Rómã lé ʼbá 3

1Áâtâ trá kĩ nĩ rî, "Õzõ tã ʼdẽʼdẽ kâ bãsã ʼá rî õʼbã ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî kô âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî, gõʼdá ĩtí rî, rĩʼá tã tãndí ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá ngãtá ãmâ rĩʼá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî rî drí yã?" 2Tã-drị̃ má drí lôgõlé tã ʼdî ʼá rî rĩʼá õzõ nõtí. Ãwô, tã âʼdózó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî rĩʼá tãndí ró kôrô õrĩ õjílã ãzâ ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Tã ạ́ngị́ gólâ ãmâ ậmú ʼbá rî rĩʼá ĩʼdî nõtí kĩ, Ôvârí âfẽ tã ʼbãʼbã íyíkâ tíbê ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî trá ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí. 3Gõʼdá íîjî tã kpá trá kĩ, "Õzõ õjílã ũrûkậ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî õrî ĩyî gõʼdá kô tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé gólĩyî drí rî ʼẽlé rî, ʼdĩî rî âʼdâ tã kĩ, tã lẽ ãkõ ngãtá tã ârí ãkõ gólĩyíkâ ʼdĩ âʼdô Ôvârí rî ʼbãʼá rû jãlé tã gólĩyî yí drí ʼbãlé trá ʼẽlé õjílã drí rî ʼbá yî ʼẽlé yã?" 4Ĩtí rî, má lôgõ tã rî ʼdĩ drị̃ lâ nõtí kĩ, âʼdó kô rĩʼá õzõ ʼdĩî rî kâtí ãlôwálâ. Tãlâ Ôvârí rĩʼá tã gólĩyî gólâ drí ʼbãlé ʼẽlé õjílã drí rî ʼẽʼá kậyị̂ vósĩ ị̃tú-pá bê kárá. Úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî rĩʼá kậyị̂ vósĩ kárá pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ kpálé úlị́ rî gógó ʼdĩ ʼbá yî ãâʼdâ ĩyî tã kĩ, tã ị̂sũ õjílã ndrĩ kâ ĩyî tãsĩ rî ãâʼdô ányâ ró rî. Gõʼdá ĩtí rî, úlị́ Dạ̃wúdị̃ kâ rî ʼbá yî âʼdâ tã trá kĩ, úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî rĩʼá pạ̃tị́ị̃ ró. Gólâ kĩ Ôvârí drí rî, "Tã gólĩyî ní drí kĩlí má rú rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî ngbá mbị̂mbị̂ ró. Õzõ gõʼdá õjílã ãzâ ãâtâ tã õnjí trá ní rú rî, ní âʼdâ tã kậyị̂ vósĩ kárá kĩ, tã kĩkĩ áníkâ rĩʼá mbị̂mbị̂ ró." Lôngó 51.4 5Õjílã ũrûkậ ʼbá yî âʼdô ĩyî tị̂ ânyáʼá ʼdĩî drị̃ị̂ sĩ kĩ, "Õzõ tã õnjí ãmákâ rî ãâʼdâ tã kĩ Ôvârí rî nyãányâ ãâʼdô tãndí ró rî, rĩʼá tã ányâ ʼî Ôvârí drí tã kĩzó ãmâ rú tãlâ tã õnjí ãmákâ ʼdĩ tãsĩ yã?" 6Gõʼdá má âtâ tã kĩ, âʼdó ĩtí kô. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô mbị̂. Õzõ tí ãʼdô trá ányâ ró Ôvârí drí lâṇõ fẽzó ãmâ drí tãlâ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî, gõʼdá gólâ îcá kô ãlôwálâ tã õjílã ãngó drị̃ ʼá nõ kâ kĩlí. 7Gõʼdá nĩngá sĩ, áâtâ tã kpá kĩ, "Õnjõ má drí âdólé rî âʼdâ kpá tã kĩ, úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî rĩʼá kậkậrậ pạ̃tị́ị̃ ró. Gõʼdá õzõ õnjõ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî õʼbã õjílã trá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ úlị́ pạ̃tị́ị̃ âtá ʼbá ró ĩtí lâ ʼdĩ kâtí rî, gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí âʼdô îcáʼá ángô tí ró tã kĩlí má rú tã rî ʼdĩ tãsĩ tã õnjí ʼbá ró yã?" 8Nĩ ị̂sũ tã úlị́ ányâ rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Âʼdô âʼdóʼá ókĩzõ má âtâ kĩ, ʼdõvó mã õʼê tã õnjí ró rî ʼbá yî ãʼdô ró bê kĩ, tã gólĩyî tãndí ró rî ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá õjílã ányâ ũrûkậ ʼbá yî âmã ĩyî tã kĩ, ʼdĩî ãâʼdô rĩʼá tã gólĩyî ãmâ drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá ĩtí rî, úlị́ gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ʼdó ányâ ró. Rĩʼá mbị̂ Ôvârí drí lâṇõ fẽzó drílĩyî tãlâ tã âtâ-âtâ gólĩyíkâ ãmâ rú õnjí ĩtí ʼdĩ tãsĩ. 9Ôvârí âfẽ tã îmbâ íyíkâ trá ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, tã rî ʼdĩ ĩtõ lâ kĩ, ãmâ ĩʼdî õjílã tãndí ʼî lậvũlị́ kôrô tã õjílã ũrûkậ ʼbá yí kâ rî drị̃ị̂ sĩ yã? ʼÉʼẽ, âʼdó ĩtí kô. Mã âtâ trá ãnî drí sị́sị́ nã sĩ kĩ, Ôvârí rî tã kĩlí ãmâ rú ndrĩ tã õnjí ʼbá ró. Õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõʼdá õjílã õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ bê ndrĩ njị̃ ĩyî ʼdó ngá lậnjị̃ tã õnjí kâ. 10Rĩʼá õzõ tã îgĩ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ gólâ rĩ ʼbá íyíkâ kárá rĩʼá tã mbị̂mbị̂ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ʼẽlé ĩʼdî. 11Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ rĩ ʼbá tã gólĩyî Ôvârí kâ rî ʼbá yî nị̃lị́ gõʼdá ʼẽlé rî. Õjílã ãzãkã kpá yû gólâ rĩ ʼbá Ôvârí rî lôndãlé rî. 12Gõʼdá õjílã cé tị̂tị̂ dĩ ĩyî trá vólé Ôvârí rú sĩ ãkí ãkó. Ĩtí rî, Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gólĩyî trá cú ĩtí tã ífí ãkó, cé rĩlí ĩyî rĩʼá tã õnjí tẽtẽ ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Ĩtí rî, õjílã ãzâ ãlô kpá yû gólâ rĩ ʼbá kárá rĩʼá tã mbị̂ ʼẽlé ĩʼdî rî. Lôngó 14.1-3 13Gõʼdá úlị́ ndrĩ gólĩyî drí âtálé rî ʼbá yî âʼdâ tã kĩ, âʼdô-âʼdô gólĩyíkâ rî rĩʼá ãṇâ ró, õzõ ãvõ gólâ ṇã ʼbá trá rî kâtí. Gólĩyî rî trá rĩʼá õnjõ âgãlé ĩʼdî õjílã drí. Lôngó 5.9 Tã õnjí gólĩyî drí rĩʼá âtálâ ĩyî õjílã ãzâ ʼbá yî rú rî rĩʼá ókĩzõ ị̃nị̃ gĩî ʼî rî kâtí. Lôngó 140.3 14Gólĩyî rî trá rĩʼá õjílã lôʼdálé ạ̃wạ̃ sĩ. Lôngó 10.7 15Gólĩyî rĩʼá njãâ õjílã ûfúlị́ ʼwãâ cú ĩtí tã ífí ãkó. 16Gólĩyî rî trá võ îzãlé gõʼdá kpá ĩzã fẽlé õjílã drí võ gólĩyî drí lậmúzó rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. 17Gólĩyî nị̃ị́ ĩyî rĩrĩ ãzí-ãzí yí bê ạ̃ʼdị́ ró rî kô. Ĩsáyã 59.7-8 18Gólĩyî ûrị̃ị́ Ôvârí kô tã õnjí ĩyíkâ ʼẽʼẽ lâ sĩ." Lôngó 36.1 ʼDĩî tã gólĩyî Ôvârí drí âtálé õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî ĩʼdî. 19Mã nị̃ trá kĩ, tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé Músạ̃ sĩ õjílã drí ʼẽlé rî rĩʼá ĩyî ndrĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ʼbá tã rî ʼdĩ ʼbá yî zẽlé rî drí. Gõʼdá úlị́ rî gógó ʼdĩ ʼbá yî âtâ tã trá kĩ nĩ rî, kpálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã õnjî-õnjî ʼî rî, tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî ãzãkã îcá kô tã-drị̃ lôgõlé Ôvârí tã kĩ ʼbá ró rî drí tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ. Ĩtí rî, Ôvârí rî tã kĩlí õjílã rú ndrĩ. 20Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzãkã ãlô îcá kô âʼdólé nyé õjílã tã mbị̂ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ yî sĩ. Tãlâ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî îcâ ĩyî cé tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî âʼdálé ĩʼdî gólĩyî drí. 21Ngbãângbânõ rî, Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ trá trậ õjílã drí âʼdózó tã mbị̂ ʼbá ró. ʼDĩî âʼdó kô lạ́tị̂ gólâ tã ʼbãʼbã ị̂njị̃ kâ rî ĩʼdî. Gõʼdá Ôvârí âtâ tã trá lạ́tị̂ tãndí ngá pãzó rî kâ tãsĩ tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ʼá. Gólâ âtâ tã trá tã lâ sĩ ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ tã ậngũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî sị́lị́. 