Rómã lé ʼbá 10

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã gólâ má drí lẽlé rõô pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî rĩʼá Ôvârí drí õjílã ámâ nyãányâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî pãlé. Má rî rãtáã ʼẽlé rõô Ôvârí drí, tãlâ gólâ õpâ ró gólĩyî tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 2Má âtâ nõ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãnî drí, gólĩyî rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê Ôvârí drị̃ị̂ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, ãʼdô ró bê gólâ drí ĩyî ndrẽzó õjílã mbị̂mbị̂ ró. Gõʼdá gólĩyî lẽé kô lạ́tị̂ gólâ mbị̂ Ôvârí drí âʼdálé gólĩyî drí âʼdózó ʼálâ sĩ mbị̂mbị̂ ró rî trõlé. 3Ôvârí âfẽ Yésũ trá drãlé lạ́tị̂ gólâ cé ãlô õjílã drí ngá pãzó rî ró. Ĩtí rî, gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî ʼbá yî rĩʼá gólĩyî Ôvârí drí ndrẽlé õjílã íyíkâ mbị̂mbị̂ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gã tã ʼdî trá dó. Gõʼdá gólĩyî ûjũ tã trá kpị̃ị̂ ʼdẽzó lạ́tị̂ ĩyî nyãányâ kâ rî ʼásĩ tãlâ âʼdózó bê mbị̂mbị̂ ró Ôvârí lị̃fị́. Gõʼdá Yésũ ânĩ bê drãlé tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, tã gólâkâ îcâ nĩ ãmâ tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî ʼbãlé mbị̂mbị̂ cú ĩtí. Îcá kô tã ʼbãʼbã ʼẽʼẽ ãmákâ drí ãmâ ʼbãlé âʼdólé mbị̂mbị̂ ró Ôvârí lị̃fị́. 5Tãlâ lạ́tị̂ gólâ mbị̂ Ôvârí rî ûsúzó rî tãsĩ rî, Músạ̃ îgĩ tã trá ạ̃kû ró nã sĩ tãlâ tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî ʼẽʼẽ lâ tãsĩ kĩ nĩ rî, "Õjílã gólâ lẽ ʼbá trá rĩlí õjílã Ôvârí kâ ró rî, îcâ trá gólâ drí rĩzó rĩʼá tã gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî ãkí ãkó." 6Gõʼdá Ôvârí ndrê ãnî yí lị̃fị́ õjílã mbị̂mbị̂ íyíkâ rî ʼbá yî ró, tãlâ nĩ lẽ tã trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ Yésũ ʼá. Gólâ âʼdâ tã rî ʼdĩ trá trậ tã îgĩ íyíkâ rî ʼá kĩ, "ʼDõvó nĩ îjî tã kô kĩ nĩ rî, 'Ãʼdî âʼdô ngãʼá nĩlí ʼbũû ʼálâ Yésũ Krístõ rî âtrõlé vũdrị́ ʼá nõlé ãmâ drí rî nĩ yã?' 7Gõʼdá nĩ îjî tã ãnî nyãányâ ʼá kô kĩ, 'Ãʼdî âʼdô nĩʼá nĩ bũúũ võ gólâ õjílã ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî drí rĩzó rĩlí rî ʼálâ, nĩʼá Krístõ rî âtrõlé tólâ sĩ âjílí ãmâ drí ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ãmâ pãlé rî nĩ yã?' " 8ʼDĩî võ lâ ʼá rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá rî ʼbá yî îcâ trá úlị́ âtálé kĩ, "Âʼdó kô âmbâ-âmbâ ró tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nị̃zó. Nĩ âʼdô îcáʼá tã lâ nị̃lị́ dódó ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ gõʼdá kpá tã lâ âtálé dódó." Tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ãmâ drí rî kĩ, ʼdõvó mã lẽ tã Yésũ Krístõ ʼá gólâ ãmâ drí