Tã Âʼdâ 7

1ʼDĩî vósĩ rî, má drí kpá tã ãzâ ndrẽzó. Tã má drí ndrẽlé rî rĩʼá mãlãyíkã ãzâ ʼbá yî zãlô sû rĩʼá ĩyî âdréʼá ẽsê ãngó kâ drị̃ị̂, ngá ndrîngî lâ sû rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Gólĩyî rĩʼá cú drị́-ãcê bê Ôvârí ngá lésĩ ĩlî ândrê õnjí tẽtẽ âyézó vị̃lị́ ãngó drị̃ị̂ sĩ ndrĩ. Gólĩyî rû ĩlî ândrê ngá ndrîngî sû ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî trá gạ́gạ́, tãlâ ĩlî ngá ndrîngî sû ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî õzó rĩî kô vị̃lị́. Ĩtí rî, ĩlî vị́ gõʼdá kô võ ãzãkã ʼá ãlôlâ, gõʼdá lé lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ fê yí bê. 2Gõʼdá nĩngá sĩ, má drí kpá mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ gólâ ânĩ ʼbá õjí lésĩ ró rî ndrẽzó. Gólâ cú rĩʼá kạ́ngạ́ Ôvârí kâ bê yí drị́gạ́ lãmbé ró. Nĩngá rî, gólâ drí mãlãyíkã sû ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó gõʼdá tã âtázó gólĩyî drí kĩ, ʼdõvó gólĩyî ãâyê drẽ drị́ kô ĩlî rú sĩ ãngó fũlị́. 3Gólĩyî õtẽ drẽ té bũúũ õzõ óõlôʼbã lãmbé Ôvârí kâ trá ndrĩ kậkậrậ ngá ʼẽ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî ándrá-gạ́-sị́lị́ lâ yî ʼásĩ rî. 4Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã dũû lãmbé Ôvârí kâ lôʼbãzó trá ándrá-gạ́-sị́lị́ lâ ĩyî ʼá kạ́ngạ́ sĩ rî ʼbá yî âʼdázó ndrĩ má drí. Ólã gólĩyî cãlé kútũ kámá-ãlô-drị̃-lâ-ngâ-nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-sû (144,000). Gólĩyî rĩʼá ʼbạ̃súrú mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ õrĩ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yí kâ ʼásĩ ndrĩ. 5Gólĩyî rĩʼá õzõ rãlé trá nõ kâtí, Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Yúdạ̃ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Rũbénẽ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Gádã kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Ãsérã kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Nãfãtálĩ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Mãnásẽ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Sĩmónã kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Lạ́vị̃ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Ĩsãkárã kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Zạ̃bũlạ́nạ̃ kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Yõsépã kâ rî ʼásĩ Kútũ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼbạ̃súrú Bẽnjĩmónã kâ rî ʼásĩ. 9ʼDĩî vósĩ rî, má drí õjílã tị́lị́lị́ ndrẽzó. Íîcá kô gólĩyî lãlé. Õjílã õrĩ ʼásĩ cé tị̂tị̂, gõʼdá