Rómã lé ʼbá 11

1Ngãtá õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé sĩ âʼdô tã îjíʼá kĩ nĩ rî, "Ôvârí gã õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trá ndrĩ dó âʼdólé ĩyî õjílã íyíkâ ró yã?" Âʼdó kô ĩtí, Ôvârí gãá ãmâ kô ndrĩ âʼdólé õjílã íyíkâ ró. Nĩ ị̂sũ tã drẽ tã ámákâ rî tãsĩ, mâ rĩʼá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólâ ʼbạ̃súrú Bẽnjĩmónã kâ rî ʼásĩ rî ĩʼdî. Mâ rĩʼá Ãbãrãyámã rî ózõwá gólâ Ôvârí drí gãlé dó kôʼdáwá rî ĩʼdî. 2Gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí gãá õjílã gólĩyî Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî gólâ drí njĩlí trá sị́sị́ tã lẽlé yí ʼá âʼdólé õjílã íyíkâ ngîngî lâ ró ʼdĩ ʼbá yî kô dó. Nĩ ị̂sũ tã tã îgĩ Ôvârí kâ tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã rî tãsĩ rî tãsĩ. Gólâ âtâ tã trá Ôvârí drí õjílã Ôvârí kâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rú kĩ, 3"Ôvârí Yãkóvã, úûfû tã ậngũ ʼbá áníkâ rî ʼbá yî trá ndrĩ. Gõʼdá gólĩyî lâpẽ võ gólĩyî bẽlé trá kõrõnyã zã kâ ró ngá fẽfẽ ró ánî ị̂njị̃zó rî ʼbá yî kpá trá vólé. Lâkî gõʼdá trá cé ãlô mâ tã ậngũ ʼbá ró rî ĩʼdî tãkõ drẽ zãâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî trá rĩʼá ámâ lôndãʼá âʼdólé ĩyî drí fũlị́ kpá vólé õzõ drílĩyî ámâ ãzí-ãzí yî ûfúrị̃ kâtí." 4Ôvârí lôgõ tã-drị̃ Ẽlíyã kâ rî ángô tí yã? Ôvârí lôgõ tã-drị̃ rî ʼdĩ kĩ nĩ rî, "Ánî líndrí õʼbê kô dị̃, Ẽlíyã, õjílã kútũ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ drẽ bê zãâ rĩʼá má drị́gạ́ njírí-njírí. Gólĩyî rĩʼá õjílã gã ʼbá ĩyî trá dó ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ ôvârí ãbãrãdãgõ zị̃lị́ Bãálã ʼdĩ ị̂njị̃lị́ rî ĩʼdî, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá rĩlí cé ámâ ị̂njị̃lị́ ĩʼdî Ôvârí ró." 5Rĩʼá gbõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî tãsĩ ãndrõ nô. Õjílã ũrûkậ ʼbá yî bê rĩʼá õjílã ãmákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ gólĩyî drị̃ jã ʼbá trá âʼdózó tã lẽlé Yésũ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ʼá. Ôvârí njĩ ãmâ cú ĩtí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró âʼdólé õjílã íyíkâ ró, tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ rî sĩ. 6Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ drẽ tã tã gólâ Ôvârí drí ãmâ njĩzó cú ĩtí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró âʼdólé íyíkâ ró ʼdĩ tãsĩ. Tã lâ âʼdó kô kĩ, tã tãndí gólĩyî õjílã drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî ʼbã Ôvârí nĩ gólĩyî njĩlí. Õzõ tí Ôvârí õnjĩ õjílã tãlâ tã gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî tãsĩ rî, gõʼdá rî, tí gólâ pá ãmâ kô cú ĩtí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ. 7Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã tã ãzâ nõ tãsĩ. Õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ûjũ ĩyî tã trá kpị̃ị̂ Ôvârí drí ĩyî ndrẽzó bê õjílã íyíkâ mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró. Gólĩyî îcá kô ngá pãpã rî ʼdĩ ûsúlị́, gõʼdá õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî ʼbá yî ûsû ngá rî ʼdĩ trá. Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ạ̃mbúkũ lâ yî drị̃ drí âmbázó âmbâ, gõʼdá rĩlí zãâ tã Ôvârí kâ ârî-ârî lâ gãlé dó. 8Gõʼdá tã gólĩyíkâ rĩʼá õzõ úlị́ gólĩyî tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ ʼá rî tí kĩʼá nĩ rî, "Ôvârí ʼê gólĩyî âʼdólé rĩlí drị̃ ãkó lé ʼbá ró tã âtî-âtî íyíkâ ârílí, õzõ õjílã gólĩyî õdrá drí cĩlí nĩ gõʼdá îcá ʼbá kô tã nị̃lị́ dódó rî kâtí. Ĩsáyã 29.10 Gólĩyî rĩʼá lị̃fị́ ãkó ngá Ôvârí kâ rî ʼbá yî ndrẽzó, gõʼdá gólĩyî rĩʼá kpá bị́ ãkó úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârízó. ʼDĩî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî tãsĩ bũúũ ãndrõ nô." Tã ʼBãʼbã Ândâ 29.4 9Gõʼdá kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ âtâ úlị́ kpá ĩtí lâ ʼdĩ kâtí õjílã gólĩyî gã ʼbá dó tã lẽlé Ôvârí ʼá rî ʼbá yî tãsĩ kĩ nĩ rî, "ʼDõvó ngá nyãnyã tãrãbízã drị̃ị̂ ạ́ngị́ gólâ gólĩyî ʼbã ʼbá âʼdólé ãyĩkõ ró rî õjâ rû âʼdólé bãfí cãlé trá rî ró gólĩyî drí lâʼĩzó gbõ ʼá lâ. ʼDõvó ngá nyãnyã ạ́ngị́ gólĩyíkâ rî ʼdĩ õjâ rû gbõ õnyã ró ójá sị́lị́ gólĩyî drí ânĩzó tẽlâ lâʼĩzó ngạ́rạ́ rú lâ. ʼDõvó ngá tãndí rî ʼdĩ ʼbá yî õʼê gólĩyî gbõ ʼdẽlé ậʼdú kõlé kậyị̂ gólâ lâṇõ drí ʼẽzó ʼẽʼá âʼdélé gólĩyî drị̃ị̂ rî sĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî ûfúlị́. 10ʼDõvó gólĩyî lị̃fị́ ạ̃ậnị̂ kpạ̃ạ́kũ, tãlâ gólĩyî õzó îcá kô ngá Ôvârí kâ rî ndrẽlé. Gõʼdá kpá rî, ʼdõvó gólĩyî ũnjị̃ ngá lậnjị̃-lậnjị̃ ĩyî drị̃ị̂ sĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî ũgúlị́ drí árá âvázó bê gõʼdá rĩlí zãâ dạ̃gũ ĩtí gbạ́dú." Lôngó 69.22-23 11Õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ âʼdô tã îjíʼá kĩ, "Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdê bê trá ĩyî tãlâ tã lẽ ãkõ tãsĩ Yésũ ʼá rî, ĩtí rî, tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ câ gólĩyî lãfâ trá Ôvârí rú sĩ zãâ pạ̃tị́ị̃ ró yã?" Ĩtí rî, má âʼdô tã ʼdî drị̃ lâ lôgõʼá nõtí kĩ, "Âʼdó ĩtí kô! Tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî já gólĩyî kô vólé Ôvârí rú sĩ zãâ ró." Nĩ ndrê drẽ, õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼê ĩyî tã õnjí bê ĩtí rî, Ôvârí drí rû jãzó õjílã dũû õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî pãlé. Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼê õjílã dũû Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî âgílí âgî-âgî tãlâ tã tãndí gólĩyî õjílã ãzâ ʼbá yî drí ûsúlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 12Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼê ĩyî tã õnjí bê rî, ʼdĩî njị̃ lạ́tị̂ trá trậ Ôvârí drí õrẽ dũû fẽzó õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ ãngó drị̃ ʼá rî ʼbá yî drí. Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ậvị̃ tã tãndí gólĩyî Ôvârí drí lẽlé fẽlé gólĩyî drí rî ʼbá yî trá rî, gõʼdá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî drí ĩyîngá ûsúzó lâ Ôvârí drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, Ôvârí ẽêʼbê õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî yí drí njĩlí trá íyíkâ ró rî ʼbá yî ndrĩ tã lẽlé Yésũ ʼá rî, ĩtí tã tãndí gólĩyî õjílã ãngó drị̃ nô kâ rî ʼbá yî drí ûsúlị́ tã lâ sĩ rî âʼdô lậvũʼá kôrô tã tãndí gólĩyî drílĩyî ûsúlị́ trá kậyị̂ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí Ôvârí rî gãzó dó rî sĩ rî drị̃ị̂ sĩ. 13Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má lẽ trá âtálâ ãnî õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô rî ʼbá yî drí. Ôvârí ʼbã mâ trá âʼdólé lãjóʼbá íyíkâ ró tã íyíkâ âtálé ngîngî lâ ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô nõ ʼbá yî drí. Âʼdô bê trá ĩtí rî, má ndrê trá kĩ, rĩʼá ámâ tã ʼî âʼdózó ãnî lãfálé lãjóʼbá ró ngîngî lâ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî âʼdálé ãnî drí. 14Gõʼdá má lẽ kpá tákányĩ Ôvârí drí õjílã ámâ nyãányâ kâ Yúdạ̃ yí kâ pãlé. Nĩngá sĩ, õzõ tã ʼẽʼẽ ámákâ ãnî õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ lãfálé rî õʼbã õjílã ámákâ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî âʼdólé âgílí âgî tãlâ tã tãndí ãníkâ drí sĩ rî, ĩtí rî, má lẽ tã trá rõô tã rî ʼdĩ drí õjílã dũû õjílã ámákâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ ʼbãlé kpá rû jãlé tã lẽlé Yésũ ʼá. 15Nĩ ndrê drẽ, õzõ Ôvârí õpâ õjílã dũû õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ trá kậyị̂ gólâ drí õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gãzó rî sĩ rî, ĩtí õzõ gõʼdá gólĩyî õjâ rû trá zãâ gbạ́dú Ôvârí drí tã gólâkâ rî lẽlé ĩʼdî rî, tã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá tãndí ró lậvũlị́ kôrô. Âʼdô âʼdóʼá ókĩzõ Ôvârí ʼê gólĩyî trá lîdrílí õdrã ʼásĩ rî kâtí. 16Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî âʼdô trá pạ̃tị́ị̃ õjílã Ôvârí kâ ró. Bê trá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô kpá ãmâ gólĩyî ózõwá yî ndrẽʼá õjílã íyíkâ ró. Õzõ fê índrĩgó ãʼdô tãndí ró rî, fê gárá âʼdô kpá ʼbãʼá tãndí ró. 17Õzõ ãʼdô kpálé ĩtí ị̃zạ́tú rî, ngbãângbânõ õjílã dũû Ĩsĩrãʼélẽ kâ rĩʼá ĩyî õzõ fê rî ʼdĩ gárá lâ yî Ôvârí drí âgãlé trá njíyá-njíyá vólé, tãlâ gólĩyî gã tã Ôvârí kâ trá dó rî tãsĩ rî ʼbá yí kâtí. Gõʼdá ãnî õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî rĩʼá õzõ fê gárá gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá njũlị́ fê rî ʼdĩ rú ʼdĩ gárá lâ yî gólâ drí âgãlé trá njíyá-njíyá vólé ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ rî kâtí. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí ʼbã ãnî trá njũlị́ ngạ́rạ́ fê íyíkâ ʼdĩ rú. Ĩtí rî, ãnî trá rĩʼá fãfã ûsúʼá fê rî ʼdĩ ʼásĩ, tãlâ âʼdózó rĩlí dódó õjílã gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî ró. Gõʼdá Ôvârí rĩʼá tã lẽlẽ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî ʼẽʼá ãnî pãlé tã lẽlẽ gólâ ãnî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 18Âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ ʼbã ãnî nyãányâ kô âʼdólé gạ̃rạ̃ lậvũlị́ õjílã gólĩyî Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî Ôvârí drí gãlé trá dó fê gárá íyíkâ ró ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Õzõ gõʼdá nĩ õngâ trá rĩʼá ãnî ậrúlị́ tãlâ ândrâ-tãndĩ ãníkâ ʼdĩ tãsĩ rî, ʼdõvó tã lâ ãâgâ ãnî drị̃ị̂ kĩ, ãnî rĩʼá cé fê gárá gólâ fê ʼdĩ índrĩgó lâ yî drí âʼdólé ãnî drí mbãzó bê rî ĩʼdî. 19Õjílã ũrûkậ ʼbá yî ãnî lãfálé sĩ rĩʼá ĩyî ậrúʼá tã âtázó kĩ, "Fê gárá Ôvârí kâ ãzâ ʼbá yî áâgã trá njíyá-njíyá vólé, ãʼdô ró bê gõʼdá ãmâ ʼbãzó ĩʼdî njũlị́ fê rî ʼdĩ rú gólĩyî võ ʼá." 20Má kô tã ãníkâ ʼdĩ drị̃ lâ kĩ, "ʼDĩî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî áâgã trá njíyá-njíyá vólé, tãlâ gólĩyî lẽé tã Ôvârí ʼá kô." Gõʼdá gólĩyî võ ʼá rî, óʼbã trá ãnî ĩʼdî njũlị́ ngạ́rạ́ fê rî ʼdĩ rú tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. Âʼdó kô kĩ nĩ rî, âʼdô-âʼdô tãndĩ ãníkâ rî lậvũ kôrô gólĩyíkâ rî drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, nĩ ậrû ãnî kô tã rî ʼdĩ tãsĩ. ʼDõvó nĩ rî bê-rî rĩlí Ôvârí rî ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ. 