Tã Âʼdâ 6

1Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má drí Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ndrẽzó rĩʼá võ gólâ sị́sị́ ódrí wárãgã ʼdî bẽzó íʼdá sĩ ʼdî njị̃ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, má drí ngá lédrẽ-lédrẽ ãlô sû ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî ârízó tã âtáʼá ãzákôlâ ʼdĩ drí kĩ, "Ní ânĩ." Gólâ rî gbórókõ lûʼû trá ûrû õzõ mõgbárá kâtí. 2Nĩngá sĩ, má drí gõzó õjílã ãzâ gólâ rĩ ʼbá rãlé õsánĩ mvẽêmvê drị̃ị̂ rî ndrẽzó ânĩʼá. Gólâ rĩʼá cú úsû bê yí drị́gạ́ gõʼdá gólâ rî ânĩ-ânĩ lêndrê nyé õzõ õjílã gólâ ʼẽ ʼbá tã trõlé ạ̃jú ʼásĩ rî kâtí. Gõʼdá ófẽ ạ́pạ̃ trá gólâ drí gólâ rî âʼdálé kĩ, gólâ trõ tã trá ạ̃jú-ʼbá-ãzí drị́gạ́ sĩ. 3Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ drí võ rị̃ lâ ró wárãgã ʼdî bẽzó íʼdá sĩ rî njị̃zó, gõʼdá ngá lédrẽ-lédrẽ rị̃ lâ ró sû ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî drí tã âtázó kĩ, "Ní ânĩ." 4Nĩngá sĩ, má drí õjílã ãzâ rĩ ʼbá rãlé õsánĩ kãâkâ ndríndrí ãrí kâtí rî drị̃ị̂ rî ndrẽzó. Gõʼdá ófẽ drị́-ãcê trá õjílã gólâ rĩ ʼbá õsánĩ ʼdî drị̃ị̂ rî drí ạ̃wạ̃ ʼbãzó ãngó drị̃ị̂, ãʼdô ró bê õjílã drí îtõzó rĩʼá ĩyî ûfúlị́ ĩyî võ ʼásĩ. Gõʼdá ófẽ lị́gú ândrê gólâ õmbã ʼẽ kâ rî trá gólâ drí. 5ʼDĩî vósĩ rî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ drí võ nâ lâ ró wárãgã ʼdî bẽzó trá íʼdá sĩ rî njị̃zó. Gõʼdá nĩngá rî, ngá lédrẽ-lédrẽ nâ lâ ró sû ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ rî drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Ní ânĩ." Nĩngá sĩ, má drí õjílã ãzâ rĩ ʼbá rãlé õsánĩ nị̃ị̂nị̂ drị̃ị̂ rî ndrẽzó âcâ trá. Gõʼdá õjílã ʼdî rĩʼá cú ngá ngá nyãnyã ị̂ʼbị̃ kâ bê yí drị́gạ́. 6Má drí gbórókõ ãzâ ârízó tã âtáʼá kĩ, "Õjílã âʼdô ngá ʼẽʼẽ ʼẽʼá mbârâkã sĩ ãmbá ị̃tú kạ̃ạ́lũ cé kõʼbẽlé nâ ĩfó ífí kâ tãsĩ. Gólĩyî âʼdô ngá ʼẽʼá kpá ị̃tú kạ̃ạ́lũ cé kõʼbẽlé njị̂-kázíyá ʼạ̃ʼị́-ãrá kâ tãsĩ. Gõʼdá kpálé âʼdô bê ĩtí rî, nĩ îcá kô fê lõʼwâ gólĩyî rĩ ʼbá dõ ngãtá kpá õdrá lôfõlé rî îzãlé." Má ị̂sũ tã trá kĩ, gbórókõ má drí ârílí trá ʼdĩ ậʼû ʼdĩ gõlé ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yî ngá lésĩ. 7Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ drí võ sû lâ ró wárãgã ʼdî bẽzó trá íʼdá sĩ rî njị̃zó, gõʼdá ngá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ lâ ró rî drí ngãzó tã âtálé kĩ, "Ní ânĩ." 8Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí õjílã ãzâ rĩ ʼbá rãlé õsánĩ fõrõyã-fõrõyã õzõ õcĩkã kâtí rî drị̃ị̂ rî ndrẽzó âcâ trá. Gõʼdá õjílã gólâ õsánĩ rî ʼdĩ drị̃ị̂ rî úzị̂ "'Õdrãdrí"'. Lậmû-ãzí gólâkâ rú lâ rĩʼá "'Ãvõró"'. Ófẽ drị́-ãcê trá gólĩyî drí, ãʼdô ró bê gólĩyî drí õjílã ûfúzó ãlô sû ãngó kâ ʼásĩ ạ̃wạ̃ sĩ, lõfó sĩ, ngá lãzé sĩ, gõʼdá kpá kõrõnyã õnjí õmã kâ rî ʼbá yî sĩ. 9Gõʼdá nĩngá sĩ, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ njị̃lị́ bê võ njị̂ lâ ró wárãgã ʼdî bẽzó trá íʼdá sĩ ʼdî rî, má drí tãrãbízã drị̃ lâ âʼbãlé ậdị̂ gólâ êdélé dáãbõ ʼásĩ rî sĩ rĩzó ngá ạ̃jị́ bê õzõ bạ̃húrũ kâtí rî zãlé drị̃ lâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ndrẽzó. Gõʼdá zẽlé lâ ʼá rî, má drí õjílã gólĩyî Ôvârí rî ífífí kâ ró ûfúlị́ trá tã lẽlẽ gólĩyíkâ úlị́ Ôvârí kâ ʼá rî tãsĩ gõʼdá kpá tã îyâ-îyâ gólĩyíkâ Yésũ rî tãsĩ rî tãsĩ rî ndrẽzó. 