võ ãngó ʼásĩ rî ʼbá yî ʼásĩ ãkí ãkó, gõʼdá tị̂ õjílã drí rĩʼá âtá bê lâ rî ʼbá yî cé tị̂tị̂ ndrĩ ʼdó bê rĩʼá tólâ. Gólĩyî bê rĩʼá âdréʼá võ gólâ Ôvârí drí rĩzó kị́tị̃ íyíkâ drị̃ị̂ gõʼdá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî bê rî ândrá. Gólĩyî sõ ʼdó ítá mvẽêmvê ʼî, gõʼdá kpá rĩʼá mbị́rạ́ bị́ bê ĩyî drị́gạ́ sĩ. 10Gõʼdá gólĩyî ndrĩ ʼdó rĩʼá lôngó ngõʼá ĩyî kĩ nĩ rî, "Ôvârí kúmú ãmákâ, mã lûyị̂ nî, tãlâ ní pâ ãmâ trá. Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró, mã lûyị̂ nî, tãlâ nî rĩʼá ãmâ pã ʼbá ʼî." 11Mãlãyíkã ndrĩ Ôvârí kâ rî ʼbá yî âdrê ĩyî trá kị́tị̃ ạ́ngị́ gólâkâ ʼdĩ rú sĩ, gõʼdá kpá gólĩyî sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yî ndrĩ ngá lédrẽ-lédrẽ sû ʼdĩ ʼbá yí bê. Gólĩyî ngâ ndrĩ ʼdó ĩyî lị̃fị́ âkólé vũdrị́ gõʼdá Ôvârí rî ị̂njị̃zó. 12Gõʼdá gólĩyî kĩ nĩ rî, "Ãwô-ʼdĩ, ãwô-ʼdĩ. Rĩʼá Ôvârí ãmákâ rî ĩʼdî, îcâ trá õjílã ndrĩ drí ánî lûyị́lị́, ãwô-ĩtí ʼẽzó ní drí gõʼdá kpá ánî ị̂njị̃lị́. Nî ĩʼdî mbârâkã ndrĩ lị́pị̂ ʼî, gõʼdá kpá tã nị̃nị̃ lị́pị̂ ʼî, gõʼdá kũmũ bê zãâ gbạ́dú. Ãâʼdô ĩtí." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, sị́sị́ lé ʼbá ãlô drí ngãzó ámâ îjílí kĩ, "Ní nị̃ õjílã ítá mvẽêmvê sõ ʼbá nõ ʼbá yî trá yã? Ní nị̃ võ gólĩyî drí ânĩzó rî trá yã?" 14Ĩtí rî, má drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Ãmbá ámákâ, ní âʼdô îcáʼá nĩ tã ʼdî âʼdálé má drí." Ĩtí gólâ kĩ má drí rî, Nõô ʼbá yî rĩʼá õjílã gólĩyî lâṇõ ândrê njị̃ ʼbá trá ĩyî drị̃ị̂, gõʼdá rĩ ʼbá ĩyî trá tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólĩyî jĩ ítá ĩyíkâ rî ʼbá yî trá Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró rî ãrí lâ sĩ, ãʼdô ró bê ítá rî ʼdĩ ʼbá yî drí wãzó bê ngbángbá kólâ-kólâ. 15Tã ífí gólĩyî drí rĩzó âdrélé kị́tị̃ Ôvârí kâ ândrá ũrị̃ ãkó rî ĩʼdî rĩʼá ʼdĩ. Gólĩyî rĩʼá Ôvârí rî lûyị́ʼá ị̃tú gõʼdá ngạ́cị̂ zị̃ jó Ôvârí kâ ʼá. Gõʼdá Ôvârí rî gógó ífífí lâ âʼdô sũʼá gólĩyî rú, tãlâ tã ãzãkã õzó gólĩyî dõô kô. 16Lõfó ʼé gólĩyî kô óʼdí gõʼdá kpá lị̃mvû lôvó bê. Ị̃tú ãmé zãá gólĩyî kpá kô óʼdí, tãlâ Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ ró kúmú gólĩyíkâ ró rî âʼdô gólĩyî vó ndrẽʼá õzõ lôkí ʼbá drí kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ vó lâ ndrẽrẽ kâtí. Gólâ âʼdô gólĩyî bị̃ʼá âjílí lị̃mvû lédrẽ-lédrẽ âfẽ ʼbá rî mvũlị́ óró sẽ ʼbá kô rî ʼálâ. Gõʼdá Ôvârí âʼdô ị̃lị́ndrị̂ lĩʼá ngbá gólĩyî lị̃fị́ sĩ. Ĩzã lâṇõ kâ îcá gõʼdá kô gólĩyî ʼẽlé kpá óʼdí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\