó ngõzó rõô, tãlâ õjílã ãzãkã gólâ îcá ʼbá wárãgã ʼdî tị̂ lâ njị̃lị́ gõʼdá tã gólâ îgĩlí trá ʼá lâ ʼdĩ zị̃zó rî yûʼdạ́wạ́. 5Nĩngá sĩ, ãlô gólĩyî sị́sị́-lésĩ ʼdî ʼbá yí kâ drí ngãzó tã âtálé má drí kĩ, "Ní ngô ãwó kô. Ní ndrê drẽ, Yésũ gólâ rĩʼá zị̃lâ "'Kạ̃mị̃ õrĩ Yúdạ̃ kâ ʼásĩ"', 6Nĩngá sĩ rî, má drí "'Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró"' gólâ rĩ ʼbá kpá rĩlí gá kị́tị̃ Ôvârí kâ ʼdĩ drị̃ị̂ rî ndrẽzó. Gõʼdá ngá lédrẽ-lédrẽ gólĩyî sû gõʼdá õjílã sị́sị́-lésĩ zãlô nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû rî ʼbá yí bê ʼdó rĩʼá ĩyî gbãâ dîrî gólâ rú sĩ. Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ rĩʼá ókĩzõ gólâ fũlị́ trá fũfũ rî kâtí. Íʼyá âfõ drị̃ lâ ʼásĩ zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃. Gõʼdá lị̃fị́ lâ rĩʼá kpá zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃. Lị̃fị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ ĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gólâ jõlé trá ãngó drị̃ị̂ sĩ ndrĩ rî ĩʼdî. 7Gõʼdá Ôvârí drí wárãgã íyî drị́-ágó ʼá ʼdĩ fẽzó Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ drí. 8Gõʼdá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ trõ bê wárãgã ʼdî trá rî, nĩngá sĩ, ngá lédrẽ-lédrẽ gólĩyî sû gõʼdá õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû ʼdĩ ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî ʼdẽlé vũdrị́ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ pá lâ rú. ʼDĩî gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî ãlô-ãlô ndrĩ ʼdó rĩʼá ĩyî kũʼdị́ bê ĩyî drị́gạ́ sĩ cé tị̂tị̂ gõʼdá kpá sãánĩ êdélé dáãbõ ʼásĩ rî ʼbá yí bê. Sãánĩ rî ʼdĩ ʼbá yî, ólôzã ngá õzõ bạ̃húrũ kâtí rî ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî ĩʼdî drị̃ lâ yî ʼásĩ. Gõʼdá õcĩkã bạ̃húrũ kâ rî ʼdĩ âʼdâ rãtáã õjílã Ôvârí kâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ĩʼdî. 9Gólĩyî sị́sị́-lésĩ ʼdî ʼbá yî ndrĩ ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yí bê drí lôngó drẽ kó ârílí sị́sị́ lâ sĩ kô rî ngõzó Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ drí kĩ, "Nî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rĩʼá, nî cé ĩʼdî gólâ îcá ʼbá wárãgã ʼdî trõlé gõʼdá íʼdá tị̂ lâ lôbẽzó võ ʼásĩ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî ôwẽlé. Ní îcâ nĩ tãlâ úfû nî trá. Ánî õdrã sĩ, ní gî ãmâ õjílã õrĩ trá ndrĩ ãkí ãkó lôgõlé âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró. 10Ní ʼbã gólĩyî trá âʼdólé õjílã Ôvârí kâ gólĩyî ánî ị̂njị̃ ʼbá kúmú ró, gõʼdá kpá âʼdólé ʼbãlé ãnyî Ôvârí bê kárá ũrị̃ ãkó drị̃-ʼbá yî Ôvârí ãmákâ drí rî ʼbá yí kâtí. Ní ʼbã gólĩyî kpá trá âʼdólé kúmú ró ĩyî õrĩ gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ʼbá dó rî ʼbá yî drị̃lị́." 11Gõʼdá nĩngá sĩ rî, má drí kpá ngá ãzâ ndrẽzó. Má ndrê mãlãyíkã ị́tị́lị́lị́ ró íîcá lãlâ ĩyî kô. Mãlãyíkã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá âdréʼá ĩyî kị́tị̃ ạ́ngị́ kúmú kâ ʼdĩ lạ̃gạ́tị́ ngá lédrẽ-lédrẽ sû gõʼdá kpá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê. 12Má ârî mãlãyíkã trá lôngó ngõʼá ĩyî ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ ró kĩ, "Nî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî gólâ gólĩyî drí fũlị́ trá rî, mã lûyị̂ nî, tãlâ nî ĩʼdî rĩʼá mbârâkã ạ́ngị́ bê. Mã ị̂njị̃ nî, tãlâ nî ĩʼdî ngá ndrĩ ãngó ʼá nõ lị́pị̂ lâ ʼî. Mã lûyị̂ nî, tãlâ nî ĩʼdî rĩʼá tã nị̃nị̃ lị́pị̂ ʼî." 13Gõʼdá má drí ngá ndrĩ rĩ ʼbá ĩyî rĩlí ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî gbórókõ lâ yî ârízó ndrĩ ʼdó kpá gólĩyî ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá õjílã ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yí kâ bê. Gólĩyî ndrĩ ʼdó lôngó ngõʼá ĩyî kĩ, "Óõ Ôvârí gólâ rĩ ʼbá kị́tị̃ íyíkâ drị̃ị̂ kúmú ró rî, mã lûyị̂ nî. Óõ Yésũ, Kạ́bị̃lị́kị̃ gólâ fũlị́ trá drị̃ tĩtĩ kâ ró rî, mã lûyị̂ nî. Óõ Yésũ, ãnî Ôvârí bê ĩʼdî rĩʼá kúmú ró ãmâ drị̃lị́ mbârâkã ạ́ngị́ bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó." 14Gõʼdá nĩngá sĩ, ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yî drí kpá tã-drị̃ kõzó kĩ, "Ãwô-ʼdĩ." Gõʼdá gólĩyî nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-sû ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî lôʼdélé vũdrị́ tã ị̂njị̃ ró Ôvârí drí gõʼdá kpá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\