Rómã lé ʼbá 4

1Tã ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Ãbãrãyámã kâ drí îcázó tã îmbálé ãmâ drí tã ngá pãpã kâ tã lẽlẽ sĩ gõʼdá pávó Ôvârí drí rĩzó õjílã pãlé tã õnjí ʼásĩ rî tãsĩ. 2Tíkó õzõ Ôvârí õpâ Ãbãrãyámã trá tã õnjí gólâkâ ʼásĩ tãlâ tã tãndí gólĩyî Ãbãrãyámã drí ʼẽlé rî tãsĩ rî, gõʼdá gólâ âʼdô îcáʼá âʼdólé íyî ậrúlị́, tã gólâ drí âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró rî sĩ, tãlâ âʼdô âʼdóʼá tã tíbê gólâ rî nyãányâ drí ʼẽlé nĩ rî ró. Gõʼdá Ôvârí nị̃ tã pạ̃tị́ị̃ nĩ ngá pãpã Ãbãrãyámã kâ rî tãsĩ. Ĩtí ró rî, Ãbãrãyámã îcá kô íyî ậrúlị́ tã rî ʼdĩ tãsĩ Ôvârí ândrá. 3Nĩ ndrê drẽ, tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ âtâ tã trá kĩ, "Ãbãrãyámã lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ, gõʼdá ĩtí rî, Ôvârí drí gólâ rî ʼbãzó âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ ró tã lẽlẽ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ." Tã Ómvó Ngá 15.6 4Õzõ õjílã õrî lôsĩ ʼẽlé ậdị̂ tãsĩ rî, úzị́ ậdị̂ fẽlé trá gólâ drí ʼdĩ ngá fẽfẽ ró kô. Gõʼdá tã gólâ Ãbãrãyámã rî pãzó ʼdĩ âʼdó kô kĩ, Ãbãrãyámã ʼê lôsĩ ʼî tã lâ tãsĩ rî. 5Gõʼdá rî, ngá pãpã âʼdó kô lôsĩ ʼẽʼẽ sĩ. Îcâ trá õjílã drí tã lẽzó Ôvârí ʼá ngá pãpã tã õnjí ʼásĩ rî ûsúzó. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô õjílã ʼbãʼá nĩ âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ rî ró drị̃-bạ́lạ́yị̂ bê tã lẽlẽ gólâkâ sĩ. Âʼdó kô kĩ tãlâ lôsĩ ãzãkã drílâ ʼẽlé rî tãsĩ. 6Gõʼdá ạ̃kû ró nã sĩ rî, kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ âtâ tã kpá trá tã rî ʼdĩ tãsĩ. Gólâ âtâ tã õjílã gólâ Ôvârí drí ʼbãʼá ndrẽlâ õjílã mbị̂mbị̂ ró rî tãsĩ kĩ, Ôvârí rî õjílã ʼbãlé âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá cú ĩtí tã tãndí gólâkâ ndrẽ ãkó, gõʼdá õrẽ fẽzó drílâ. 7Kúmú Dạ̃wúdị̃ kĩ nĩ rî, "Rĩʼá tãndí ró tákányĩ âʼdózó õjílã gólâ Ôvârí drí tã õnjí gólâkâ âyézó trá rî ró. 8Õzõ gõʼdá Ôvârí õkî tã õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá trá rî rú kô rî, ʼdĩî rî, Ôvârí fẽ õrẽ trá rõô gólâ drí." Lôngó 32.1-2 9Ĩtí rî, áâʼdô õrẽ rî ʼdĩ fẽʼá cú ĩtí õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí õjílã ʼdẽ ʼbá ĩyî trá bãsã ʼá rî ʼbá yî ró yã? Âʼdó ĩtí lâ ʼdĩ ró kô, tãlâ õrẽ kpá bê rĩʼá õrĩ ãzâ ʼbá yî drí. Nĩ ị̂sũ tã Ãbãrãyámã rî tãsĩ. Ôvârí ndrê gólâ trá õjílã mbị̂mbị̂ ró íyî lị̃fị́ drị̃ ʼá, tãlâ gólâ lẽ tã trá Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. 