Rómã lé ʼbá 12

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yî, Ôvârí âyê ãnî trá ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólâ ʼbã ãnî lôvó trá rõô. Bê trá ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí ãlô-ãlô kĩ, nĩ fẽ ãnî nyãányâ nyé tãndí ró Ôvârí drí rĩlí zãâ gólâkâ ró tã ndrĩ gólĩyî gólâ drí lẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî ãkí ãkó. Gõʼdá ĩtí rî, ãnî nyãányâ fẽfẽ Ôvârí drí ʼdĩ âʼdô Ôvârí rî ʼbãʼá âʼdólé ãyĩkõ ró rõô. Ĩtí rî, nĩ âʼdô gólâ rî ị̂njị̃ʼá dódó, tã ʼdî ʼẽʼẽ lâ sĩ. 2Rĩrĩ ãníkâ ndrĩ rî ʼbá yî tãsĩ rî, nĩ ʼdê kô tã ị̂sũ õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yí kâ vósĩ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, ʼdõvó Ôvârí õjâ tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ, ãʼdô ró bê ãnî drí tã gólâkâ ʼẽzó bê õjílã óʼdí ró rî ʼbá yí kâtí. Õzõ nĩ õʼê tã trá ĩtí rî, gõʼdá nĩ âʼdô îcáʼá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî nị̃lị́ dódó. Tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé rî ʼbá yî rĩʼá ndrĩ ʼdó tãndí ró, nyé mbị̂mbị̂ ró, gõʼdá dã ãyĩkõ ĩʼdî gólâ rú. 3Ôvârí njĩ mâ trá lãjóʼbá íyíkâ ró cú ĩtí tãkó tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ rî sĩ. Âʼdólé bê trá ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ ãnî drí ãlô-ãlô ndrĩ kĩ, nĩ ʼbã ãnî nyãányâ kô âʼdólé ãmbá lậvũlị́ kôrô âʼdô-âʼdô ãníkâ pạ̃tị́ị̃ rî drị̃ị̂ sĩ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, ʼdõvó nĩ ndrê ãnî nyãányâ mbị̂mbị̂ ró, õzõ Ôvârí drí ãnî ndrẽrẽ kâtí. Gõʼdá gólâ ĩʼdî rĩʼá ãnî ʼbã ʼbá îcálé tã gólĩyî ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé, tã ãnî drí lẽlé gólâ rî tãsĩ rî vó ró. 4Ãmâ ndrĩ tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî kpãkã ãlô rĩʼá õzõ Krístõ rî rúʼbạ́ kâtí. Õjílã mvá rúʼbạ́ rĩʼá ngá gólâ cú lûkû-lûkû bê dũû ngĩíngî rî ĩʼdî. Gõʼdá lôsĩ rúʼbạ́ lûkû rî ʼdĩ ʼbá yí kâ rĩʼá ʼẽlâ rî kpá rĩʼá ngĩíngî ró. Gõʼdá ãmâ tã lẽ ʼbá yî ãlô-ãlô rĩʼá rúʼbạ́ lûkû Krístõ kâ rî ĩʼdî. Ĩtí rî, ãmâ rĩʼá ãzí-ãzí ró ãmâ lãfálé ʼásĩ, âʼdólé tã ʼẽlé ãzí-ãzí pãzó ãlô-ãlô. 6Lôsĩ ãmâ drí rĩʼá ʼẽlâ Krístõ drí ãlô-ãlô rî rĩʼá ngĩíngî ãmâ ãzí-ãzí yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ. Ôvârí fẽ mbârâkã trá ãmâ drí ãlô-ãlô cú ĩtí tãkó, tãlâ mã îcâ ró bê lôsĩ tị̂ ngĩíngî dũû ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé. Õzõ Ôvârí õʼbã õjílã ãzákôlâ trá úlị́ íyíkâ nị̃lị́ ngĩlí trậ ãzí-ãzí drí rî, gõʼdá gólâ õngî úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî mbị̂mbị̂ ró, âʼdô tã gólĩyî Ôvârí drí rĩʼá âtálâ gólâ drí rî vó ró. 7Õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ trá tã ʼẽlé íyî ãzí-ãzí yî pãzó rî, ʼdõvó gólâ õʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî dódó. Õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ trá tã Ôvârí kâ îmbálé õjílã ãzí drí rî, ʼdõvó gólâ õʼê tã ʼdî dódó. 8Õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ trá úlị́ âtálé âʼdólé mbârâkã sõlé íyî ãzí-ãzí yî ʼá tã lẽlẽ ĩyíkâ tãsĩ rî, ʼdõvó gólâ õʼê tã rî ʼdĩ dódó. Õzõ gõʼdá õjílã ãzâ ĩîcâ trá ngá íyíkâ rî ʼbá yî fẽlé õjílã ĩzã lâ bê rî ʼbá yî pãzó rî, ʼdõvó gólâ õfẽ ngá rî ndrĩ gólâ îcáʼá fẽlâ rî ʼbá yî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô tãndí rî sĩ. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ĩîcâ trá ʼdẽlé sị́sị́ õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí rî, ʼdõvó gólâ õʼdê sị́sị́ gólĩyî drí dódó mbị̂mbị̂ ró pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Õzõ Ôvârí õfẽ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ ĩzã õjílã kâ ndrẽzó rî õjílã ãzâ drí rî, gólâ õndrê ĩzã gólĩyíkâ dódó ãyĩkõ sĩ. 9Tã pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ ʼbã ãnî ãzí-ãzí yî lôvó pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. Nĩ rî kô cé rĩʼá tã âtálé ĩʼdî lõvõ tãsĩ. Nĩ gã tã gólĩyî ndrĩ õnjí lâ yî ró rî ʼbá yî trá dó. Nĩ sõ tã gólĩyî tãndí ró mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî vósĩ cé, rĩʼá tã tãndí rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 10Nĩ ʼbã ãnî lôvó ãnî vó ʼásĩ dódó, õzõ ãnî drí ãnî ậdrúpị̃ yî lôvó ʼbãrẽ kâtí. ʼDõvó nĩ ʼê tã drị̃-káká õjílã ãzâ ʼbá yî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ yî sĩ. Gólĩyî tã õlậnjị̃ ãnî lị̃fị́ gạ̃rạ̃ ãnî nyãányâ drị̃ị̂ sĩ. 11Ĩtí rî, nĩ rî kô rĩlí cú ĩtí ngá ãzãkã ʼẽ ãkó. Nĩ ʼê ngá mbârâkã ãníkâ sĩ ndrĩ, tãlâ âʼdózó bê njãâ tã Ôvârí kâ ʼẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. 12Gõʼdá nĩ ʼbã lị̃fị́ tã tãndí gólĩyî Ôvârí kâ ró Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãnî drí ị̃zạ́tú rî ʼbá yî drị̃ị̂, tãlâ nĩ îcâ ró bê âʼdólé rĩlí ãyĩkõ sĩ. Ãʼdô trá kậyị̂ lâṇõ kâ rî tú rî, nĩ rî ró ʼâ ạ̃ʼdị́ ró fĩî ậtũ-ậtũ sĩ. Ĩtí rî, nĩ rî rãtáã ʼẽʼẽ sĩ Ôvârí drí kậyị̂ vósĩ cé. 13Õzõ krístõ ʼbá yî gólĩyî ĩzã bê rî ãâcâ trá ãnî ngálâ ĩzã ĩyíkâ bê rî, ʼdõvó nĩ fẽ ngá ãníkâ rî ʼbá yî ũrûkậ lâ gólĩyî pãzó. Gõʼdá ãnî lị̃fị́ ãâʼdô trậ ũmú õjílã lídí ró rî ʼbá yî drị̃ị̂ rĩlí ãnî drí ʼbã ʼásĩ. 14Õzõ kpálé õjílã ãzâ õʼê tã õnjí trá ãnî drí rî, gõʼdá nĩ trî gólâ kô. Nĩ ʼê bê-rî tã tãndí ĩʼdî gólâ drí. Nĩ ʼê rãtáã ĩʼdî Ôvârí drí õrẽ fẽzó gólâ drí. 15Õzõ tã tãndí õʼê rû trá ãnî