Rómã lé ʼbá 7

1Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, má nị̃ trá kĩ, ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî tã tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé trá õjílã drí ʼẽlé rî kâ nị̃ ʼbá rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ị̂sũ tã dódó tã tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼẽʼẽ lâ tãsĩ. Îcâ trá cé õjílã drí tã tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼẽzó ĩʼdî drẽ gólâ bê rĩʼá zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî. 2Tã lãgĩ kâ rî tã ʼdî âʼdálé ãmâ drí. Gõʼdá âʼdô tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî vó ró rî, îcâ trá õkó jó kâ drí ágó lâ rî ị̂njị̃lị́, tãlâ rĩzó bê ágó rî ʼdĩ bê ngá ãlô ró kậyị̂ gólĩyî ágó rî ʼdĩ kâ âʼdózó drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yí kâ sĩ. 3Gõʼdá õzõ gólâ rî ágó ʼdĩ õdrã trá rî, ʼdĩî gólâ trá rĩʼá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã ʼbãʼbã gólĩyî drí rĩzó rĩlí ágó lâ ʼdĩ bê ngá ãlô ró ʼdĩ kâ ʼásĩ. Nĩ ndrê drẽ, õzõ õkó ãlô ãâyê ágó lâ gólâ âʼdó ʼbá drẽ bê lédrẽ-lédrẽ ró rî trá gõzó ngãlé íyî dĩlí gãrã drị̃ị̂ ậyị́lị́ ãgô ãzâ vólé kpá ágó ró rî bê rî, ʼdĩî áâʼdô tã kĩʼá gólâ rú âʼdólé gólâ rî zị̃lị́ tã õnjí tẽtẽ ʼbá ró. Gõʼdá õzõ ágó lâ ʼdĩ õdrã trá drã rî, ʼdĩî gólĩyî câ lãgĩ lãfâ trá. ʼDĩî vósĩ rî, õzõ õkó rî ʼdĩ ũûsû íyîngá ágó ãzâ trá trõlé rî, ʼdĩî gólâ îcá gõʼdá kô zị̃lị́ tã õnjí tẽtẽ ʼbá ró. 4Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, tã ãníkâ rî rĩʼá õzõ ʼdĩî rî kâtí. Tãlâ Yésũ drãlé bê rî, âʼdô trá kpá õzõ nĩ drã trá ʼdũwạ̃ gólâ bê rî kâtí, gõʼdá âʼdô kpá trá õzõ nĩ drã trá tã tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé trá Músạ̃ sĩ rî ʼbá yí kâ tãsĩ rî kâtí. Ĩtí rî, Ôvârí yĩ drị́ trá ãnî rú sĩ tã ʼẽʼẽ tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yí kâ ʼásĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí rĩzó tã gólĩyî Yésũ kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Gõʼdá nĩ âʼdô trá ngá ãlô ró Yésũ gólâ lîdrí ʼbá trá õdrã ʼásĩ rî bê, ãʼdô ró bê ãnî drí îcázó rĩʼá Ôvârí rî gógó ị̂njị̃lị́ tã mbị̂mbị̂ gólâkâ rî ʼbá yî ʼẽʼẽ lâ yî sĩ. 5Sị́sị́ rî, mã ûjũlị́ bê tã tãndí ʼẽlé mbârâkã ãmákâ sĩ rî, tã õnjí lôvókô ãmákâ rî ʼbá yî dị̂ trá kôrô ãmâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá mã nị̃lị́ bê tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî, mã lẽé kô tã ʼẽlé tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî vó ró. Ĩtí rî, mã rî trá rĩʼá tã õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rõô. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, lâṇõ Ôvârí kâ lạ̃sị́ sĩ rî trá ʼẽʼá âʼdélé ãmâ drị̃ị̂. 6Gõʼdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí înjî ãmâ trá vólé tã gólĩyî tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yí kâ rî ʼásĩ. Mã âcâ gõʼdá trá õzõ õjílã ãvõ ró rî ʼbá yí kâtí tã tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yí kâ tãsĩ Yésũ rî õdrã sĩ. Bê trá ĩtí rî, mã îcâ trá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã ʼẽlé Ôvârí drí lạ́tị̂ gólâ óʼdí ró rî sĩ, ãʼdô ró tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí ãmâ pãzó ʼẽlâ rî vó ró. Mã âyê tã gólĩyî ãmâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ Ôvârí drí cú ĩtí mbârâkã ãmâ nyãányâ kâ sĩ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ gólĩyî îgĩlí trá ạ̃kû ró rî vó ró rî trá. 7Ngá tã rî ʼdĩ drí îmbálé ãmâ drí rî ãʼdô ʼî yã? Tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼbã ãmâ trá tã õnjí ʼẽlé yã? Âʼdó ĩtí kô ãlôwálâ! Tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ âʼdâ tã trá má drí, tã gólĩyî ángô rî ʼbá yî ĩʼdî õnjí lâ yî ró ʼẽlé yã. Nĩ ndrê drẽ, õzõ tíkó má ãʼdô trá cú ĩtí tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ãkó kĩʼá nĩ rî, mã õlẽ ngá õjílã ãzâ ʼbá yí kâ kô ãmâ nyãányâ drí rî, tíkó má îcá kô nị̃lâ kĩ, ngá õjílã ãzâ ʼbá yí kâ rî ʼbá yî lôvó lâ ʼbãʼbã rĩʼá tã õnjí ʼî. 8Gõʼdá tã õnjí lôvókô ámákâ rî ʼbá yî ʼbã mâ trá rû jãlé tã õnjí ʼẽlé, âʼdó kô tã ʼbãʼbã ʼdî vó ró. Má lẽ tã trá rõô lị̃fị́ ʼbãzó ngá gólĩyî õjílã ãzâ ʼbá yí kâ ró ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂. Tíkó õzõ tã ʼbãʼbã ãʼdô kôʼdáwá ĩtí lâ ʼdĩ kâtí rî, má îcá kô tã ị̂sũ ámákâ rî ʼbãlé ngá õjílã ãzí kâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂. 9Sị́sị́ rî, má nị̃ị́ kô kĩ, tã gólĩyî ángô rî ĩʼdî Ôvârí drí ʼbãlé má drí ʼẽlé ngãtá tã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî gólâ drí ʼbãlé má drí ʼẽlé kô rî. Má ị̂sũ tã trá ányâ ró kĩ, mâ rĩʼá õjílã tãndí ʼî. Gõʼdá nĩngá sĩ, má nị̃ tã bê tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, gõʼdá má drí võ lâ ûsúzó kĩ, má ʼê tã õnjí ró rî ʼbá yî trá tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî rú. 10Gõʼdá má ûsû võ lâ kpá kĩ, tã õnjí ámákâ rî ʼbá yî câ ãmâ lãfálé trá Ôvârí bê. Má ị̂sũ tã trá ányâ ró kĩ, tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî âʼdô îcáʼá ámâ pãlé rĩlí rĩʼá tã gólĩyî mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé lâṇõ ãkó, ĩtí rî, má drí îcázó rĩlí zãâ gbạ́dú ró Ôvârí bê. Gõʼdá ʼé rû kô âʼdólé ĩtí. Gõʼdá má ûsû võ lâ kĩ, tã tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yí kâ ʼẽʼẽ lâ îcá kô ámâ pãlé. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá má drí. 11Má ị̂sũlị́ bê tã tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, tã lôvókô ámákâ rî ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá ámâ âdólé, ãʼdô ró bê má drí rû jãzó tã õnjí ró rî ʼbá yî ʼẽlé tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî rú. Tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, má ị̂njị̃ị́ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî kô. Ĩtí rî, lâṇõ õdrã kâ trá njãâ âʼdélé má drị̃ị̂. 12Gõʼdá tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî rĩʼá tãndí ró tã mbị̂ Ôvârí kâ rî ʼbá yî âʼdálé ãmâ drí. 13Ĩtí rî, âʼdó kô tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî ámâ ʼẽ ʼbá tã õnjí ʼẽlé âʼdólé lâṇõ Ôvârí kâ õdrã kâ drí ʼẽzó ʼẽʼá âʼdélé má drị̃ị̂. Gõʼdá rĩʼá tã lôvókô ámákâ gólĩyî rĩ ʼbá ámâ ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî ĩʼdî. Ĩtí rî, tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî nyãányâ lâ rĩʼá tãndí ró, gõʼdá tã lôvókô ámákâ drí ámâ ʼbãzó ị̂njị̃-ị̂njị̃ lâ gãlé dó. Gõʼdá má ʼê tã õnjí bê rî, tã ʼbãʼbã tãndí ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã má drí kĩ, tã õnjí gólĩyî má drí ʼẽlé rî ʼbá yî rĩʼá pạ̃tị́ị̃ õnjí tẽtẽ lâ ró. Gõʼdá má ûsû võ lâ kĩ, tã õnjí tẽtẽ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî îzã mâ trá Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 14Ãmâ ndrĩ, mã