10Ôvârí ndrê Ãbãrãyámã âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ ró ángô tú, gõʼdá tã rî ʼê rû ʼdĩ Ãbãrãyámã rî ʼdẽʼdẽ bãsã ʼá rî vósĩ yã? Ĩtí kô. ʼDõvó má âtâ drẽ tã ãnî drí, Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ trá ĩtí drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ Ãbãrãyámã ʼdé bãsã ʼá kô. 11ʼDẽʼdẽ Ãbãrãyámã kâ bãsã ʼá rî rĩʼá lãmbé ʼî tã âʼdálé kĩ, gólâ gõʼdá trá õjílã Ôvârí kâ ró, tãlâ tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí ʼá rî sĩ. Ãbãrãyámã ĩʼdî rĩʼá õjílã drị̃-káká gólâ Ôvârí drí ʼbãlé âʼdólé mbị̂mbị̂ tãlâ tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí ʼá rî tãsĩ. Bê ĩtí rî, gólâ drí âʼdózó átá ró õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé âʼdólé mbị̂mbị̂ tãlâ tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ rî drí, õzõ kpálé gólĩyî ãʼdô kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩʼdî rî. Ãbãrãyámã rĩʼá pạ̃tị́ị̃ ãmâ Yúdạ̃ yî ạ́ʼbị́yạ́ ʼî. Âʼdó kô kĩʼá nĩ rî mã ʼdê trá bãsã ʼá rî drí sĩ, gõʼdá tãlâ mã lẽ tã trá Ôvârí ʼá kpá õzõ Ãbãrãyámã gólâ îtõ ʼbá trá tã lẽlé Ôvârí ʼá drẽ sị́sị́ gólâ ʼdé bãsã ʼá kô rî kâtí. 13Ôvârí ʼbã tã trá kĩ, yí ãʼdô drị́-ãcê fẽʼá Ãbãrãyámã yî drí ózõwá lâ yí bê âʼdózó õjílã ãngó drị̃ kâ drị̃lị́. Ôvârí ʼbã tã trá tã tãndí ʼẽzó gólĩyî drí ĩtí, tãlâ Ôvârí ʼbã Ãbãrãyámã trá âʼdólé mbị̂mbị̂ ró tã lẽlẽ gólâkâ sĩ, âʼdó kô kĩ tãlâ tã ʼẽʼẽ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ vó ró rî tãsĩ. 14Nĩ ndrê drẽ, õzõ tíkó Ôvârí õfẽ tã tãndí íyíkâ tíbê drílâ ʼbãlé ʼdĩ ʼbá yî õjílã drí, tãlâ gólĩyî õʼê ró tã âʼdô tã ʼbãʼbã kâ vó ró cé ĩyî drị̃ sĩ rî, gõʼdá tí îcá kô tã lẽzó Yésũ ʼá. Gõʼdá tí tã rî ʼdĩ âʼdô kpá tã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽlé õjílã íyíkâ drí ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá âʼdólé cú ĩtí tã ífí ãkó rî ró. Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô ĩtí. 15Õzõ tí tã ʼbãʼbã õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ãʼdô yû rî, tí õjílã îcá kô tã ʼẽlé tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî rú. Gõʼdá pạ̃tị́ị̃ ró, tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî bê õjílã drí ʼẽlé. Gõʼdá Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî tã lâ yî ʼẽ ʼbá ndrĩ kô rî ʼbá yî drí õmbã íyíkâ sĩ. 16Bê trá ĩtí rî, Ôvârí drí tã ʼbãzó tã tãndí ʼẽzó Ãbãrãyámã yî drí ózõwá lâ yí bê tãlâ tã lẽlẽ Ãbãrãyámã kâ Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ. Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí, ãʼdô ró bê kĩ, yí îcâ ró drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã tãndí gólâ drí tã lâ yî ʼbãlé õjílã íyíkâ drí ʼdĩ fẽlé. Tã tãndí rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô cé Ãbãrãyámã rî ózõwá yî gólĩyî rĩ ʼbá tã ʼbãʼbã Ôvârí drí âfẽlé trá Músạ̃ sĩ rî ị̂njị̃lị́ ĩʼdî rî ʼbá yî drí. Gõʼdá tã tãndí ʼdĩ ʼbá yî kpá rĩʼá õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Ôvârí ʼá õzõ Ãbãrãyámã kâtí rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, Ãbãrãyámã âʼdô gõʼdá trá ạ́ʼbị́yạ́ ró õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ʼbá ĩyî Ôvârí ʼá rî ʼbá yî drí. 17Ôvârí âtâ tã Ãbãrãyámã drí tã îgĩ íyíkâ ʼá kĩ, "Má âʼdô ánî ʼbãʼá âʼdólé átá ró õjílã