Rómã lé ʼbá 8

1Gõʼdá ãwô-ĩtí ãâʼdô Ôvârí drí, gólâ ndrê ãmâ nyé õjílã mbị̂mbị̂ ró tã lẽlẽ Yésũ Krístõ ʼá rî sĩ. Bê trá ĩtí rî, ngbãângbânõ tã õnjí gõʼdá trá yûʼdạ́wạ́ Ôvârí drí tã kĩzó ãmâ rú tã lâ tãsĩ. 2Sị́sị́ rî, tã lôvókô ãmákâ gólĩyî ãmâ ʼbã ʼbá trá tã õnjí tẽtẽ ʼẽlé rî dị̂ trá kôrô ãmâ drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, lâṇõ õdrã kâ trá ʼẽʼá âʼdélé ãmâ drị̃ị̂. Gõʼdá lé ĩtí rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ înjî ãmâ trá tã rî ʼdĩ ʼásĩ. Gólâ ʼbã ãmâ trá rĩlí õjílã Ôvârí kâ ró, tãlâ mã âʼdô trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. 3Nĩ ndrê drẽ, tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ ʼbãlé trá ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî rĩʼá mbârâkã ãkó ãmâ ʼbãlé tã tãndí Ôvârí kâ rî ʼbá yî ʼẽlé, tãlâ ãmâ nyãányâ rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó tã lôvókô gólĩyî ãmâ ʼẽ ʼbá trá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî gãzó dó. Gõʼdá Ôvârí pâ ãmâ trá ĩʼdî íyî mvá Yésũ rî âjózó õjílã mvá ró, õzõ ãmâ gólĩyî rĩ ʼbá tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yí kâtí. Ĩtí rî, Yésũ îcâ trá drãlé ãmâ tãsĩ tã õnjí ãmákâ trõlé vólé. Lâṇõ tã õnjí ãmákâ rî kâ ʼdê trá gólâ drị̃ị̂ ãmâ võ ʼá. 4Ôvârí ʼê tã ʼdî ĩtí, tãlâ Yésũ sĩ ãmâ gólĩyî rĩ ʼbá tã gólĩyî tã lôvókô ãmákâ drí lẽlé ʼẽlé rî âyélé vólé tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí lẽlé rî ʼẽlé rî, mã îcâ trá tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé. 5Gõʼdá nĩ ndrê drẽ kpá, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã lôvókô ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî âʼdô lâ vó ró rî ʼbá yî, rî ĩyî ʼdĩ cé rĩʼá tã lôvókô gólĩyíkâ gólĩyî ʼbã ʼbá trá ʼẽlâ rî ʼbá yî tã lâ ị̂sũlị́ ĩʼdî. Gõʼdá õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá ĩyíkâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ vó rî ʼbá yî, rî ĩyíkâ rĩʼá tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî tã lâ yî ị̂sũlị́ ĩʼdî. 6Gõʼdá kpá õjílã gólĩyî tã ị̂sũ ĩyíkâ ʼbã ʼbá âʼdólé âʼdô tã lôvókô ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼẽzó ĩʼdî rî ʼbá yî, âʼdô lâṇõ Ôvârí kâ õdrã kâ ṇãʼá ĩyî drị̃ị̂. Gõʼdá gólĩyî rĩ ʼbá ĩyíkâ tã ị̂sũ ĩyíkâ ʼbãlé tã gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí lẽlé gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼẽlé ĩʼdî rî, âʼdô ĩyî rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú tã ạ̃ʼdị́ sĩ Ôvârí bê. 7Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩʼá tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî âʼdô tã lôvókô gólĩyíkâ drí gólĩyî sẽzó trá ʼẽlâ rî vó ró rî ʼbá yî gã trá dó tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ị̂njị̃lị́, tãlâ gólĩyî ʼbã ĩyî nyãányâ trá âʼdólé ạ̃jú-ʼbá-ãzí Ôvârí kâ ró. