Rómã lé ʼbá 1

1Mâ Póõlõ rû ị̂ʼbũ ʼbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ĩʼdî. Ôvârí njĩ mâ trá âʼdólé lãjóʼbá Yésũ kâ ró. Gólâ njĩ mâ trá âʼdólé tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé õjílã drí. 2Pạ̃tị́ị̃ ró, gólâ ʼbã tã trá ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî tị́ ʼdíyî pã ʼbá rî âjózó, té õzõ îgĩlí trá tã îgĩ tãndí gólâkâ ʼá rî kâtí. 3Gõʼdá tã âtî-âtî tãndí rî ʼdĩ rĩʼá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ Ôvârí rî mvá rî tãsĩ. Yésũ rî âʼdô-âʼdô õjílã mvá ró rî tãsĩ rî, gólâ rĩʼá kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî. 4Gõʼdá âʼdô-âʼdô gólâkâ Ôvârí ró rî tãsĩ rî, Ôvârí ʼê tã trá mbârâkã sĩ tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ Krístõ ʼdĩ rĩʼá íyî mvá nyãányâ ʼî. Ĩtí rî, gólâ ʼbã Yésũ trá lîdrílí õdrã ʼásĩ. 5Tã gólâ Yésũ drí ʼẽlé ámâ pãzó rî tãsĩ rî, Ôvârí drí tã lânjã ʼẽzó má drí. Gólâ ʼbã mâ trá âʼdólé lãjóʼbá ró Yésũ drí, âʼdólé õjílã õrĩ ndrĩ îmbálé tã lẽlé Yésũ ʼá gõʼdá kpá gólĩyî îmbálé tã Ôvârí kâ ârílí. Má ʼê lôsĩ rî nõ Yésũ drí. 6Gõʼdá ãnî õjílã gólĩyî Rómã kâ ró rî ʼbá yî drí rî, Ôvârí zị̂ õjílã kpá ãnî lãfálé sĩ âʼdólé tã lẽ ʼbá yî ró Yésũ Krístõ ʼá. 7Gõʼdá ĩtí rî, má rî tã nô ʼbá yî îgĩlí ãnî ndrĩ Rómã lé ʼbá ró gólĩyî Ôvârí drí lôvó lâ yî ʼbãlé gõʼdá kpá gólĩyî gólâ drí zĩlí trá âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ ró rî ʼbá yî drí. ʼDõvó bê ĩtí rî, Ôvârí ãmâ átá gõʼdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ʼdị́ bê. 8Ãnî rú lị̂kû trá võ ʼásĩ ndrĩ tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ. Gõʼdá tãlâ ʼdĩî tãsĩ rî, tã drị̃-káká má drí lẽʼá âtálâ ãnî drí rî ĩʼdî nõ. Má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí ãnî tãsĩ Yésũ Krístõ rî rú sĩ. 9Má rî rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ãnî tãsĩ kậyị̂ vósĩ cé. Ôvârí nị̃ trá kĩ nĩ rî, má rî tã pạ̃tị́ị̃ ró rĩʼá rãtáã ʼẽlé ãnî tãsĩ. Ôvârí rî gógó kpá ĩʼdî gólâ má drí rĩzó tã ʼẽlé drílâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, gõʼdá gólâ ʼbã mâ kpá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí mvá lâ rî tãsĩ rî pẽlé õjílã drí. 10Kậyị̂ vósĩ cé, õzõ má õtírĩ rãtáã ʼẽê ãnî tãsĩ rî, má ʼê rãtáã kĩ, õzõ fí kó Ôvârí õlẽ nĩ rî, gólâ âʼdô lạ́tị̂ njị̃ʼá trậ má drí nĩzó ãnî lômílí tólâ. 11Ĩtí rî, ãnî lôvó rĩʼá ámâ ʼẽʼá rõô ndrẽlé, tãlâ má ĩîmbâ ró tã Ôvârí kâ bê ãnî drí, ãnî drí mbârâkã ûsúzó âdrézó gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ʼá. 