Rómã lé ʼbá 15

1Ãmâ gólĩyî âdré ʼbá ngạ́rạ́ tã lẽlẽ ãmákâ ʼá, tãlâ ãmâ drí âʼdózó bê drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ngá-tị̂ ndrĩ nyãlé rî ʼbá yî, ʼdõvó mã ị̃ị̂njị̃ ãmâ ãzí-ãzí yî tã lẽ ʼbá ró gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî tã ị̂sũlị́ kĩ, yĩ îcá kô ãʼwá nyãlé rî. Gõʼdá mã õʼê tã gólĩyî ãmâ ãzí-ãzí ʼdĩ ʼbá yî pãlé rî ʼbá yî ĩʼdî rî, mã õʼê kô cé tã gólĩyî sũ ʼbá ãmâ rú rî ʼbá yî ĩʼdî. 2Ĩtí rî, ʼdõvó õjílã ãlô-ãlô ãmâ lãfálé sĩ õʼê tã gólĩyî âʼdó ʼbá sũlị́ ãmâ ãzí-ãzí yî tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî rú rî ĩʼdî, ãʼdô ró bê ãmâ drí tã gólĩyî tãndí ró rî ʼbá yî ʼẽzó ĩʼdî gólĩyî drí. Ãʼdô trá ĩtí rî, mã âʼdô îcáʼá tã lẽlẽ gólĩyíkâ ʼbãlé âʼdólé ngạ́rạ́-ngạ́rạ́ ró rõô. 3Kpá Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî, gólâ rí kô gbõ rĩʼá tã gólĩyî cé gólâ drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gólâ lẽ tã-drị̃ trá tã Ôvârí drí ʼbãlé yí drí ʼẽlé rî ʼẽzó. Tã ị̂sũ gólâkâ rĩʼá õzõ tã ị̂sũ kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ kâ nõ kâtí kĩʼá nĩ rî, "Õzõ õjílã õlôʼdâ nî Ôvârí trá rî, ʼdĩî gólâ lôʼdâ ʼdĩ trá kpá mâ lãjóʼbá áníkâ ró rî ĩʼdî." 4Gõʼdá tã gólĩyî ndrĩ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá sị́sị́ rî ʼbá yî, Ôvârí ʼbã trá rãrã lâ yî ró, ãʼdô ró bê tã îmbálé ãmâ drí, tãlâ gólâ lẽ úlị́ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ãmâ ʼbãlé lị̃fị́ ʼbãlé cé yí drị̃ị̂, ãʼdô ró bê ãmâ drí îcázó ãmâ fĩî ậtũlị́ gạ́ kậyị̂ lâṇõ kâ rî sĩ, gõʼdá ãʼdô ró bê kpá Ôvârí drí mbârâkã sõzó bê ãmâ ʼá úlị́ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî sĩ. 5Ôvârí rĩʼá gólâ mbârâkã âfẽ ʼbá ãmâ drí fĩî ậtũzó ĩʼdî sĩ lâ rî ĩʼdî. Gólâ rî nĩ tã lẽlẽ ãmákâ gólâ ʼá rî ʼẽlé lị̂pị̃lị́ ạ̃tị́ ʼálâ, tãlâ ãmâ drí âdrézó bê rákã fê kâtí. Ĩtí rî, mã îrátã gólâ ãnî ʼbãlé rĩlí rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ ãnî võ ʼásĩ cú ĩtí lâwã-lâwã ãkó tã gólĩyî gólâ drí lẽlé krístõ ʼbá yî drí ʼẽlé rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá gólâ õʼê ãnî ndrĩ âʼdólé cú âʼdô-âʼdô Yésũ Krístõ kâ rî bê ĩʼdî. 6Mã îrátã Ôvârí ãnî tãsĩ, tãlâ ãnî ndrĩ ạ̃ậmû ró bê ãnî kpãkã ãlô gólâ rî lûyị́lị́ gbórókõ lûʼû ãlô rî sĩ Ôvârí ãníkâ rî ró gõʼdá kpá Yésũ Krístõ rî átá ró. 7Ĩtí rî, ʼdõvó ãnî tã lẽ ʼbá yî ndrĩ Rómã ʼá tólâ rî ʼbá yî õʼbã lõvõ ãnî lãfálé ʼásĩ, õzõ Yésũ Krístõ drí ãmâ lôvó ʼbãrẽ kâtí. Gõʼdá õzõ nĩ õʼê tã tãndí trá ĩtí rî, gõʼdá ʼdĩî rî, áâʼdô Ôvârí rî lûyị́ʼá tã rî ʼdĩ tãsĩ. 8Yésũ ânĩ ãngó nõ ʼá ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ậmúlị́ tã tãndí ʼẽʼẽ sĩ. Gólâ ʼê tã ãmâ drí ãmâ ậmû-ậmû sĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ mã nị̃ ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âʼdô tã ʼbãʼbã gólĩyî gólâ drí ʼbãlé trá ʼẽlé ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rî ʼbá yî ʼẽʼá Yésũ sĩ. 9Gõʼdá gólâ âjô Yésũ ãngó nõ ʼá drãlé tãlâ tã õnjí ãmákâ tãsĩ, kpá pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ rî âʼdálé tã ạ̃ʼdị́ sĩ õrĩ õjílã kâ ndrĩ ãngó drị̃ ʼá nõ ʼbá yî drí, gólĩyî ndrĩ ũlûyị̂ ró Ôvârí bê pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ. Ĩtí rî, Dạ̃wúdị̃ lûyị̂ gólâ trá kĩ, "Má âʼdô ánî lûyị́ʼá, õzõ má õtírĩ rĩî rĩlí õjílã õrĩ ngĩíngî rî ʼbá yî lãfálé rî. Mã âʼdô lôngó ngõʼá ndrĩ ʼdũwạ̃ ánî lûyị́zó." Lôngó 18.49 10Gõʼdá Músạ̃ âtâ tã kpá tã rî ʼdĩ tãsĩ kĩ, "Ãnî õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî, nĩ ânĩ rû êʼbélé kpãkã ãlô ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yí bê, ãʼdô ró bê ãmâ drí Ôvârí rî lûyị́zó." Tã ʼBãʼbã Ândâ 32.43 11Gõʼdá kúmú Dạ̃wúdị̃ âtâ tã kpá tã rî ʼdĩ tãsĩ lôngó ãzâ nõ ʼá kĩ, "ʼDõvó õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yî ị̃ị̂njị̃ Ôvârí rõô. ʼDõvó õjílã ãlô-ãlô ãkí ãkó gólĩyî rĩ ʼbá ãngó nõ ʼá rî õlûyị̂ kpá Ôvârí." Lôngó 117.1 12Gõʼdá nĩngá sĩ, tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã âtâ tã kpá tã rî ʼdĩ tãsĩ kĩ, "ʼBã-tị̂ Yésẽ rî mvá Dạ̃wúdị̃ kâ ʼásĩ rî, kúmú ạ́ngị́ âʼdô âʼdóʼá rĩlí õrĩ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drị̃lị́ ndrĩ. Gõʼdá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî âʼdô îcáʼá lị̃fị́ ʼbãlé gólâ drị̃ị̂ âdrélé tã sị́lị́ ĩyî ngá lésĩ." Ĩsáyã 11.10 13Ôvârí ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ rî õʼbã ãnî rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ ãnî lãfálé ʼásĩ tã lẽlẽ ãníkâ gólâ ʼá rî sĩ, gõʼdá kpá ãnî drí rĩzó ãyĩkõ sĩ, tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. ʼDõvó Líndrí Tãndí gólâkâ õfẽ mbârâkã ãnî drí lị̃fị́ ʼbãzó Ôvârí drị̃ị̂ rõô tã lẽlẽ gólâ mbã ʼbá âʼdólé gạ̃rạ̃ rî sĩ kĩ, gólâ âʼdô pạ̃tị́ị̃ ngá gólâ drí tã lâ yî ʼbãlé trá ndrĩ ʼẽlé ãnî drí rî ʼbá yî ʼẽʼá. 14Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ámâ nyãányâ nị̃ trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ lẽ rĩlí rĩʼá tã gólĩyî mbị̂mbị̂ tãndí gólĩyî ãnî ãzí-ãzí tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî tãsĩ rî ʼẽlé. Gõʼdá nĩ nị̃ trá dódó tã ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí nị̃lị́ rî. Nĩ îcâ kpá trá tã rî ʼdĩ ʼbá yî îmbálé ãnî ãzí-ãzí yî drí. 15Gõʼdá má îgĩ tã trậ ãnî drí tã îgĩ tã ãzâ ʼbá yî tãsĩ nô ʼá, ãʼdô ró bê tã rî ʼdĩ ʼbá yî drí âgázó ãnî drị̃ị̂. Má îgĩ tã trá ãnî drí tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, tãlâ Ôvârí âʼdâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ trá mâ rî gógó drí ámâ jãzó rĩʼá tã gólĩyî íyíkâ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 16Gõʼdá gólâ njĩ mâ trá âʼdólé lãjóʼbá ró Yésũ Krístõ drí, tãlâ má õʼê ró bê lôsĩ gólâkâ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî lãfálé. Má rî trá rĩʼá tã âtî-âtî tãndí gólâkâ Yésũ rî tãsĩ rî îmbálé gólĩyî drí, tãlâ tã gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yí kâ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî ũsû ró bê rõô Ôvârí rú, nyé õzõ ngá fẽfẽ tíbê âtrõlé fẽlé gólâ drí rî drí sũrị̃ gólâ rú rî kâtí. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî ʼê gólĩyî nĩ âʼdólé ĩyî õjílã nyãányâ gólâkâ ró. 17Gõʼdá mâ bê trá rĩʼá ngá ãlô ʼî Yésũ Krístõ bê rî, ĩtí rî, má îcâ trá tã âtálé cé lôsĩ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé má drí ʼẽlé rî tãsĩ. 18Má lẽé kô tã âtálé tã ãzâ ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, má âʼdô úlị́ âtáʼá mbârâkã sĩ cé tã gólâ Yésũ Krístõ drí ʼẽlé má sĩ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî ʼẽzó tã lẽlé gólâ ʼá rî tãsĩ. Yésũ ʼê ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ tã lẽlé tãlâ úlị́ ámákâ gólâ rî tãsĩ rî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá gólâ ʼê kpá gólĩyî ãzâ ʼbá yî tã lẽlé tã gólĩyî má drí ʼẽlé gólĩyî lãfálé ʼá rî ʼbá yî sĩ. 19Gõʼdá gólâ ʼê gólĩyî kpá tã lẽlé yí ʼá tã ndrĩ tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé lãmbé ró tã íyíkâ âʼdálé õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî sĩ. Rĩʼá mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ gólâ drí tã tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ ʼdî ʼbãzó rû ʼẽlé gólĩyî lãfálé ʼá má sĩ. Ĩtí rî, má îcâ trá tã pẽlé Yésũ rî tãsĩ îtõlé Yẽrõsãlémã ʼásĩ, gõʼdá kpá võ gólĩyî ndrĩ má drí ậcị́ tõzó ʼálâ sĩ rî ʼbá yî ʼásĩ cãlé bũúũ ʼbạ̃drị̃ gólâ zị̃lị́ Ĩlĩrĩkómã rî ʼálâ. 20Gõʼdá má lẽ trá pạ̃tị́ị̃ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ Yésũ rî tãsĩ rî pẽlé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá võ gólĩyî drẽ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî drí cãzó drẽ kô ʼálâ sĩ rî ʼá rî ʼbá yî drí, tãlâ má õzó kô tã âtî-âtî ʼdĩ âtá gólĩyî ârí ʼbá lâ trá ạ̃kû ró õjílã ãzâ tị́ sĩ rî ʼbá yî drí. 21Gõʼdá tã gólâ má drí lẽlé ʼẽlé ʼdĩ rĩʼá nyé õzõ Ôvârí drí îgĩlí trá búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí. Gólâ kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî ódrí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽzó drẽ kô drílĩyî rî âʼdô ĩyî tã íyíkâ âríʼá. Gõʼdá õjílã gólĩyî kó drẽ Ôvârí rî rú ârí ʼbá kôʼdáwá rî âʼdô ĩyî tã Ôvârí kâ âríʼá ʼẽlé." Ĩsáyã 52.15 22Má Póõlõ îcá drẽ kô cãlé ãnî lômílí Rómã ʼá tólâ, õzõ kpálé má õlẽ trá tíkó nĩʼá ãnî ndrẽlé ândâlâ dũû sị́sị́ nã sĩ rî. 23Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má ndẽ lôsĩ gólâ Ôvârí drí âfẽlé má drí ʼẽlé ʼbạ̃drị̃ ndrĩ gólĩyî má drí ậcị́ tõzó ʼálâ sĩ rî ʼbá yî ʼásĩ rî trá. Gõʼdá ndrô dũû sĩ, má lẽ nô trá nĩlí Rómã ʼá tólâ ãnî ndrẽlé. 24Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ngbãângbânõ mâ trá rĩʼá ámâ êdéʼá nĩlí fĩlí ʼbạ̃drị̃ ãníkâ Ĩtálĩyã ʼdĩ ʼálâ, nĩʼá ãnî ndrẽlé Rómã ʼá tólâ. Má lẽ trá rĩlí ãní bê tólâ kậyị̂ dã sĩ, tãlâ má lẽ tã ngĩlí rõô ãní bê. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má âʼdô îcáʼá ậcị́ îngálé lậvũzó nĩʼá ʼbạ̃drị̃ Ĩsĩpáyĩnã rî ʼálâ. Gõʼdá õzõ nĩ ĩîcâ trá ámâ pãlé ngá mvá fínyáwá sĩ ậcị́ rî ʼdĩ tõzó rî, ʼdĩî rî âʼdô âʼdóʼá tãndí ró. 25Gõʼdá sị́sị́ rî, îcâ trá má drí nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ ngbãângbânõ. Má lẽ õjílã Ôvârí kâ tólâ nã ʼbá yî pãlé ngá fẽfẽ sĩ. 26Gõʼdá krístõ ʼbá gólĩyî âʼdó ʼbá ĩyî ʼbạ̃drị̃ gólĩyî Mẽkẽdónĩyã kâ ʼá gõʼdá Gị̃rị́kị̃ kâ bê rî ʼbá yî ʼbã tã ị̂sũ ĩyíkâ trá ngá fẽfẽ êʼbézó drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró, ãʼdô ró bê má drí trõlé nĩʼá fẽlâ tã lẽ ʼbá gólĩyî ĩzã ró rĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí. 27Gólĩyî nyãányâ pạ̃tị́ị̃ lẽ ĩyî ãzí-ãzí gólĩyî tã lẽ ʼbá ró ĩtí ʼdĩ ʼbá yî pãlé. Gõʼdá rĩʼá tã mbị̂ ʼî gólĩyî drí rĩzó ĩyî ãzí-ãzí gólĩyî ĩzã ró rĩ ʼbá Yẽrõsãlémã ʼá rî ʼbá yî pãlé ĩtí, tãlâ sị́sị́ rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ nĩ trá nĩʼá tã âtálé õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ drí tãlâ tã lânjã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé trá gólĩyî drí Yésũ sĩ rî tãsĩ, Ôvârí õjâ ró õjílã ʼdî ʼbá yî bê âʼdólé õjílã íyíkâ ró kpãkã ãlô gólĩyí bê. Ĩtí rî, rĩʼá ngbãângbânõ mbị̂ õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ ʼdĩ drí ngá ĩyíkâ rî ʼbá yî lônyĩzó dã dã fẽlé õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî drí õjílã ĩzã ró rî ʼbá yî pãzó. 28Õzõ má õnĩ trá cãlé Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, má âʼdô ngá fẽfẽ ʼdî fẽʼá tã lẽ ʼbá tólâ nã ʼbá yî drí. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, má âʼdô ngãʼá lậvũlị́ nĩʼá ãnî lômílí Rómã ʼá tólâ, gõʼdá ậcị́ îngázó nĩlí Ĩsĩpáyĩnã ʼálâ. 29Õzõ má õcâ trá ãnî ndrẽlé tólâ rî, má nị̃ trá kĩ, Yésũ Krístõ âʼdô õrẽ fẽʼá ãmâ drí rõô ãní bê. 30Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, ãmâ ãní bê ndrĩ kpãkã ãlô rĩʼá õjílã Kúmú ãmákâ Yésũ kâ ĩʼdî. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã ãmâ trá lõvõ ʼbãlé ãmâ vó ʼásĩ. Bê trá ĩtí rî, má lôʼbã rúʼbạ́ rõô ãnî drí, nĩ ʼê rãtáã rõô Ôvârí drí ámâ tãsĩ. 31Nĩ ʼê rãtáã, tãlâ Ôvârí ũsû ró bê má rú õjílã Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ gólĩyî tã lẽ ʼbá kô Yésũ ʼá rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. Nĩ ʼê rãtáã kpá kĩ, tã lẽ ʼbá gólĩyî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró tólâ nã ʼbá yî ũûsû ró ĩyî ngá gólĩyî má drí trõlé õjílã gólĩyî ĩzã ró rî ʼbá yî pãzó ʼdĩ ʼbá yî ãyĩkõ sĩ. 32Nĩngá sĩ, õzõ Ôvârí õlẽ nĩ rî, má âʼdô îcáʼá nĩʼá cãlé ãnî ngá ʼá Rómã ʼá tólâ ãyĩkõ sĩ. Gõʼdá õzõ mã õndrê ãmâ trá ãmâ vó ʼásĩ rî, mã âʼdô îcáʼá mbârâkã sõlé ãmâ ʼá ãmâ vó ʼásĩ ãlô-ãlô. 33Ôvârí gólâ ãmâ ʼbã ʼbá rĩlí pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ rî ãâʼdô ãní bê ndrĩ. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\