21Nĩ ị̂sũ tã kpá óʼdí tã õjílã Ôvârí kâ gólĩyî âʼdó ʼbá õzõ fê ʼdĩ kâtí rî ʼbá yî tãsĩ mãnísĩ ró. Õzõ Ôvârí õnjĩ trá fê gárá gólâ mbã ʼbá trá fê ʼásĩ îtõ võ lâ ʼásĩ rî gãlé vólé rî, ĩtí rî, gólâ îcâ kpá trá ãnî gãlé njíyá vólé õjílã íyíkâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ. Ãnî gõʼdá trá fê gárá gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá njũlị́ fê rî ʼdĩ rú rî ĩʼdî. 22ʼDõvó ĩtí rî, mã ị̂sũ tã Ôvârí rî tãsĩ. Gólâ rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ tãndí ró rî bê tákányĩ, gõʼdá gólâ kpá ĩʼdî rĩʼá nyé mbị̂mbị̂ ró lâṇõ fẽrẽ ʼá õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, gólâ pạ̃tị́ị̃ fẽ lâṇõ trá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî gólâ rî gã ʼbá dó rî ʼbá yî drí. Gõʼdá gólâ âʼdâ kpá õjílã lôvó íyíkâ ãnî gólĩyî rĩ ʼbá zãâ njũlị́ gólâ rú lõvõ sĩ rî ʼbá yî drí, tãlâ lõvõ tíbê gólâ drí rĩʼá âʼdálâ ãnî drí ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá õzõ nĩ õjâ rû tã gólâkâ gãlé dó rî, gólâ âʼdô ãnî gãʼá vólé fê rî ʼdĩ rú sĩ. 23Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́ õjílã Ôvârí kâ ró gõʼdá Ôvârí drí âgãlé vólé fê rî ʼdĩ rú sĩ rî ʼbá yî tãsĩ rî, õzõ gõʼdá gólĩyî õjâ rû kpá gõlé tã lẽlé Ôvârí ʼá óʼdí rî, ʼdĩî Ôvârí âʼdô îcáʼá gólĩyî lôgõlé njũlị́ fê rî ʼdĩ rú, ãʼdô ró bê gólĩyî drí âʼdózó õjílã íyíkâ ró kpá óʼdí. 24Nĩ ndrê drẽ, ãnî sị́sị́ lâ sĩ trá rĩʼá õzõ fê gárá gólâ mbã ʼbá trá fê ãzâ rú õmã ʼálâ rî kâtí. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Ôvârí drí ãnî âfózó ʼyárá vólé fê rî ʼdĩ rú sĩ âtrõlé yí drí lâkpãlé fê gólâ íyî nyãányâ kâ ró rî rú. Gõʼdá gólâ ʼê tã tãndí ʼdĩ bê ĩtí rî, gólâ âʼdô rĩʼá ãyĩkõ ró õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí kpá drị̃ âdĩzó tã lẽlé ʼdíyî pã ʼbá gólĩyíkâ rî ʼá, tãlâ gólĩyî drí âʼdózó bê õjílã íyíkâ ró kpá óʼdí. ʼDĩî âʼdô âʼdóʼá ókĩzõ gólâ fê gárá gólĩyî gólâ drí âfólé trá ʼyárá fê íyíkâ rî rú sĩ sị́sị́, ãʼdô ró bê yí drí îcázó óʼdí lâ lâkpãlé lâṇõ ãkó fê íyíkâ rú tãlâ õmbâ ró bê óʼdí rî kâtí. 25Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî, má lẽ drẽ tã gólâ Ôvârí drí âʼdálé má drí õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî âtálé ãnî drí, nĩ õzó ãnî ậrú tã gólâ Ôvârí drí ãnî njĩzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ võ ʼá rî tãsĩ. Õjílã ãmbá Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî ãâʼdô rĩʼá ĩyî drị̃ âmbâ-âmbâ sĩ cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã ndrĩ õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî kâ gólĩyî yí drí njĩlí trá âʼdólé íyíkâ ró rî ʼbá yî pãzó rî sĩ. 26Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Ôvârí âʼdô õjílã ạ̃mbúkũ ndrĩ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî pãʼá, nyé õzõ drílâ âtálé trá tã îgĩ íyíkâ ʼá rî kâtí, gólâ kĩ, "ʼDíyî pã ʼbá gólâ má drí ʼẽʼá âjólâ rî áâʼdô tị̃ʼá lâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ró. Ĩtí rî, gólâ âʼdô õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî pãʼá ndrĩ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró. Ĩsáyã 59.20-21 27Gõʼdá má âʼdô tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî âyéʼá, âʼdô tã-drị̃ lẽlẽ gólâ ãmâ drí ʼbãlé trá gólĩyí bê rî vó ró." Ĩsáyã 17.9 28Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ʼbá trá dó ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî gólâ drí ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró. Gõʼdá tã lẽ ãkõ gólĩyíkâ ʼdĩ pâ ãnî õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî trá. Kpálé ĩtí rî, õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî lôvó lâ yî zãâ bê Ôvârí ʼá, tãlâ tã-drị̃ lẽlẽ Ôvârí kâ gólĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yí bê rî tãsĩ. 29Tã ị̂sũ Ôvârí kâ já rû kô õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drị̃ị̂ sĩ. Ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ rî, gólâ njĩ gólĩyî trá lôvó sĩ âʼdólé õjílã íyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ró. 30Sị́sị́ rî, ãnî nyãányâ gã tã Ôvârí kâ kpá trá dó. Gõʼdá õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí tã gólâkâ gãzó trá dó rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, gólâ drí gõzó rû jãlé pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî âʼdálé ãnî drí gólĩyî võ ʼá. 31Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí kpá rĩʼá njãâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî pãlé, õzõ gólâ drí ãnî pãrẽ tí, ãʼdô ró bê gólĩyî drí rû âjázó âʼdólé õjílã íyíkâ ró kpá óʼdí. 32Ôvârí âyê õjílã trá ndrĩ rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ró, tãlâ yí pâ ró gólĩyî bê drị̃-bạ́lạ́yị̂ sĩ tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî sĩ. 33Má lûyị̂ Ôvârí trá rõô tãlâ ãmbã gólâkâ tãsĩ. Gólâ ʼê tã lânjã trá dũûdû õjílã íyíkâ rî ʼbá yî drí. Gólâ rĩʼá cú tã nị̃nị̃ bê. Gólâ nị̃ tã ndrĩ dódó âʼdózó rĩʼá tã kĩlí ndrĩ mbị̂mbị̂ ró. Tã gólâkâ rî ʼbá yî rĩʼá ndrĩ lậnjị̃-lậnjị̃ ró, mã îcá kô nị̃lâ tãndí ró. Gólâ nị̃ tã ángô rî ĩʼdî rĩʼá tãndí ró ãmâ drí rî ʼbá yî nĩ gạ̃rạ̃ ãmâ nyãányâ drí îcálé nị̃lâ rî drị̃ị̂ sĩ. 34Tã rî ʼdĩ rĩʼá õzõ úlị́ gólĩyî îgĩlí trá búkũ gólâkâ ʼá gólâ rî nyãányâ tãsĩ rî kâtí kĩ, "Õjílã ãzâ fí bê rĩʼá tã nị̃nị̃ bê gạ̃rạ̃ kĩ ʼbá nĩ rî, yí nị̃ tã ị̂sũ Ôvârí kâ trá yã? Gõʼdá õjílã ãzâ fí bê tã nị̃nị̃ bê lậvũlị́ kôrô Ôvârí kâ rî drị̃ị̂ sĩ, îcálé Ôvârí rî îmbálé yã? Ĩsáyã 40.13 35Ãʼdî fẽ drẽ ngá trá Ôvârí drí, ãʼdô ró bê Ôvârí drí lôgõlé gólâ drí rî nĩ yã?" Yóbõ 41.11 Tã ãzâ kó yûʼdạ́wạ́ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. 36Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí rî nyãányâ lôʼbã ngá-tị̂ ndrĩ ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼbá yî nĩ. Gõʼdá ngá rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî âʼdólé ʼdĩ gólâ sĩ, gõʼdá kpá âʼdólé gólâ drí, gólâkâ ró. Ĩtí rî, mã lûyị̂ Ôvârí rî rú zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó tãlâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\