dũû drí." Ãbãrãyámã lẽ tã Ôvârí kâ ʼbãlé ʼdĩ ʼbá yî trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Gõʼdá Ôvârí âtâ tã bê Ãbãrãyámã drí kĩ, "Ánî ózõwá yî âʼdô lîzóʼá, íîcá lãlâ ĩyî kôʼdáwá" ĩtí rî, Ãbãrãyámã lẽ tã ʼdî trá, kpálé gólâ trá ãgô ãrãkã ró cú ĩtí ʼdĩyímvá ãkó rî. Nĩ ndrê drẽ, õzõ Ãbãrãyámã õndrê cé íyî rúʼbạ́ nyãányâ ĩʼdî rî, gólâ rĩʼá õzõ ãvõ kâtí. Gõʼdá gólâ nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô îcáʼá ãvõ ʼẽlé lîdrílí õdrã ʼásĩ, gõʼdá Ôvârí âʼdô îcáʼá tã ãzâ ʼbá yî rû ʼẽ ʼbá drẽ kô sị́sị́ lâ sĩ rî ʼbá yî ʼbãlé rû ʼẽlé. Nĩngá sĩ, tãlâ Ãbãrãyámã lẽ tã Ôvârí kâ trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ʼdĩî kâtí rî, gólâ rĩʼá kpá átá ʼî ãmâ tã lẽ ʼbá ró rî ʼbá yî drí Ôvârí ândrá. Ĩtí rî, Ãbãrãyámã trá ạ́ʼbị́yạ́ ró õrĩ dũû drí. 19Nĩ ndrê drẽ, Ãbãrãyámã rî trá zãâ tã lẽlẽ pị̃pị̂sị́lị́ sĩ Ôvârí ʼá. Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, gólâ rî ndrô câ trá rĩʼá ãnyî nyâʼdî-njị̂. Nĩngá sĩ rî, gólâ drí nị̃zó lâ kĩ, ndrô íyíkâ õlậvũ trá kôrô ndrô õjílã gólâ ʼbãʼá drẽ zãâ ʼdĩyímvá tị̃ʼá rî kâ drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá íyî õkó Sárã rĩʼá óndó ʼî. Âʼdô bê kpálé ĩtí rî, tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí ʼá rî kí kô. Gólâ rî trá zãâ tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ kĩ, Ôvârí ãâʼdô tã tãndí ʼẽʼá yí drí õzõ gólâ drí ʼbãlé trá rî kâtí. 20Ĩtí rî, tã ị̂sũ gólâkâ âʼdó kô ãndõtô drị̃ ró. Gólâ lêbẽ zãâ tã Ôvârí drí ʼbãlé rî rú lêbẽ. Gõʼdá tã lẽlẽ gólâkâ Ôvârí rî tãsĩ rî drí lị̂pị̃zó âʼdólé gạ̃rạ̃. Ĩtí gólâ drí ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí tãlâ tã tãndí gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ gólâ drí ạ̃tị́ ʼálâ rî tãsĩ. 21Gólâ nị̃ trá kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âʼdô îcáʼá ʼdĩyímvá âfẽlé yí drí õzõ gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá rî kâtí. 22Tãlâ tã lẽlẽ gólâkâ ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí ndrê gólâ trá õjílã mbị̂mbị̂ ró. 23Gõʼdá úlị́ gólĩyî îgĩlí kĩʼá nĩ, Ôvârí ndrê Ãbãrãyámã tã mbị̂ ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô cé rĩʼá tã îmbáʼá ĩʼdî Ãbãrãyámã rî tãsĩ. 24Úlị́ rî îgĩlí ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî kpá tã âʼdálé kĩ, Ôvârí ãâʼdô kpá ãmâ ndrẽʼá yí lị̃fị́ õjílã tã mbị̂ ʼbá ró, tãlâ mã lẽ tã trá Ôvârí ʼá, tãlâ gólâ ĩʼdî ãlô gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî ʼẽ ʼbá trá lîdrílí õdrã ʼásĩ rî. 25Ôvârí âfẽ Yésũ fũlị́ tãlâ tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ, tãlâ gólâ õʼbã ró ãmâ bê âʼdólé mbị̂mbị̂ ró yí lị̃fị́. Gõʼdá gólâ ʼbã Yésũ lîdrílí õdrã ʼásĩ, ãʼdô ró bê ãmâ drí ndrẽlé kĩ, Ôvârí ʼbã ãmâ trá âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró yí lị̃fị́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\