12Nĩ ndrê drẽ, õzõ mã ãâʼdô rû êʼbéʼá kpãkã ãlô rî, mã âʼdô îcáʼá mbârâkã ûsúlị́ ãmâ pãzó ãmâ võ ʼásĩ tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ ʼá rî sĩ. 13Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má âtâ nõ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãnî drí nị̃lị́, má ûjũ trá kpị̃ị̂ kậyị̂ dũû sĩ ândálé ândálé, tíkó ʼẽzó nĩlí tólâ ãnî lômílí rî, gõʼdá îcá drẽ kô má drí nĩzó. Lé ĩtí rî, mâ drẽ zãâ tã ị̂sũ bê nĩzó õjílã ãzâ ʼbá yî ʼbãlé ãnî lãfálé sĩ tã lẽlé Yésũ ʼá, nyé õzõ Ôvârí drí ámâ ʼbãzó ʼẽlâ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ rî ʼbá yî drí rî kâtí. 14Nĩ ndrê drẽ, îcâ trá má drí úlị́ Ôvârí kâ pẽzó õjílã drí ndrĩ, gólĩyî Gị̃rị́kị̃ tị̂ âtá ʼbá ró rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá gólĩyî Gị̃rị́kị̃ tị̂ âtá ʼbá kô rî ʼbá yî drí, tã nị̃ ʼbá rî ʼbá yî drí gõʼdá kpá tã nị̃ ʼbá kô rî ʼbá yí bê. 15Gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, má lẽ trá rõô nĩzó nĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé Rómã ʼá tólâ. 16Gõʼdá má lẽ tã pạ̃tị́ị̃ ró tã Ôvârí kâ pẽlé õjílã drí ndrĩ. Nĩ ndrê drẽ, má nị̃ tã trá pạ̃tị́ị̃ ró kĩ, mbârâkã bê rĩʼá rõô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ drí õjílã ndrĩ gólĩyî tã lâ lẽ ʼbá rî ʼbá yî pãzó tã õnjí ʼásĩ. Lạ́tị̂ sị́sị́ lâ ró rî rĩʼá trậ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí tã gólâ Ôvârí kâ ârízó cé ĩyî nĩ, gõʼdá ngbãângbânõ rî, lạ́tị̂ kpá trá gõʼdá trậ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ drí kpá ndrĩ ârízó lâ. 17Tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ âʼdâ lạ́tị̂ mbị̂ õjílã drí, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê õjílã tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ĩtí rî, lạ́tị̂ ãzâ trá yûʼdạ́wạ́ ʼdíyî pãzó tã õnjí ʼásĩ. Rĩʼá cé tã lẽlẽ Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ĩʼdî. Rĩʼá nyé õzõ tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ drí rĩʼá âtálâ rî kâtí kĩ, "Õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ rî, gólĩyî ĩʼdî ʼẽ ʼbá rĩlí rĩrĩ gólâ lạ́tị̂ Ôvârí kâ ʼá rî ĩʼdî." 18Ôvârí gólâ ʼbũû ʼálâ rî trá ạ̃wạ̃ ró tãlâ tã gólĩyî õnjí ró ndrĩ õjílã drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî tãsĩ. Tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼbã gólĩyî trá rû dĩlí vólé tã gólĩyî pạ̃tị́ị̃ ró Ôvârí kâ rî ʼbá yî rú sĩ gõʼdá âʼdózó ĩyî nị̃ ãkó lâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, tãlâ gólĩyî trá bị́ ãkó rî, gólĩyî drí gãzó dó tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ârílí. 