Rómã lé ʼbá 6

1Õzõ tã õnjí dũû õjílã kâ rî õʼbã Ôvârí trá pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ âʼdálé gólĩyî drí rî, õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé sĩ âʼdô tã ị̂sũʼá kĩ, "ʼDõvó mã õrî rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî rõô, ãʼdô ró bê Ôvârí drí îcázó tã õnjí dũû ãmákâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ʼdĩ sĩ." 2Tã-drị̃ lôgõ ámákâ tã ʼdî tãsĩ rî kĩ, rĩʼá ngbá ányâ lâ ró. Âʼdó kô mbị̂ ãmâ drí rĩzó rĩʼá tã õnjí ʼẽlé. Îcâ trá ãmâ drí rĩzó ãmâ nyãányâ ndrẽlé õjílã mvá gólĩyî îcá ʼbá rĩʼá tã tã õnjí ʼẽzó rî gãlé dó rî yî ró. Mbârâkã Yésũ kâ fû mbârâkã tã tã õnjí ʼẽ ʼbá ãmâ ʼẽlé rî kâ trá. 3Nĩ ị̂sũ tã tã bãbãtízĩ kâ tãsĩ. Íîbábátízã ãmâ bê âʼdólé ngá ãlô ró Yésũ bê rî, rĩʼá tã âʼdâ ʼî kĩ, mã drã trá Yésũ bê. 4Gõʼdá nĩngá sĩ, íîbábátízã ãmâ bê rî, rĩʼá ókĩzõ óʼbã ãmâ kpá ʼbú ʼá Yésũ bê ãlô. ʼDĩî ʼbã tã tã õnjí ʼẽ kâ âʼdólé mbârâkã ãkó ãmâ pẽlé. Ĩtí ãmâ bê trá ngá ãlô ró Yésũ bê, gõʼdá õzõ Ôvârí drí Yésũ rî ʼẽzó trá lîdrílí õdrã ʼásĩ mbârâkã ãmbá íyíkâ sĩ ʼdî tí rî, ʼdĩî gólâ ʼê ãmâ kpá drị̃ âdĩlí vólé tã õnjí ʼásĩ gõʼdá rĩlí ãngó nõ ʼá õjílã óʼdí ró. 5Gõʼdá mã âʼdô bê trá ngá ãlô ró Yésũ bê gólâ rî õdrã sĩ rî, ãmâ gõʼdá kpá ngá ãlô ʼî gólâ bê gólâ rî lîdrî-lîdrî sĩ. Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, ãmâ trá ngbãângbânõ õjílã óʼdí gólĩyî îcá ʼbá tã õnjí gãlé dó rî ʼbá yî ró. 6Gõʼdá mã nị̃ trá dódó kĩ, úfû âʼdô-âʼdô ãmákâ ạ̃kû rî trá vólé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ Yésũ bê. Ôvârí ʼê tã trá ĩtí, ãʼdô ró bê Yésũ rî mbârâkã drí tã trõzó bê mbârâkã tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Ngbãângbânõ rî, mã îcâ trá tã njĩlí tã gólĩyî tã õnjí ró rî ʼbá yî gãzó dó. 7Ĩtí rî, íînjî ãmâ trá mbârâkã tã õnjí ãmâ drị̃ị̂ rî kâ ʼásĩ, õzõ ãvõ drí îcárẽ tã õnjí ʼẽlé kô rî kâtí. 8Tãlâ mã drã trá ngá ãlô ró Yésũ bê ĩtí, mã nị̃ trá ngbãângbânõ kĩ, mã âʼdô kpá rĩʼá kpãkã ãlô gólâ bê zãâ gbạ́dú zãâ. 9Nĩ ndrê drẽ, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ʼê Yésũ trá lîdrílí õdrã ʼásĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ trá rĩʼá ʼbũû ʼálâ. Îcá gõʼdá kô gólâ drí drãzó kpá óʼdí. Ĩtí rî, õdrã gõʼdá trá cú ĩtí mbârâkã ãkó tã trõzó gólâ drị́gạ́ sĩ. 10Gõʼdá gólâ drã bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî, gólâ drã ʼdî õjílã pãlé ngbá tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá lîdrî-lîdrî Yésũ kâ õdrã ʼásĩ rî tãsĩ rî, gólâ rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró ãndrõ nô, rĩʼá Ôvârí bê ngá ãlô ró. 11Ĩtí, nĩ ndrê tã õnjí lôvókô gólĩyî rĩ ʼbá ãnî lâsélé õzõ ngá gólĩyî ãvõ ró rî kâtí mbârâkã ãkó tã trõzó ãnî drị́gạ́ sĩ. ʼDõvó nĩ ndrê ãnî nyãányâ õjílã óʼdí ró ngĩî rĩrĩ gólâ sị́sị́ rî kâ drị̃ị̂ sĩ, tãlâ nĩ rî ró bê rĩʼá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. 12Bê trá ʼdĩî rî kâtí rî, nĩ âyê tã lôvókô gólĩyî rĩ ʼbá ãnî lâsélé nĩʼá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî kô ãnî pẽlé. Nĩ âyê tã lôvókô ãnî rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ kâ ãnî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé ãʼdô tãsĩ yã? Ãnî rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ rĩʼá cé ngá tãkó gólâ îcá ʼbá cú drãlé rî ĩʼdî. 13Nĩ âyê ãnî nyãányâ kô âʼdólé rĩlí mbârâkã tã ányâ lôvókô kâ rî ʼbá yî zẽlé, tã lâ õzó ĩyî kô ãnî ʼbãâ tã õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé Ôvârí rú ãnî rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ sĩ. Nĩ ʼbã bê-rî ãnî nyãányâ nyé Ôvârí drị́gạ́, ãʼdô ró bê gólâ drí ãnî ʼbãzó âʼdólé õzõ õjílã óʼdí gólĩyî lîdrí ʼbá trá õdrã ʼásĩ rî ʼbá yí kâtí. Nĩ âyê Ôvârí cé ãnî ʼbãlé tã gólĩyî tãndí ró rî ʼbá yî ʼẽlé cé ĩʼdî ãnî rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ sĩ ndrĩ. 14Nĩ âyê tã õnjí kô dị̃lị́ kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ, ãnî lị́pị̂ ró ãlôwálâ. Nĩ ndrê drẽ, nĩ rí drẽ kô tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá ʼẽlé Músạ̃ sĩ rî zẽlé. Ôvârí ʼbã ãnî trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró cú ĩtí pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ íyíkâ sĩ. Gõʼdá gólâ rî mbârâkã âfẽlé ãnî drí tã õnjí gãzó dó. 15Tã ángô rî ĩʼdî mbị̂mbị̂ ʼẽlé yã? Õjílã ãzâ tã ị̂sũ ányâ bê rî âʼdô lôgõʼá lâ kĩ, "ʼDõvó mã õrî rĩʼá tã gólĩyî õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ îcá kô ãmâ drí tã gólĩyî Ôvârí kâ ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé ãʼdô ró bê yí drí ãmâ pãzó rî ʼbá yî ʼẽlé. Gólâ ʼbã tã trá ãmâ pãzó cú ĩtí tãlâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ ʼdĩ sĩ." Gõʼdá pạ̃tị́ị̃ ró, tã ị̂sũ rî ʼdĩ rĩʼá ányâ lâ ʼî. 16Gõʼdá õzõ nĩ õfẽ ãnî nyãányâ trá tã õjílã ãzâ kâ rõlé cé ĩʼdî rî, ʼdĩî gólâ dị̂ trá kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ. Nĩ âʼdô trá rạ̃gị́ị̃ gólâkâ ró. Ĩtí rî, õzõ nĩ õfẽ ãnî nyãányâ trá tã õnjí gólĩyî sũ ʼbá kô Ôvârí rú rî ʼbá yî ʼẽlé rî, gõʼdá ʼdĩî nĩ âʼdô trá mbârâkã tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yí kâ zẽlé. Gõʼdá tã õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ãnî îzãʼá. Ôvârí âʼdô kpá ãnî gãʼá dó zãâ. Gõʼdá õzõ nĩ õfẽ ãnî nyãányâ cú Ôvârí drí, rĩzó tã gólâkâ rõlé ĩʼdî rî, ʼdĩî nĩ âʼdô âʼdóʼá drị́-ãcê gólâkâ zẽlé, gõʼdá nĩ âʼdô âʼdóʼá õjílã mbị̂mbị̂ gólâkâ rî ʼbá yî ró. 17Gõʼdá mã ʼê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí ãnî tãsĩ, tãlâ nĩ âdĩ drị̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî õzó gõʼdá kpá kô dị̃ị̂ ãnî drị̃ị̂ sĩ ãnî ômbélé óʼdí. Nĩ âdĩ ãnî trá âgõlé Ôvârí ngálâ tã gólâkâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ, âʼdô tã pạ̃tị́ị̃ gólĩyî ãnî îmbázó trá ĩʼdî sĩ lâ rî ʼbá yî vó ró. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, tã gólĩyî rĩ ʼbá dị̃lị́ kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ ʼdî ʼbá yî rĩʼá ĩyî tã mbị̂ Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 19Má âtâ úlị́ ãnî drí trậ úlị́ mãnĩgõ âʼdózó rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ró rî tãsĩ, ãʼdô ró bê ãnî pãlé úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî tã ífí lâ yî nị̃zó bê tãndí ró. Sị́sị́ rî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ trá rạ̃gị́ị̃ kâtí rĩʼá tã õnjí ró ãnyĩ kâ gólĩyî tã lôvókô ãníkâ drí ãnî âsélé trá rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Nĩngá sĩ rî, nĩ rî trá rĩʼá tã gólĩyî õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé rõô ĩʼdî. Nĩ gã dó tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé. Gõʼdá ngbãângbânõ rî, ʼdõvó nĩ fẽ ãnî nyãányâ Ôvârí drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ, tãlâ nĩ rî ró bê rĩʼá cé tã gólâkâ mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, õjílã tãndí gólâkâ rî ʼbá yî ró. Tã gólĩyî rĩ ʼbá dị̃lị́ kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ ʼdî ʼbá yî rĩʼá ĩyî tã mbị̂ Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 20Sị́sị́ ãnî drí âʼdózó drẽ rạ̃gị́ị̃ tã õnjí kâ ró rî, tã mbị̂mbị̂ gólĩyî Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî dị́ drẽ kô kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ. 21Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, tã tãndí gólĩyî ãnî drí ûsúlị́ rî ʼbá yî ãʼdô ʼî, tã õnjí gólĩyî ãnî drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî ʼásĩ yã? Tã tãndí yûʼdạ́wạ́. Ngá ãnî drí ûsúlị́ rî rĩʼá cé ãnyĩ ĩʼdî lâṇõ bê Ôvârí drị́gạ́ sĩ. 22Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí tĩ ãnî drị̃ trá mbârâkã rạ̃gị̃ tã õnjí kâ rî kâ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ trõ ãnî trá ʼbãlé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã tãndí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî íyî ậtị̃zó rî ʼbá yî ró. Ngbãângbânõ rî, nĩ âʼdô trá rạ̃gị́ị̃ Ôvârí kâ ró. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ âʼdô kpá ãnî ʼbãʼá âʼdólé rĩlí zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó yí bê. 23Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólâ rĩ ʼbá íyíkâ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî rî âʼdô íyíkâ cé õdrã ûsúʼá ĩʼdî. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî gãʼá dó zãâ gbạ́dú. Gõʼdá õjílã gólâ íyî nyãányâ fẽ ʼbá Ôvârí drí pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô ngá fẽfẽ fẽʼá gólâ drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró âʼdólé gólâ rî ʼbãlé rĩlí ngá ãlô ró Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\