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô rû jãlé tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ị̂njị̃lị́ gõʼdá kpá ʼẽlé. 8Gõʼdá õjílã lârâkô rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, tã gólĩyíkâ îcá kô Ôvârí rî ʼbãlé âʼdólé ãyĩkõ ró. 9Gõʼdá ãnî tã âʼdó kô õzõ ʼdĩî rî kâtí. Tãlâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rĩʼá ĩʼdî ãnî ʼá, gólâ îcâ trá ʼdẽlé sị́sị́ ãnî drí, gõʼdá gólâ îcâ kpá trá mbârâkã sõlé ãnî ʼásĩ, tãlâ tã lôvókô ãníkâ õzó kô dị̃ị̂ kôrô ãnî drị̃ị̂ sĩ ãnî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé. Õzõ õjílã ãzâ ãʼdô trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ãkó yí ʼá rî, pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã rî ʼdĩ âʼdó kó kô krístõ ʼbá ʼî. 10Õzõ gõʼdá Krístõ ãʼdô bê rĩʼá ãnî ʼá ĩtí rî, ʼdĩî líndrí ãníkâ rî ʼbá yî kpá bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú ró, tãlâ Ôvârí ndrê ãnî õjílã mbị̂mbị̂ ró, õzõ kpálé ãnî rúʼbạ́ ãâʼdô ôdrãʼá tã õnjí drí rî. 11Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼbã Yésũ Krístõ nĩ lîdrílí õdrã ʼásĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, õzõ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdózó trá ãnî ʼá ʼdĩ kâtí rî, Ôvârí âʼdô kpá ãnî ʼẽʼá lîdrílí õdrã ʼásĩ rúʼbạ́ ĩnyĩrĩkõ óʼdí rî sĩ mbârâkã Líndrí Tãndí íyíkâ rî kâ sĩ. 12Ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, trá ĩtí rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró ãnî drí cé tã ʼẽlé rĩzó rĩlí tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí rĩʼá lẽlâ rî ʼẽlé ĩʼdî âʼdô lâ vó ró. Gõʼdá âʼdó kô îcâ-îcâ ró ãnî drí rĩzó rĩlí tã gólĩyî ãnî drí lôvó lâ yî ʼbãlé ĩʼdî ãnî drị̃ị̂, gõʼdá rĩ ʼbá ãnî sẽlé vólé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. 13Õzõ õjílã ãzâ õrî trá cé rĩʼá tã tã lôvókô gólâkâ rî ʼbá yî drí gólâ rî ʼbãzó trá ʼẽlâ rî ʼẽlé ĩʼdî rî, ĩtí rî, gólâ trá pạ̃tị́ị̃ njãâ lâṇõ Ôvârí kâ õdrã kâ drí ʼdẽzó gólâ drị̃ị̂ vẽlé lạ̃sị́ ʼá zãâ ạ̃dũkũ ãkó. Gõʼdá õzõ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ ĩîkî õjílã ãzâ ʼbá yî trá tã õnjí gólĩyî tã lôvókô gólĩyíkâ gólĩyî sẽ ʼbá vólé ʼẽlâ rî ʼẽlé rî ʼásĩ rî, ĩtí rî, gólĩyî âʼdô rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ gbạ́dú Ôvârí bê. 14Gõʼdá õjílã gólĩyî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí rî mvá yî ró rî ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã gólĩyî Líndrí Tãndí gólâkâ âyé ʼbá rĩʼá ʼdẽlé sị́sị́ gólĩyî drí tã ʼásĩ ndrĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. 15Tã ãníkâ tãsĩ rî, Líndrí Tãndí gólâ Ôvârí drí âfẽlé trá ãnî drí rî, rí kô rĩʼá ãnî ʼbãlé âʼdólé rạ̃gị́ị̃ ũrị̃ kâ ró kpá óʼdí. Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ gólâ ãnî ʼbã ʼbá âʼdólé íyî mvá yî ró rî trá ãnî drí. Ĩtí rî, Líndrí Tãndí gólâkâ ʼdĩ njị̃ lạ́tị̂ trá trậ ãnî drí gólâ rî zị̃zó "'Tátá"'. 16Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ âʼdâ tã kpá ãnî drí ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ kĩ nĩ rî, pạ̃tị́ị̃ ró, ãnî rĩʼá Ôvârí rî mvá yî ĩʼdî. 17Bê trá ĩtí rî, mã âʼdô õrẽ gólĩyî Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé fẽlé íyî mvá yî drí rî ûsúʼá ndrĩ, kpá õzõ gólâ drí õrẽ âfẽrẽ trá Yésũ Krístõ drí rî kâtí. Õzõ rû îzã gólĩyî ãlôlâ rĩ ʼbá Krístõ rî ʼẽlé rî ʼbá yî ãʼdô ĩʼdî ngbãângbânõ rĩʼá ãnî ʼẽʼá rî, gõʼdá mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô ãnî ʼbãʼá rĩlí yí bê ʼbũû ʼálâ zãâ gbạ́dú, õzõ Krístõ drí rĩrĩ tólâ gólâ bê rî kâtí. 18Gõʼdá tã ị̂sũ ámákâ ʼá rî, õzõ kpálé rû îzã ãngó drị̃ nô kâ rî ʼbá yî ãâʼdô rĩʼá rõô rî, rû îzã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tã fínyáwá ʼî, õzõ mã õtírĩ tã ị̂sũû tã lânjã ãmbá gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî drí ị̃zạ́tú rî tãsĩ ndrĩ rî. 19Gõʼdá ngá-tị̂ ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ãngó nõ drị̃ị̂ rî, rĩʼá ĩyî lị̃fị́ ʼbãʼbã bê kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã âʼdálé ngbálí-ngbálí kĩ õjílã ángô rî ĩʼdî rĩʼá gólâ rî mvá pạ̃tị́ị̃ ró rî ʼbá yî ĩʼdî yã rî. 20Nĩ ndrê drẽ, kậyị̂ gólâ Ádãmã drí tã õnjí ʼẽzó rî sĩ rî, ngá-tị̂ gólĩyî ndrĩ ãngó drị̃ nô kâ rî ʼbá yî drí rû îzãzó âcálé bárábányá ró, tãlâ Ôvârí âyê tã ʼdî rû ʼẽlé ĩtí ʼdĩ, gõʼdá gólâ nị̃ tã tãndí gólâ drí ʼẽʼá ʼẽlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ ị̃zạ́tú rî trá. 21Gõʼdá ị̃zạ́tú, kậyị̂ ãlôlâ ʼdĩ tú rî, Ôvârí âʼdô íyî mvá yî ôjáʼá âʼdólé yí tí, gólâ âʼdô ngá-tị̂ ãngó nõ kâ rî ʼbá yî lôtóʼá mbị̂mbị̂ ró ndrĩ gõʼdá ʼbãlé ndrĩ âʼdólé kpá ngá óʼdí ró, õzõ yí drí ʼẽlé ãmâ íyî mvá yî drí rî kâtí. 22Gõʼdá ngbãângbânõ rî, mã ndrê trá kĩ, îtõlé kậyị̂ Ádãmã drí tã õnjí ʼẽzó rî sĩ âcálé bũúũ ãndrõ nô rî, ngá-tị̂ ãmbá ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lôʼbãlé rî ʼbá yî trá rĩʼá lôzóʼá ngá lãzé-lãzé drí sĩ õzõ õkó gólâ ʼẽ ʼbá mvá tị̃lị́ rî kâtí, tãlâ rû îzã gólĩyî ãngó drị̃ nô kâ rî ʼbá yî drí sĩ. Gólĩyî rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼá kậyị̂ Ôvârí drí ʼẽzó tã gólĩyíkâ êdélé mbị̂ rî drị̃ị̂. 23Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãmâ drí ngbãângbânõ tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, gólâ âʼdô tã lânjã yí drí ʼbãlé trá âfẽlé rî âfẽʼá trá ãmâ drí ị̃zạ́tú. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, ãmâ rî gógó kpá rĩʼá âzãʼá tã ị̂sũ bê ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ õzõ mã õtírĩ rĩî kậyị̂ Ôvârí drí ʼẽzó tã lânjã ʼdî ʼbá yî âfẽlé ãmâ drí rî tẽlé rî. Gõʼdá mã rî kpá lị̃fị́ ʼbãlé kậyị̂ Ôvârí drí ʼẽzó rúʼbạ́ óʼdí âfẽlé ãmâ drí rî drị̃ị̂. 