10Õjílã ʼdî ʼbá yî rî trá tã âtálé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ ró kĩ, "Nî Ôvârí gólâ Kúmú ạ́ngị́ ãmákâ rî, nî ĩʼdî rĩʼá âʼdô-âʼdô áníkâ drí ʼbãlé ngĩî õjílã ndrĩ ní drí ʼbãlé rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, nî gólâ kậyị̂ vósĩ cé rĩ ʼbá tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî rî. ʼDõvó ní âtâ drẽ tã ãmâ drí, âʼdô rĩʼá cãlé bũúũ ángô tú sị́sị́ drẽ ní drí tã ãmákâ kĩzó gõʼdá ní drí kpá lâṇõ fẽzó gólĩyî rû jã ʼbá trá ní rú gõʼdá kpá gólĩyî ãmâ ûfú ʼbá rî yî drí yã?" 11Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Ôvârí drí ítá mvẽêmvê trõzó fẽlé gólĩyî drí ãlô-ãlô cé tị̂tị̂ sõlé, tã tãndí gólĩyíkâ rî ʼbá yî âʼdálé. Gõʼdá nĩngá rî, Ôvârí drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "ʼDõvó nĩ tẽ drẽ fínyáwá, tãlâ õjílã îcá drẽ kô, õjílã ãzâ ʼbá yî ngá ʼẽ ʼbá ámákâ ró rî ʼbá yî áâʼdô kpá ûfúʼá lâ ĩyî." 12Gõʼdá nĩngá sĩ, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ njị̃lị́ bê íʼdá njị̂-kázíyá lâ ró wárãgã ʼdî tị̂ lâ bẽzó ʼdĩ rî, kôrô ị̃nyạ́kú drí rû îyázó õnjí lâ ró gbị̃-gbị̃ kĩnjĩ-kĩnjĩ, ị́nị́rị́kúwạ́ drí âʼdézó ị̃tú lị̃fị́ gúndrị̃-gúndrị̃ gõʼdá párá lị̃fị́ drí kãzó wạ̃lạ̃kạ̃kạ̃ ãrí kâtí. 13Gõʼdá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yî drí sị̃zó lîkílí rĩʼá lôʼdélé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rũũtũtũ-rũũtũtũ õzõ fê lõʼwâ kạ̃gũmạ́ạ̃ rị̃ị̃-kị̃kị̃ drí rĩʼá îyálâ gõʼdá lôʼdélé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rî kâtí. 14Gõʼdá võ ûrú ʼálâ rî drí rû pãzó ngóló-ngóló õzõ gbũrũkũ pãrẽ kâtí, gõʼdá ậvị̃lị́ lị̃fị́ drị̃ ʼásĩ. Gõʼdá únị́ drí sị̃zó rĩʼá ậvị̃lị́ võ ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ võ ʼãʼí gólĩyî lị̃mvû ândrê ító ʼâ ʼá rî ʼbá yí bê. 15Âʼdô trá nõtí, drẽ ãkpãkãʼdã tã ʼdî ʼbá yî drí rû ʼẽ ãkó rî, õjílã ndrĩ ãkí ãkó, kúmú gólĩyî ãngó drị̃lị́ rî ʼbá yî, ãmbâ-ãmbâ ạ̃jú ʼbũ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî, gólĩyî ngá-tị̂ bê dũû rî ʼbá yî, gólĩyî drị́-ãcê bê rî ʼbá yî, ngá ʼẽ ʼbá yî gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yí bê ndrĩ drí ngãzó ĩyî lârálé ĩyî lậpị́lị́ ũgị́ ʼásĩ, únị́ lãfálé ʼásĩ, 16ãwó ngõngõ bê únị́ yî drí rõvõ yí bê kĩ, "Nĩ ânĩ ậsị́lị́ ãmâ drị̃ị̂, ãʼdô ró bê Ôvârí õzó ãmâ ndrẽê kô, gõʼdá kpá ãʼdô ró bê ãmâ drí ʼbẽzó cú ạ̃wạ̃ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ʼdĩ kâ ʼásĩ. 17Kậyị̂ rî ʼdĩ âcâ trá, kậyị̂ gólâ gólĩyî ạ̃wạ̃lạ̃kạ̃ drí âcázó tú lâ rî ĩʼdî, gõʼdá õjílã ãzãkã îcá kô íyî nyãányâ pãlé gólĩyî ândrá sĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\