Rómã lé ʼbá 5

1Ôvârí ndẽ tã tã õnjí ãmákâ ãmâ lãfálé ʼá yí bê rî kâ trá, tãlâ mã lẽ tã trá Yésũ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ʼá. Bê trá ĩtí rî, ạ̃wạ̃ Ôvârí kâ ãmâ rú rî ậʼdị̂ trá, gõʼdá mã îcâ trá âgõlé gólâ ngálâ õjílã gólâkâ ró rĩlí tãndí ró gólâ bê, tãlâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî õdrã sĩ. 2Mã îcâ trá tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼẽlé drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ãmâ gólĩyî tã lẽ ʼbá trá Yésũ ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî drí rî nị̃lị́. Ngbãângbânõ Yésũ sĩ rî, ãmâ trá rĩʼá ãyĩkõ ró ãmbá, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ íyî sũsũ tã tãndí ʼẽ kâ gõʼdá kpá mbârâkã bê rî âʼdáʼá trá ãmâ drí. 3Gõʼdá mã îcâ ró bê kpá gólâ rî lûyị́lị́ kậyị̂ gólâ lâṇõ drí ãmâ ûsúzó rî tú, tãlâ ãmâ õjílã Yésũ kâ nị̃ tã trá kĩ, lâṇõ rî gógó ʼdĩ âʼdô ãmâ ʼbãʼá fĩî ậtũlị́ ʼâ ạ̃ʼdị́ sĩ. 4Õzõ mã ĩîcâ trá fĩî ậtũlị́ ĩtí rî, gõʼdá ãmâ drí âʼdózó mbârâkã bê rĩlí õjílã Ôvârí kâ ró. Gólâ rî ndrẽlâ kĩ, mã âʼdô âʼdóʼá âmólé drị́-mvá mûdrị́ sĩ njírí-njírí kậyị̂ gólâ lâṇõ kâ rî sĩ. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, mã îcâ trá lị̃fị́ ʼbãlé tã tãndí gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî drị̃ị̂. 5Tã pạ̃tị́ị̃ ró, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô fí tã gólĩyî ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó trá drị̃ lâ rî ʼbá yî ʼẽʼá ãmâ drí, tãlâ gólâ lẽ ãmâ trá tákányĩ. Líndrí Tãndí gólâ Ôvârí drí fẽlé trá ãmâ drí ngá fẽfẽ ró ʼdĩ âʼdâ tã ʼdî nĩ ãmâ drí ngbálí-ngbálí. 6Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ndrê trá kĩ, ãmâ rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó ãmâ nyãányâ pãzó. Ĩtí rî, gólâ drí ãmâ pãzó kậyị̂ tíbê gólâ drí Yésũ Krístõ rî ʼbãzó drãlé ãmâ tã õnjí ʼbá ndrĩ tãsĩ rî sĩ. ʼDĩî rĩʼá tã ạ́ngị́ ʼî. 7Ĩtí rî, õjílã ãzâ fí bê rĩʼá ãngó nõ ʼá nõngá îcá ʼbá drãlé íyî ãzí-ãzí rî tãsĩ yã? Âʼdô âʼdóʼá ángô tí õzõ ãzí-ãzí rî ʼdĩ ãʼdô õjílã tãndí ʼî rî yã? Ãʼdî nị̃ nĩ yã? Õzõ õjílã rî ʼdĩ ãâʼdô fí rĩʼá pạ̃tị́ị̃ õjílã tãndí ʼî dódó rî, gõʼdá õjílã ãlô drí fĩî ậtũzó âʼdólé mbârâkã bê drãlé gólâ rî pãlé rî. 8Gõʼdá tã gólâ Ôvârí drí ʼẽlé ãmâ drí rî lậvũ trá gạ̃rạ̃ tã tãndí rî ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ. Ôvârí âʼdâ tã trá kĩ, ãmâ lôvó bê rĩʼá dũû yí ʼá lậvũlị́ kôrô lõvõ õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yí kâ ĩyî lãfálé ʼásĩ rî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âjô íyî mvá Yésũ Krístõ ânĩlí drãlé tãlâ ãmâ pãlé, drẽ ãmâ rĩʼá tã õnjí tẽtẽ ʼbá ró rî sĩ. 9Yésũ Krístõ drã trá tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, tã ãzãkã yûʼdạ́wạ́ Ôvârí drí tã kĩzó ãmâ rú tã lâ sĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí ndrê ãmâ bê trá õjílã tãndí íyíkâ rî ʼbá yî ró tãlâ Yésũ rî õdrã sĩ rî, ĩtí mã âʼdô îcáʼá pạ̃tị́ị̃ nị̃lâ kĩ, gólâ îcá gõʼdá kô âʼdólé ạ̃wạ̃ ró ãmá bê, tãlâ Yésũ pâ ãmâ trá ạ̃wạ̃ rî ʼdĩ ʼásĩ. 10Sị́sị́ lâ sĩ rî, ãmâ rĩʼá Ôvârí rî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ĩʼdî, gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, gólâ drí ãmâ ʼbãzó âʼdólé íyî rû-lẽ-ãzí yî ró tãlâ mvá lâ rî õdrã sĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ ãmâ bê trá gólâ rî rû-lẽ-ãzí yî ĩʼdî rî, gólâ âʼdô rĩʼá zãâ tã pạ̃tị́ị̃ ró ãmâ pãlé lâṇõ íyíkâ ãmâ drị̃ị̂ rî ʼásĩ, ãʼdô ró bê ãmâ drí rĩzó zãâ gbạ́dú lédrẽ-lédrẽ ró, tãlâ Yésũ trá ngbãângbânõ lédrẽ-lédrẽ ró óʼdí. 11Dró ʼdĩ drị̃ị̂ rî, mã îcâ ró bê kpá Ôvârí rî lûyị́lị́ mvá lâ Yésũ Krístõ gólâ ãmâ ʼbã ʼbá âʼdólé ngá ãlô ró gólâ bê rî tãsĩ. 12Tã ómvó ngá ʼá rî, ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ ãlô rú bê Ádãmã rî ʼê tã õnjí trá Ôvârí rú. Ĩtí rî, tã õnjí drí âfízó ãngó nõ ʼá õjílã ndrĩ drí rĩʼá ʼẽlâ. Gõʼdá tã õnjí rî ʼdĩ drí õdrã lôfízó õjílã drí ndrĩ kậkậrậ, tãlâ õjílã cé tị̂tị̂ ʼê ĩyî tã õnjí trá ãkí ãkó. 13Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ Ôvârí âfẽé tã ʼbãʼbã íyíkâ rî ʼbá yî õjílã drí ʼẽlé Músạ̃ sĩ kô rî, õjílã ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼbá yî rî ĩyî trá tã õnjí ʼẽlé. Gõʼdá ĩtí rî, mã îcá kô tã âtálé kĩ, tã õnjí ĩʼdî rĩʼá cé tã tã ʼbãʼbã kâ rî ʼbá yî ʼẽ ãkõ lâ ʼî. Õjílã rî trá rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ʼdĩ drẽ tã ʼbãʼbã yûʼdạ́wạ́ rĩʼá ị̂njị̃lâ. 14Gõʼdá îtõlé kậyị̂ gólĩyî Ádãmã kâ rî ʼbá yî rú sĩ âcálé kậyị̂ Músạ̃ kâ rî rú rî, trá rĩʼá õjílã drí ôdrãzó, kpálé õzõ gólĩyî õgã kô dó tã ãzãkã ngîngî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ kâ ʼẽlé õzõ Ádãmã drí ʼẽrẽ lâ kâtí rî. Ádãmã rî nyãányâ âʼdô trá líndrí õjílã gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ʼdíyî pã ʼbá ró rî kâ ĩʼdî. 15Nĩ ndrê drẽ, tã kpạ̃rạ̃tị́ gólĩyî drí ʼẽlé ĩyî rî, ʼbã tã rû ʼẽlé õjílã ndrĩ tãsĩ. Gõʼdá tã lâ yî rĩʼá ngĩî. Sị́sị́ rî, ngá fẽfẽ Yésũ rî õdrã kâ gólâ Ôvârí drí âfẽlé õjílã pãlé rî âʼdó kô rĩʼá îcâ-îcâ ró tã õnjí Ádãmã kâ rî ʼbá yí bê. Tãlâ ãgô ãlô Ádãmã ʼdĩ ʼê tã õnjí trá. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã dũû ôdrã trá. Gõʼdá tã Ôvârí rî pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ kâ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã pãzó rî lậvũ kôrô tã tã õnjí tẽtẽ õjílã kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Âʼdô bê trá ĩtí rî, Ôvârí îcâ trá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã lẽ ʼbá ndrĩ ʼbãʼá âʼdólé ĩyî mbị̂ ró yí lị̃fị́, tãlâ gólâ âfẽ õjílã ãlô trá, Yésũ Krístõ ĩʼdî ngá fẽfẽ ró drãlé tãlâ tã õnjí õjílã dũû kâ tãsĩ. 16Tã rị̃ gólâ tã õnjí Ádãmã kâ ʼbã ʼbá ngĩî tã tãndí Yésũ kâ rú sĩ rî rĩʼá ĩʼdî nõ. Tãlâ tã õnjí sị́sị́ Ádãmã kâ tãsĩ rî, Ôvârí kî tã trá ãmâ õjílã rú kpãkã ãlô gólâ bê tã õnjí ʼbá yî ró, tãlâ lâṇõ fẽzó ãmâ drí. Gõʼdá ngá fẽfẽ Ôvârí kâ rî tã lâ âʼdó ĩtí kô. Ôvârí âjô Yésũ trá ngá fẽfẽ ró, tã õnjí dũû õjílã ãngó nõ kâ drí ʼẽlé rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ. Tãlâ Yésũ rî õdrã tãsĩ rî, Ôvârí ʼê õjílã trá dũû âʼdólé mbị̂mbị̂ ró yí lị̃fị́. 17Nĩ ndrê drẽ, tã õnjí ãgô ãlô Ádãmã kâ ʼdĩ ʼê õjílã ãngó nõ kâ trá ôdrãlé. Gõʼdá mbârâkã Yésũ kâ ʼdíyî pã ʼbá ró rî lậvũ Ádãmã kâ trá gạ̃rạ̃ rî, gõʼdá ĩtí, tã gólâ ãgô ãlô Yésũ Krístõ drí ʼẽlé ãmâ pãzó ʼdĩ lậvũ tã tã õnjí gólâ âfí ʼbá tãlâ tã õnjí Ádãmã kâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Âʼdô bê trá ĩtí rî, õjílã ndrĩ gólĩyî ngá fẽfẽ ngá pãpã kâ gólâ Ôvârí drí âfẽlé drílĩyî drị̃-bạ́lạ́yị̂ sĩ õdrã Yésũ kâ sĩ, ãʼdô ró bê Ôvârí drí gólĩyî ʼbãzó âʼdólé tã mbị̂ ʼbá ró rî ûsú ʼbá rî, âʼdô ĩyî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró zãâ gbạ́dú kúmú ró Yésũ bê ʼbũû ʼálâ. 18Ĩtí rî, tã õjílã ãlô kâ îjõ rû trá õjílã drí ndrĩ. Tã õnjí Ádãmã kâ ʼbã õjílã ndrĩ trá rĩlí lâṇõ Ôvârí kâ njị̃lị́. Gõʼdá tã tãndí gólâ Yésũ drí ʼẽlé íyî õdrã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî înjî õjílã trá lâṇõ tã õnjí kâ ʼásĩ gólĩyî drí rĩzó bê zãâ gbạ́dú ró Ôvârí bê. 19Yésũ ĩʼdî rĩʼá õjílã ãlô gólâ rĩ ʼbá kárá rĩʼá cé tã mbị̂ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé rî ĩʼdî. Bê trá ĩtí rî, Ôvârí îcâ trá õjílã ʼbãlé ndrĩ âʼdólé mbị̂mbị̂ ró yí lị̃fị́ tãlâ tã mbị̂ ʼẽʼẽ Yésũ kâ tãsĩ, kpá õzõ tã õnjí Ádãmã kâ drí õjílã ndrĩ ʼbãrẽ âʼdólé tã õnjí ʼbá ró rî kâtí. 20Õzõ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî õʼbã ãmâ kô âʼdólé mbị̂mbị̂ ró rî, ngã gõʼdá gólâ âfẽ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî kó ãʼdô tãsĩ õjílã drí ʼẽlé yã? Ôvârí âfẽ tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî õjílã drí tã nị̃zó bê dódó kĩ, yĩ ʼê tã õnjí trá Ôvârí rú. Õzõ kpálé tã õnjí lị̂pị̃ bê trá âcálé dũû rî, mbârâkã pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ Ôvârí kâ rî kâ drí kpá lị̂pị̃zó lậvũlị́ kôrô tã gólĩyî tã õnjí ʼdĩ ʼbá yí kâ rî yî drị̃ị̂ sĩ. 21Ĩtí õjílã ndrĩ ʼê ĩyî tã õnjí gõʼdá ôdrãzó ĩyî tãlâ tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ. Gõʼdá mbârâkã Ôvârí rî pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ kâ rĩʼá ãmbá lậvũlị́ kôrô. Gólâ rĩʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró õjílã ʼbãlé âʼdólé mbị̂mbị̂ ró yí lị̃fị́ Kúmú Yésũ Krístõ sĩ, ãʼdô ró bê gólâ drí ãmâ ʼbãzó rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\