ãzí-ãzí ãzâ ʼbá yî drí gólĩyî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró rî, nĩ âʼdô kpá ãyĩkõ ró gólĩyí bê tãlâ tã tãndí gólâ rû ʼẽ ʼbá trá ʼdĩ tãsĩ. Õzõ ngãtá ĩzã ʼî ãnî ãzí-ãzí ãzâ ʼbá yî ʼẽʼá yã rî, nĩ ʼdê kpá kpãkã ãlô ãwó ngõlé gólĩyí bê ĩzã gólĩyíkâ ʼdĩ drí sĩ. 16Ĩtí rî, nĩ rî rĩlí õjílã ndrĩ ãzâ ʼbá yí bê tã ạ̃ʼdị́ sĩ. Nĩ trõ gólĩyî ʼbãlé âʼdólé ãnî drí ótó-rúʼbạ́-lâʼbé-ãzí ró. Gõʼdá nĩ ʼê ạ́rú-ạ́rúwạ́ kô. Ĩtí rî, nĩ âʼdô njãâ õjílã gólĩyî võ ndrẽzó tậyị̂ drị̃ lâ ĩyî sĩ rî ʼbãlé kpá ãnî ótó-rúʼbạ́-lâʼbé-ãzí yî ró. Gõʼdá nĩ ʼbã ãnî kô âʼdólé õjílã lậnjị̃ ʼbá lậnjị̃ tã nị̃nị̃ bê rõô rî ʼbá yî ró. 17Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õtĩ õká kpálé ãnî lị̃fị́ rî, nĩ lôgõ võ lâ kô gólĩyî drí. Gõʼdá nĩ ʼê cé tã gólĩyî âʼdó ʼbá tãndí ró õjílã lị̃fị́ rî ʼbá yî ĩʼdî õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí. 18Ĩtí rî, nĩ ʼê tã gólĩyî ndrĩ ãnî drí îcáʼá ʼẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãlâ rĩzó bê õjílã bê ndrĩ tã ạ̃ʼdị́ sĩ. 19Ãmâ ãzí-ãzí yî gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá rî, nĩ lôgõ tã õnjí võ kô tã õnjí sĩ gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá trá ãnî drí rî ʼbá yî drí. Nĩ âyê tã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ Ôvârí drị́gạ́, tãlâ ạ̃wạ̃ gólâkâ ãʼdô ró nĩ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yí bê. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âtâ tã kĩ nĩ rî, "Mâ cé ĩʼdî rĩʼá gólâ âʼdó ʼbá drị́-ãcê bê lâṇõ fẽzó õjílã gólĩyî tã õnjí ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî drí, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âʼdô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá." 20Ĩtí rî, nĩ ʼê tã tãndí ĩʼdî õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá ãnî drí rî drí. Tã îgĩ Ôvârí kâ rî âʼdálâ kĩ, "Õzõ ạ̃jú-ʼbá-ãzí áníkâ ãʼdô lõfó ró rî, gõʼdá ní fẽ nyãsá drílâ nyãlé. Õzõ gólâ ãʼdô lũmvû lôvó ró rî, gõʼdá ní fẽ lũmvû gólâ drí mvũlị́. Õzõ ní õʼê tã tãndí trá gólâ rî pãzó ĩtí rî, ʼdĩî gõʼdá tã tãndí áníkâ rî ʼbá yî âʼdô gólâ rî ʼbãʼá drị̃ âsõlé ãnî drí vũdrị́, gõʼdá rû jãlé tã õnjí drílâ rĩʼá ʼẽlâ ãnî drí rî ʼbá yî âyélé." Úlị́ Mãnĩgõ 25.21-22 21Ĩtí rî, nĩ âyê tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî kô dị̃lị́ kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ rî bê-rî rĩʼá tã gólĩyî tãndí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, ãʼdô ró bê tã tãndí ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî drí dị̃zó bê kôrô tã gólĩyî õnjí ró ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\