Rómã lé ʼbá 2

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ rî ãníkâ bê ị̂sũlâ rî kĩ, ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ãâʼdô ĩyî ĩʼdî õjílã tãndí gólĩyî îcá ʼbá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã gólĩyî ãzí-ãzí kâ rî ʼbá yî kĩlí yã? Ãʼdî ʼbã ãnî âʼdólé tã kĩ ʼbá gólĩyíkâ ró rî nĩ yã? Õzõ nĩ ãâtâ tã kĩ, õjílã ãzâ õʼê tã ãzákôlâ ʼdĩ trá õnjí ró rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ tã tã ãnî nyãányâ kâ rî ʼbá yî tãsĩ. Nĩ ʼê tã õnjí ró rî ʼbá yî kpá trá, nyé õzõ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yí kâtí. Ĩtí rî, nĩ lẽ trá lậnjị̃ lâṇõ tã õnjí ʼdĩ ʼbá yí kâ rî kâ njị̃lị́ nĩ yã? 2Ôvârí ĩʼdî rĩʼá gólâ tã õjílã gólĩyî tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽ ʼbá rî ʼbá yí kâ kĩ ʼbá lâ ʼî. Mã nị̃ trá kĩ, gólâ rî tã kĩlí ndrĩ dódó mbị̂ ró. 3Âʼdô bê trá ĩtí rî, ãnî gólĩyî cé õjílã mvá ró nõ ị̂sũ tã kĩ, yĩ ãâʼdô îcáʼá tã gólĩyî ãzí-ãzí kâ rî ʼbá yî kĩlí nĩ rî ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ãnî nyãányâ õʼê tã ãlôlâ õnjí ró gólĩyî ãnî drí kĩʼá nĩ rî Ôvârí ãâʼdô lâṇõ fẽʼá ãzí-ãzí drí tã lâ sĩ rî kpá rî, gõʼdá nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ âʼdô îcáʼá ngá pãlé lâṇõ rî gólâ ãnî drí lẽlé âʼdélé õjílã ãzí ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ ʼdĩ ʼásĩ yã? 4Nĩ nị̃ị́ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ ạ̃ʼdị́ ró Ôvârí kâ kô. Ĩtí rî, nĩ njâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ ạ̃ʼdị́ ró Ôvârí kâ gólâ drí lẽlé âʼdálâ ãnî drí tã õnjí ãnî nyãányâ kâ rî tãsĩ rî rú njãnjã yã? Ôvârí rî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá ạ̃ʼdị́ ró ãnî rú. Gólâ ʼbãá ʼálé ãdrã íyíkâ kô ʼwãâ âʼdólé ãnî rú, tãlâ gólâ rî ãnî tẽlé ndrĩ âʼdólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî nị̃lị́ zãlô, gõʼdá vó lâ sĩ rî, nĩ ãâdĩ ró drị̃ bê vólé ʼá lâ yî ʼásĩ. Âʼdó kô tãndí ãnî drí tã ʼdî ndrẽlé tã fínyáwá ró. 5Gõʼdá õzõ ãnî drị̃ ãâmbâ âmbâ tã õnjí ãníkâ tãsĩ rî, ʼdĩî ãnî trá rĩʼá gólâ rî ʼálé ʼbãʼá gĩlí ãnî rú âʼdólé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ kôrô. Ĩtí, gõʼdá kậyị̂ gólâ drí tã õjílã ndrĩ kâ kĩzó rî sĩ rî lâṇõ ãníkâ rî âʼdô âʼdóʼá ãmbá gạ̃rạ̃. Kậyị̂ rî ʼdĩ tú, õjílã ndrĩ âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ kĩ, Ôvârí rĩʼá tã gólĩyíkâ kĩʼá mbị̂mbị̂ ró. 6Ôvârí âʼdô tã õjílã ãlô-ãlô kâ kĩʼá té âʼdô tã gólĩyî õjílã rî ʼdĩ drí rĩʼá trá ʼẽlâ rî kâ vó ró. 7Õjílã ũrûkậ ʼbá yî rî rĩʼá tã gólĩyî âʼdó ʼbá mbị̂mbị̂ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, ãʼdô ró bê tã gólĩyíkâ drí sũzó Ôvârí rú, tãlâ ĩyî drí rĩzó zãâ gbạ́dú gólâ bê ạ̃dũkũ ãkó. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî ʼbãʼá rĩlí yí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. 8Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyíkâ rĩʼá cé tã gólĩyî ĩyî nyãányâ tãsĩ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî gã dó tã pạ̃tị́ị̃ gólĩyî Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî lẽlé ʼẽlé. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, gólĩyî rî gõʼdá tã gólĩyî õnjí lâ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî Ôvârí rú. Ĩtí rî, tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí rî fĩî âʼdô gĩʼá gólĩyî rú. 9Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá õjílã ndrĩ tã õnjí ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî drí, ngãtá ãʼdô ĩyî gbõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá õrĩ ãzâ ʼbá yí bê rî ĩʼdî rî. Gõʼdá gólâ âʼdô ngîngî lâ lâṇõ fẽʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî gã ʼbá dó tã gólâkâ rî ʼbá yî ârílí rî yî drí. 10Gõʼdá rî, Ôvârí âʼdô õjílã ndrĩ gólĩyî tã mbị̂mbị̂ ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî ị̂njị̃ʼá, ĩtí gõʼdá gólĩyî âʼdô tã tãndí ûsúʼá Ôvârí drị́gạ́ sĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî drí îcázó rĩlí ạ̃ʼdị́ ró. Ôvârí âʼdô tã tãndí ʼdĩ ʼẽʼá ĩtí, ngîngî lâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã gólâkâ ʼẽ ʼbá rî yî drí, gõʼdá gólâ âʼdô kpá tã tãndí ʼẽʼá õjílã ndrĩ õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ gólĩyî tã gólâkâ ʼẽ ʼbá rî ʼbá yî drí. 11Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âʼdô tã õjílã kâ kĩʼá ndrĩ îcâ-îcâ ró, âʼdó kô rú nị̃nị̃ vó ró. 12Gõʼdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô tã gólĩyíkâ rî ʼbá yî kĩʼá âʼdô tã ʼbãʼbã gólâ Músạ̃ drí fẽlé rî vó ró, tãlâ gólĩyî rî rĩlí tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî zẽlé. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî ʼê tã õnjí rî ʼbá yî bê trá ĩtí tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî rú rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí tã ʼdî ʼẽ ãkõ lâ yî tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, õzõ nĩ ãârî tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî cé ãnî bị́ sĩ gõʼdá cú ĩtí tã lâ yî ʼẽzó kôʼdáwá rî, Ôvârí ndré ãnî kô õjílã tã mbị̂ ʼbá yî ró. Gõʼdá kpá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî, õzõ kpálé gólĩyî õrî kô tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî zẽlé rî, Ôvârí âʼdô tã kĩʼá kpá gólĩyî rú, tãlâ tã õnjí gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tãsĩ. 14Õzõ kpálé õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ ũnị̃ ĩyî tã ʼbãʼbã gólĩyî âfẽlé kôrô Músạ̃ sĩ ʼdî ʼbá yî kôʼdáwá rî, gõʼdá gólĩyî õtírĩ rĩî rĩʼá tã ʼẽlé âʼdô tã tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yí kâ vó ró gbõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí rî, ʼdĩî âʼdâ tã kĩ, Ôvârí lôfî tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ yî trá gólĩyî drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, tã ị̂sũ gólĩyíkâ sĩ rî, gólĩyî nị̃ trá kĩ, tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá dódó gõʼdá tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî rĩʼá ányâ ró. Rĩʼá ókĩzõ gólĩyî nị̃ tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî trá rî kâtí, tãlâ tã ị̂sũ gólĩyíkâ âʼdâ tã trá gólĩyî drí kĩ, tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî rĩʼá tãndí ró, ngãtá õnjí ró yã rî. 16Ôvârí nị̃ tã gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ʼbá yî trá ndrĩ, gõʼdá kậyị̂ gólâ drílâ Yésũ Krístõ rî ʼbãzó tã õjílã kâ kĩlí ndrĩ rî sĩ rî, Yésũ âʼdô tã õjílã kâ kĩʼá ãlô-ãlô âʼdô tã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ vó ró. Gõʼdá âʼdô rû ʼẽʼá té õzõ má drí îmbálé trá õjílã drí rî ʼbá yí kâtí. 17Nî ãzâ, õzõ ní ãʼdô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî rî, ní ị̂sũ tã kô kĩ, yí ãâʼdô rĩʼá õjílã tãndí Ôvârí kâ rî ĩʼdî, cé tãlâ ní rî rĩlí tã ʼbãʼbã gólâ drí ʼbãlé nĩ ʼẽlé rî zẽlé. 18Ní ị̂sũ áníkâ kĩ, ní nị̃ tã gólĩyî sũ ʼbá Ôvârí rú rî ʼbá yî trá. Gõʼdá ní ị̂sũ trá kĩ, tã tãndí Ôvârí kâ rî ʼbá yî ãâʼdô trá ánî drị́ ágálé ʼá, cé tãlâ íîmbâ nî trá tã gólĩyî tã ʼbãʼbã gólâkâ kâ rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, tã nị̃nị̃ áníkâ ʼdĩ cú ĩtí tã lâ ʼẽ ãkó îcá kô ánî pãlé. 19Nî ãzâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî, ní âtâ tã kĩ, ní îcâ trá õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó tã gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî ndrẽzó rî ʼbá yî ậtị̃lị́ gạ́, ãʼdô ró bê gólĩyî drí tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nị̃zó. Ní ị̂sũ bê rî kĩ, úlị́ áníkâ ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdô âʼdóʼá õzõ lámbã kâtí kõlé lạ́tị̂ Ôvârí kâ îʼĩlí õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá rî ʼbá yî drí. 20Gõʼdá ní ị̂sũ tã kpá kĩ, ní nị̃ tã Ôvârí kâ trá tãndí ró âʼdólé ní drí îcázó tã lâ îmbálé õjílã gólĩyî tã lâ nị̃ ʼbá kôʼdáwá rî yî drí, cé tãlâ nî rĩʼá cú tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ îgĩlí trá búkũ gólâkâ ʼá rî bê rî drí sĩ. 21Gõʼdá nî bê trá rĩʼá tã Ôvârí kâ îmbáʼá ãzí-ãzí drí ĩtí lâ ʼdĩ kâtí rî, ngã gõ ní rî rĩlí cú ĩtí tã rî gógó gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ní drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî ʼẽ ãkó ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ní õrî trá rĩʼá tã pẽlé õjílã drí kĩ, ní ûgũ ngá kô, ngã nî rî gógó rî ngá ûgũlị́ íyíkâ ãʼdô tãsĩ yã? 22Õzõ ní õrî õjílã îmbálé rĩlí cé ĩyî õkó yí bê rî, ngã ní ngâ áníkâ líyá ró nĩʼá ậʼdú kõlé õkó gólâ âʼdó ʼbá kô ánî õkó ró rî bê ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ní õgã tã ôvârí ãbãrãdãgõ kâ trá dó rî, gõʼdá ní rî fĩlí jó ôvârí ãbãrãdãgõ ʼdî ʼbá yí kâ ʼásĩ nĩʼá ngá gólĩyî sũ ʼbá ní lị̃fị́ rî ûgũlị́ ãʼdô tãsĩ yã? 23Nî gólâ ánî nyãányâ ʼbã ʼbá âʼdólé sị́sị́ tãlâ ní nị̃ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá ní gã dó rĩlí rĩʼá tã gólâkâ rî ʼbá yî ʼẽlé dódó ãʼdô tãsĩ yã? Gõʼdá ní gã tã Ôvârí kâ bê trá ĩtí rî, ʼdĩî ní ʼdâ ʼdĩ gólâ ĩʼdî. 24Ôvârí âtâ tã trá ạ̃kû ró tã õnjí áníkâ tãsĩ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã sị́lị́ tã îgĩ íyíkâ ʼá. Ĩsáyã kĩ, "Õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî Ôvârí rî rú îzãʼá, tãlâ tã õnjí ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ drí sĩ." Ĩsáyã 52.5 25Ãnî gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá bãsã ʼá ãnî pãzó rî tãsĩ rî, ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá ʼdĩ âʼdô ãnî pãʼá cé õzõ nĩ õrî tã ʼbãʼbã Ôvârí drí fẽlé trá Músạ̃ sĩ õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ rî. Gõʼdá õzõ nĩ ãâyê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ãlô rî trá ʼẽ ãkó lâ rî, ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá ãníkâ ʼdĩ rĩʼá ngá tãkó ʼî. 26Gõʼdá õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá kô bãsã ʼá rî ʼbá yî tãsĩ rî, õzõ tí gólĩyî ĩîcâ tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ rî, tí Ôvârí âʼdô gólĩyî ndrẽʼá õjílã íyíkâ ró nyé õzõ õjílã íyíkâ gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá bãsã ʼá rî kâtí. 27Õzõ tí gólĩyî ĩîcâ trá tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ rî, tí tã tãndí gólĩyíkâ âʼdô ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî âʼdáʼá tã õnjí ʼbá ró, tãlâ ãnî gólĩyî ʼdẽ ʼbá trá bãsã ʼá rî, rî tã õnjí ʼẽlé, gõʼdá nĩ nị̃ bê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ kpálé tãndí ró rî. 28Tã gólâ õjílã ʼbã ʼbá âʼdólé õjílã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ ró rî âʼdó kô cé tã ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá ʼdĩ kâ tãsĩ. Õjílã ãzâ îcá kô âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró cé lãʼbí õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâ ʼẽʼẽ lâ sĩ. Ĩtí rî, õjílã âʼdô îcáʼá âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró, cé õzõ Ôvârí õjâ âʼdô-âʼdô gólâkâ trá rî. ʼDĩî tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ ĩʼdî. Gõʼdá õzõ õjílã ãʼdô trá õjílã Ôvârí kâ ró rî, Ôvârí ĩʼdî gólâ rĩ ʼbá õjílã ʼdî lûyị́lị́ rî. Âʼdó kô õjílã ãzâ ʼbá yî drí gólâ rî lûyị́zó nĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\