19Lé ĩtí rî, lạ́tị̂ rĩʼá trậ gólĩyî drí tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ârízó, tãlâ Ôvârí âʼdâ tã pạ̃tị́ị̃ íyíkâ trá trậ õjílã drí. 20Nĩ ndrê drẽ, ạ̃kû ró ạ̃kû ró îtõ võ ʼásĩ Ôvârí drí ãngó drị̃ nô ʼbãzó rî, gólâ âʼdâ íyî nyãányâ trá õjílã drí mbârâkã gạ̃rạ̃ lị́pị̂ ró ngá-tị̂ dũû ndrĩ gólĩyî gólâ drí lôʼbãlé rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, âcálé bũúũ ãndrõ nô rî, õjílã âʼdô îcáʼá nị̃lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí bê rĩʼá, õzõ kpálé gólĩyî õndrê gólâ kô cú ĩyî lị̃fị́ sĩ rî. Bê trá ĩtí rî, tã mbị̂ tãndí yûʼdạ́wạ́ gólĩyî tị̂ lôgõlé Ôvârí drí ârîmâkô ĩyíkâ drí sĩ. 21Nĩ ndrê drẽ, õzõ kpálé gólĩyî ũnị̃ trá kĩ Ôvârí ãâʼdô bê rĩʼá rî, gólĩyî gã dó gólâ rî ị̂njị̃lị́ Ôvârí ró, gõʼdá kpá ãwô-ĩtí ʼẽlé gólâ drí. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî drị̃ drí rû îzãzó bạ̃ndị́-bạ̃ndị́, gõʼdá tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼbãlé âʼdólé cú ĩtí tã ífí ãkó. 22Õzõ kpálé gólĩyî ãâmã tã âʼdózó cú tã nị̃zó rî, tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ rĩʼá pạ̃tị́ị̃ ró âzâ-âzâ lâ ró. 23Gólĩyî lẽé kô Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú zãâ ʼbũû ʼálâ rî ị̂njị̃lị́ ãlôwálâ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî jâ rû rĩʼá ngá líndrí gólĩyî lôpálé trá fê ʼásĩ rî ʼbá yî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî ôvârí ró, ngãtá líndrí rî ʼdĩ âʼbãʼá õjílã mvá kâ ʼî yã, ngãtá kõrõnyã kâ ʼî yã, ngã ãríwá ʼî yã, gõʼdá ngã ngá-tị̂ gólĩyî ãngó nõ drị̃ị̂ nõ ʼbá yí kâ bê yã rî. 24Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí gã gólĩyî trá dó. Ĩtí rî, gólâ kĩ, "Tãndí ró, ʼdõvó gólĩyî õʼdê gbõ tã õnjí lôvó gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ kâ gólâ rĩ ʼbá gólĩyî âdólé rî vósĩ." Âʼdô bê trá ĩtí rî, gólĩyî õjâ rû rĩʼá tã lârâkô ndrĩ ãnyĩ kâ rî ʼẽlé ĩʼdî ĩyî ãzí-ãzí yí bê. 25Gólĩyî jâ rû gõʼdá rĩʼá tã õnjõ kâ ârílí ĩʼdî tã pạ̃tị́ị̃ gólâ Ôvârí kâ ró rî võ lâ ʼá. Gólĩyî jâ rû kpá rĩʼá ngá gólĩyî ãngó nõ kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî. Gõʼdá gólĩyî rí kô rĩʼá Ôvârí ʼbũû ʼálâ gólâ ngá rî ʼdĩ ʼbá yî lôʼbã ʼbá nĩ rî ị̂njị̃lị́. Gólâ ĩʼdî rĩʼá gólâ gólĩyî drí îcálé lûyị́lâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî. Ãâʼdô ĩtí. 26Ĩtí, tãlâ gólĩyî ʼê tã õnjí trá rî drí sĩ rî, Ôvârí dĩ ũgúlị́ trá gólĩyî drí. Ĩtí gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Tãndí ró, ʼdõvó gólĩyî õʼdê gbõ ngá gólĩyî ãnyĩ kâ tã lôvó gólĩyî rúʼbạ́ kâ drí gólĩyî âsélé ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî." Gõʼdá ĩtí rî, õkó lôvó fõ trá vólé ãgô ʼásĩ gõʼdá cé ãgô ãzí lôvó ĩʼdî ậʼdú kõzó ĩʼdí bê lâ õkó ró. Ĩtí gólĩyî drí rĩzó tã ãnyĩ kâ ʼẽlé ĩʼdî ĩyî võ ʼásĩ ãgô ãzí ró. Nĩngá sĩ, õkó drí kpá ngãzó ĩyî dĩlí vólé ãgô rú sĩ gõʼdá rĩzó ậyị́lị́ ãkpã ĩyî võ ʼásĩ. Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí drí lâṇõ gólâ îcá ʼbá tã ãnyĩ ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ bê rî fẽzó gólĩyî drí ndrĩ. 28Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, Ôvârí âyê gólĩyî trá, tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ ãâdô ró gólĩyî bê lậvũlị́ kôrô, gólĩyî drị̃ ĩîzã ró rû ndrĩ âʼdólé rĩʼá tã gólĩyî îcá ʼbá kô mbị̂ gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 29Nĩngá sĩ, tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî lîzô trá âcálé rõô. Gólĩyî ʼê tã ndrĩ gólĩyî tã õnjí tẽtẽ ró rî ʼbá yî trá õjílã ãzâ ʼbá yî drí. Gólĩyî rĩʼá ngá lôvó bê dũû âʼdólé ĩyî nyãányâ drí. Gõʼdá ãzí-ãzí lâ yî âgî-âgî gólĩyî lị̃fị́. Gólĩyî rî trá rû cãlé ĩyî lãfálé ʼásĩ, gõʼdá kpá rĩzó ĩyî ãzí-ãzí yî ûfúlị́. Gólĩyî rî trá rĩʼá õnjõ âdólé ĩyî ãzí-ãzí yî drí. Gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá õnjí ró ãzí-ãzí lâ yî rú. Gólĩyî rî trá rĩʼá ãzí-ãzí lôʼdálé gõʼdá kpá rĩʼá tã ngõlé ãzí-ãzí lâ yî rú. Ĩtí rî, gólĩyî lẽé Ôvârí kô ãlôwálâ. Gólĩyî ʼbã ĩyî nyãányâ õjílã ãmbâ-ãmbâ ró, gõʼdá gólĩyî drí ĩyî ʼbãzó âʼdólé drị̃-ʼbá ró ĩyî ãzí-ãzí yî drị̃lị́. Gólĩyî rî ĩyî trá rĩʼá ĩyî ậrúlị́. Gõʼdá gólĩyî rî trá rĩʼá tã ãzâ ãnyĩ kâ ró rî ʼbá yî lôndãlé ĩʼdî ʼẽlé. Gólĩyî ârí tã ĩyî ândré yí kâ ĩyî átá yí bê rî kpá kô. 31Ĩtí rî, gólĩyî trá rĩʼá tã âzâ-âzâ ʼbá ró. Gólĩyî ʼé tã gólâ gólĩyî drí kĩʼá nĩ rî yĩ ãʼdô ʼẽʼá lâ rî kô. Gõʼdá gólĩyî ʼbãá ậdrúpị̃ lâ yî lôvó kpá kô. Gõʼdá gólĩyî ndré ĩzã lâ ĩyî kpá kô. 32Lé rî, gólĩyî nị̃ tã Ôvârí drí ʼbãlé rî trá dódó kĩ, Ôvârí ãʼdô lâṇõ õdrã sĩ rî fẽʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã ãnyĩ kâ ĩtí ʼdĩ ʼẽlé rî ʼbá yî drí. Kpálé gólĩyî nị̃lị́ bê tã rî ʼdĩ trá rî, gólĩyî âyé tã ányâ õnjí ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî kô. Gólĩyî rî trá zãâ ʼẽlâ ĩyî. Gõʼdá gólĩyî âdô ĩyî ãzí-ãzí yî kpá tã õnjí ãlô-ãlô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\