Rómã lé ʼbá 14

1Ãmâ tã lẽ ʼbá ndrĩ lãfálé sĩ, tã ị̂sũ ãmákâ gólâ tã mbị̂mbị̂ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí ʼẽlé rî tãsĩ rî, rĩʼá ngĩíngî. Gólĩyî ãmâ lãfálé ʼá tã lẽlẽ bê fínyáwá ró rî ʼbá yî tãsĩ rî, nĩ âyê tị̂ ânyâ-ânyâ gólĩyí bê rî tã gólĩyíkâ rĩʼá ị̂sũlâ rî ʼbá yî tãsĩ. 2Nĩ ndrê ʼdõvó drẽ, tã lẽ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî ãmâ lãfálé ʼásĩ, tã gólĩyíkâ rĩʼá ị̂sũlâ rî ʼbá yî ʼbã gólĩyî îcálé nyãsá tị̂ ndrĩ nyãlé. Gõʼdá tã lẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî ãmâ lãfálé ʼásĩ gólĩyî tã lẽlẽ gólĩyíkâ drí âʼdólé Yésũ ʼá fínyáwá ró rî ʼbá yî, âtâ ĩyî tã kĩ, yĩ îcá kô ãʼwá nyãlé. Yĩ îcâ ĩyíkâ cé rĩʼá ạ̃túbị́ nyãlé ĩʼdî. 3Gõʼdá ãnî tã lẽ ʼbá gólĩyî tã âtá ʼbá kĩ, ãʼdô rĩʼá tã mbị̂ ʼî nyãsá tị̂ lârâkô nyãzó ndrĩ rî, nĩ ʼê ʼdásí kô ãnî ãzí-ãzí yî tã lẽ ʼbá ró gólĩyî ãʼwá nyã ʼbá kô rî ʼbá yî rú. Ôvârí rî nyãányâ ʼbã kpá gólĩyî lôvó õjílã íyíkâ rî ʼbá yî ró. Gõʼdá ãnî tã lẽ ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá rĩlí cú ĩtí ãʼwá nyã ãkó rî ʼbá yî, nĩ kî tã kô ãnî ãzí-ãzí yî tã lẽ ʼbá ró gólĩyî nyãsá tị̂ lârâkô ndrĩ nyã ʼbá rî ʼbá yî rú gólĩyî zị̃lị́ tã õnjí ʼbá ró, tãlâ Ôvârí lẽ gólĩyî kpá trá. 4Gõʼdá nĩngá sĩ rî, krístõ ʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yî âʼdó ĩyî kô rû ị̂ʼbũ ʼbá ãníkâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Yésũ ĩʼdî rĩʼá kúmú gólĩyíkâ ró. Ĩtí rî, nĩ âʼdô îcáʼá ángô tí ró ãnî nyãányâ ʼbãlé tã kĩ ʼbá ró tã õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ãnî zẽlé kô rî ʼbá yí kâ kĩlí yã? Tã lẽ ʼbá ãlô-ãlô îcâ âdrélé cé íyî lị́pị̂ Yésũ ândrá tã kĩ ʼbá íyíkâ ró. ʼDõvó Yésũ ị̃ị̂sũ nĩ ngãtá gólâ rĩʼá pạ̃tị́ị̃ õjílã mbị̂mbị̂ ʼî yã rî. Yésũ îcâ trá gólâ rî rũlị́ dódó gạ́ õjílã íyíkâ ró. 5Tã âʼdâ ãzâ gólâ tã âʼdá ʼbá kpá kĩ, tã ị̂sũ ãníkâ ãnî lãfálé ʼásĩ rî rĩʼá ngĩíngî rî ĩʼdî nõ. Õjílã ũrûkậ ãnî lãfálé ʼásĩ rî ʼbá yî njĩ kậyị̂ ãlô gímã vósĩ cé ngîngî lâ rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ʼá lâ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ãnî lãfálé ʼásĩ rî ndrê ĩyíkâ kậyị̂ Gímã kâ ʼdĩ cé tị̂tị̂ âʼdólé rãtáã ʼẽzó ʼá lâ ĩyî. Ĩtí rî, ʼdõvó õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ ãlô-ãlô ị̃ị̂sũ tã tã ʼdî tãsĩ dódó, ãʼdô ró bê ãnî drí tã ị̂sũ ãníkâ tã lâ sĩ rî nị̃zó Ôvârí rî ị̂njị̃zó rĩrĩ ãníkâ mbị̂mbị̂ rî sĩ. 6Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî kậyị̂ Gímã kâ njĩ ʼbá ãlô ngîngî lâ ró rĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ʼá lâ rî, lẽ ĩyî Kúmú ãmákâ Yésũ rî ị̂njị̃lị́ tã ị̂sũ ĩyíkâ rî sĩ. Gõʼdá gólĩyî ĩyî nyãányâ âyé ʼbá nyãsá tị̂ ndrĩ nyãlé rî ʼbá yî, rî ĩyî ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí nyãsá rî ʼdĩ tãsĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî ị̂njị̃ Kúmú ãmákâ Yésũ rĩrĩ gólĩyíkâ rî sĩ. Gõʼdá gólĩyî ĩyíkâ gã ʼbá dó ãʼwá nyãlé rî, lẽ ĩyî kpá Kúmú ãmákâ Yésũ rî ị̂njị̃zó tã rî ʼdĩ sĩ. Ĩtí rî, gólĩyî ʼê kpá ãwô-ĩtí Ôvârí drí nyãsá gólĩyî drí nyãlé rî tãsĩ. 7Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ ãnî lãfálé sĩ gólâ îcá ʼbá rĩlí gbõ rĩʼá tã gólĩyî drílâ lẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá gólâ îcá kô gbõ kậyị̂ ãzâ gólâ sũ ʼbá gólâ rú rî ʼbãlé âʼdólé kậyị̂ gólâ drí drãzó ʼá lâ rî ró. 8Ĩtí rî, tã ãmákâ âʼdó kô ãmâ drị́gạ́, tãlâ kậyị̂ ndrĩ ãmákâ rĩzó rĩlí ãngó nõ drị̃ị̂ rî sĩ rî, îcâ trá ãmâ drí rĩlí tã gólĩyî sũ ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ rú rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ôdrãzó rî sĩ rî, ʼdõvó mã ʼbã kpá tã ị̂sũ ãmákâ cé sũlị́ Kúmú ãmákâ Yésũ rú. Nĩngá sĩ, õzõ kpálé mã õrî trá rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró, ngãtá mã âʼdô ôdrãʼá ʼwãâ yã rî, ãmâ rĩʼá õjílã Yésũ kâ ĩʼdî drị́-ãcê gólâkâ zẽlé. 9Yésũ Krístõ drã gõʼdá kpá lîdrízó õdrã ʼásĩ, tãlâ âʼdózó Kúmú ró õjílã ndrĩ drị̃lị́, õjílã gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yî gõʼdá kpá gólĩyî drẽ lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yí bê. 10Ĩtí rî, ãnî gólĩyî ãʼwá nyã ʼbá kôʼdáwá rî ʼbá yî rî tã kĩlí ĩyî ãzí-ãzí yî rú gólĩyî zị̃lị́ tã õnjí ʼbá ró ãʼdô tãsĩ yã? Gõʼdá ãnî gólĩyî rĩ ʼbá nyãsá tị̂ ndrĩ nyãlé rî ʼbá yî, nĩ rî ʼdásí ʼẽlé ãnî ãzí-ãzí yî gólĩyî ãʼwá nyã ʼbá kô rî ʼbá yî rú ngá gólĩyî fínyáwá tã lẽlẽ ndị̂ndị̂ ãkó rî ʼbá yî ró ãʼdô tãsĩ yã? Tã ị̂sũ rî ʼdĩ rĩʼá ányâ ró. Ãmâ ndrĩ ʼdó âʼdô âdréʼá Ôvârí ândrá, tã ãmákâ rî ʼbá yî kĩzó. 11Ôvârí âʼdâ trá tã îgĩ-îgĩ íyíkâ nõ ʼá tã ʼdî tãsĩ kĩ, "Ôvârí Yãkóvã kĩ nĩ rî, 'Má îtrî lãtrítrí mâ gólâ rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú rî ró, õjílã ndrĩ ãngó drị̃ nô kâ âʼdô ĩyî ʼãʼî tị̃ʼá vũdrị́ má ândrá õjílã má zẽlé rî ʼbá yî ró. Gõʼdá gólĩyî ndrĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, mâ rî gógó nyãányâ lâ rĩʼá Ôvârí ʼî.' " Ĩsáyã 49.18; 45.23 12Gõʼdá bê ĩtí rî, îcâ trá ãmâ ndrĩ drí tã ãmákâ rî ʼbá yî lôʼbãlé Ôvârí ândrá, ãʼdô ró bê gólâ rî nyãányâ drí âʼdózó nĩ kĩlâ. 13Bê ĩtí rî, nĩ âyê tã gólĩyî ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî kĩkĩ lâ. Nĩ ʼbã bê-rî ãnî nyãányâ rĩlí zãâ cú ĩtí tã ãzãkã gólâ tã lẽ ʼbá ãzí ʼẽ ʼbá ʼdẽlé tã õnjí ʼẽlé rî ʼẽ ãkó. 14Tã ị̂sũ ámâ nyãányâ kâ sĩ, tãlâ ãmâ rĩʼá ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê rî, má ndrê ngá ãmbá ndrĩ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõ ʼbá yî ʼdó ngá gólĩyî tãndí ró Ôvârí drị́gạ́ sĩ rî ʼbá yî ró. Ĩtí rî, ngá ãzâ yûʼdạ́wạ́ ãmâ îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãnî lãfálé sĩ õndrê ngá ãzákôlâ ʼdĩ trá ngá gólâ îcá ʼbá ãmâ îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ró rî, gõʼdá ʼdĩî pạ̃tị́ị̃ âʼdô ʼbãʼá tã ányâ ró gólâ drí ngá rî ʼdĩ nyãzó. Gõʼdá nĩ îcî gólâ kô ngá rî ʼdĩ nyãlé. ʼDĩî rî âʼdô gólâ rî ʼẽʼá tã õnjí ʼẽlé. 15Dró ʼdĩî rî drị̃ị̂ rî, õzõ gólâ õndrê nî rĩʼá ngá rî tíbê gólâ drí tã lâ âtálé ãâʼdô õjílã îzãʼá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî nyãʼá rî, ʼdĩî rî gõʼdá ngá nyãnyã ãníkâ rĩʼá nyãlâ ʼdĩ dã ĩzã trá gólâ rú. Õzõ nĩ ĩîngâ ãnî ãzí-ãzí yî pị̃pị̂sị́lị́ trá ûrû tãlâ ngá ãnî drí nyãlé rî tãsĩ rî, ʼdĩî rî, nĩ rí ʼdĩ kô lõvõ âʼdáʼá ãnî ãzí-ãzí ʼdĩ ʼbá yî drí. Yésũ Krístõ ʼbã gólĩyî lôvó trá rõô gõzó drãlé gólĩyî tãsĩ. Bê trá ĩtí rî, nĩ âyê nyãsá ãzãkã gólâ ãnî drí nyãlé rî kô tã ị̂sũ gólĩyíkâ îzãlé. 16Nĩngá sĩ rî, nĩ rî cé rĩʼá tã gólĩyî ãnî drí nị̃lị́ trá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá tãndí lâ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ nĩ õzó kô lạ́tị̂ âyé trậ ãzí-ãzí drí tã ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî zị̃lị́ õnjí lâ yî ró. 17Nĩ ndrê drẽ, tã tã lâ yî drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ gólĩyî Ôvârí drí ãmâ lẽzó ʼẽlâ õjílã íyíkâ rî ʼbá yî ró rî, âʼdó kô tã gólĩyî kĩ, nyãsá ángô rî ĩʼdî nyãlé ngãtá ngá ángô rî ĩʼdî mvũlị́ yã rî ĩʼdî. Ôvârí lị̃fị́ rî, tã gólĩyî lậnjị̃ ʼbá rî ʼbá