Rómã lé ʼbá 16

1Má jô tã îgĩ-îgĩ nõ ãnî drí ámâ îzó Fóyĩbẽ drị́gạ́. Gólâ rî tã Ôvârí kâ ʼẽlé tãndí ró ândrê kạ̃nị́sạ̃ kâ ró jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sẽnẽkõréyã rî ʼálâ. 2Nĩ lậgû gólâ tãndí ró dódó ãzí-ãzí tã lẽ ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá rî ró. Rĩʼá tã mbị̂ ʼî õjílã Ôvârí kâ drí ĩyî ãzí-ãzí yî ʼẽzó tãndí ró dódó ĩtí. Nĩ pâ gólâ ngá gólâ drí âʼdózó ĩzã lâ bê rî ʼbá yî sĩ, tãlâ gólâ rî nyãányâ pâ mâ trá rõô gõʼdá kpá õjílã dũû ãzâ ʼbá yí bê. 3Má ʼê nî-bê-yã ãmbá ãmbá Ãkõwílã yî drí õkó lâ Pĩrĩsílã bê. Gólĩyî ĩʼdî lôsĩ Yésũ Krístõ kâ ʼẽ ʼbá ʼî má bê. 4Gólĩyî gâ ĩyî õdrã pá trá ngílí rú ámâ tãsĩ. Má ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ, gõʼdá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá tãlâ lôsĩ ámákâ gólĩyî lãfálé rî tãsĩ rî ʼbá yî ʼê ĩyî ãwô-ĩtí kpá ãmbá Ôvârí drí tãlâ gólĩyî drí ámâ pãzó trá õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. 5Gõʼdá má ʼê nî-bê-yã kpá krístõ ʼbá yî ndrĩ gólĩyî rû êʼbé ʼbá tũ võ ãlô ʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ Ãkõwílã yî drí ʼbã ʼá rî ʼbá yî drí. Nî-bê-yã kpá Ẽpẽnétõ drí. Gólâ rî lôvó rĩʼá má ʼá dũû õjílã drị̃-káká Ásĩyã lésĩ gólâ tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ró. 6Gõʼdá má ʼê nî-bê-yã kpá ãmbá Mãríyã gólâ lôsĩ ʼẽ ʼbá rõô Yésũ drí ãnî ậmúzó rî drí. 7Má ʼê nî-bê-yã ãzâ kpá Ãndrónĩkã yî drí õkó lâ Yũnị́yạ̃ bê gólĩyî rĩʼá ámâ ãzí-ãzí yî Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî, gõʼdá kpá ʼbãlé trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá má bê tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ʼá rî tãsĩ rî. Gólĩyî rĩʼá krístõ ʼbá yî gólĩyî lãjóʼbá yî drí rĩʼá ị̂njị̃ lâ ĩyî rî ĩʼdî. Gólĩyî nyãányâ jâ rû trá tã lẽlé Yésũ ʼá sị́sị́ má drí sĩ. 8Má ʼê nî-bê-yã Ãmbĩlĩyátõ gólâ má drí lôvó lâ ʼbãlé tã lẽ ʼbá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá rî ró rî drí. 9Nî-bê-yã ãzâ Õrõbánõ drí. Gólâ ʼê lôsĩ kpá trá Yésũ drí kpãkã ãlô ãmá bê. Má ʼê nî-bê-yã kpá Sĩtãkísĩ drí. Má ʼbã gólâ rî lôvó kpá ámâ ãzí-ãzí ró. 10Nî-bê-yã Ãpélẽ drí. Gólâ rî trá tã lẽlé pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ Yésũ ʼá, õzõ kpálé gólâ ũûsû lâṇõ rõô rî. Má ʼê nî-bê-yã kpá Ãrĩsĩtõbólõ yî drí õjílã gólâkâ ʼbã kâ bê ndrĩ. 11Gõʼdá má ʼê nî-bê-yã kpá Hẽrõdĩyónã ãzí-ãzí tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî drí. Má ʼê nî-bê-yã kpá tã lẽ ʼbá gólĩyî ʼbã ʼálé Nãrãsísõ kâ ʼá rî ʼbá yî drí ndrĩ. 12Nî-bê-yã Trĩfénã yî drí ậmvúpị̃ lâ Trĩfósã