nị̃ trá kĩ, tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí Líndrí Tãndí íyíkâ rî sĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá mâ rî gógó tãsĩ rî, tã lôvókô ámákâ rî ʼbá yî dị̂ trá má drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, má âʼdô trá rạ̃gị́ị̃ gólâ îcá ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî ró. 15Má nị̃ị́ kô tãlâ ãʼdô ʼî má drí rĩzó tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé rî. Má îcá gõʼdá kô tã tãndí má drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé. Má rî bê-rî tã õnjí gólĩyî má drí lẽlé kó kô ʼẽlâ rî ʼẽlé ĩʼdî. 16Ĩtí rî, má nị̃ trá kĩ, tã gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî õnjí ró. Gõʼdá má lẽé kpá kô ʼẽlâ ĩyî, tãlâ má nị̃ trá kĩ, tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ʼbá yî rĩʼá ʼdó tãndí ró mbị̂mbị̂. 17Gõʼdá Ôvârí ʼbãlé bê mâ trá âʼdólé õjílã óʼdí ró, tã ʼdî tãsĩ rî, âʼdó kô ámâ nyãányâ ĩʼdî gólâ lẽ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî, gõʼdá tã lôvókô má ʼá rî drẽ zãâ mbârâkã bê rõô ámâ ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé. 18Gõʼdá tã lôvókô gólĩyî má ʼá ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá járáʼbítí õnjí ró cú ĩtí tã mbị̂mbị̂ ãkó ĩyî ʼá. Má lẽ trá rõô tã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ mâ trá õjílã Ôvârí kâ ĩʼdî, gõʼdá mâ rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó ʼẽzó lâ ĩyî gbõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. 19Nĩ ndrê drẽ, má ʼé tã tãndí gólĩyî má drí lẽʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî kô, gõʼdá rĩʼá bê-rî tã õnjí gólĩyî má drí lẽʼá ʼẽlâ kô rî ʼbá yî ĩʼdî má drí rĩʼá ʼẽlâ. 20Gõʼdá má lẽé bê kô pạ̃tị́ị̃ tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé rî, tã rî ʼdĩ rî âʼdálâ kĩ, ámâ nyãányâ âʼdó kô cé ĩʼdî ãlô rĩ ʼbá rĩʼá tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé gbõ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí. Rĩʼá mbârâkã tã õnjí lôvókô kâ má ʼá rî ʼbã mâ nĩ ʼẽlâ. 21Nĩ ndrê drẽ kpá, õzõ má õlẽ trá tã mbị̂mbị̂ ʼẽlé rî, tã õnjí lôvókô má ʼá rî ậsị̃ lạ́tị̂ lâ trá ndũû má drí ʼẽzó lâ. 22Tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, má nị̃ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá ĩyî tãndí ró má drí ʼẽlé. Má lẽ tã ʼbãʼbã rî gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî trá rõô. 23Õzõ kpálé ĩtí rî, mbârâkã ngĩî lâ ãzâ bê rĩʼá má ʼá, ʼdĩî rĩʼá mbârâkã tã õnjí lôvókô ámákâ rî ʼbá yî drí lôfílí nĩ rî ĩʼdî. Mbârâkã rî ʼdĩ rî rû fũlị́ tã ị̂sũ tãndí ámákâ bê, tãlâ tã õnjí lôvókô ámákâ ʼdĩ õtrõ ró tã bê má drị́gạ́ sĩ. 24Mâ rĩʼá tã ị̂sũ ró ãmbá! Mâ trá rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãzâ ãkó tã tãndí ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ. Ĩtí rî, ãʼdî âʼdô ámâ âtĩʼá nĩ vólé mbârâkã tã lôvókô kâ gólâ ámâ ʼbã ʼbá tã õnjí ʼẽlé nõ ʼásĩ yã? Mbârâkã rî ʼdĩ îcâ trá ámâ îzãlé. 25Má lûyị̂ Ôvârí rõô, tãlâ gólâ ĩʼdî îcá ʼbá ró ámâ pãlé tã ạ́ngị́ ʼdĩ ʼásĩ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ sĩ. Gõʼdá ĩtí rî, tã ámákâ rĩʼá nõtí. Má ʼbã mâ trá rĩʼá tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, âʼdô tã ʼbãʼbã gólâkâ rî ʼbá yî vó ró. Gõʼdá tã lôvókô ámákâ rî ʼbá yî ômbê mâ kpá âʼdólé tã õnjí tẽtẽ ʼẽlé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\