24Îtõlé kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ãmâ pãzó rî sĩ, mã ʼbã lị̃fị́ trá tã ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂. Õzõ gõʼdá mã ũûsû tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ngbãângbânõ rî, îcá gõʼdá kô ãmâ drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ị̂ lâ kĩ, Ôvârí âʼdô âfẽʼá lâ ĩyî trá ị̃zạ́tú rî. 25Gõʼdá ngbãângbânõ, ãmâ rĩʼá lị̃fị́ ʼbãʼbã bê tã lânjã gólĩyî âʼdó ʼbá drẽ kô ãmâ drị́gạ́ rî drị̃ị̂ pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ, Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé trá ʼẽʼá âfẽlâ ãmâ drí ị̃zạ́tú ʼdĩ drị̃ị̂, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí âʼdô pạ̃tị́ị̃ tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá ãmâ drí. 26Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ kpá trá tã nị̃nị̃ âfẽlé ãmâ drí rãtáã ʼẽzó. Õzõ mã õrî tã ị̂sũ-ị̂sũ sĩ rõô gõʼdá kpá âʼdózó mbârâkã ãkó rãtáã ʼẽzó mbị̂mbị̂ rî, Líndrí Tãndí gólâkâ bê rĩʼá tã rî ʼdĩ ngĩʼá tãndí ró gólâ bê ãmâ pãzó. Gólâ âʼdô tã lậnjị̃-lậnjị̃ ʼdî tã lâ âʼdáʼá Ôvârí drí mbị̂mbị̂ ró mbârâkã íyíkâ sĩ, tãlâ úlị́ âtâ-âtâ îcá kô tã lậnjị̃ rî ʼdĩ âʼdálé mbị̂mbị̂ ró. 27Gõʼdá Ôvârí tô tã ómvó ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ʼbá yî trá, gõʼdá ârî tã gólĩyî Líndrí Tãndí gólâkâ drí ngĩlí gólâ drí tã ãmákâ tãsĩ rî kpá trá, tãlâ ãmâ rĩʼá õjílã gólâkâ ĩʼdî. Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô rãtáã ʼẽʼá ãmâ tãsĩ nyé õzõ Ôvârí drí lẽlé drílâ ʼẽlé rî kâtí. 28Gõʼdá ãmâ õjílã gólĩyî Ôvârí rî lẽ ʼbá trá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ʼbã tã ʼdó ndrĩ âʼdólé, tãlâ õpâ ró ãmâ gólĩyî gólâ drí njĩlí trá õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî bê âmbálé tãmbãrã tã lẽlẽ ãmákâ ʼá, âʼdô tã gólĩyî gólâ drí njĩlí ʼẽlé ãmâ tãsĩ rî vó ró. 29Ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ rî, Ôvârí nị̃ trá õjílã ángô rî ʼbá yî âʼdô tã lẽʼá nĩ yí ʼá. Gõʼdá Ôvârí njĩ gólĩyî ôjálé âʼdólé íyî mvá Yésũ kâtí. Ĩtí rî, Yésũ rĩʼá mvá sị́sị́ Ôvârí kâ ĩʼdî, õjílã tã lẽ ʼbá drí ʼdẽzó bê vó lâ sĩ ĩyî ậdrúpị̃ ró gõʼdá kpá lônyí ró. 30ʼDĩî ʼbá yî rĩʼá õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí âʼdólé íyíkâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólâ njĩ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî nõtí. Sị́sị́ gólâ ậzị̂ gólĩyî trá ʼdẽlé gólâ vósĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ ʼbã gólĩyî âʼdólé õjílã mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró yí lị̃fị́. Bê trá ĩtí rî, gólâ âʼdô kpá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼbãʼá âʼdólé ãmbã ạ́ngị́ bê õzõ Yésũ kâtí. 31Ĩtí rî, nĩ ị̂sũ tã tã gólĩyî ndrĩ tã âʼdá ʼbá trá ãmâ drí kĩ Ôvârí ʼbã ãmâ lôvó trá rõô rî tãsĩ. Ĩtí rî, õzõ kpálé ạ̃jú-ʼbá-ãzí õrî ĩyî trá ãmâ lârâkô ʼẽlé rî, gólĩyî âʼdô fí îcáʼá trá tã trõlé Ôvârí gólâ âdré ʼbá ndũû ãmâ ngá lésĩ rî drị́gạ́ sĩ yã? 32Ôvârí âfẽ íyî mvá nyãányâ Yésũ trá drãlé ãmâ pãlé tã õnjí ãmákâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. Tã rî ʼdĩ âʼdâ tã kĩ, Ôvârí âʼdô tã ndrĩ gólĩyî ãmâ ậmú ʼbá rî ʼbá yî âfẽʼá trá ãmâ drí dró õzõ gólâ drí Yésũ rî âfẽrẽ trá ãmâ drí rî kâtí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró pị̃pị̂sị́lị́ tãndĩ gólâkâ sĩ. 33Ôvârí ndrê ãmâ gólĩyî yí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî trá yí lị̃fị́ õjílã gólĩyî mbị̂mbị̂ rî ʼbá yî ró tãlâ Yésũ rî tãsĩ. Bê trá ĩtí rî, õjílã ãzâ fí bê rĩʼá gólâ îcá ʼbá ícícíyá ʼẽlé ãmâ rú Ôvârí drí tã kĩzó ãmâ rú yã? 34Ãʼdî âʼdô îcáʼá tã kĩlí õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî rú nĩ, lâṇõ ãâʼdê ró bê gólĩyî drị̃ị̂ yã? Yésũ Krístõ rî nyãányâ drã trá tãlâ tã õnjí õjílã ãlôlâ ʼdĩ ʼbá yí kâ tãsĩ. Gõʼdá Ôvârí drí gólâ rî ʼẽzó lîdrílí õdrã ʼásĩ. ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí ngãzó gõlé rĩlí Ôvârí bê ʼbũû ʼálâ võ gólâ ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ rî ʼá kúmú ró. Gõʼdá Yésũ rî kpá ãlôlâ drã ʼbá trá ãmâ tãsĩ nô kpá ĩʼdî gólâ rĩ ʼbá rĩlí ngbãângbânõ Ôvârí rî gãrã drị̃ ʼá tã ãmákâ êdélé tã ãzâ gólâ âtálé ãmâ rú rî tãsĩ. 35Tã ángô rî âʼdô îcáʼá nĩ ãmâ lônyĩlí vólé Yésũ gólâ ãmâ lôvó ʼbã ʼbá rî rú sĩ yã? Gõʼdá rû îzã ãâʼdô trá ãmâ drị̃ị̂ rî, tã rî ʼdĩ âʼdâ kĩ, Yésũ ʼbãá gõʼdá ãmâ lôvó kô yã? Âʼdó ĩtí kô ãlôwálâ. Õzõ ngã mã ãʼdô trá ítá ĩzã bê rî, tã rî ʼdĩ âʼdâ kĩ, Yésũ ʼbãá kpá ãmâ lôvó kô yã? Âʼdó kpá ĩtí kô. Õzõ ngã lõfó õnjí tẽtẽ ãâʼdê trá ãmâ drị̃ị̂ rî, tã rî ʼdĩ kĩ, Yésũ ʼbãá ãmâ lôvó kô yã? Âʼdó ĩtí kô ãlôwálâ! Ãʼdô ngãtá ĩzã ʼî yã ngã lãʼdá ʼî yã ngã ạ̃jú ʼî âʼdê trá ãmâ drị̃ị̂ yã rî, tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼbãá Yésũ kô ãlôwálâ âʼdólé ãmâ lôvó ʼbã ãkó. 36Rû îzã ãmákâ rî rĩʼá õzõ rû îzã gólâ kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ drí tã âtázó trá tã lâ sĩ kĩ, "Ạ̃jú-ʼbá-ãzí ãmákâ rî ʼbá yî rî rĩʼá ĩyî rû cẽlé kárá ãmâ ûfúlị́ gbõ õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ ûfúrị̃ kâtí, tãlâ ãmâ rĩʼá õjílã áníkâ rî ʼbá yî ĩʼdî." Lôngó 44.22 37Ãlô rû îzã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ rî îcá kô ãmâ pẽlé tã lẽlẽ ãmákâ âyélé. Yésũ ʼbã ãmâ lôvó trá rõô. Gólâ rî mbârâkã âfẽlé ãmâ drí kậyị̂ lâṇõ kâ rî ʼbá yî sĩ. 38Má nị̃ trá kĩ, mbârâkã lõvõ Ôvârí kâ ãmâ drí rî kâ rî rĩʼá ãmbá lậvũlị́ mbârâkã tã ndrĩ ãzâ ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, ngá ãzâ yû gólâ îcá ʼbá lõvõ gólâkâ ãmâ drí rî ʼẽlé rû ndẽlé, ngãtá õdrã tã ʼî yã, ngã lâṇõ rĩrĩ ãngó nõ ʼá rî kâ ĩʼdî yã, ngãtá mãlãyíkã ngá lésĩ yã, ngã Sãtánã yî ngá lésĩ õzõ õlẽ kâtí rî yã, ngãtá tã rĩ ʼbá rû ʼẽlé ngbãângbânõ rî ĩʼdî yã, ngãtá ị̃zạ́tú rî ĩʼdî yã, ngãtá kpá tã ûrú ʼálâ gólĩyî cú mbârâkã bê gạ̃rạ̃ ãmâ drị̃ị̂ sĩ rî drị́gạ́ sĩ yã, ngãtá gólĩyî ị̃nyạ́kú zẽlé lésĩ õzõ ôvârí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî ʼbá yí kâtí rî ĩʼdî yã rî. Ngá ãzãkã yû ngá ndrĩ gólĩyî ãngó drị̃ị̂ nõ ʼbá yî lãfálé sĩ îcá ʼbá lõvõ Ôvârí kâ ãmâ drí rî êdrẽlé, tãlâ Ôvârí ʼbã ãmâ lôvó trá rõô zãâ gbạ́dú. Mã nị̃ tã rî ʼdĩ trá, tãlâ tã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ʼẽlé trá ãmâ pãzó rî sĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\