Rómã lé ʼbá 13

1ʼDõvó õjílã ãlô-ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ ị̃ị̂njị̃ drị̃-ʼbá gólĩyî mị́rị̃ kâ rî ʼbá yî drị́-ãcê gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ Ôvârí lôʼbã gólĩyî nĩ âʼdólé drị́-ãcê ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá tã ndrĩ kậkậrậ ʼdó rĩʼá gólâ drị́gạ́ sĩ. 2Gõʼdá bê trá ĩtí rî, õjílã ãzâ gólâ drị̃ jã ʼbá trá tã gólĩyî mị́rị̃ drí ʼbãlé rî ʼbá yî gãzó dó ị̂njị̃lâ rî, ʼdĩî tã pạ̃tị́ị̃ ró gólâ rĩʼá tã Ôvârí kâ gãʼá kpá dó. Tãlâ Ôvârí lôʼbã õjílã mị́rị̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî nĩ drị́-ãcê bê. Õjílã gólâ rû jã ʼbá trá mị́rị̃ rú ĩtí ʼdĩ âʼdô lâṇõ âséʼá âʼdélé íyî nyãányâ drị̃ị̂. 3Nĩ ndrê drẽ, âʼdó kô õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé rî ĩʼdî rĩ ʼbá ĩyî drị́-ãcê mị́rị̃ kâ rî ʼbá yî ûrị̃lị́ rî. Gõʼdá rĩʼá cé gólĩyî rĩ ʼbá tã gólĩyî ányâ ró rî ʼbá yî ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, nĩ lẽ trá rĩlí cú ĩtí ũrị̃ drị́-ãcê mị́rị̃ kâ rî kâ ãkó yã? ʼDõvó nĩ rî rĩlí cé tã gólĩyî mbị̂mbị̂ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá ãʼdô trá ĩtí rî, drị́-ãcê ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ãnî lûyị́ʼá tãlâ tã mbị̂mbị̂ ãníkâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 4Óʼbã drị̃-ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî cú drị́-ãcê rî ʼdĩ ʼbá yí bê ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólĩyî rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî ĩʼdî, âʼdólé rĩʼá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá nyé kũmũ gólĩyíkâ zẽlé rî ʼbá yî ậmúlị́. Gõʼdá õzõ nĩ õʼê tã gólĩyî ányâ ró rî ʼbá yî rî, ĩtí nĩ âʼdô âʼdóʼá drị́-ãcê ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ũrị̃ lâ yí bê. Tãlâ tã pạ̃tị́ị̃ ró gólĩyî cú rĩʼá drị́-ãcê bê lâṇõ fẽzó tã õnjí ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí. Õzõ gólĩyî õfẽ lâṇõ trá tã õnjí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ĩtí rî, ʼdĩî rî, gólĩyî rĩʼá lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽʼá, tãlâ ạ̃wạ̃ Ôvârí kâ rî ʼdẽlé õjílã gólĩyî tã õnjí tẽtẽ ʼẽ ʼbá ró rî ʼbá yî drị̃ị̂. 5Ĩtí rî, gõʼdá nĩ rî rĩlí kũmũ mị́rị̃ kâ zẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ rĩʼá tã gólĩyíkâ ị̂njị̃lị́ ĩʼdî. Nĩ ʼê tã mbị̂mbị̂ ró rî ʼbá yî ĩʼdî, tãlâ óõzó kô lâṇõ fẽê ãnî drí. Nĩ rî tã mbị̂mbị̂ ʼẽlé ĩtí, tãlâ nĩ nị̃ trá kĩ, ʼdĩî rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî. 6Bê trá rĩʼá ĩtí rî, kpá rĩʼá tã mbị̂ ró ãnî drí ômbê gĩzó, tãlâ ãʼdô ró bê õjílã mị́rị̃ kâ drí rĩzó lôsĩ ĩyíkâ ʼẽlé rî. Gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró, gólĩyî rî lôsĩ rî ʼdĩ ʼẽʼá Ôvârí drí. 7Nĩ ʼê tã gólĩyî âʼdólé bê mbị̂mbị̂ ró rî ʼbá yî ĩʼdî õjílã ãzâ gólâ ʼbãlé trá drị́-ãcê bê ãnî drị̃lị́ rî drí. Õzõ íĩîjî ãnî trá ômbê gĩlí rî, nĩ gî ômbê rî ʼdĩ ʼbá yî. Õzõ lôsĩ mị́rị̃ kâ ãzâ ãʼdô bê õjílã mị́rị̃ kâ drí ʼẽlé ãnî drí ậdị̂ sĩ rî, ʼdõvó nĩ fẽ ậdị̂ mbị̂mbị̂ rî ĩʼdî lôsĩ rî ʼdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, gõʼdá