yî rĩʼá ãmâ drí rĩzó rĩʼá cé tã gólĩyî âʼdó ʼbá nyé mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá rĩzó bê tã ạ̃ʼdị́ sĩ ãmâ ãzí-ãzí yí bê, gõʼdá ãmâ drí âʼdózó ãyĩkõ ró tã Ôvârí kâ ʼẽrẽ ʼá. Gõʼdá rĩʼá cé Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ĩʼdî gólâ îcá ʼbá mbârâkã âfẽlé ãmâ drí tã tãndí rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽzó. 18Õzõ nĩ õrî trá rĩʼá tã tãndí rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá ĩtí rû ị̂ʼbũ ʼbá Krístõ kâ rî ʼbá yî ró rî, ĩtí tã ãníkâ rî ʼbá yî âʼdô sũʼá Ôvârí rú rõô gõʼdá õjílã ndrĩ âʼdô lậnjị̃ ʼbãʼá ãnî rú. 19Gõʼdá bê trá ĩtí rî, ʼdõvó mã õrî rĩlí tã gólĩyî âʼdó ʼbá ãmâ ʼbãlé rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ ãzí-ãzí bê rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Mã õrî tã ʼẽlé ãmâ ãzí-ãzí yî pãzó ĩʼdî sĩ lâ âdrézó gạ́ tã lẽlẽ ãmákâ rî sĩ. 20Nĩ âyê tã nyãsá kâ kô lôsĩ Ôvârí kâ îzãlé ãnî lãfálé ʼásĩ. Pạ̃tị́ị̃ ró, rĩʼá tã mbị̂ ʼî, nyãsá tị̂ nyãzó ãkí ãkó. Gõʼdá õzõ nyãsá rî ãnî drí nyãlé ʼdĩ õʼê õjílã ãzâ tã õnjí ʼẽlé âʼdô tã ị̂sũ gólâkâ vó ró rî, ĩtí rî, rĩʼá tã ányâ ró ãnî drí nyãsá rî ʼdĩ nyãzó. 21Tã mbị̂mbị̂ ãnî krístõ ʼbá yî drí ʼẽlé, ãʼdô ró bê krístõ ʼbá ãzí yî pãzó rĩlí cú ĩtí tã õnjí ʼẽ ãkó rî, ĩʼdî rĩʼá ãnî drí rĩzó cú ĩtí ãʼwá nyã ãkó, ngãtá ãnî drí rĩzó cú ĩtí õdrá mvũ ãkó ngãtá rĩlí cú ĩtí tã ãzãkã gólâ ʼbãʼá ãnî krístõ ʼbá ãzí yî âsélé tã õnjí ʼẽlé rî ãkó. 22Gõʼdá õzõ tã ãzâ ʼbá yî gólĩyî krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî drí ndrẽlé tã ányâ ró ʼẽlé rî ãʼdô bê rî, gõʼdá ãnî nyãányâ õndrê trá kĩ, ãâʼdô rĩʼá tã mbị̂ ʼî ãnî drí ʼẽlé rî, ʼdõvó tã ị̂sũ ãníkâ ʼdĩ õrî cé ãnî lãfálé ʼásĩ Ôvârí bê. Nĩ ûjũ kô ãnî krístõ ʼbá ãzí yî ʼbãlé tã ị̂sũ ĩyíkâ jãlé âʼdózó tã lẽzó ĩʼdî ãní bê. Nĩ rî ʼdĩ gólĩyî âséʼá tã õnjí ʼẽlé. Krístõ ʼbá ãzâ ʼbá yî õrî rĩʼá tã tíbê gólĩyî drí ndrẽlé kô tã õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé. Ĩtí rî, gólĩyî tã sû trá Ôvârí rú. 23Õzõ tã ị̂sũ ãníkâ ãʼdô rị̃ rị̃ tã ãzâ tãsĩ rî, ĩtí rî, tã rî ʼdĩ rĩʼá ányâ ró ãnî drí ʼẽlé. Õzõ nĩ õʼê tã ãzâ gólâ âʼdó ʼbá kô mbị̂ ró rî trá âʼdô tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî vó ró rî, ʼdĩî gõʼdá nĩ rî ʼdĩ trá tã õnjí ʼẽʼá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\