bê. Gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ ʼê ĩyî lôsĩ trá rõô Kúmú ãmákâ Yésũ drí. Nî-bê-yã Pẽrésĩ gólâ má drí kpá lôvó lâ ʼbãlé rî drí. Gólâ ʼê lôsĩ kpá trá rõô Kúmú Yésũ drí. 13Nî-bê-yã ãmbá Rũfúsạ̃ drí. Rĩrĩ tãndí gólâkâ krístõ ʼbá ró rî sû trá rõô Kúmú Yésũ rú. Gõʼdá nî-bê-yã kpá ândrê lâ drí. Gólâ ʼbã ámâ lôvó trá té õzõ mvá lâ nyãányâ kâtí. 14Má ʼê nî-bê-yã kpá õjílã nô ʼbá yî drí, Ãsĩnĩkĩrítõ, Fĩlẽgónã, Ẽrémẽ, Pãtrõbósã, Ẽrémã yî ndrĩ tã lẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî rû êʼbé ʼbá gólĩyí bê rî ʼbá yî drí. 15Má ʼê nî-bê-yã kpá Fĩlõlógõ yî drí rị̃ Jũlị́yạ̃ bê, gõʼdá Nẽrẽyósã yî drí îzó lâ Õlĩmbósã bê, gõʼdá kpá tã lẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî rû êʼbé ʼbá võ ãlô ʼá gólĩyí bê rî ʼbá yî drí. 16Gõʼdá kpá ãnî lãfálé sĩ rî, õzõ nĩ õtírĩ rû êʼbé võ ãlô ʼá rî, nĩ ʼê nî-bê-yã ãnî lãfálé sĩ lõvõ sĩ tã lẽ ʼbá ãzí yî ró. Krístõ ʼbá yî kạ̃nị́sạ̃ ʼásĩ ndrĩ ʼê ĩyî kpá nî-bê-yã ĩyíkâ ãnî drí ndrĩ. 17Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yî, má sõ drị́-mbílí ãnî lị̃fị́ tãlâ ãnî drí âʼdózó lị̃fị́ ngíyá bê gõʼdá kpá âʼdólé sũlị́ ãnî rú õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã âtálé ãnî ʼbãlé lâwãlé ãnî ãzí-ãzí yí bê rî ʼbá yî tãsĩ. Gólĩyî ûjũ trá ãnî âdólé drị̃ jãlé vólé Ôvârí rú sĩ. Gõʼdá tã gólĩyî drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî âʼdó kô tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ĩʼdî. Nĩ ârî tã gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ãzãkã lâ kô ãlôwálâ. Nĩ nyĩ ãnî vólé ʼá lâ sĩ. 18Gólĩyî rí ʼdĩ kô tã Kúmú ãmákâ Yésũ kâ rî ʼẽlé ĩʼdî rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí rî ró. Gólĩyî lẽ ʼdî bê-rî cé tã gólĩyî sũ ʼbá gólĩyî rú rî ʼẽlé ĩʼdî. Gólĩyî rî rĩʼá úlị́ gólĩyî âsó ʼbá âsô rî ʼbá yî âtálé ĩʼdî õnjõ ró ãnî ʼbãlé tã ị̂sũ ĩyíkâ ányâ ró ʼdĩ ʼbá yî tã-drị̃ lâ lẽlé. Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá njãâ tã drílĩyî ârílí ndrĩ rî lẽlé rî ʼbá yî lẽ ĩyî úlị́ gólĩyî ʼdĩ tã-drị̃ lâ gbõ ĩtí, tãlâ âsô-âsô lâ ĩyî sĩ. 19Gõʼdá tã lẽ ʼbá võ ãmbá dũû ʼásĩ rî ʼbá yî ârî ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, ãnî nyãányâ rî trá rĩlí tã lẽlẽ sĩ tã âtî-âtî mbị̂ Ôvârí kâ rî ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá ámâ nyãányâ trá ãyĩkõ ró ãmbá tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ ndá ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá má lẽ nô ãnî lị̃fị́ îcílí âʼdólé rĩlí tã nị̃nị̃ sĩ rõô Ôvârí ngá lésĩ, tãlâ nĩ õrî ró bê cé tã gólĩyî mbị̂mbị̂ ró sũ ʼbá gólâ rú rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩ rî tã ãkó lé ʼbá ró, tãlâ nĩ õzó kô rĩî rĩʼá tã ãzãkã gólĩyî õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ãlôwálâ. 