22Lạ́tị̂ rî ĩʼdî rĩʼá nõtí. Ôvârí rî õjílã ʼbãlé âʼdólé mbị̂ yí lị̃fị́ rî, õzõ gólĩyî õlẽ tã trá Yésũ Krístõ ʼá rî, Ôvârí rî rĩʼá õjílã pãlé ndrĩ lạ́tị̂ ãlôlâ ʼdĩ ʼásĩ. Ôvârí cá õjílã lãfâ kô tã ʼdî tãsĩ. 23Nĩ ndrê drẽ kpá, õjílã ndrĩ ʼê ĩyî tã õnjí trá. Õjílã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ gólâ îcá ʼbá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ndrĩ. 24Kpálé ĩtí rî, Ôvârí pâ õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ Krístõ ʼá rî yî drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ tãndĩ gólâkâ tãsĩ. Tãlâ õdrã Yésũ kâ tã õnjí õjílã kâ tãsĩ rî sĩ, Ôvârí îcâ trá õjílã pãlé lâṇõ tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yí kâ ʼásĩ, gólâ tĩ ãmâ drị̃ ró bê. 25Ôvârí âfẽ Yésũ îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ ngá fẽfẽ ró yí drí õmbã íyíkâ ậʼdị́zó, ãʼdô ró bê yî Ôvârí drí îcázó bê tã õnjí õjílã kâ âyélé tãlâ Yésũ rî ãrí tãsĩ. Ôvârí ʼê tã ʼdî ĩtí, ãʼdô ró bê yí drí tã âʼdázó kĩ, yí rî tã ʼẽlé ndrĩ mbị̂mbị̂ ró tã õnjí tãsĩ. Bũúũ ãndrõ nô rî, Ôvârí rî trá pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî tãsĩ. Gólâ fẽé lâṇõ gólĩyî drí ʼwãâ kôʼdáwá. 26Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí âʼdâ tã trá kĩ, yí rî tã ʼẽlé mbị̂mbị̂ ró tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, tãlâ õdrã Yésũ kâ tã õnjí tãsĩ rî tãsĩ, Ôvârí îcâ trá tã kĩlí mbị̂mbị̂ ró tã õnjí tãsĩ gõʼdá kpá tã õnjí ʼbá gólĩyî tã lẽ ʼbá Yésũ ʼá rî ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró yí lị̃fị́. 27Gõʼdá bê trá ĩtí rî, mã âʼdô îcáʼá ãmâ ậrúlị́ ãʼdô tã tãsĩ yã? Ngá ãzãkã kó yû! Tã Ôvârí drí ãmâ ndrẽzó tã mbị̂ ʼbá ró rî, tã ífí lâ íyíkâ ãʼdô ʼî yã? Tã rî ʼdĩ ífí lâ kĩ, mã ị̃ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã yã? Âʼdó ĩtí kô, gõʼdá cé ãmâ drí tã lẽlé Yésũ ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró. 28Ạ̃dũkũ lâ ró rî, Ôvârí rî õjílã ʼbãlé âʼdólé mbị̂mbị̂ ró cé tã lẽlẽ gólâkâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ. Âʼdó kô tã tã ʼbãʼbã kâ ʼẽlé rî sĩ. 29Ôvârí rî cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî pãlé ĩʼdî yã? Gõʼdá âʼdó kô kpá drílâ õjílã gólĩyî Yúdạ̃ ró kô rî ʼbá yî pãlé yã? 30Ôvârí rĩʼá cé ãlô, gõʼdá gólâ ʼê tã ãlô trá õjílã pãlé ndrĩ. Gólâ ʼbã õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá kpá gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yí bê âʼdólé mbị̂mbị̂ yí lị̃fị́ lạ́tị̂ ãlô sĩ, tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ʼá rî sĩ. 31Tã ʼdíyî pãpã tã lẽlẽ sĩ rî kâ ʼdĩ ĩtõ lâ kĩ, mã ãâyê tã tã ʼbãʼbã ị̂njị̃ kâ vólé yã? Ĩtí kô ãlôwálâ. ʼDĩî võ lâ ʼá rî, mã âmô tã ʼbãʼbã gạ́gạ́ drị́-mvá mûdrị́ sĩ tã lẽlẽ ãmákâ tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\