Tã Âʼdâ 8

1ʼDĩî vósĩ rî, Kạ́bị̃lị́kị̃ drị̃ tĩtĩ kâ rî ʼdĩ drí võ bẽlé njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâ ró rî njị̃zó. Gõʼdá gólâ njị̃lị́ bê íʼdá rî ʼdĩ zõényẽ ĩtí rî, ngá cé tị̂tị̂ drí âgízó rĩlí kó njũrũ dĩîdî cãlé ị̃tú-pá ãlô rî ító ʼâ lâ kâtí. 2Nĩngá sĩ, mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî trá ãnyî Ôvârí lạ̃gạ́tị́ ʼdĩ ʼbá yî ófẽ gûnị́yạ́ trá gólĩyî drí ãlô-ãlô. 3Gõʼdá mãlãyíkã ãzâ drí ngãzó ânĩlí âdrélé tãrãbízã rĩzó ngá ạ̃jị́ bê õzõ bạ̃húrũ kâtí rî zãlé drị̃ lâ rî ândrá. Tãrãbízã ʼdî gólâ drị̃ lâ âʼbãlé ậdị̂ gólâ dáãbõ ʼásĩ rî sĩ rî ĩʼdî rĩʼá kị́tị̃ Ôvârí kâ ândrá. Mãlãyíkã ʼdî cú rĩʼá sãánĩ ãzâ êdélé dáãbõ ʼásĩ rĩzó ngá ạ̃jị́ bê ʼdĩ zãlé ʼá lâ rî bê yí drị́gạ́. Ófẽ ngá ạ̃jị́ bê ʼdĩ trá rõô, ãʼdô ró bê gólâ drí õcĩkã lâ êʼbélé kpãkã ãlô rãtáã bê õjílã ndrĩ Ôvârí kâ drị́gạ́ sĩ tãrãbízã ʼdî drị̃ị̂ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, õcĩkã lâ õngâ ró bê kũlị̃-kũlị̃ ûrû Ôvârí ngálâ rãtáã õjílã Ôvârí kâ kâ rî ʼbá yí bê. 5ʼDĩî vósĩ, mãlãyíkã rî ʼdĩ drí lạ̃sị́ ĩlá âtrõzó tãrãbízã ʼdî drị̃ị̂ sĩ dũû ʼbãlé sãánĩ dáãbõ ró ʼdĩ drị̃ị̂ gõʼdá dãlé ãngó drị̃ị̂ gõʼdá mõgbárá drí ndrõzó lị̃-lị̃-lị̃ gõʼdá lậgû-lậgû bê nạ́-nạ́. Nĩngá sĩ ị̃nyạ́kú drí rû îyázó kõgbõ-kõgbõ. 6ʼDĩî vósĩ rî, mãlãyíkã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gólĩyî âʼdó ʼbá ĩyî gûnị́yạ́ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yí bê rî drí ngãzó ĩyî ʼdẽlé gûnị́yạ́ rî ʼdĩ ʼbá yî êdélé njãâ võlé. 7Gõʼdá, gólâ sị́sị́ rî drí íyíkâ rî võzó. Gõʼdá ĩtí rî, sĩî lạ̃sị́ bê, rû ônjá ʼbá trá ãrí bê ãlô rî drí âʼdézó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. Lạ̃sị́ âʼdê gõʼdá ãlô nâ ʼásĩ ngá ãngó kâ rî ʼbá yî lôzãlé, fê yí bê gõʼdá kpá õmã yí bê ndrĩ. 8Nĩngá sĩ gõʼdá, gólâ rị̃ lâ ró rî drí kpá íyíkâ rî võzó. Gõʼdá ĩtí rî, ngá ãzâ ókĩzõ únị́ ạ́ngị́ kâtí, vẽʼá lạ̃sị́ ró ạ́ậvũ trá lị̃mvû ândrê ʼá, gõʼdá lị̃mvû ândrê ãlô nâ ʼásĩ rî drí rû jãzó âʼdólé ãrí ró. 9Ĩtí rî, ãlô nâ ʼásĩ ngá lédrẽ-lédrẽ lị̃mvû ʼdĩ ʼá rî kâ drí ôdrãzó, gõʼdá kpá ãlô nâ ʼásĩ kõlóngbõ lị̃mvû ʼdĩ ʼá rî ʼbá yí kâ drí ôṇõzó cĩnyí-cĩnyí. 10Gõʼdá gólâ nâ rî drí kpá íyíkâ rî võzó. Ĩtí rî, ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ândrê drí âʼdézó ʼbũû lésĩ nyã ókĩzõ ãlíká ótó îʼĩ kâ rî ĩʼdî. Gõʼdá drílâ áyágá lị̃mvû bê gõʼdá óró yí bê rî ʼbá yî ãlô nâ ʼásĩ lâ îzãzó ndrĩ. 11Úzị̂ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ rî ʼdĩ rú lâ "'Gĩgí"', tãlâ gólâ ʼê ãlô nâ ʼásĩ lị̃mvû kâ trá ʼdó âʼdólé ạ̃lị́ ró. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã dũû ôdrã trá lị̃mvû rî ʼdĩ mvũmvũ lâ drí sĩ. 12Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã sû lâ ró rî drí kpá ngãzó íyíkâ rî võlé. Gõʼdá ĩtí rî, ị̃tú lị̃fị́ ũrûkậ, gõʼdá kpá párá lị̃fị́, gõʼdá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ lị̃fị́ yí bê drí âʼdézó ʼdó ạ̃gũ ị́nị́rị́kúwạ́ ró, ãʼdô ró bê võ îʼĩ drí âʼdózó mvũmvũ ró. Gõʼdá võ îʼĩ drí âʼdózó kpá yûʼdạ́wạ́ ị̃tú-pá ũrûkậ ị̃tú kâ sĩ gõʼdá kpá ị̃tú-pá ũrûkậ ngạ́cị̂ kâ sĩ. 13Nĩngá sĩ, má drí ạ́rị́ ndrẽzó rĩʼá ngãʼá ûrû ʼbũû ágá ʼálâ. Drílâ ãwó ngõzó ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Ĩzã kõkõ, ĩzã kõkõ. Ĩzã kõkõ trá âcáʼá gólĩyî rĩ ʼbá ãngó ʼá rî ʼbá yî drị̃ị̂, õzõ gólĩyî ãârî ĩyî gûnị́yạ́ ãwó gólĩyî nâ mãlãyíkã lâkí ʼbá nâ rî ʼbá yî drí ʼẽʼá võ lâ rî trá rî."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\