tã pẽzó tã lâ sĩ kĩʼá nĩ rî, 9õzõ õjílã ãzâ ãlô ãnî ʼásĩ õlẽ tã trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ, Ôvârí ʼê Yésũ trá lîdrílí lédrẽ-lédrẽ ró õdrã ʼásĩ, gõʼdá õzõ gólâ ãâtâ tã íyî tị̂ nyãányâ sĩ ãzí-ãzí ãzâ ʼbá yî ândrá kĩ, Yésũ ĩʼdî rĩʼá Kúmú gólâ Ôvârí drí âjólé ãmâ pãlé rî, ĩtí Ôvârí âʼdô gólâ rî pãʼá tã õnjí gólâkâ rî ʼbá yî ʼásĩ âʼdólé yí drí ndrẽlé tã mbị̂ ʼbá ró yí lị̃fị́. 11Gõʼdá tã îgĩ Ôvârí kâ Yésũ rî tãsĩ rî kĩ, "Õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró rî ʼbá yî âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âʼdô gólĩyî pãʼá trá tã õnjí ʼásĩ õrẽ íyíkâ fẽzó drílĩyî õjílã íyíkâ ró." 12Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí rî õjílã ndrĩ pãlé lạ́tị̂ ãlôlâ ʼdĩ ʼásĩ. Ĩtí rî, gólâ rí kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ pãlé lạ́tị̂ ngĩî lâ ãzâ ʼásĩ lạ́tị̂ gólâ drí rĩzó õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ pãlé rî rú sĩ. Yésũ ĩʼdî rĩʼá kúmú ãlô gólâ Ôvârí drí ʼbãlé drị́-ãcê bê õjílã íyíkâ drị̃lị́ õrĩ ndrĩ ngĩíngî rî ʼbá yî ʼásĩ. Yésũ fẽ õrẽ trá ãmbá õjílã ndrĩ gólĩyî lâkpã ʼbá trá gólâ rú rî ʼbá yî drí. 13Tã îgĩ Ôvârí kâ kĩ, "Õjílã ndrĩ gólĩyî Kúmú ãmákâ ʼdĩ ậzị́ ʼbá ânĩlí ĩyî pãlé rî áâʼdô gólĩyî pãʼá." 14Gõʼdá õjílã ãzákôlâ ʼdĩ âʼdô tị̂ ânyáʼá tã îjî sĩ kĩ, "Âʼdô kó îcáʼá ángô tí ró õjílã drí nĩzó Kúmú Yésũ ngálâ ĩyî pãlé, õzõ ngã gólĩyî õlẽ tã gólâ ʼá kôʼdáwá rî yã? Gõʼdá gólĩyî âʼdô îcáʼá ángô tí ró tã lẽlé Yésũ ʼá, õzõ lạ́tị̂ ãʼdô trá yûʼdạ́wạ́ gólĩyî drí tã ârízó gólâ rî tãsĩ rî yã? Ngã gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãʼdô trá yûʼdạ́wạ́ Yésũ rî tã pẽlé gólĩyî drí rî, gõʼdá âʼdô îcáʼá ángô tí ró gólĩyî drí tã nị̃zó gólâ rî tãsĩ yã? 15Ngã gõʼdá Ôvârí õjô tã pẽ ʼbá kô õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gõʼdá õjílã ãzâ âʼdô nĩʼá tã pẽlé gólĩyî drí Yésũ rî tãsĩ rî ángô tí ró yã?" Nĩ ndrê drẽ, tã îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã ãmâ drí kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õcâ õjílã ngálâ tã Yésũ kâ pẽlé rî, tã gólĩyíkâ âʼdô õjílã gólĩyî tã âtî-âtî gólĩyíkâ Yésũ rî tãsĩ rî ârí ʼbá rî ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró tã âtî-âtî ʼdĩ tãsĩ." 16Õzõ gõʼdá õjílã ãânĩ trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí rî, cé rĩʼá õjílã rî gógó Yúdạ̃ yí kâ ũrûkậ ʼbá yî lẽ ĩyî tã nĩ úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá âʼdólé tã pạ̃tị́ị̃ ró. Ạ̃kû ró nã sĩ rî, tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã âtâ úlị́ trá gólĩyî tãsĩ õjílã gólĩyî tã lẽlẽ ãkó rî ʼbá yî ró. Gõʼdá gólâ îjî tã kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzãkã fí bê rĩʼá gólâ tã âtî-âtî ámákâ ánî tãsĩ rî lẽ ʼbá trá rî ró yã?" 17Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã Ôvârí drí jõlé rî ãâtâ úlị́ trá Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî, ʼdĩî Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ trá trậ õjílã drí tã âtî-âtî tãndí íyíkâ Yésũ rî tãsĩ rî ârízó. Gõʼdá õzõ gólĩyî ãârî tã âtî-âtî rî ʼdĩ trá rî, ʼdĩî gólĩyî îcâ trá tã lẽlé ʼá lâ. 18Gõʼdá má îjî drẽ tã ãnî tị́ kĩ, "ʼDĩî fí rĩʼá tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî kĩʼá nĩ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ãârí ĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî kôʼdáwá yã?" Ĩtí rî, má îcâ trá tã ʼdî lôgõlé kĩ, "Õjílã ʼdî ʼbá yî pạ̃tị́ị̃ ârî ĩyî tã âtî-âtî ʼdĩ trá. Órî trá pẽ bê lâ võ ndrĩ gólĩyî drí rĩzó rĩlí rî ʼbá yî ʼásĩ." Gõʼdá âʼdô tã Ôvârí kâ rî vó ró rî, Dạ̃wúdị̃ âtâ trá kĩ, "Tã âtî-âtî gólĩyíkâ pẽlé trá ʼdĩ kpã võ drị̃ trá ndrĩ ãkí ãkó. Tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ lậʼbû trá võ ãngó drị̃ị̂ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ âʼdólé õjílã ndrĩ drí îcálé ârílâ ĩyî." Lôngó 19.4 19ʼDõvó õzõ õjílã ĩîjî tã má tị́ kĩ, "Tã tã lẽlẽ Yésũ ʼá rî tãsĩ ʼdî fî fí trá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî drị̃ị̂ gõʼdá drílĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ ârízó ãʼdô ró bê gólĩyî drí tã lâ nị̃zó ʼẽlé yã" rî, tã lôgõ ámákâ gólâ drí rî âʼdô ʼbãʼá nõtí, "Ãwô, tã âtî-âtî ʼdĩ fî trá gólĩyî drị̃ ʼá tã lâ nị̃zó." Gõʼdá tã âtî-âtî ʼdĩ fî trá kpá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yî drị̃ lâ yî ʼá. Ạ̃kû ró nã sĩ, Músạ̃ ậngũ tã trá tã ʼdî tãsĩ. Úlị́ gólâkâ vó ró, Ôvârí âtâ tã trá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí kĩ, "Tãlâ nĩ gã trá dó tã lẽlé má ʼá rî drí sĩ rî, má âʼdô õjílã gólâ ãnî drí ndrẽlé fõlõgâ ró cú ĩtí tã Ôvârí kâ nị̃ ãkó rî njĩʼá. Gõʼdá tã rî gógó ʼdĩ âʼdô âgíʼá âgî ãnî lị̃fị́. Nĩ âʼdô ngãʼá ạ̃wạ̃ ró, tãlâ má fẽ õrẽ trá õjílã gólĩyî ámâ tã nị̃ ʼbá sị́sị́ lâ sĩ kô rî ʼbá yî drí." Tã ʼBãʼbã Ândâ 32.21 20Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã îgĩ tã ãzâ kpá tã rî ʼdĩ tãsĩ kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ gólĩyî ámâ lôndã ʼbá kô rî, gólĩyî rĩʼá õjílã ámâ ûsú ʼbá tã lẽzó má ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî. Má âʼdâ ámâ nyãányâ trá õjílã gólĩyî tã ámákâ îjí ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî ũnị̃ ró mâ bê. 21Õjílã ámákâ rî ʼbá yî gã tã ámákâ rî trá dó. Gõʼdá má rî trá ámâ drị́ îjõlé kpị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólĩyî ʼbãzó rĩlí vũdrị́ dódó kậyị̂ gólâ gólĩyî õtírĩ âgõô má ngálâ rî sĩ." Ĩsáyã 65.1


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\