Tã Âʼdâ 9

1Nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ njị̂ lâ ró rî drí gûnị́yạ́ íyíkâ rî âtrõzó kpá võlé. Gõʼdá má drí õjílã ãzâ õzõ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ kâtí rî ndrẽzó âʼdê trá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ʼbũû lésĩ. Ófẽ mãfõtáã ʼbú ândrê dị̃ ngị̂lị́-ngị̂lị̃ rî kâ trá gólâ drị́gạ́ ʼbú rî ʼdĩ tị̂ lâ njị̃zó. 2Ĩtí rî, õjílã rî ʼdĩ drí ʼbú ândrê rî ʼdĩ tị̂ lâ njị̃zó. Gõʼdá kôrô ʼwãâ õcĩkã gólâ ậnị́ ʼbá gúndrị̃-gúndrị̃ rî drí võ âmbĩzó âfõlé ĩví ʼálâ. Gõʼdá drílâ ị̃tú lị̃fị́ lîmózó kpũú-kpúlũ-kpúkpũ ndrĩ, gõʼdá võ jãlé âʼdólé ngạ́cị̂ ró. 3Nĩngá õcĩkã rî ʼdĩ ʼásĩ rî, ômbí drí ậdị́zó âfõlé õnjí lâ ró ị̃nyạ́kú drị̃ bẽlé sẽré-sérê. Ófẽ mbârâkã trá ômbí rî ʼdĩ ʼbá yî drí ngá lôzãzó õzõ ótónyî drí ngá lôzãrẽ rî kâtí. 4Áâtâ tã trá kpá ômbí rî ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, gólĩyî õnyâ õmã bị́ gõʼdá fê bị́ bê kôʼdáwá. Gõʼdá võ lâ ʼá rî, gólĩyî õlôzã bê-rî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá cú ĩtí lãmbé Ôvârí kâ ãkó ĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼásĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. 5Ólẽé tã-drị̃ kô ômbí rî ʼdĩ ʼbá yî drí õjílã ûfúzó ûfû. Bê-rî, gólĩyî õlôʼê õjílã lârâkô ĩʼdî cãlé párá njị̂. Lârâkô ʼẽʼẽ rî ʼdĩ õôfî ró bê lâzélé õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî rú õzõ ótónyî drí ʼdíyî zãrẽ trá nĩ rî kâtí. 6Gõʼdá párá njị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, õjílã âʼdô ĩyî tã lẽʼá ôdrãzó, gõʼdá õdrã lẽé tã kô gólĩyî ûfúzó. 7Ômbí rî ʼdĩ ʼbá yî lêndrê ạ́ngị́ ạ́ngị́ ró gõʼdá kpá ũrị̃-gâ-dẽ ró õzõ õsánĩ gólĩyî ʼbãlé trá njãâ ạ̃wạ̃ ʼẽzó rî ʼbá yí kâtí. Gólĩyî cú rĩʼá drị̃-gbádá bê lậgû-lậgû ró rôwâ-rôwâ. Nị̃lị́ lâ yî lêndrê õzõ õjílã mvá kâ rî ʼbá yî tí. 8Gõʼdá drị̃-ʼbí lâ yî ʼdó rĩʼá ãcê-ãcê mĩlĩyá-mílíyâ õzõ õkó ũrûkậ ʼbá yî drị̃-ʼbí lâ kâtí. Gõʼdá gólĩyî sị́ ʼdó rĩʼá ngílí-ngílí cĩcĩ ró õzõ kạ̃mị̃ kâ rî ʼbá yî tí. 9Ạ́gạ́sị́ lâ yî rĩʼá kạ̃gạ̃ʼdạ̃ ĩtí õzõ ậdị̂ gólâ ạ̃jú ʼbũ ʼbá yí kâ rĩʼá âsálâ ĩyî ạ́gạ́sị́ ʼá ĩyî pãlé ạ̃jú ʼbũ võ ʼásĩ rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá úfú lâ yî ạ̃yị́ rĩʼá õzõ ãrãbíyã õsánĩ drí rĩʼá ôsélâ nĩzó ạ̃jú ʼbũlị́ rî ʼbá yî ạ̃yị́ lâ yí kâtí kị̃-kị̃-kị̃. 10Gólĩyî kpá cú ãvî bê, gõʼdá ãvî lâ yî ʼdĩ tị̂ ạ̃dũkũ ʼásĩ rî, óʼdógófí ʼdó bê õzõ ótónyî kâtí. Mbârâkã lâṇõ fẽzó õjílã drí párá njị̂ ʼdĩ rĩʼá ãvî rî gógó cú óʼdógófí bê ʼdĩ ʼá. 11Kúmú gólâ ômbí rî ʼdĩ ʼbá yî drị̃lị́ rî rĩʼá mãlãyíkã õnjí gólâ rĩ ʼbá ʼbú ândrê ʼdĩ vó lâ ndrẽlé rî ĩʼdî. 12Nõô rĩʼá tã ạ̃dũkũ lâṇõ ạ́ngị́ sị́sị́ rî kâ ĩʼdî. Gõʼdá lâkî lâṇõ ãzâ ʼbá yî rị̃ ʼẽ ʼbá trá âcálé rî ʼbá yî ĩʼdî. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, mãlãyíkã gólâ njị̂-kázíyá lâ ró rî drí kpá gûnị́yạ́ íyíkâ rî võzó. Gõʼdá gólâ vô bê trá rî, gbórókõ drí tã âtázó tãrãbízã rĩzó ngá ạ̃jị́ bê rî zãlé drị̃ lâ rî zẽlé lésĩ ró. 14Ĩtí rî, gbórókõ ʼdî drí tã âtázó mãlãyíkã gólâ njị̂-kázíyá ró cú gûnị́yạ́ bê rî drí kĩ, "Ní înjî mãlãyíkã Sãtánã kâ gólĩyî sû ômbélé ĩyî trá lị̃mvû zị̃lị́ Yũfẽrétẽ ʼdĩ rú ʼdĩ ʼbá yî vólé." 15Gõʼdá ĩtí rî, mãlãyíkã rî ʼdĩ ʼbá yî înjízó, ãʼdô ró bê nĩlí nĩʼá ãlô nâ ʼásĩ õjílã kâ ãngó drị̃ị̂ sĩ ndrĩ rî ûfúlị́. Óômbê mãlãyíkã sû rî ʼdĩ ʼbá yî tólâ sị́sị́ ʼdĩ rĩʼá ị̃tú-pá rî gólâ Ôvârí drí ʼbãlé trá kậyị̂ rî gógó ʼdĩ sĩ, gõʼdá párá rî gógó ndrô rî ʼdĩ ʼá rî tẽlé. 16Mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî, má ndrê ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyíkâ trá ndrĩ õsánĩ bê. Áâʼdâ gólĩyî lãlã má drí ndrĩ rĩʼá zãlô mĩlĩyónĩ kámá-rị̃ (200,000,000). Ạ̃jú ʼbũ ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî ʼdó rĩʼá ngá ạ̃jú ʼbũ kâ bê ậdị̂ ʼásĩ âʼbô-âʼbô ró gólĩyî ạ́gạ́sị́ âkólé. Ậdị̂ rî ʼdĩ rĩʼá kãâkâ ró õzõ lạ̃sị́ kâtí, gõʼdá kpá kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ ró õzõ lị̃mvû ândrê drị̃ kâtí, gõʼdá kpá rĩʼá lâwâ-lâwâ ró. Gõʼdá õsánĩ rî ʼdĩ ʼbá yî drị̃ lâ rĩʼá õzõ kạ̃mị̃ kâtí. Lạ̃sị́, õcĩkã bê gõʼdá kpá ngá ạ̃jị́ gãgã bê rĩʼá âfõʼá sị́-ʼbálé lâ ĩyî ʼásĩ. 18Gõʼdá ãlô nâ ʼásĩ õjílã kâ ãngó ʼá rî drí ôdrãzó, tãlâ ngá-tị̂ nâ âfõ ʼbá õsánĩ sị́-ʼbálé ʼásĩ ʼdî ʼbá yî drí sĩ. 19Mbârâkã õsánĩ ʼdî ʼbá yí kâ õjílã ûfúzó ĩʼdî sĩ lâ rî rĩʼá gólĩyî sị́-ʼbálé ʼásĩ gõʼdá gólĩyî ãvî bê. Gólĩyî ãvî drị̃ rĩʼá õzõ ị̃nị̃ drị̃ kâtí. Õsánĩ rî ʼdĩ ʼbá yî ãvî drị̃ lâ îcâ kpá rĩʼá õjílã ôcílí õzõ ị̃nị̃ kâtí. 20Gõʼdá rî, õjílã gólĩyî lâkí ʼbá ôdrã ʼbá kô rî, lẽé ĩyî kó kô zãâ drị̃ âdĩlí. Gólĩyî sõ trá zãâ rĩʼá lị̃fị́ ʼbãlé ngá gólĩyî õzõ õjõ yí kâtí rî vó, gõʼdá kpá rĩzó zãâ rĩʼá ngá gólĩyî õjílã drí êdélé nĩ õzõ mélé kâtí lạ̃ndrị́ yí bê rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî Ôvârí pạ̃tị́ị̃ rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ võ ʼá. Ngá rî ʼdĩ ʼbá yî îcá kô võ ndrẽlé, ngãtá tã ârílí gõʼdá kpá ngãtá lậmúlị́. 21Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âyé õjílã ãzí ûfû-ûfû kpá kôʼdáwá, ngãtá õlẽ, ngãtá ngbángá fẽfẽ, ngãtá ãvẽ gõʼdá ũgũ bê rî kpá kô. Gólĩyî sõ drị̃ trá zãâ rĩʼá ʼẽlé ĩyî ĩʼdî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\