nĩ ʼbã lậnjị̃ õjílã ndrĩ gólĩyî lôʼbãlé ãnî drị̃lị́ rî rú, gõʼdá nĩ ị̂njị̃ ró bê kpá gólĩyî ãnî drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî ʼbá yî. 8Õzõ nĩ ạ̃ậmû ngá ãzâ trá õjílã ãzí drị́gạ́ sĩ rî, nĩ lôgõ ngá rî gógó ʼdĩ ʼwãâ õjílã rî ʼdĩ drí. Nĩ rî kô rĩlí cú ĩtí dạ́yị̃nị̃ õjílã kâ fẽ ãkó. Tã gólâ îcá ʼbá rĩlí zãâ õzõ dạ́yị̃nị̃ kâtí rî rĩʼá cé tã gólâ ãnî drí âʼdózó lõvõ bê ãnî lãfálé ʼásĩ ãzí-ãzí bê rî ĩʼdî. Gõʼdá õzõ nĩ õlẽ gólĩyî trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî, ʼdĩî ãnî trá rĩʼá tã mbị̂mbị̂ gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé ãnî drí ʼẽlé õjílã drí rî ʼẽʼá. 9Ôvârí ʼbã tã ʼbãʼbã rî nõ ʼbá yî nĩ ãmâ drí ʼẽlé õjílã ãzâ ʼbá yî tãsĩ nõtí. Ãgô ạ̃ậyị̂ ʼdãzí rî õkó bê kô, gõʼdá kpá õkó ạ̃ậyị̂ ʼdãzí rî ágó bê kô. Nĩ fû õjílã ãzí kô. Nĩ ûgũ ngá ãzí-ãzí kâ kô. Nĩ ʼbã ngá ãzí-ãzí kâ lôvó lâ kô âʼdólé ãnî nyãányâ drí. Gõʼdá õzõ nĩ õlẽ trá rĩlí tã ʼbãʼbã ndrĩ nô ʼbá yî ị̂njị̃lị́ rî, ʼdõvó nĩ ʼbã õjílã ndrĩ gólĩyî ãnî drí ûsúlị́ rî ʼbá yî lôvó lâ ĩyî, nyé õzõ ãnî drí ãnî lôvó ʼbãrẽ kâtí. 10Gõʼdá õzõ nĩ õʼbã õjílã lôvó trá ĩtí rî, nĩ âʼdô îcáʼá rĩlí cú ĩtí tã õnjí ãzãkã ʼẽ ãkó gólĩyî rú. Ĩtí rî, ãzí-ãzí lôvó ʼbãʼbã rĩʼá tã ʼbãʼbã gólĩyî ndrĩ Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ ʼî. 11ʼDõvó nĩ ârî úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî tã lâ ĩyî ʼẽzó, tãlâ rĩʼá mbị̂ ãnî drí rĩzó njãâ kậyị̂ nõ ʼbá yî sĩ. Nĩ kô ậʼdú trá tákányĩ. Ngbãângbânõ, nĩ njị̃ lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ! Kậyị̂ gólâ Yésũ drí âgõzó ãngó nõ ʼá õjílã íyíkâ rî ʼbá yî pãlé rî trá ãnyî ãndrõ nô lậvũlị́ kậyị̂ sị́sị́ gólâ ãmâ drí tã lẽzó Yésũ ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 12Gõʼdá rĩrĩ ãmákâ ãngó nõ ʼá rî, rĩʼá õzõ ị́nị́rị́kúwạ́ kâtí. Gõʼdá lé rî, ị́nị́rị́kúwạ́ ʼdĩ trá ʼẽʼá rû ndẽlé. Ị̃tú ʼê trá âfõlé. Gõʼdá ʼdõvó mã âyê tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ ndrĩ vólé. Mã rû bê-rî drị́-lãfâ ãmákâ rî ʼbá yî ĩʼdî njírí-njírí, ãʼdô ró bê ãmâ drí âdrézó ị̃tú sĩ rû fũlị́ tã õnjí gólĩyî ị́nị́rị́kúwạ́ kâ rî ʼbá yí bê. 13Ĩtí rî, ʼdõvó mã rî rĩlí cé tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, õzõ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá võ îʼĩ Ôvârí kâ ʼá rî ʼbá yí kâtí. Nĩ mvû õdrá kô ãnî cĩlí, tãlâ õzó kô ãnî ʼbãâ îtõlé rĩʼá tã ãnyĩ kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ãyĩkõ ãníkâ rî ʼbá yî sĩ. Nĩ ʼbã kãrámã kô õdrá mvũmvũ sĩ ĩtí. Nĩ ʼbã lị̃fị́ kô ʼdãzí rî ágó ngãtá õkó drị̃ị̂, tãlâ nĩ õzó kô tã ãnyĩ kâ ʼẽê gólĩyí bê. Ãzí-ãzí ãâgî kô ãnî lị̃fị́. Nĩ lâwã kô ngãtá nĩ fû rû kô ãzí-ãzí bê. 14Tã lôvókô ãníkâ rî ʼbá yî õʼbã ãnî kô nĩʼá tã gólĩyî õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽ bê ĩʼdî. ʼDõvó nĩ rû bê-rî tã Kúmú Yésũ Krístõ kâ rî ʼbá yî ĩʼdî gạ́gạ́ zãâ bạ̃dị̃, õzõ ítá sõrẽ rúʼbạ́ ʼá rî kâtí, cé tã gólâ mbị̂ rî ʼẽzó ĩʼdî. Nĩ lậmû kô pávó tã õnjí kâ ʼásĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\