20Õzõ nĩ õrî rĩrĩ tãndí sĩ ĩtí rî, ʼdĩî Ôvârí gólâ ãmâ ʼbã ʼbá nĩ ndrĩ rĩlí ạ̃ʼdị́ ró rî âʼdô mbârâkã âfẽʼá ãnî drí ạ̃jú ʼbũzó Sãtánã bê. Gõʼdá gólâ âʼdô Sãtánã rî ʼẽʼá ãnî drí lôtólé kpãnyá-kpãnyá ãnî pá ágálé sĩ tã trõzó drị́gạ́ lâ sĩ. Ôvârí ãâfẽ õrẽ ãnî drí âʼdô pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ʼdĩ vó ró. 21Tĩmátĩyã gólâ rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé má bê nõlé nõ ʼê nî-bê-yã ãnî drí tólâ ãmbá ãmbá. Gõʼdá kpá ámâ ãzí-ãzí yî õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró tã lẽ ʼbá ĩyî trá Yésũ ʼá rú bê ĩyî Lũkị́yạ̃, Yásõnã gõʼdá Sõsĩpátõ ʼê ĩyî nî-bê-yã kpá ãnî drí. 22Mâ Tẽrãtíyõ, má rî rĩʼá wárãgã nô îgĩlí nĩ Póõlõ drí tã îgĩ ʼbá gólâkâ ró. Má ʼê nî-bê-yã kpá ãnî drí ãmbá ãzí-ãzí tã lẽ ʼbá trá Kúmú ãmákâ Yésũ ʼá rî ró. 23Gáyõ ʼê nî-bê-yã kpá ãnî drí. Mâ Póõlõ ngbãângbânõ rî, rĩʼá gólâ drí ʼbã ʼá. Gõʼdá tã lẽ ʼbá gólĩyî ndrĩ nõlé nõ ʼbá yî êʼbê ĩyî rû kpá ʼdó gólâ drí ʼbã ʼá rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí. Ẽrésĩtõ ʼê nî-bê-yã kpá ãnî drí. Gólâ rĩʼá õjílã rĩ ʼbá sũlị́ ậdị̂ rú jạ̃rị́bạ̃ nô ʼá rî ĩʼdî. Gõʼdá ãmâ ãzí-ãzí tã lẽ ʼbá ró zị̃lị́ Kárãtõ rî ʼê kpá nî-bê-yã ãnî drí. 24(Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ õfẽ õrẽ ãnî drí ndrĩ. Ãâʼdô ĩtí.) 25ʼDõvó ĩtí rî, mã lûyị̂ Ôvârí ãmbá. Gólâ rĩʼá ĩʼdî gólâ îcá ʼbá tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ ʼá rî ʼbãlé âʼdólé mbârâkã bê tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ má drí rĩʼá pẽlâ õjílã drí rî sĩ. Sị́sị́ rî, tã âtî-âtî Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî rĩʼá lậpị̂-lậpị̂ lâ ró ndrô dũû sĩ. Ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî îcá ĩyî kô tã lâ nị̃lị́ ndrĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, õjílã ndrĩ îcâ trá nị̃lâ. 26Tã gólĩyî tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ rî, Ôvârí ʼbã ãmâ trá nị̃lâ ngbãângbânõ. Gõʼdá Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó rî ʼbã tã õjílã õrĩ drí ndrĩ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ârízó, tãlâ gólĩyî õlẽ ró tã Ôvârí ʼá gõʼdá tã gólĩyî gólâ drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽzó. 27Ôvârí ĩʼdî rĩʼá gólâ tã nị̃nị̃ bê ndrĩ rî. ʼDõvó ĩtí rî, mã lûyị̂ gólâ zãâ ạ̃dũkũ ãkó Yésũ Krístõ sĩ. Ãâʼdô ĩtí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\